Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Rybák Ján CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Diagnostika slnečných koronálnych štruktúr pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn (pozorovania a numerické simulácie)
Diagnostics of solar coronal structures with impulsively generated magnetoacoustic wave trains (observations and numerical simulations)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
* PRE-EST - Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2021
* wafist - Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka
Waves in fine-scale structures of the solar chromosphere
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Koza Július PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
ESASOC - Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike
Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017


Národné projekty

* Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka.
Dynamical and magnetic properties of active phenomena in the solar atmosphere – complex study.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ