Informačná stránka organizácie SAV

Ústav informatiky SAV

Medzinárodné projekty

EOSC-hub - Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr. Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie. “Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum. Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu. Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi. Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie. EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov. Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centier a 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

DEEP-HybridDataC - Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude
Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Kľúčovým konceptom v projekte "DEEP Hybrid DataCloud" je potreba podporovať intenzívne výpočtové technológie na preskúmanie veľmi rozsiahlych údajov, ktoré vyžadujú špecializovaný vysoko-výkonný hardvér, ako sú grafické akcelerátory alebo prepojenia s nízkou latenciou. Hybridný cloud umožňuje sprístupniť také zdroje, ktoré výskumníkom nie sú v požadovanom rozsahu ľahko dostupné v súčasnej EÚ e-infraštruktúre. Zároveň navrhujeme nasadiť množinu stavebných blokov pod spoločným označením “DEEP as a Service”, ktorá umožní ľahký vývoj aplikácií vyžadujúcich nasledovné technológie: hlboké učenie založené na neurónových sieťach, paralelný post-processing veľmi veľkých údajov a analýza masívnych údajových tokov. Sú navrhnuté tri pilotné aplikácie využívajúce veľmi veľké údajové množiny v biológii, fyzike a sieťovej bezpečnosti. A piloty pre dissemináciu do ďalších odvetví ako medicína, pozorovanie Zeme, astrofyzika a spoločenské vedy budú podporované v testovacom prostredí s výrazným využitím vysoko-výkonných výpočtových zdrojov, vrátane akcelerátorov najnovšej generácie, aby sme tak vyhodnotili výkonnosť a škálovateľnosť navrhnutých riešení. Budeme implementovať "DevOps" prístup na preukázanie kvality dodaného softvéru a služieb, ktorý bude ponúknutý aj vývojárom výskumných aplikácií. Projekt povýši na úroveň TRL8 existujúce služby a technológie z TRL6+, vrátane relevantných príspevkov ku EOSC z H2020 projektu INDIGO-DataCloud, ktoré budú obohatené novou funkcionalitou, ktoré sú teraz dostupné len ako prototypy, menovite podporu pre grafické akcelerátory a nízko-latentné komunikácie. Tieto služby budú nasadené v testovacom prostredí projektu, ponúkanom výskumným komunitám napojeným na projekt cez pilotné aplikácie a integrované do EOSC rámca, kde môžu byť v budúcnosti ďalej vyškálované.
Web stránka projektu:http://deep-hybrid-datacloud.eu/
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.4.2020

SAV-NASU2017-201 - Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Moderné vedecké úlohy potrebujú veľké množstvo výpočtových zdrojov, a preto ich optimalizácia vo viacprocesorovom prostredí je veľmi dôležitý problém. V projekte sa zameriame na cloudové systémy, čo je jedna z najnovších a najvýznamnejších oblastí vysokovýkonného počítania. Jednou z hlavných čŕt cloudového počítania je vysoká heterogénnosť. Je bežné mať jeden fyzický server, na ktorom sa vykonáva mnoho simulácií od rôznych používateľov, ktorí medzi sebou súťažia o zdroje. Vo väčšine prípadov, najmä vo verejnom cloude, používateľ nie je schopný ovplyvniť distribúciu zdrojov. Neefektívnosť a chybovosť alokačných algoritmov môže spôsobiť výrazné zvýšenie času potrebného na spracovanie danej úlohy, preto jedným z kľúčových prvkov cloudového počítania sú efektívne algoritmy, umožňujúce flexibilné a stabilné prideľovanie zdrojov. Hlavný problém, ktorému čelia, je nespravodlivý a nerovnomerný prístup k zdrojom. Používatelia a ich úlohy sú rôznorodé, a tak sa z používateľa stáva agent, ktorý sa snaží zvýšiť svoj podiel zdrojov. Toto môže viesť k neefektívnosti daného systému, preto sú kľúčovým prvkom cloudového počítania efektívne algoritmy pre distribúciu zaťaženia - plánovacie a vyjednávacie služby poskytujúce zdroje používateľom systému. Hlavná myšlienka projektu je aplikovať prístupy z teórie hier na problém plánovania a prideľovania výpočtových zdrojov dynamického heterogénneho prostredia, v ktorom jednotliví používatelia súťažia o výpočtové zdroje. Následne sa chceme zamerať na optimalizáciu prístupu k výpočtovým zdrojom, ktorá bude rešpektovať požiadavky koncových používateľov. Túto úlohu budeme modelovať ako optimalizáciu s viacerými kritériami. Každé kritérium bude mať pridelenú váhu, ktorá bude vyjadrovať jeho prioritu. Takýmto spôsobom bude možné prispôsobiť optimalizáciu potrebám koncových používateľov. Túto úlohu budeme riešiť tak, aby sme boli schopní podporovať rôznych poskytovateľov cloudových služieb. Tento projekt je pokračovaním predchádzajúcej spolupráce nášho ústavu v rámci výskumu adaptačných metód pre programovanie vysokovýkonných výpočtových zdrojov skladajúcich sa z heterogénnych viacprocesorových systémov.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

PROCESS - Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Demonštrátory projektu PROCESS pripravia cestu ku "exascale" dátovým službám, ktoré urýchlia inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom projektu PROCESS bude päť prototypov dátových služieb pre spracovanie veľmi veľkých dát, implementovaných využijúc pokročilé, modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open source) riešenia pre používateľsky príjemné exascale dáta. Služby budú dôkladne validované v reálnych podmienkach, ako vo vedeckom výskume tak aj v priemyselnom pilotnom nasadení. Za účelom dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov, konzorcium riešiteľov projektu sústredí kľúčových hráčov v novom ekosystéme riadenom dátami: najvýznamnejšie centrá vysoko-výkonného počítania a veľké dátové centrá, komunity ako napríklad Square Kilometre Array (SKA) projekt – s jedinečnými dátovými výzvami, ktoré súčasné riešenia nevedia uspokojiť a skúsených poskytovateľov e-Infraštruktúr s rozsiahlymi skúsenosťami s rapídnym vývojom aplikácií. Navyše okrem poskytnutia prototypov služieb, ktoré zvládnu veľmi veľké dáta, PROCESS napĺňa zámery pracovného programu (H2020) využívaním nástrojov a služieb heterogénnymi prípadovými štúdiami, zahrňujúc medickú informatiku, manažment príjmov leteckej prepravy a otvorené dáta pre znižovanie rizika globálnych katastrof. Táto diverzita používateľských komunít zabezpečí, že nielen podporujeme ťahúňov, ale riešenia uľahčia učenie najširšiemu možnému rozsahu používateľských komunít. Navyše zvolená otvorená stratégia maximalizuje potenciál pre jej využitie, spolu so vyzretými praktikami softvérového inžinierstva, ktoré minimalizujú námahu potrebnú na nastavenie a udržiavanie služieb založených na výslednom softvéri projektu PROCESS.
Web stránka projektu:http://www.process-project.eu/
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.10.2020

ImAppNIO - Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je premostiť medzeru medzi teóriou a praxou a zvýšiť možnosti využitia prírodou inšpirovaných optimalizačných metód. Projekt sa snaží, aby boli teoretické poznatky dostupnejšie a využiteľnejšie a to vytvorením platformy, kde sa teoretici a praktici môžu stretávať a vymieňať si postrehy, nápady a potreby; vytvorením priamych direktív a zavedením praktickej podpory pre vývoj aplikácií založených na teoretických poznatkoch; rozvojom teoretických rámcov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb praktických aplikácií; uskotočnením školení mladých výskumníkov v teórii prírodou inšpirovaných optimalizačných metód, ktoré budú jasne zamerané na prax; rozšírením účasti na prebiehajúcom výskume o tom, ako vytvoriť a používať takéto robustné optimalizačné metódy v rôznych aplikačných oblastiach.
Web stránka projektu:http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/
Doba trvania: 9.3.2016 - 8.3.2020


Národné projekty

Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:Človek často intuitívne identifikuje, či jeho partner v dialógu je v akútnom strese, na základe rôznych prejavov v hlase a reči. Skupina rečových prejavov akútneho stresu a ich merateľné akustické príznaky nie sú však podrobne známe. Nie sú ani dostupné vhodné rečové databázy, na ktorých by bolo možné tieto prejavy študovať. Navrhneme scenár experimentu, keď bude subjekt uvedený do stresu , pričom bude nútený intenzívne komunikovať rečou. Počas experimentu sa budú zaznamenávať okrem reči aj ďalšie modality – obraz, biosignály (tep, vodivosť kože, ...). Takto získané dáta budeme analyzovať a navrhneme vhodnú anotačnú schému pre zachytenie výskytu prejavov stresu. Databáza nám umožní skúmať prejavy stresu a ich akustické koreláty a následne vybrať sadu akustických príznakov a vhodnú metódu strojového učenia pre automatickú identifikáciu stresu z reči. Vytvoríme systém na automatickú detekciu akútneho stresu a porovnáme jeho úspešnosť so subjektívnym hodnotením expertom.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím
Automatic subtitling of audiovisual content for people with hearing impairments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá automatickým titulkovaním audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.
Doba trvania: 1.7.2016 - 1.7.2018

Efektívna paralelná realizácia počítačovej simulácie požiarov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Anotácia:Požiare každoročne spôsobujú veľké spoločenské škody, škody na majetku, životnom prostredí, zničených stavbách a infraštruktúre a znamenajú ohrozenie zdravia a životov hasičov a záchranárov i osôb nachádzajúcich sa v ohrozenom priestore. Pokrok v oblasti požiarnej prevencie a bezpečnosti smerujúci k vývoju informačných technológií a systémov schopných predvídať šírenie požiarov a modelovať ich dôsledky patrí k naliehavým úlohám výskumu s celospoločenským významom. Základný výskum v predloženom projekte je orientovaný na formulovanie nových vedeckých poznatkov v oblasti počítačovej simulácie šírenia rôznych typov požiarov so zvláštnym zameraním na efektívnu realizáciu paralelnej počítačovej simulácie požiarov na moderných výkonných výpočtových systémoch.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

MEMS - MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
MEMS structures based on load cell
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzu, syntézu a konštrukciu elektromechanických snímačov na báze MEMS s možnosťou bezvodičového prenosu informácií o snímanej veličine. Riešenie projektu sa sústredí na skúmanie vhodnej topológie štruktúr najmä v súvislosti s návrhom požadovaných parametrov MEMS snímačov. Komplexný návrh zahrňuje paralelný návrh tak mechanickej ako aj elektrickej časti snímača. Pri mechanickom návrhu bude dôraz kladený najmä na analýzu modeľovanie a linearizáciu vlastností MEMS štruktúry. V elektrickej oblasti sa riešenie projektu sústredí na analyzovanie vhodného elektromagnetického deja na prenos informácií a doplnenie snímača elektrickými prvkami tak, aby nedoslo k znehodnoteniu požadovaných mechanických vlastností. V elektrickej oblasti sa bude prihliadať na mechanickú topológiu MEMS štruktúry s jej priamym využitím pre aplikovanie elektrických prvkov.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Vedecký výskum v navrhovanom projekte nadväzuje na výskumné výsledky dosiahnuté v projektoch 7RP, ktorých riešenia sa väčšina riešiteľov zúčastnila: ADMIRE: Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (2008-2011), Commius : Community-based Interoperability Utility for SMEs (2008-2011), VENIS: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (2011-2015) a EGI-InSPIRE: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (2010-2014). Viaceré prípadové štúdie z uvedených projektov vytvorili motivačný základ pre vedecký výskum v oblasti sémantického spracovania veľkých dát vo virtuálnom výpočtovom prostredí. Veľkou výzvou v navrhovanom projekte bude skúmať nové metódy, prístupy a algoritmy. Navrhovaný projekt tiež nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v dvoch VEGA projektoch: Vybrané metódy, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií (2012-2015) a Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz. (2013-2015).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

- - Modelovanie a riadenie zložitých udalostných systémov obsahujúcich neriaditeľné udalosti a nepozorovateľné stavy
Modelling and Control of Complex Discrete-Event Systems Containing Uncontrollable Events and Unobservable States
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

MOPOTU - Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Models of formation and spread of fire to increase safety of road tunnels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt je významným príspevkom k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti cestných tunelov pomocou počítačovej simulácie priebehu požiaru založenej na modelovaní komplexných procesov súvisiacich s požiarom pomocou CFD technológie. Cieľom projektu je vypracovať sériu počítačových simulácií odberateľom navrhnutých scenárov požiarov v dvoch cestných tuneloch realizovaných na vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúre na SAV. Súčasťou projektu bude výskum vhodného spôsobu paralelizácie výpočtu simulácie s cieľom dosiahnuť podstatné zrýchlenie výpočtu bez negatívneho vplyvu na presnosť výpočtu, výskum vplyvu požiarnej ventilácie na vrstvenie dymu v tunelovej rúre a vykonanie experimentov v dvoch cestných tuneloch in situ. V rámci projektu bude rozšírené unikátne zariadenie „Systém riadenia tunelov“ (SRT) na Žilinskej univerzite v Žiline o vizualizácie stratifikácie dymu pri požiari vo virtuálnom tuneli v SRT vytvorené počítačovou simuláciou na báze CFD modelov. Veľkým prínosom bude tiež evidencia mimoriadnych udalostí v tuneloch a analýza rizík vypracovaná podľa získaných údajov. Riešenie projektu prepojí poznatky, skúsenosti a výskumy riešiteľských kolektívov zúčastnených pracovísk vybavených unikátnou modernou infraštruktúrou obstaranou z prostriedkov ŠF EÚ s cieľom vytvoriť inovatívne riešenia pre zvýšenie bezpečnosti tunelov.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2019

Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Anotácia:Zámerom projektu je základný výskum v oblasti hľadania nových progresívnych materiálov na báze jednoduchých a zmiešaných kovových oxidov ako aj nových podkladových materiálov pre mikroelektródové polia. Predpokladáme, že naše aktivity budú zamerané na prípravu a výskum vlastností tenkých In2O3, TiO2, NiO vrstiev a ich vybraných kombinácii, pričom takéto vrstvy spolu so submikrometrovým elektródovým systémom a mikromechanickou platformou na báze polyimidovej membrány budú integrované do MEMS senzorov na detekciu plynov. Pozornosť bude venovaná aj výskumu pyrolytickej uhlíkovej vrstvy ako podkladu pre depozíciu Bi, pričom na stanovenie ťažkých kovov vo vodných syntetických roztokoch a reálnych vzorkách vody sa použije senzor, ktorý bude zahŕňať všetky 3 elektródy vo vertikálnom usporiadaní. Pre takýto integrovaný senzor bude optimalizovaná metodika merania pomocou elektrochemickej rozpúšťacej analýzy alebo potenciometrickej stripping analýzy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Nové architektúry na zvýšenie spoľahlivosti digitálnych jadier a systémov
New architectures for increasing the reliability of digital cores and systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Marcel PhD.
Anotácia:Zložité systémy integrované na čipe sa stávajú všadeprítomnými v rôznych aplikáciách, preto ich prevádzka musí byť spoľahlivá a odolná voči zlyhaniu napriek tomu, že nové nanotechnológie zvyšujú mieru ich poruchovosti v dôsledku nových poruchových mechanizmov. Spoľahlivosť systémov na čipe sa stáva kritickým parametrom a často sa dá zabezpečiť iba na úkor kvality ostatných parametrov, ako sú napr. spotreba a plocha čipu. Zámerom projektu je výskum nových architektúr so vstavanou samočinnou opravou vhodných pre rôzne typy digitálnych jadier vnorených v systémoch na čipe. Okrem štandardných jadier ako sú procesory, riadiace a iné kombinačné jadrá sa projekt zameriava aj na tzv. špeciálne jadrá, pre ktoré v súčasnosti neexistujú metódy na zvýšenie spoľahlivosti. Navrhnuté architektúry budú overené simuláciou dostupnými softvérovými nástrojmi a experimentálne s využitím programovateľných obvodov. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti a životnosti systémov na čipe.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
Anotácia:Projekt skúma otázky interoperability v rámci heterogénnych multiagentových systémov, ktoré sú vhodným nástrojom na modelovanie komplexných distribuovaných systémov, ako sú napr. logistické systémy, multi-robotické systémy a pod. Cieľom projektu je výskum a vývoj softvérových a hardvérových prostriedkov na podporu rozvoja paradigiem Fyzický internet (z ang. Physical Internet - PI) a Internet vecí (z angl. Internet of Things - IoT). V zmysle súčasných požiadaviek na zvyšovanie kvality života a bezpečnosti obyvateľstva je projekt orientovaný na aplikácie v oblasti logistiky a robotiky - prieskum terénov a predvídanie, prípadne eliminácia možných bezpečnostných rizík; napr. v súvislosti s prepravou nebezpečných nákladov, rozsiahlymi haváriami alebo živelnými udalosťami/pohromami. Projekt sa zameria na systémy zložené z inteligentných agentov, ktorých kontext je možné zistiť pomocou senzorických systémov.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

TERAMEMS - Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matay Ladislav PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových typov širokopásmových detektorov pre terahertzovú (THz) oblasť frekvencií. Nový typ detektora je navrhnutý v koncepte mikro-elektro-mechanického systému a využíva bolometrický princíp snímania. Konštrukčný návrh detektora pozostáva z mikrobolometrického snímacieho prvku viazaného na širokopásmovú anténu. Tepelná konverzia dopadajúceho THz žiarenia prebieha na tenkej polyimidovej membráne, ktorá umožní dosiahnuť nielen vysokú tepelnú konverznú účinnosť (zvýšenie citlivosti) ale zároveň umožní tiež realizovať návrhy detektorov do vysokých frekvencií s vyrovnanou amplitúdovou charakteristikou. Navrhnutý nový koncept MEMS detektorov bude optimalizovaný sofistikovaným procesom modelovania a simulácie v priamej vzájomnej iterácii s experimentálnou funkčnou a detekčnou analýzou. Finálnym zavŕšením riešenia projektu bude tiež vypracovaná metodológia merania, charakterizácie, širokopásmovej THz detekcie a simulácie MEMS detekčného prvku aplikovateľná nielen vo vede ale aj vedeckej výchove.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2018

Celkový počet projektov: 16