Informačná stránka organizácie SAV

Ústav informatiky SAV

Medzinárodné projekty

Vzťah medzi dôveryhodnosťou a rečovým prispôsobovaním sa
Relationship between trust and entrainment in speech
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia: Projekt rieši možnosti uplatnenia poznatkov z rečovej komunikácie medzi ľuďmi aj v komunikácii medzi človekom a automatickým rečovým systémom a hlavne možnosti lepšej kontroly dôveryhodnosti ľudí k automatickým rečovým systémom cez využitie rečového prispôsobovania sa syntetizovanej reči systému k reči používateľa, ktorý so systémom komunikuje.
Doba trvania: 25.6.2015 - 14.12.2017

- - Modern Paradigms in the Field of Intelligent Systems
Nové prístupy v oblasti inteligentných systémov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Čapkovič František CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je skúmanie a analýza rôznych súčasných prístupov z oblasti umelej inteligencie a inteligentných systémov. V tomto zmysle je záujem obzvlášť o výskum metód dedukcie, uvažovania a rozhodovania v nedeterministických alebo vágnych podmienkach, na báze inteligentných systémov a ich rozšírení a modifikácií. Hlavný dôraz v tomto projekte bude kladený na najnovší výskum členov bulharského tímu s ohľadom na možnosti tvorby inteligentných prístupov k analýze. Výsledky teoretického výskumu budú aplikované vo forme návrhu vývoja existujúcich metód prediktívneho riadenia, čo prezentuje nové prístupy k menežmentu zložitých komerčných a výrobných systémov pracujúcich v podmienkach neurčitosti s dynamickými zmenami parametrov prostredia. Tie sú charakterizované nasledovnými črtami: vysoký stupeň rizika, paralelizmus, distribúcia, súťaženie o zdroje a pod. Riešenie takýchto aplikačných problémov si vyžaduje analýzu, syntézu a vývoj nových viacmodelových prístupov k prediktívnej diagnostike založenej na analytických a experimentálnych modeloch a používajúcej metódy z oblasti inteligentných systémov založených na znalostiach.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

SAV-NASU2017-201 - Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a syntézu plánovačov pre počítanie v cloude
Development of software tools for analysis and synthesis of schedulers for cloud computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Modern scientific problems require significant computing resources, so the problem of resources optimization in multiprocessor environments is very important. We will focus on cloud systems as one of the most recent and promising fields of high-performance computing. Cloud computing systems operate in complex heterogeneous environments. It is common to have a single physical server with many simultaneous programs from different users competing for computing and network resources. In most cases, especially for public cloud, the user is unable to control the distribution of resources. The allocation algorithms may contain defects and inefficiency and this can lead to a significant increase in processing time, that is why cloud computing require efficient algorithms providing flexible and stable allocation of resources. The problem is in unfair and uneven access to resources, caused by heterogeneity of users and their tasks where each user is rational agent that tries to increase its share of resources. This could bring the system to the inefficient equilibrium., so a key element of cloud systems are efficient algorithms for load distribution – schedulers and brokers, providing services to users. The idea of this project is to apply game-theoretic approach to the problem of scheduling and allocation of computing resources in dynamic heterogeneous environment with many competitive users and provide software tools based on game-theoretic construction. Another idea of the project is an optimization approach that respects the requirements of end-users. This task will be modelled as a multi-criteria optimization problem. Each objective of the optimization will be associated with a weight. The weight will express the priority of the optimization objective. This way of the optimization will enable the end-users to adjust it to their needs. The problem will be sorted out in a general way so the solution will support various cloud providers. The project continues the previous cooperation of our Institute in constructing adaptive methods for programming high-performance computing on heterogeneous multiprocessor systems.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

LITOSEN - Tvarovanie štruktúr pre senzorové aplikácie s využitím elektrónovej litografie
Nano-structuring by Electron Beam Lithography for Sensor Application
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Doba trvania: 9.5.2016 - 31.12.2017

Výskum elektrónových rezistov a príprava nanoštruktúr s využitím elektrónovej litografie vo výskume senzorov plynu
Study of electron beam resists and patterning of nano-structures by electron beam lithography for gas sensor applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

ImAppNIO - Zvýšenie aplikovateľnosti prírodou inšpirovaných optimalizačných metód prepájaním teórie a praxe.
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je premostiť medzeru medzi teóriou a praxou a zvýšiť možnosti využitia prírodou inšpirovaných optimalizačných metód. Projekt sa snaží, aby boli teoretické poznatky dostupnejšie a využiteľnejšie a to vytvorením platformy, kde sa teoretici a praktici môžu stretávať a vymieňať si postrehy, nápady a potreby; vytvorením priamych direktív a zavedením praktickej podpory pre vývoj aplikácií založených na teoretických poznatkoch; rozvojom teoretických rámcov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb praktických aplikácií; uskotočnením školení mladých výskumníkov v teórii prírodou inšpirovaných optimalizačných metód, ktoré budú jasne zamerané na prax; rozšírením účasti na prebiehajúcom výskume o tom, ako vytvoriť a používať takéto robustné optimalizačné metódy v rôznych aplikačných oblastiach.
Web stránka projektu:http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/
Doba trvania: 9.3.2016 - 8.3.2020


Národné projekty

Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím
Automatic subtitling of audiovisual content for people with hearing impairments
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá automatickým titulkovaním audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.
Doba trvania: 1.7.2016 - 1.7.2018

MEMS - MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
MEMS structures based on load cell
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Havlík Štefan DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzu, syntézu a konštrukciu elektromechanických snímačov na báze MEMS s možnosťou bezvodičového prenosu informácií o snímanej veličine. Riešenie projektu sa sústredí na skúmanie vhodnej topológie štruktúr najmä v súvislosti s návrhom požadovaných parametrov MEMS snímačov. Komplexný návrh zahrňuje paralelný návrh tak mechanickej ako aj elektrickej časti snímača. Pri mechanickom návrhu bude dôraz kladený najmä na analýzu modeľovanie a linearizáciu vlastností MEMS štruktúry. V elektrickej oblasti sa riešenie projektu sústredí na analyzovanie vhodného elektromagnetického deja na prenos informácií a doplnenie snímača elektrickými prvkami tak, aby nedoslo k znehodnoteniu požadovaných mechanických vlastností. V elektrickej oblasti sa bude prihliadať na mechanickú topológiu MEMS štruktúry s jej priamym využitím pre aplikovanie elektrických prvkov.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Metódy a algoritmy pre sémantické spracovanie veľkých dát v distribuovanom výpočtovom prostredí
Methods and algorithms for the semantic processing of Big Data in distributed computing environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Vedecký výskum v navrhovanom projekte nadväzuje na výskumné výsledky dosiahnuté v projektoch 7RP, ktorých riešenia sa väčšina riešiteľov zúčastnila: ADMIRE: Advanced Data Mining and Integration Research for Europe (2008-2011), Commius : Community-based Interoperability Utility for SMEs (2008-2011), VENIS: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services (2011-2015) a EGI-InSPIRE: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (2010-2014). Viaceré prípadové štúdie z uvedených projektov vytvorili motivačný základ pre vedecký výskum v oblasti sémantického spracovania veľkých dát vo virtuálnom výpočtovom prostredí. Veľkou výzvou v navrhovanom projekte bude skúmať nové metódy, prístupy a algoritmy. Navrhovaný projekt tiež nadväzuje na vedecké výsledky dosiahnuté v dvoch VEGA projektoch: Vybrané metódy, prístupy a nástroje pre distribuované spracovanie informácií (2012-2015) a Nové metódy a prístupy pre spracovanie informácií a tvorbu znalostných báz. (2013-2015).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

MOPOTU - Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov
Models of formation and spread of fire to increase safety of road tunnels
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt je významným príspevkom k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti cestných tunelov pomocou počítačovej simulácie priebehu požiaru založenej na modelovaní komplexných procesov súvisiacich s požiarom pomocou CFD technológie. Cieľom projektu je vypracovať sériu počítačových simulácií odberateľom navrhnutých scenárov požiarov v dvoch cestných tuneloch realizovaných na vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúre na SAV. Súčasťou projektu bude výskum vhodného spôsobu paralelizácie výpočtu simulácie s cieľom dosiahnuť podstatné zrýchlenie výpočtu bez negatívneho vplyvu na presnosť výpočtu, výskum vplyvu požiarnej ventilácie na vrstvenie dymu v tunelovej rúre a vykonanie experimentov v dvoch cestných tuneloch in situ. V rámci projektu bude rozšírené unikátne zariadenie „Systém riadenia tunelov“ (SRT) na Žilinskej univerzite v Žiline o vizualizácie stratifikácie dymu pri požiari vo virtuálnom tuneli v SRT vytvorené počítačovou simuláciou na báze CFD modelov. Veľkým prínosom bude tiež evidencia mimoriadnych udalostí v tuneloch a analýza rizík vypracovaná podľa získaných údajov. Riešenie projektu prepojí poznatky, skúsenosti a výskumy riešiteľských kolektívov zúčastnených pracovísk vybavených unikátnou modernou infraštruktúrou obstaranou z prostriedkov ŠF EÚ s cieľom vytvoriť inovatívne riešenia pre zvýšenie bezpečnosti tunelov.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2019

Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostič Ivan
Anotácia:Zámerom projektu je základný výskum v oblasti hľadania nových progresívnych materiálov na báze jednoduchých a zmiešaných kovových oxidov ako aj nových podkladových materiálov pre mikroelektródové polia. Predpokladáme, že naše aktivity budú zamerané na prípravu a výskum vlastností tenkých In2O3, TiO2, NiO vrstiev a ich vybraných kombinácii, pričom takéto vrstvy spolu so submikrometrovým elektródovým systémom a mikromechanickou platformou na báze polyimidovej membrány budú integrované do MEMS senzorov na detekciu plynov. Pozornosť bude venovaná aj výskumu pyrolytickej uhlíkovej vrstvy ako podkladu pre depozíciu Bi, pričom na stanovenie ťažkých kovov vo vodných syntetických roztokoch a reálnych vzorkách vody sa použije senzor, ktorý bude zahŕňať všetky 3 elektródy vo vertikálnom usporiadaní. Pre takýto integrovaný senzor bude optimalizovaná metodika merania pomocou elektrochemickej rozpúšťacej analýzy alebo potenciometrickej stripping analýzy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Nové architektúry na zvýšenie spoľahlivosti digitálnych jadier a systémov
New architectures for increasing the reliability of digital cores and systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Marcel PhD.
Anotácia:Zložité systémy integrované na čipe sa stávajú všadeprítomnými v rôznych aplikáciách, preto ich prevádzka musí byť spoľahlivá a odolná voči zlyhaniu napriek tomu, že nové nanotechnológie zvyšujú mieru ich poruchovosti v dôsledku nových poruchových mechanizmov. Spoľahlivosť systémov na čipe sa stáva kritickým parametrom a často sa dá zabezpečiť iba na úkor kvality ostatných parametrov, ako sú napr. spotreba a plocha čipu. Zámerom projektu je výskum nových architektúr so vstavanou samočinnou opravou vhodných pre rôzne typy digitálnych jadier vnorených v systémoch na čipe. Okrem štandardných jadier ako sú procesory, riadiace a iné kombinačné jadrá sa projekt zameriava aj na tzv. špeciálne jadrá, pre ktoré v súčasnosti neexistujú metódy na zvýšenie spoľahlivosti. Navrhnuté architektúry budú overené simuláciou dostupnými softvérovými nástrojmi a experimentálne s využitím programovateľných obvodov. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti a životnosti systémov na čipe.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Sieťové riadenie heterogénnych multi-agentových systémov.
Networked control of heterogenous multi-agent systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.
Anotácia:Projekt skúma otázky interoperability v rámci heterogénnych multiagentových systémov, ktoré sú vhodným nástrojom na modelovanie komplexných distribuovaných systémov, ako sú napr. logistické systémy, multi-robotické systémy a pod. Cieľom projektu je výskum a vývoj softvérových a hardvérových prostriedkov na podporu rozvoja paradigiem Fyzický internet (z ang. Physical Internet - PI) a Internet vecí (z angl. Internet of Things - IoT). V zmysle súčasných požiadaviek na zvyšovanie kvality života a bezpečnosti obyvateľstva je projekt orientovaný na aplikácie v oblasti logistiky a robotiky - prieskum terénov a predvídanie, prípadne eliminácia možných bezpečnostných rizík; napr. v súvislosti s prepravou nebezpečných nákladov, rozsiahlymi haváriami alebo živelnými udalosťami/pohromami. Projekt sa zameria na systémy zložené z inteligentných agentov, ktorých kontext je možné zistiť pomocou senzorických systémov.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

TERAMEMS - Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matay Ladislav PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových typov širokopásmových detektorov pre terahertzovú (THz) oblasť frekvencií. Nový typ detektora je navrhnutý v koncepte mikro-elektro-mechanického systému a využíva bolometrický princíp snímania. Konštrukčný návrh detektora pozostáva z mikrobolometrického snímacieho prvku viazaného na širokopásmovú anténu. Tepelná konverzia dopadajúceho THz žiarenia prebieha na tenkej polyimidovej membráne, ktorá umožní dosiahnuť nielen vysokú tepelnú konverznú účinnosť (zvýšenie citlivosti) ale zároveň umožní tiež realizovať návrhy detektorov do vysokých frekvencií s vyrovnanou amplitúdovou charakteristikou. Navrhnutý nový koncept MEMS detektorov bude optimalizovaný sofistikovaným procesom modelovania a simulácie v priamej vzájomnej iterácii s experimentálnou funkčnou a detekčnou analýzou. Finálnym zavŕšením riešenia projektu bude tiež vypracovaná metodológia merania, charakterizácie, širokopásmovej THz detekcie a simulácie MEMS detekčného prvku aplikovateľná nielen vo vede ale aj vedeckej výchove.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2018

Verifikácia hovoriaceho ako prvok bezpečnosti riadenia letovej prevádzky
Speaker verification as an add-on element of the Air Traffic Management security
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na overenie možnosti použitia verifikácie hovoriaceho ako doplnkového bezpečnostného prvku ATM (Air Traffic Management). Cieľom projektu je študovať vlastnosti tejto komunikácie a overiť, či by bolo možné pomocou systému verifikácie hovoriaceho kontrolovať totožnosť účastníkov tejto komunikácie a odhaliť tak prípadný vstup narušiteľa do tejto komunikácie. V tomto projekte sa chceme zamerať na prvotné ohodnotenie samotnej možnosti zapojenia verifikácie hovoriaceho do bezpečnostného systému ATM. Výskum verifikácie hovoriaceho a jej odolnosti voči podvodným útokom bude vykonaný v slovenskom jazyku. K nahrávkam reči od 500 hovoriacich bude vytvorená unikátna sada 500 syntetizátorov so širokými možnosťami nastavení, ktoré spolu s existujúcimi syntetizátormi použijú na prípravu dát pre imitované útoky. Na náročné výpočty súvisiace s trénovaním modelov a rozsiahlymi iteračnými postupmi, ako aj na vyhodnocovanie veľkého množstva útokov bude použitý počítačový klaster Ústavu Informatiky SAV.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Výskum procesov prípravy štruktúr pre obvody na nanometrovej úrovni
Investigation of processes for the preparation of structures for nanometer scale devices
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Tento projekt je zameraný na pokročilé procesy tvarovania ortogonálnych a neortogonálnych štruktúr, ktoré umožnia rozšíriť mikrotechnológie do nanometrovej oblasti. Budú skúmané nové prístupy k expozičným postupom a k postupom vyvolávania rezistov, ako aj korelácia s následnou technológiou plazmatického reaktívneho iónového leptania leptania (RIE). Dosiahnutie týchto cieľov si vyžiada systematické štúdium limitujúcich faktorov pri interakcii elektrónov s rôznymi typmi rezistov a pri ich vyvolávaní, následného zložitého procesu vzájomného pôsobenia technologických parametrov, ako sú urýchľovacie napätie, expozičná dávka, podmienky vyvolávania, ako aj interakcia s následnými technologickými krokmi (suché plazmatické leptanie, lift-off, a pod.).
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 16