Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Medzinárodné projekty

GLYCOBIOMARK - Analýza glykánových biomarkerov ako nástroj pre biomedicínsky výskum, sledovanie a diagnostiku nádorových ochorení
Glycan biomarkers analysis as a tool for biomedicinal research, follow-up and diagnosis of tumor diseases
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

CliniMARK - CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 14.3.2017 - 13.3.2021

Európska sústava vakcínových adjuvansov
European Network of Vaccine Adjuvants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 13.11.2017 - 12.11.2021

EUROCAROTEN - Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Breierová Emília PhD.
Doba trvania: 18.4.2016 - 17.4.2020

MTB - Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

NANOCELL - Nanoštruktúrové hybridné organicko-anorganické solárne články
Nanostructured hybrid organic-inorganic solar cells
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.
Doba trvania: 1.9.2016 - 31.8.2018

Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv
Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 16.3.2015 - 15.3.2019

Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera
O-Specific polysaccharide responses and cholera
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bystrický Slavomír DrSc.
Doba trvania: 4.10.2014 - 31.3.2019

INSTRUCT-ULTRA - Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Zhodnotenie vedľajších prúdov spracovania lignocelulózovej biomasy pre udržateľnú produkciu chemikálií, materiálov a palív pomocou technológií s nízkym dopadom na životné prostredie
Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 15.5.2014 - 14.5.2018


Národné projekty

BIOGLYCO - Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

IRENKA - Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

PEGREG - Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín
Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 31.10.2018

Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sládek Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

PoMoMiPaPro - Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CANVAC - Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Machová Eva PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Synthetic biolog - Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz
Synthetic potential of marginal glycosidases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stratilová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny GH38
Structural design, synthesis and evaluation of selective inhibitors of glycoside hydrolases from the family 38
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poláková Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vatehová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štúdium reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím ab initio molekulovej dynamiky ako pomôcky pri návrhu inhibítorov
Study of reaction mechanism of glycosyl transferases using ab initio molecular dynamics as a tool for design of inhibitors
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2018

Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baráth Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Výskum antimikrobiálneho potenciálu včelej larválnej kašičky voči patogénom včelieho plodu
Investigation of honeybee larval jelly antimicrobial potential to bee brood pathogens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Rel-NMR-EPR - Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CCY - Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 33