Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia

Zoznam členov Akademickej obce
 Prof. PhDr., DrSc.  Bakoš, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., Ph.D.  Bartošová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Bořutová, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., DSc.  Ciulisová, Ingrid  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Fiedlerová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Prof. PhDr., PhD.  Gerát, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Hamšík, Adam  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., Ph.D.  Herucová, Marta  Vedecký pracovník
 Mgr., Mgr. Art., PhD.  Hodásová (rod. Balážová), Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Jaloviarová, Katarina  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Kucharská, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Medvecký, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Megyeši, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr.  Orság, Matej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Pomfyová, Bibiana  Vedecký pracovník
 Dr. Theol.  Varšo, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. PhDr., CSc.  Zervan, Marian  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 17