Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽOVÁ, Barbara. Topografia industriálnej, urbánnej a sakrálnej krajiny stredoslovenských banských miest raného novoveku. In Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku. - Praha : Via Gaudium : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filozofická fakulota Univerzity Jana Evangelisty Purkyňe v Ústi nad Labem, 2016, s. 335-348. ISBN 978-80906673-0-3. Typ: ABC
 • BALÁŽOVÁ, Barbara. Handštajn pre Jozefa II. – na stôl zmenšená industriálna krajina stredoslovenských banských miest. In Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, č. 1-2, s. 26-35. ISSN 1210-5538]. Typ: ADEB
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výtvarné udalosti druhej polovice šesťdesiatych rokov a ich účastníci. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 463-488. ISBN 978-80-85544-97-8.(VEGA 2/0127/15 : Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia. APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Typ: ABD
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Fotograf spoluautor. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2017, roč.. 11, č. 45, s. 11. ISSN 1336-9644. Typ: BDF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Za Jozefom Jankovičom (8. 11. 1937, Bratislava - 6. 6. 2017, Bratislava). In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2017, vol. 11, no. 44, pp. 12. ISSN 1336-9644. Typ: EDJ
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Kunsthalle rezignovala na svoje poslanie. In Denník N, 2017, roč. 3, č. 118, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Ako doma : modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2017, vol. 11, no. 44, pp. 9-10. ISSN 1336-9644. Typ: GII
 • BOŘUTOVÁ, Dana. Tvorba architekta D. S. Jurkoviča v kontexte Veľkej vojny. In Veľká vojna a Bratislavská župa : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014. Editori: Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Michal Škrovina, Helena Bakaljarová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj : Academia Istropolitana Nova, 2016, s. 76-88. ISBN 978-80-972433-2-6. Typ: BEF
 • ČIČO, Martin - ŠIMKOVIC, Michal - VOŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Barbara - ČELKOVÁ, Mária - GEMBICKÝ, Juraj. 1650-1800: Kostol sv. Kataríny v období baroka. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 179-260. ISBN 978-80-970219-8-6. Typ: ABB
 • GERÁT, Ivan. Johan Huizinga and Max Dvořák on images: a shared interest in medieval images in and around 1919. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 31-40. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Images, media and idols (an explanation of Štefan Papčo´s Works "Citizens"). In Artium Quaestiones, 2016, roč. 27, s. 171-195. ISSN 0239-202X. Typ: ADEB
 • HERUCOVÁ, Marta. Sakrálne umenie 19. storočia na Spiši. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 917-955. ISBN 978-80-223-4210-0. Typ: ABD
 • HERUCOVÁ, Marta. Oltárny obraz v Hlbokom, litograf Anastas Jovanovič a maliar Johann Böss. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 429-456. ISBN 978-80-88746-32-4.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Typ: AEDA
 • MATEJKOVÁ, Adriana - BALÁŽOVÁ, Barbara - ŠIMKOVIC, Michal - VOŠKOVÁ, Katarína. 1550-1650: Kostol sv. Kataríny v protestantskej ére. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 149-178. ISBN 978-80-970219-8-6. Typ: ABD
 • MEGYEŠI, Peter. Sprievodca špekulatívnym realizmom. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2017, roč. 24, č. 1, s. 129-135. ISSN 1335-9770. Recenzia na: Objekt / Václav Janoščík (ed.). - Praha : Nakladatelství Kvalitář s.r.o., 2015. - ISBN 978-80-260-8639-0. Typ: EDI
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Kostol Panny Márie - kráľovnej anjelov v Okoličnom : poznámky k architektúre františkánskeho kláštorného chrámu. In Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Editor Dušan Buran. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017, s. 19-30. ISBN 978-80-8059-207-3. Typ: BEF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus