Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia

Medzinárodné projekty

MOCAHIC - Karol IV. ako zberateľ
Charles IV as a collector
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ciulisová Ingrid DSc.
Anotácia:Hlavnou témou projektu je zberateľstvo v období stredoveku. V centre záujmu sú európske panovnícke dvory 14. storočia v západnej a strednej Európe, pričom v popredí stojí dvor rímskeho cisára a českého kráľa Karla IV (1316-1378). Pozornosť je upriamená na vzácne umelecké objekty, ktoré tento panovník získal, resp. vyhotovenie ktorých priamo objednal, a ktoré boli vzhľadom na ich bezprostredný súvis so stredovekým kultom relikvií v rozhodujúcej miere sústreďované v chrámových pokladoch. Na základe komplexnej analýzy konkrétnych zachovaných umeleckých objektov sa projekt zacieľuje na výskum mocenských stratégií, ktorých integrálnou súčasťou tieto objekty boli, ako aj na výskum role, ktorú tieto objekty ako symboly vladárskej legitimity zohrávali. Projekt je koncipovaný interdisciplinárne a transnacionálne. Predpokladá sa využitie širokého spektra metód a postupov z dejín umenia, histórie, pomocných vied historických, mineralógie, antropológie, klasických štúdií a štúdií materiálnej kultúry. Cieľom projektu je predstaviť Karla IV. z hľadiska transnacionálnej, imperiálnej perspektívy.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

Klasicizmus - hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku
Classicism - Quest for Paragons of Perfection in Fine Art of the 2nd Half of the 18th and 19th Century in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Herucová Marta Ph.D.
Anotácia:Klasicizmus patrí spolu s romantizmom ku kľúčovým umeleckým štýlom 2. polovice 18. a 19. storočia. Vyvíjal sa v niekoľkých fázach od barokového klasicizmu cez luiséz a empír až po nový klasicizmus. Vykryštalizoval idey a výrazové prostriedky dodnes vnímané ako základné. Rozvíjal sa pod vplyvom osvietenstva a zasiahol všetky druhy umenia (okrem výtvarného umenia najmä literatúru a hudbu). Obrazy a sochy, kresby a grafiky, zachované na Slovensku, dokladajú silnú percepciu tohto štýlu. Jednotlivé diela patria priamo k umeleckým výdobytkom francúzskej, britskej, talianskej, nemeckej a rakúskej proveniencie, iné na nich nadväzujú, pričom možno hovoriť aj o zaujímavých slovenských kontextoch. Realizácia zamýšľaného projektu ponúkne reprezentatívny prehľad a umeleckohistorické analýzy klasicistických diel na Slovensku a predstaví ich tvorcov na základe najnovších poznatkov. Nemalú pozornosť bude venovať podmienkam ich vzniku, osudom, významom a mecenášom.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku
Medieval Monasteries of the Mendicant Orders in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pomfyová Bibiana PhD.
Anotácia:Kláštory žobravých reholí tvoria najpočetnejšiu skupinu stredovekých kláštorov na území Slovenska. Napriek tomu im doteraz nebol venovaný systematický výskum. Predložený projekt sa pokúsi uvedený deficit aspoň čiastočne odstrániť. Plánované sú dva hlavné výstupy. V štandardnom vedeckom katalógu budú spracované umeleckohistorické (prevažne architektonické), archeologické, epigrafické a paleografické pamiatky, teda zachovaný pamiatkový fond. Druhý výstup - monografia bude obsahovať interdisciplinárnu, kultúrno-historickú analýzu, s osobitným zreteľom na architektúru žobravých reholí. Budeme skúmať sakrálny priestor ako miesto, kde prebiehala interakcia medzi dejom (liturgia, kázne, rôzne spoločenské stretnutia a udalosti), hmotným architektonickým rámcom a ostatnými súčasťami, ktoré dotvárali interiér a exteriér mendikantských stavieb.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

3KRALI - Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
The Three Magi as a Theme in the Art in Slovakia - Interdisciplinary Studies on Cultural Tradition and Communication
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Anotácia:Téma Troch kráľov predstavuje otvorenie pôvodného hebrejského horizontu Evanjelia, vďaka čomu po stáročia rezonovala a rezonuje v kultúre mnohých krajín. Na pôde európskej kultúry možno sledovať jej vývoj a rozmanitosť, charakterizovaný prežívaním východiskových prvkov a motívov v rôznych kultúrnych vrstvách. Jej umeleckú podobu možno zaznamenať, doložiť a študovať z hľadiska rôznych disciplín. V predloženom projekte dominujú dejiny a teória divadla, hudby a výtvarného umenia. Každá z uvedených disciplín disponuje vlastnou metodologickou tradíciou, pričom interdisciplinárny dialóg – vrátane dialógu s biblistom, ktorý je členom tímu – umožní otváranie nových perspektív práve tam, kde sa stretávajú rôzne mediálne reprezentácie presne vymedzenej témy skúmania pri dotváraní konkrétnej historickej podoby úcty, pripomínania, rituálnych praktík či divadelných predstavení.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi
The Fundamental Concepts of Image Theory in Interdisciplinary Reflexion and Art-historical Application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Anotácia:Skúmanie základných pojmov teórie obrazu, ktoré je predmetom projektu, sa bude odohrávať v interdisciplinárnom dialógu medzi dejinami umenia na jednej a širokým spektrom ďalších disciplín (filozofia, teológia, psychológia, kognitívne vedy) na druhej strane. Vybrané pojmy, napríklad „obraz“, „reprezentácia“, „funkcia“ či „symbolika“ sa stanú predmetom komplexnej teoretickej analýzy a súčasne sa formou prípadových štúdií uvedú do súvislostí výtvarnej kultúry raného novoveku (15. – 18. storočie) s ťažiskom v geografickom území medzi Viedňou a Krakovom. Kľúčovými problémami budú predovšetkým otázky intermediality, zamerané hlavne na vzťah obrazu a textu, ako aj na vzájomný vzťah obrazov rôzneho druhu. Osobitne silnou stránkou plánovaného interdisciplinárneho výskumu sa javí téma funkcií obrazu v liturgickom a architektonickom priestore. Pri skúmaní vybraných príkladov sa pokúsime syntetizovať poznatky z dobovej teórie obrazu, ikonografie, ikonológie, ikoniky, fenomenológie, teológie a dejín liturgie.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 5