Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia SAV

Národné projekty

Barokové inšpirácie: Adaptácia a interpretácia predlôh a migrácia motívov v maliarstve 17. - 18. storočia
Baroque Inspirations: Adaptation and Interpretation of Models and Motives´ Migration in Painting of the 17th -18th Century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Medvecký Jozef CSc.
Anotácia:Štúdie o vzťahu maliarstva a grafiky v období baroka. Analýza úlohy a významu graficky reprodukovaných predlôh, slúžiacich ako inšpirácia pri vzniku maliarskych diel a explikácia spôsobov práce s predlohami na príkladoch obrazov a nástenných malieb zachovaných na Slovensku zo 17.-18. storočia.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Klasicizmus - hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku
Classicism - Quest for Paragons of Perfection in Fine Art of the 2nd Half of the 18th and 19th Century in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Herucová Marta Ph.D.
Anotácia:Klasicizmus patrí spolu s romantizmom ku kľúčovým umeleckým štýlom 2. polovice 18. a 19. storočia. Vyvíjal sa v niekoľkých fázach od barokového klasicizmu cez luiséz a empír až po nový klasicizmus. Vykryštalizoval idey a výrazové prostriedky dodnes vnímané ako základné. Rozvíjal sa pod vplyvom osvietenstva a zasiahol všetky druhy umenia (okrem výtvarného umenia najmä literatúru a hudbu). Obrazy a sochy, kresby a grafiky, zachované na Slovensku, dokladajú silnú percepciu tohto štýlu. Jednotlivé diela patria priamo k umeleckým výdobytkom francúzskej, britskej, talianskej, nemeckej a rakúskej proveniencie, iné na nich nadväzujú, pričom možno hovoriť aj o zaujímavých slovenských kontextoch. Realizácia zamýšľaného projektu ponúkne reprezentatívny prehľad a umeleckohistorické analýzy klasicistických diel na Slovensku a predstaví ich tvorcov na základe najnovších poznatkov. Nemalú pozornosť bude venovať podmienkam ich vzniku, osudom, významom a mecenášom.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia
Slovak-French and French-Slovak Relations in the Area of Fine Art in the 20th Century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartošová Zuzana Ph.D.
Anotácia:Počas 20. storočia, najmä jeho prvej polovice, bol Paríž centrom umeleckého diania vrátane oblasti výtvarného umenia. Métou slovenských umelcov bolo študijne cestovať do Paríža, oboznámiť sa s tvorbou klasikov moderny a avantgardy. Mnohí tak urobili a obohatili svoju tvorbu o dodnes čitateľné inšpirácie z francúzskeho umenia, resp. umenia tzv. parížskej školy. Filiácie jednotlivých výtvarných smerov rezonovali v tvorbe našich najvýznamnejších umelcov a sprostredkovali nášmu prostrediu kontakt s aktuálnym európskym výtvarným dianím. Niekoľkým výtvarníkom, ktorí v Paríži ostali dlhšie, alebo sa sem opakovane vracali, sa podarilo nadviazať hlbšie a trvácnejšie kontakty i vystavovať tu v kontexte medzinárodnej výtvarnej scény. Projekt bude sledovať uvedené vzťahy v priemete 20. storočia. Bude sa venovať aj otočenému pohľadu, a to vzťahom francúzsko-slovenským, ktoré boli a sú dodnes živé vďaka záujmu niekoľkých významných parížskych kritikov a teoretikov umenia o naše výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku
Medieval Monasteries of the Mendicant Orders in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pomfyová Bibiana PhD.
Anotácia:Kláštory žobravých reholí tvoria najpočetnejšiu skupinu stredovekých kláštorov na území Slovenska. Napriek tomu im doteraz nebol venovaný systematický výskum. Predložený projekt sa pokúsi uvedený deficit aspoň čiastočne odstrániť. Plánované sú dva hlavné výstupy. V štandardnom vedeckom katalógu budú spracované umeleckohistorické (prevažne architektonické), archeologické, epigrafické a paleografické pamiatky, teda zachovaný pamiatkový fond. Druhý výstup - monografia bude obsahovať interdisciplinárnu, kultúrno-historickú analýzu, s osobitným zreteľom na architektúru žobravých reholí. Budeme skúmať sakrálny priestor ako miesto, kde prebiehala interakcia medzi dejom (liturgia, kázne, rôzne spoločenské stretnutia a udalosti), hmotným architektonickým rámcom a ostatnými súčasťami, ktoré dotvárali interiér a exteriér mendikantských stavieb.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štýl v kríze
Style in Crisis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Bakoš Ján DrSc.
Anotácia:Pojmy štýl, štýlové dejiny, štýlová analýza až do 80. rokov 20. storočia patrili k základným a kľúčovým pojmom historiografie umenia. V posledných dekádach minulého storočia došlo k náhlemu obratu: Pojem štýl sa vytráca z aktuálneho diskurzu o dejinách výtvarného umenia a dokonca sa vypúšťa aj spomedzi základných vedeckých kategórií dejepisu umenia. Preto cieľom predkladaného projektu je nielen zmapovať peripetie, ktorými pojmy štýl - dejiny štýlu prešli, ale predovšetkým analyzovať príčiny a motivácie súčasnej „krízy štýlu“.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

3KRALI - Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
The Three Magi as a Theme in the Art in Slovakia - Interdisciplinary Studies on Cultural Tradition and Communication
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Anotácia:Téma Troch kráľov predstavuje otvorenie pôvodného hebrejského horizontu Evanjelia, vďaka čomu po stáročia rezonovala a rezonuje v kultúre mnohých krajín. Na pôde európskej kultúry možno sledovať jej vývoj a rozmanitosť, charakterizovaný prežívaním východiskových prvkov a motívov v rôznych kultúrnych vrstvách. Jej umeleckú podobu možno zaznamenať, doložiť a študovať z hľadiska rôznych disciplín. V predloženom projekte dominujú dejiny a teória divadla, hudby a výtvarného umenia. Každá z uvedených disciplín disponuje vlastnou metodologickou tradíciou, pričom interdisciplinárny dialóg – vrátane dialógu s biblistom, ktorý je členom tímu – umožní otváranie nových perspektív práve tam, kde sa stretávajú rôzne mediálne reprezentácie presne vymedzenej témy skúmania pri dotváraní konkrétnej historickej podoby úcty, pripomínania, rituálnych praktík či divadelných predstavení.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi
The Fundamental Concepts of Image Theory in Interdisciplinary Reflexion and Art-historical Application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Anotácia:Skúmanie základných pojmov teórie obrazu, ktoré je predmetom projektu, sa bude odohrávať v interdisciplinárnom dialógu medzi dejinami umenia na jednej a širokým spektrom ďalších disciplín (filozofia, teológia, psychológia, kognitívne vedy) na druhej strane. Vybrané pojmy, napríklad „obraz“, „reprezentácia“, „funkcia“ či „symbolika“ sa stanú predmetom komplexnej teoretickej analýzy a súčasne sa formou prípadových štúdií uvedú do súvislostí výtvarnej kultúry raného novoveku (15. – 18. storočie) s ťažiskom v geografickom území medzi Viedňou a Krakovom. Kľúčovými problémami budú predovšetkým otázky intermediality, zamerané hlavne na vzťah obrazu a textu, ako aj na vzájomný vzťah obrazov rôzneho druhu. Osobitne silnou stránkou plánovaného interdisciplinárneho výskumu sa javí téma funkcií obrazu v liturgickom a architektonickom priestore. Pri skúmaní vybraných príkladov sa pokúsime syntetizovať poznatky z dobovej teórie obrazu, ikonografie, ikonológie, ikoniky, fenomenológie, teológie a dejín liturgie.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 7