Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Diagnostika slnečných koronálnych štruktúr pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn (pozorovania a numerické simulácie)
Diagnostics of solar coronal structures with impulsively generated magnetoacoustic wave trains (observations and numerical simulations)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:V tomto projektu chceme detailne rozvíjať našu novú koncepciu diagnostiky jednotlivých slnečných koronálnych štruktúr (napr. erupčnej sľučky, prúdovej vrstvy) pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vlnových balíkov. Plánujeme ďalej rozvíjať naše súčasné magnetohydrodynamické (MHD) numerické simulácie týchto vĺn pro rôzne koronálne štruktúry. Použitím našich nových metód waveletovej analýzy plánujeme analyzovať pozorovánia (tiež s priestorovým rozlíšením) slnečních erupcií (napr. komplexné unikátne pozorovania slnečných erupcií) v celom rozsahu elektromagnetického spektra. Hlavným očakáváným výsledkom je viac realistický numerický MHD model týchto magnetoakustických vln, ktorý nám umožní určiť ako charakteristické plazmové parametry koronálnych štruktúr tak aj vzájomný vzťah medzi jednotlivými koronálnymi štruktúrami a impulzívne generovanými magnetoakustickými vlnami šíriacimi sa týmito štruktúrami. Výsledky projektu budú publikované v medzinárodných recenzovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Dve slnká na oblohe: hľadanie exoplanét okolo dvojhviezd s ďalekohľadom TEST
Two suns in the sky: search for circumbinary planets with the TEST telescope
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na hľadanie exoplanét okolo zákrytových dvojhviezd na základe zmien orbitálnej periódy. Obeh planéty alebo hnedého trpaslíka spôsobuje vďaka konečnej rýchlosti svetla periodické zmeny orbitálnej periódy, ktoré môžu byť zistené na základe presných pozorovaní časov miním. V rámci projektu bude modernizovaný a neskôr robotizovaný ďalekohľad TEST na TLS. Projekt zahŕňa aj analýzu orbitálnych periód zákrytových dvojhviezd pozorovaných družicou CoRoT.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

ORIGINS - Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre
Origins and evolution of life on Earth and in the Universe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Anotácia:Akcia sa venuje hľadaniu odpovedí na tri základné otázky, ktoré fascinujú nielen vedeckú komunitu, ale aj širokú verejnosť. Sú to kľúčové otázky k pochopeniu a váženiu si nášho miesta vo vesmíre. Kde, kedy a ako sa objavil život na Zemi? Aké sú podmienky potrebné k existencii života? Existuje život ešte niekde inde vo vesmíre a ak áno, ako je ho možné detegovať a identifikovať? Z portfólia akcie bolo špecificky vyňaté hľadanie mimozemského inteligentného života. Kreacionistické teórie sú rovnako mimo záujmov Akcie.
Web stránka projektu:http://life-origins.com/
Doba trvania: 15.5.2014 - 14.5.2018

PRE-EST - Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Web stránka projektu:http://www.est-east.eu/est/index.php/pre-phase
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2021

Štúdium medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme
The study of interplanetary matter in the Earth’s vicinity
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Husárik Marek PhD.
Anotácia:Zem je neustále bombardovaná objektami rôznych populácií medziplanetárnej hmoty. Cieľom projektu je štúdium interakcie meteoroidov so zemskou atmosférou a tiež fotometrické štúdium asteroidov. Prelet meteoroidov atmosférou nám môže poskytnúť mnoho spresňujúcich i celkom nových informácií o ich materských telesách – asteroidoch a kométach. Ťažisko projektu bude spočívať v sledovaní slabých meteorov pomocou dvojstaničných experimentov využívajúcich citlivé televízne a video kamery. Jasné meteory – bolidy - budú zaznamenávané aj kamerami Európskej bolidovej siete inštalovanými na území obidvoch partnerských krajín. Asteroidy a kométy budú študované ďalekohľadmi dostupnými členom oboch tímov. Sú to najmä ďalekohľady observatória na Skalnatom plese 0,61-m Newton a nový 1,3-m Cassegrain-Nasmyth. Česká strana do projektu prispeje pozorovacím časom vlastného 0,65-m ďalekohľadu v Ondřejove. Na základe fotometrie asteroidov budú vytvárané modely ich tvarov. Zároveň bude analyzovaná spojitosť asteroidov ako možných materských telies meteorických prúdov.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

DIMMCME - Štúdium počiatočných fáz vývoja výronov koronálnej hmoty a vlastností súvisiacich oblastí koronálneho dimmingu v slnečnej atmosfére
Early evolution of CMEs and associated dimming regions
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:V slnečnej koróne prevažuje tlak magnetického poľa nad tlakom plazmy. Dominantným faktorom určujúcim dynamiku výronov koronálnej hmoty (VKH) je preto reštrukturalizácia magnetického poľa v danom mieste koróny. Tento proces má totiž vplyv jednak na i) vlastnosti magnetického poľa samotného VKH, a teda parametre výslednej Lorentzovej sily ovládajúcej vyvrhnutie VKH zo Slnka, ako aj na ii) zmenu konfigurácie okolitého magnetického poľa v koróne. Štúdium kinematiky VKH v oblastiach spodnej koróny tak môže poskytnúť jedinečnú informáciu o výslednej sile pôsobiacej v koróne počas vzniku a vývoja týchto javov. Počiatočné fázy evolúcie VKH sú navyše kľúčové pre lepšie pochopenie dynamiky týchto štruktúr v medziplanetárnom prostredí. Ukázalo sa, že VKH tvoriace sa v nižších vrstvách slnečnej atmosféry sú urýchľované impulzívnejšie a dosahujú vyššie maximálne rýchlosti v porovnaní s VKH ktoré sa tvoria vyššie v koróne (Bein et al., 2011, ApJ 738, article id. 191). V spojitosti s tým sa ako neuspokojivo vysvetlený ukazuje aj problém súvisiaci s formovaním rázových vĺn (šokov) budených VKH. Na zodpovedanie vybraných otázok, týkajúcich sa ranných vývojových fáz VKH, plánujeme v tomto projekte použiť dáta získané viacerými prístrojmi, ktoré umožňujú vykonať detailné pozorovania spodnej časti koróny. Dôležité pritom bude získať nielen hodnoty intenzity vyžarovania ale aj parametre rýchlostných a magnetických polí v koróne. Takéto dáta totiž poskytnú prelomové informácie potrebné pre lepšie pochopenie procesov odohrávajúcich sa počas akceleračnej fázy vývoja VKH a pri vzniku rázových vĺn budených týmito javmi. Prinesú teda odpovede potrebné pre lepšie porozumenie dynamiky VKH v medziplanetárnom priestore ako aj pre spresnenie predpovedí vesmírneho počasia.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

wafist - Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka
Waves in fine-scale structures of the solar chromosphere
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Koza Július PhD.
Anotácia:Maloškálové magnetické štruktúry (spikuly, fibrily, škvrnky) sú malé, výtryskom podobné javy v slnečnej chromosfére. Môžu významne prispievať k ohrevu slnečnej chromosféry/koróny a môžu zásobovať korónu potrebnou hmotou odnášanou slnečným vetrom. Preto štúdium detailnej dynamiky týchto štruktúr nám môže pomôcť riešiť najzásadnejšie problémy fyziky Slnka. Nedávno vypustený satelit Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) má vynikajúce priestorové, časové a spektrálne rozlíšenie a polohu nezaťaženú seeingom. Výsledký získané týmto satelitom už priniesli dôležitý prielom v poznávaní týchto výtryskom podobných javov. Cieľom tohto projektu je prispieť k tomuto výskumu pozorovaním viacerých módov magnetohydrodynamických (MHD) vĺn šíriacich sa pozdĺž chromosférických jemných štruktúr. Identifikácia módov a merané vlastnosti budú použité v odhadoch toku energie vĺn a indukcie magnetického poľa metódami chromosférickej magnetoseizmológie. Zvláštna pozornosť bude venovaná presnej klasifikácii pozorovaných MHD vĺn a ich stabilite v prúdiacej, čiastočne ionizovanej plazme. K dosiahnutiu tohto cieľa použijeme kombináciu pozorovaní s vysokým rozlíšením získaných satelitom IRIS s dátami získanými pomocou pozemského prístroja CRISP na Švédskom 1-m slnečnom ďalekohľade a GFPI na 1,5-m ďalekohľade GREGOR (ak bude k dispozícii), a riešením MHD rovníc v čiastočne ionizovanej plazme. Všetky tieto pozorovacie a interpretačné nástroje sú na špičke slnečnej fyziky.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

ESASOC - Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike
Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:Budeme skúmať vývoj slnečných javov počas 24. slnečného cyklu pomocou pozorovaní SDO/HMI a SDO/AIA s vysokým rozlíšením a pomocou spektroheliogramov získaných v Geofyzikálnom a astronomickom observatóriu Univerzity v Coimbre (Portugalsko). Hlavným cieľom je získať detailnejšie poznatky o rozdelení slnečných javov na disku Slnka. Pomocou týchto poznatkov by sme chceli poskytnúť preukázateľnejšie informácie vymedzujúce rôzne fyzikálne mechanizmy navrhnuté pre slnečné dynamo. Projektovým tímom bol už vyvinutý špeciálny softvér na detekciu, identifikáciu a automatické sledovanie rôznych slnečných javov a tento bude rozšírený a zdokonalený pre dosiahnutie cieľov projektu. Činnosti projektu sa sústredia na dve základné vlastnosti slnečnej aktivity, konkrétne: severo-južná asymetria a diferenciálna rotácia javov slnečnej aktivity vrátane drobných slnečných škvŕn. Na projekte bude pracovať multidisciplinárny tím: odborníci na slnečnú fyziku, ktorí poskytnú poznatky o slnečných cykloch a javoch kozmického počasia a softvéroví odborníci v oblasti spracovania obrazu, detekcie, identifikácie a automatického sledovania javov.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017


Národné projekty

Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy
Analysis of dynamic and physical characteristics of interplanetary bodies in the vicinity of the Earth's path.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Svoreň Ján DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium malých telies Slnečnej sústavy v okolí zemskej dráhy. Vedecké ciele prechádzajú plynule od štúdia štruktúr v prúdoch meteoroidov po zmeny na ich materských telesách. Výsledky získame porovnaním pozorovaní so štatistickým spracovaním a počítačovým modelovaním. Asteroidy a kométy budeme pozorovať ďalekohľadmi na Skalnatom plese 0,61-m Newtonom a novým 1,3-m Cassegrain-Nasmythom, ktorý bude najväčším špecializovaným prístrojom na pozorovanie blízkozemských asteroidov v Európe. Meteory budú zaznamenávané kamerami Európskej bolidovej siete a videokamerami. Budeme analyzovať meteoroidy v dráhe kométy 1P/Halley, porovnaním nami vyvinutej metódy indexov a dynamického modelovania častíc unikajúcich z kometárneho jadra. Fotometrické a spektroskopické údaje o kométach budeme analyzovať z hľadiska príčin náhlych zjasnení komét, vrátane vplyvu Slnka. Budeme fotometricky študovať asteroidy, vytvárať modely ich tvarov a analyzovať možnosti asteroidov ako materských telies meteorických prúdov.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách
Physical processes in interacting binaries and extrasolar planetary systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Anotácia:Výskumný projekt je zameraný na pochopenie fyzikálnych procesov v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. Hlavnými cieľmi je presné určenie absolútnych parametrov zložiek dvojhviezd ako sú hmotnosti, polomery a svietivosti, ale aj detekcia a štúdium substelárnych sprievodcov osamotených hviezd a dvojhviezd. Podávaný projekt nadväzuje na medzinárodné pozorovacie kampane YETI a Dwarf.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Interagujúce dvojhviezdy – Kľúč k porozumeniu Vesmíru
Interacting binaries – Key for the Understanding of the Universe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Anotácia:Cyklus vývoja hmoty od medzihviezdnych mračien až po hviezdy, a potom znova späť je základným motorom, ktorý poháňa vývoj hmoty vo Vesmíre. Behom vývoja hviezd dochádza k obohacovaniu ich vnútra ťažšími prvkami, vzniku extrémnych podmienok, ktoré môžu viesť ku vzplanutiam hviezd na konci ich vývoja. Tieto sa stávajú darcami častíc, fotónov, a ťažkých prvkov v medzihviezdnom prostredí, čo má kľúčový význam pre pochopenie cirkulácie hmoty v našom Vesmíre. Viac ako 60 percent hviezd je gravitačne viazaných s inou hviezdou, s ktorou môžu interagovať. Ústredným cieľom tohto projektu je výskum interagujúcich dvojhviezd v špecifických štádiách vývoja, ktoré nám umožnia lepšie porozumieť hviezdnym vzplanutiam, určiť absolútne parametre dvojhviezdnych sústav, ako aj detegovať a určiť základné vlastnosti extrasolárnych planét – kľúčové ingrediencie pre lepšie porozumenie cirkulácie hmoty vo Vesmíre. Konkrétne ciele dosiahneme metódou multifrekvenčného modelovania rozdelenia energie v spektre behom vzplanutí a modelovaním presnej viacfarebnej fotometrie a spektroskopických meraní skúmaných objektov (kataklysmické premenné, W UMa and T Tauri hviezdy, exoplanéty).
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka.
Dynamical and magnetic properties of active phenomena in the solar atmosphere – complex study.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Variabilita a vývoj magnetického poľa v slnečnej atmosfére má fundamentálny vplyv na vznik a šírenie erupcií a výronov koronálnej hmoty zo Slnka, teda javov, ktoré významne vplývajú na Zem a technologické zariadenia. Hlavným cieľom projektu je preto analýza magnetickej topológie, časového vývoja a dynamických vlastnosti slnečných magnetických štruktúr. Principiálne nové zistenia v tejto oblasti prinesie plánovaná kombinácia a) najkvalitnejších experimentálnych dát, b) špecializovaných programov vhodných na numerické modelovanie a c) použitie inverzných kódov umožňujúcich úplný popis vektora magnetického poľa študovaných štruktúr. Na riešenie projektu budú využité kvalitné spektrálne a polarimetrické merania získané pomocou najmodernejších pozemských slnečných ďalekohľadov (GREGOR, SST, THEMIS) ako aj prostredníctvom satelitných prístrojov (IRIS, Hinode). Významnou súčasťou získavania observačného materiálu budú aj pozorovania unikátnym prístrojovým vybavením na Observatóriu Lomnický štít (CoMP-S, SCD).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so Zemou
The meteoroid population, its origin, evolution and interaction with the Earth
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hajduková Mária PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme a jej systematické monitorovanie vlastnou technikou, počnúc pozorovaniami jemnejších čiastočiek rádiovým systémom, cez optické pozorovania meteorov a bolidov, až po sledovanie ich materských komét a asteroidov, čo poskytne komplexný pohľad na široký hmotnostný interval skúmaných objektov. Predmetom projektu je odvodenie prítoku meteoroidov, potvrdzovanie rojov z pracovného zoznamu IAU, prípadne objavovanie nových rojov, štúdium genetických a štrukturálnych súvislostí meteorických prúdov križujúcich dráhu Zeme a NEO objektov (Near Earth Objects), analýza dynamického vývoja ich dráh, objasnenie pôvodu častíc, ako aj identifikácia meteorov tvorených kozmickým smetím, ktoré tvoria populáciu doteraz nezahrnutú do populačných modelov. Riešenie vedie k namodelovaniu kompletného prítoku častíc vstupujúcich do atmosféry Zeme a zároveň siaha až k poznatkom ovzniku a štruktúre celej Slnečnej sústavy.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Ivanova1978 - Skúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamickych nových komét v širokom rozsahu heliocentrických vzdialeností
Investigation of development of the physical activity of dynamical new comets over the wide range of heliocentric distances
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Viktorovna Oleksandra PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium fyzikálnych vlastností atmosféry a chvostov dynamicky nových komét a porovnanie s kométami ostatných dynamických skupín. V súčasnej dobe prebiehajú pokusy zaviesť taxonómiu komét na základe ich zloženia a prepojiť to s miestami ich vzniku. Porovnanie fyzikálnych vlastností krátkoperiodických komét s dlhoperiodickými a novými môže objasniť, aké vlastnosti komét sú prvotné a ktoré sú produktom následnej evolúcie. Fyzikálne vlastnosti telesa závisia predovšetkým na genetických faktoroch, ako napríklad rozvrstvenie teploty so vzdialenosťou od Slnka, štruktúra a hustota látky na povrchu telies, pomer prchavých a pevných materiálov, a pod. Avšak úloha evolučných procesov, ktoré určujú dynamiku malých telies, vnútorných zdrojov energie, a pod., môže tiež byť významná. Je známe, že teplotný gradient v zárodočnom oblaku prachu a prítomnosť masívnych proto-planét ovplyvnili proces akumulácie, formovania a evolúcie malých telies v Slnečnej sústave. Výsledkom tohto procesu sú rozličné vlastnosti telies v hlavnom páse asteroidov (rozdiel medzi vlastnosťami hlavných typov asteroidov S, C, E, atď.), objektov v Kuiperovom páse a Oortovom oblaku. Kolíziami a dynamickými a evolučnými procesmi vznikli v Slnečnej sústave objekty s prechodnými vlastnosťami – prúdy meteoroidov, objekty ako kentaury, kométy s dráhovými vlastnosťami hlavného pásu asteroidov, kométy rôznych skupín líšiace sa polarizáciou a tepelnými vlastnosťami a spiace kometárne jadrá. Hlavným cieľom prvého roku činnosti je komplexné štúdium pozorovaných charakteristík žiarenia rozptýleného prachu a vlastností plynov u komét z rôznych dynamických skupín v Slnečnej sústave. Prach a plyn sú súčasťou atmosfér komét, aktívnych kentaurov, aj novej triedy objektov - komét hlavného pásu asteroidov. Prach a plyn hrá dôležitú úlohu v procese formovania rôznych telies a v ich vývoji. Hlavné pozorovateľné charakteristiky rozptýleného žiarenia, ako je intenzita, farba, polarizácia, ich priestorové a spektrálne charakteristiky závisia na mechanizme rozptylu svetla na prachových častíciach a fyzikálnych vlastnostiach prachu, ktorými sú veľkosť, zloženie, štruktúra a forma.Takže štúdium vlastností žiarenia rozptýleného prachovými časticami pre rôzne objekty, je základom pre vytvorenie teoretickej predstavy o interakcii žiarenia s látkou a budovanie fyzikálnych a kozmologických modelov nebeských telies.
Doba trvania: 25.2.2016 - 31.12.2018

VEGA 2/0003/16 - Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike
Veldkamp Spaces in Quantum Information and Astrophysics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt sa bude zaoberať tým, akú úlohu hrá pojem Veldkampovho priestoru v teórii kvantovej informácie a tzv. „black-hole-qubit correspondence“ (BHQC). Ak máme určitú bodovo-priamkovú incidenčnú geometriu, štruktúra jej Veldkampovho priestoru nám poslúži ako podstatný a veľmi efektívny nástroj na posúdenie jej využiteľnosti v teórii kvantovej informácie a BHQC, ako aj pre odhalenie jemnejších charakteristík jej fyzikálne relevantnej štruktúry. Špeciálna pozornosť bude venovaná Veldkampovým priestorom, ktoré obsahujú tiež body nachádzajúce sa vnútri iných bodov, keďže takéto priestory nám môžu poskytnúť obzvlášť zaujímavé reprezentácie kvantovej kontextuality a kvantovej nelokálnosti. Tiež sa pozrieme na možné zovšeobecnenia pojmu Veldkampovho priestoru a na to, aká nová (astro)fyzika sa môže za nimi skrývať.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy
Selected problems of the origin of some small-body groups in the Solar System
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.
Anotácia:V rámci navrhovaného projektu by sme chceli prispieť k vyriešeniu niektorých zásadných problémov kozmogónie najmä vonkajšej Slnečnej sústavy. Je nutné vypracovať bezproblémový model dorastania Urána a Neptúna zo štádia planetárnych embryí do ich dnešných hmotností. V náväznosti na takýto model je žiadúce vypracovanie modelu následnej migrácie obidvoch planét do ich dnešných dráh a opis vytvárania trans-neptúnickej populácie malých telies, ktorý by mal obsahovať porovnanie, nakoľko je jej finálna štruktúra v súlade s dnes pozorovanou. Pokračovaním tejto časti štúdia bude analýza dynamiky Kentaurov s ohľadom na zistenie a dokázanie ich zdrojových oblastí. Analogickým problémom na kratšej vzdialenostnej aj časovej škále je genéza meteorických prúdov z materských telies. Tu by sme chceli pokračovať v hľadaní takých materských telies, ktorých dráha je pomerne vzdialená od dráhy Zeme, no asociované rojové meteory sú v zemskej atmosfére pozorovateľné.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 16