Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach
Physical processes in cataclysmic binaries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Chochol Drahomír DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním štúdia vzplanutí v  kataklizmatických dvojhviezdach (CBs), inicializovaný v predchádzajúcom spoločnom projekte. Na základe získaných pozorovaní, pokračujeme v štúdiu CBs s dôrazom na klasické na trpasličie novy. Najdôležitejším parametrom je obežná perióda, ktorá určuje vzájomnú vzdialenosť zložiek dvojhviezdy a spôsob prenosu hmoty medzi nimi. Hlavným cieľom projektu je nájdenie absolútnych parametrov vybraných CBs: hmotností, polomerov a svietivostí zložiek a štúdium fyzikálneho mechanizmu, ktorý spôsobuje vzplanutia klasických a trpasličích nov. Zatiaľčo vzplanutia klasických nov sú spôsobené zapálením termojadrovej fúzie materiálu akreovaného na povrchu bieleho trpaslíka, vzplanutia v akréčnych diskoch trpasličích nov poskytujú cenné informácie o mechanizme akrécie a slapovej nestabilite. Na dosiahnutie cieľa využijeme dlhodobé viacfarebné fotometrické a multifrekvenčné spektroskopické pozorovania. Fotometrické a spektroskopické pozorovania CBs budú získavané ďalekohľadmi Hlavného Astronomického Observatória v Kijeve a Terskole a observatórií AsÚ SAV v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Hľadanie obrích exoplanét okolo bielych trpaslíkov
Searching for giant exoplanets around white dwarfs
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garai Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na hľadanie extrasolárnych planét obiehajúcich okolo bielych trpaslíkov na základe tranzitnej metódy. Ak takáto hviezda disponuje tranzitujúcou exoplanétou, je možné detegovať významný pokles jasnosti centrálnej hviezdy počas tranzitu. V rámci projektu plánujeme zhromažďovať a analyzovať vlastné fotometrické dáta, získané na rôznych observatóriách AsÚ SAV a MAO NASU. V prípade detekcie bude takáto planéta detailne preskúmaná.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Integrovaná kvantová informácia na nanoškálach
Integrated Quantum Information at the Nanoscale
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na kvantové previazanie, kvantovú kontrolu (kvantové filtrovanie a kontrolu spätnej väzby, jedno-slučkovú kontrolu, kvantovú informáciu a optické aplikácie) a integrované systémy. Jeho cieľom je vytvoriť bázu pre koherentný dlhodobý program o kvantovej informácii, ktorý bude založený na expertíze lokálnych výskumníkov.
Doba trvania: 1.3.2017 - 30.9.2020

PRE-EST - Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Web stránka projektu:http://www.est-east.eu/est/index.php/pre-phase
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2021

AD-ASTRA - Spoločne cez prekážky ku hviezdam
Per aspera ad astra simul (Throught difficulties to the stars together)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Web stránka projektu:http://erasmus.asu.cas.cz/index.html
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020

Štúdium zvetrávania a rejuvenizačných processov pôsobicich na malých telesách Slnečnej sústavy. Experimentálny a teoretický prístup.
Study of the ageing and rejuvenating processes affecting the small Solar system bodies. Experimental and theoretical approach.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018


Národné projekty

FVDM - Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov
Physical and dynamical characteristocs of meteoroids
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hajduková Mária PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum fyzikálnych a dynamických vlastností meteoroidných častíc a na získavanie nových dát vlastnou technikou, systémom AMOS. Predmetom projektu je zistenie podielu kometárnych a asteroidálnych meteoroidov v aktuálnom prítoku medziplanetárnej hmoty na Zem, heterogenity materiálu v meteorických rojoch a zmeny počas ich vývoja v Slnečnej sústave. Za týmto účelom dobudujeme sieť kamier AMOS na južnej a severnej hemisfére spolu s dátovým prepojením na centrálny server na FMFI UK. Sieť poskytne úplne nové aktuálne a originálne informácie na základný výskum ako aj aplikácie pre prevádzkovateľov satelitov na obežnej dráhe Zeme. Novou oblasťou v projekte oproti minulosti sú spektrálne dáta z pozorovaní meteorov ako aj ich ďalšie fyzikálne charakteristiky, ktoré nám pomôžu rozlíšiť ich pôvod. Analýzy meteoritov poskytnú údaje o pred-atmosférickej veľkosti meteoroidných telies a expozícii kozmickým žiarením. Následné numerické modelovania umožnia študovať ich dynamiku v Slnečnej sústave. Novozískané dáta a aj dáta už existujúce budú využité na vyhľadávanie nových meteorických rojov, zvlášť s radiantami na málo preskúmanej južnej oblohe. Taktiež bude detailnejšie študovaná štruktúra známych rojov a hľadaný súvis medzi prúdmi meteoroidov a ich materskými telesami. Poznanie tejto súvislosti v budúcnosti umožní predpovedanie približovania sa meteoroidných prúdov k dráhe Zeme, kde môžu ohrozovať umelé družice ako aj kozmické stanice s ľudskou posádkou.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Interagujúce dvojhviezdy – Kľúč k porozumeniu Vesmíru
Interacting binaries – Key for the Understanding of the Universe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Anotácia:Cyklus vývoja hmoty od medzihviezdnych mračien až po hviezdy, a potom znova späť je základným motorom, ktorý poháňa vývoj hmoty vo Vesmíre. Behom vývoja hviezd dochádza k obohacovaniu ich vnútra ťažšími prvkami, vzniku extrémnych podmienok, ktoré môžu viesť ku vzplanutiam hviezd na konci ich vývoja. Tieto sa stávajú darcami častíc, fotónov, a ťažkých prvkov v medzihviezdnom prostredí, čo má kľúčový význam pre pochopenie cirkulácie hmoty v našom Vesmíre. Viac ako 60 percent hviezd je gravitačne viazaných s inou hviezdou, s ktorou môžu interagovať. Ústredným cieľom tohto projektu je výskum interagujúcich dvojhviezd v špecifických štádiách vývoja, ktoré nám umožnia lepšie porozumieť hviezdnym vzplanutiam, určiť absolútne parametre dvojhviezdnych sústav, ako aj detegovať a určiť základné vlastnosti extrasolárnych planét – kľúčové ingrediencie pre lepšie porozumenie cirkulácie hmoty vo Vesmíre. Konkrétne ciele dosiahneme metódou multifrekvenčného modelovania rozdelenia energie v spektre behom vzplanutí a modelovaním presnej viacfarebnej fotometrie a spektroskopických meraní skúmaných objektov (kataklysmické premenné, W UMa and T Tauri hviezdy, exoplanéty).
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka.
Dynamical and magnetic properties of active phenomena in the solar atmosphere – complex study.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Variabilita a vývoj magnetického poľa v slnečnej atmosfére má fundamentálny vplyv na vznik a šírenie erupcií a výronov koronálnej hmoty zo Slnka, teda javov, ktoré významne vplývajú na Zem a technologické zariadenia. Hlavným cieľom projektu je preto analýza magnetickej topológie, časového vývoja a dynamických vlastnosti slnečných magnetických štruktúr. Principiálne nové zistenia v tejto oblasti prinesie plánovaná kombinácia a) najkvalitnejších experimentálnych dát, b) špecializovaných programov vhodných na numerické modelovanie a c) použitie inverzných kódov umožňujúcich úplný popis vektora magnetického poľa študovaných štruktúr. Na riešenie projektu budú využité kvalitné spektrálne a polarimetrické merania získané pomocou najmodernejších pozemských slnečných ďalekohľadov (GREGOR, SST, THEMIS) ako aj prostredníctvom satelitných prístrojov (IRIS, Hinode). Významnou súčasťou získavania observačného materiálu budú aj pozorovania unikátnym prístrojovým vybavením na Observatóriu Lomnický štít (CoMP-S, SCD).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Ivanova1978 - Skúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamickych nových komét v širokom rozsahu heliocentrických vzdialeností
Investigation of development of the physical activity of dynamical new comets over the wide range of heliocentric distances
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Viktorovna Oleksandra PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium fyzikálnych vlastností atmosféry a chvostov dynamicky nových komét a porovnanie s kométami ostatných dynamických skupín. V súčasnej dobe prebiehajú pokusy zaviesť taxonómiu komét na základe ich zloženia a prepojiť to s miestami ich vzniku. Porovnanie fyzikálnych vlastností krátkoperiodických komét s dlhoperiodickými a novými môže objasniť, aké vlastnosti komét sú prvotné a ktoré sú produktom následnej evolúcie. Fyzikálne vlastnosti telesa závisia predovšetkým na genetických faktoroch, ako napríklad rozvrstvenie teploty so vzdialenosťou od Slnka, štruktúra a hustota látky na povrchu telies, pomer prchavých a pevných materiálov, a pod. Avšak úloha evolučných procesov, ktoré určujú dynamiku malých telies, vnútorných zdrojov energie, a pod., môže tiež byť významná. Je známe, že teplotný gradient v zárodočnom oblaku prachu a prítomnosť masívnych proto-planét ovplyvnili proces akumulácie, formovania a evolúcie malých telies v Slnečnej sústave. Výsledkom tohto procesu sú rozličné vlastnosti telies v hlavnom páse asteroidov (rozdiel medzi vlastnosťami hlavných typov asteroidov S, C, E, atď.), objektov v Kuiperovom páse a Oortovom oblaku. Kolíziami a dynamickými a evolučnými procesmi vznikli v Slnečnej sústave objekty s prechodnými vlastnosťami – prúdy meteoroidov, objekty ako kentaury, kométy s dráhovými vlastnosťami hlavného pásu asteroidov, kométy rôznych skupín líšiace sa polarizáciou a tepelnými vlastnosťami a spiace kometárne jadrá. Hlavným cieľom prvého roku činnosti je komplexné štúdium pozorovaných charakteristík žiarenia rozptýleného prachu a vlastností plynov u komét z rôznych dynamických skupín v Slnečnej sústave. Prach a plyn sú súčasťou atmosfér komét, aktívnych kentaurov, aj novej triedy objektov - komét hlavného pásu asteroidov. Prach a plyn hrá dôležitú úlohu v procese formovania rôznych telies a v ich vývoji. Hlavné pozorovateľné charakteristiky rozptýleného žiarenia, ako je intenzita, farba, polarizácia, ich priestorové a spektrálne charakteristiky závisia na mechanizme rozptylu svetla na prachových častíciach a fyzikálnych vlastnostiach prachu, ktorými sú veľkosť, zloženie, štruktúra a forma.Takže štúdium vlastností žiarenia rozptýleného prachovými časticami pre rôzne objekty, je základom pre vytvorenie teoretickej predstavy o interakcii žiarenia s látkou a budovanie fyzikálnych a kozmologických modelov nebeských telies.
Doba trvania: 25.2.2016 - 31.12.2018

VEGA 2/0003/16 - Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike
Veldkamp Spaces in Quantum Information and Astrophysics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt sa bude zaoberať tým, akú úlohu hrá pojem Veldkampovho priestoru v teórii kvantovej informácie a tzv. „black-hole-qubit correspondence“ (BHQC). Ak máme určitú bodovo-priamkovú incidenčnú geometriu, štruktúra jej Veldkampovho priestoru nám poslúži ako podstatný a veľmi efektívny nástroj na posúdenie jej využiteľnosti v teórii kvantovej informácie a BHQC, ako aj pre odhalenie jemnejších charakteristík jej fyzikálne relevantnej štruktúry. Špeciálna pozornosť bude venovaná Veldkampovým priestorom, ktoré obsahujú tiež body nachádzajúce sa vnútri iných bodov, keďže takéto priestory nám môžu poskytnúť obzvlášť zaujímavé reprezentácie kvantovej kontextuality a kvantovej nelokálnosti. Tiež sa pozrieme na možné zovšeobecnenia pojmu Veldkampovho priestoru a na to, aká nová (astro)fyzika sa môže za nimi skrývať.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vzplanutia kataklizmatických premenných hviezd
Outbursts of cataclysmic variables
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Anotácia:Vzplanutia hviezd predstavujú dôležitú fázu konečného štádia ich vývoja. Cieľom projektu je lepšie porozumenie vzplanutí kataklyzmatických premenných hviezd. Za týmto účelom budeme skúmať vzplanutia klasických nov, trpasličích nov a symbiotických hviezd, ktoré sú podtriedou kataklyzmatických premenných. Splnenie tohto cieľa je založené na: 1. Získavaní nových pozorovaní ďalekohľadmi Astronomického ústavu SAV metódou CCD fotometrie a echelle spektroskopie, ktoré budú doplnené pozorovaniami získanými v rámci medzinárodnej spolupráce a z archívov. 2. Modelovaní rozdelenia energie v spektre týchto interagujúcich dvojhviezd metódou rozkladu kombinovaného spektra. 3. Výskumu okolohviezdného prostredia metódou Ramanovho, Rayleighovho a Thomsonovho rozptylu, 4. Modelovaní ionizačnej a geometrickej štruktúry týchto sústav behom vzplanutí, 5. Modelovaní odtoku hmoty počas vzplanutí - odhad tempa úniku hmoty a hmotnosti svietiacej hmoty.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 12