Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Ako zlepšovať medziskupinové vzťahy v škole : skúsenosti a potreby slovenských učiteľov a učiteliek [Improving intergroup relations in school : experience and needs of Slovak teachers]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 6-13. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings16.pdf>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: AFD
 • BIANCHI, Gabriel. Mediálny obraz sexuality na Slovensku [Media representation of sexuality in Slovakia]. In Sexuality 8 : (de)konstrukce - (re)prezentace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9.-11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 9-17. ISBN 978-80-87895-60-3.(VEGA 2/0015/12 : Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Typ: AFC
 • DOMÍNGUEZ, Giazú Enciso - PUJOL, Joan - MOTZKAU, Johanna F. - POPPER, Miroslav. Suspended transitions and affective orderings : from troubled monogamy to liminal polyamory. In Theory and Psychology, 2017, vol. 27, no. 2, p. 183-197. (0.820 - IF2016). ISSN 0959-3543. Typ: ADCA
 • FÚSKOVÁ, Jana - HARGAŠOVÁ, Lucia - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona. Why we can't and shan't measure gender. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2017, vol. 27, no. 2, p. 205-218. (2017 - Scopus, De Gruyter, The Philosopher's Index). ISSN 1337-401X.(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Typ: ADNB
 • FÚSKOVÁ, Jana - HARGAŠOVÁ, Lucia. Dekonštrukcia normatívu ženskosti : konštrukcia feminity u žien s neheterosexuálnou orientáciou [Deconstruction of women's role normative : construction of feminity within non-heterosexual women]. In Sexuality 8 : (de)konstrukce - (re)prezentace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9.-11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 31-44. ISBN 978-80-87895-60-3.(VEGA 2/0015/12 : Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Typ: AFC
 • HADARICS, Márton - KENDE, Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Anti-Roma prejudice as a unique form of intergroup bias and exclusion from the national ingroup. In 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada, July 5-8, 2017) : Programme and Abstract book. - Granada : EASP - Universidad de Granada, 2017, p. 87. Typ: AFG
 • KALMÁROVÁ, Viera - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej. Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám? : Správa z výskumu [elektronický zdroj]. Posudzovatelia: Pavol Hardoš, Marek Hlaváč, Juraj Medzihorský. Bratislava : [Štátna školská inšpekcia], 2017. 77 s. Dostupné na internete: <https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Sprava_z_vyskumu.pdf>. Typ: GHG
 • KAŠČÁK, Ondrej. Produkcia a reprodukcia vedenia v neoliberálnych univerzitách [Production and reproduction of knowledge in neoliberal universities]. In Vzdělání a dnešek : pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. - Praha : Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum, 2016, s. 106-123. ISBN 978-80-246-3558-3.(VEGA 2/0140/15 : Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít). Typ: ABC
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. In International Journal of Intercultural Relations, 2017, vol. 60, p. 12-27. (1.183 - IF2016). ISSN 0147-1767. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176716302851>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: ADCA
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - ABRAHAM, Monika - BABOŠ, Pavol - SZECSÁNYIOVÁ, Karin. Imagined contact may improve anti-Roma attitude, but it is direct contact that matters : two studies from Slovakia. In 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada, July 5-8, 2017) : Programme and Abstract book. - Granada : EASP - Universidad de Granada, 2017, p. 176. Typ: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - POPPER, Miroslav. Názory na asistovanú reprodukciu na Slovensku - lámanie tabu alebo absencia noriem? [Attitudes to assisted reproduction in Slovakia - breaking the taboo or absence of norms?]. In Sexuality 8 : (de)konstrukce - (re)prezentace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9.-11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 92-101. ISBN 978-80-87895-60-3.(VEGA 2/0015/12 : Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Typ: AFC
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BAČOVÁ, Viera - BIANCHI, Gabriel - ČERMÁK, Ivo - MIOVSKÝ, Michal - PLICHTOVÁ, Jana. Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 4, s. 401-414. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X.(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Typ: BDFA
 • ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Philosophical questions about the "art living". In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2017, vol. 273, no. 2, p. 219-234. (2017 - Scopus, De Gruyter, The Philosopher's Index). ISSN 1337-401X.(VEGA 2/0048/15 : Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie). Typ: ADNB
 • URBAN, Kamila. Ako dosiahnuť autoregulované učenie? [How to achieve self-regulated learning?]. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2016/2017, roč. 20, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-2733. Typ: ADFB
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Reprezentácie muža a ženy v súčasných slovenských hudobných filmoch určených pre deti [The representation of men and women in contemporary Slovak musical films aimed at children]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 1, s. 63-81. ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Typ: FAI
 • Myslenie niekedy bolí, no bez bolesti niet radosti : náš hosť prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. Rozhovor pripravil Ľubomír Pajtinka. In Rodina a škola, 2017, roč. 66, č. 6, s. 8-11. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus