Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Prvý kontakt s kontaktnými intervenciami na slovenských školách. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: AFG
 • ARAVENA, Felipe - KAŠČÁK, Ondrej - QUIROGA, Marta - HALL, Gene. Teacher Economic Incentives in Private Subsidized Schools in Chile. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 207-224. ISSN 0049-1225. Typ: ADDA
 • FÚSKOVÁ, Jana - KUSÝ, Peter - VAŠKO, Lukáš. Percepcia rodiny u adolescentov a mladých dospelých v náhradnej starostlivosti = Perception of Family in Adolescents and Young Adults in Substitute Care. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 52, č. 1 (2018), s. 36-49. ISSN 0555-5574. Typ: ADFB
 • Vedomosti nestačia, treba otvorené školy. Rozhovor pripravil Milan Čupka. In Pravda, 10.2.2018, s. 14-17. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/458258-vedomosti-nestacia-treba-otvorene-skoly/>. Typ: GII
 • LEIX, Alicia - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Stosunek Słowaków do Polaków - kompleksowy obraz na podstawie badań jakościowych i ilościowych = Attitudes of Slovaks towards Poles - A complex picture based on qualitative and quantitative research. In Sąsiedztwa III RP - Słowacja Zagadnienia społeczne. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2017, ISBN 978-83-62584-94-9. Typ: ABC
 • LUKŠÍK, Ivan - HARGAŠOVÁ, Lucia. Impact of Residential Care Culture on Quality of Life of Care Leavers. In International Journal of Child, Youth and Family Studies, 2018, vol. 9, no. 2, p. 86–108. ISSN 1920-7298. Dostupné na internete: <https://journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/article/view/18214>(APVV-0368-12 : Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia. VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: ADEA
 • LUKŠÍK, Ivan - GUILLAUME, Michaela - MARKOVÁ, Dagmar - VAŠKO, Lukáš. Odkiaľ prichádza láska? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan - LUKŠÍKOVÁ, Ľubica - HARGAŠOVÁ, Lucia. Láska v pojmovej mape profesionálneho rodičovstva. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • PEŠŤANSKÁ, Zuzana - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Online pôrodný aktivismus rómskych žien: rod, etnicita a chudoba. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Typ: AFG
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Zmenené stavy vedomia z pohľadu procesorientovanej psychológie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018. Typ: AFG
 • PETROVÁ, Zuzana - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Early Literacy Education in Preschool Curriculum Reforms : The Case of Post-communist Slovakia. In Global Education Review, 2018, vol. 5, no. 2, p. 145-159. ISSN 2325--663X.(VEGA č. 2/0140/15 : Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít. VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Typ: ADEB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Influence of Fluid Intelligence on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children Fades with the Calibration Feedback. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no.2, p. 123-136. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • VEZZALI, Loris - DI BERNARDO, Gian Antonio - STATHI, Sofia - CADAMURO, Alessia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona. Secondary transfer effect among children : The role of social dominance orientation and outgroup attitudes. In British Journal of Social Psychology, 2018, vol. 57, issue 3, p. 547-566. ISSN 0144-6665. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjso.12248>. Typ: ADCA
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Typ: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Perspektívy vývinu čitateľskej gramotnosti v prostredí IKT : Potenciálne prínosy a riziká. In Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 2018. ISBN 978-80-972668-2-0.(VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus