Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Medzinárodné projekty

CIMULACT - Občianska viacúrovňová konzultácia Horizontu 2020
Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu CIMULACT je prispieť k zvyšovaniu významu a zodpovednosti politiky výskumu, vývoja a inovácií tak na európskej úrovni – v rámci programu Horizont 2020, tak aj na národnej úrovni – tým, že zapája kľúčových aktérov i radových občanov do spoločného vytvárania výskumných programov založených na reálnych a oprávnených spoločenských víziách, potrebách a požiadavkách. Projekt má rozšíriť povedomie a diskusiu k záležitostiam vedy a techniky, zvýšiť vedeckú gramotnosť, ktorá zahŕňa pochopenie úlohy vedy a techniky v spoločnosti a vytvoriť spoločné porozumenie medzi kľúčovými aktérmi vo vede, politikmi a občanmi. Tento projekt zahŕňa aktérov v 28 štátoch EÚ, v Nórsku a Švajčiarsku. CIMULACT stavia na presvedčení, že kolektívna inteligencia spoločnosti dáva Európe konkurenčnú výhodu, ktorá môže prispieť k posilneniu významu európskej vedy a techniky. Zavedenie fungujúceho dialógu medzi kľúčovými aktérmi vo vede, politikmi a občanmi povedie k diskusii a vytvoreniu vízií a scenárov želanej budúcnosti a tie sa potom pretavia do odporúčaní a návrhov pre oblasť politiky výskumu, vývoja a inovácií.
Web stránka projektu:cimulact.sav.sk (bude spustená v r. 2016)
Doba trvania: 1.6.2015 - 30.4.2018


Národné projekty

Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít
Literacy as a tool of social inclusion of children from low socioeconomic background and marginalized
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt reaguje na problematiku sociálnej exklúzie marginalizovaných etnických minorít. Prinesie teoretickú a empirickú analýzu dvoch konceptov, ktorým sa v súčasnom diskurze pripisuje kľúčový význam pri riešení problémov kultúrnej a sociálnej exklúzie prostredníctvom vzdelávania. Koncept gramotnosti, v jeho súčasnom rozpracovaní, ponúka priestor na hlbšiu reflexiu problému, jeho príčin, mechanizmov, kultúrnych a vzdelávacích stereotypov podieľajúcich sa na reprodukcii sociálnej exklúzie, pričom naznačuje aj potenciálne riešenia. Predmetom skúmania bude aj koncept inkluzívneho vzdelávania, jeho aktuálna podoba v slovenskom vzdelávacom prostredí, prejavujúca sa výraznými rozpormi medzi politicky deklarovanou inklúziou a praxou s cieľom identifikovať rozhodujúce faktory ovplyvňujúce mieru proinkluzívnosti vzdelávacieho prostredia, osobitne na úrovni aktérov výchovy a vzdelávania. Medzinárodný komparatívny charakter výskumu prispeje k poznaniu kultúrnych špecifík slovenskej reality vzdelávania detí zo SZP.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

INTERMIN - Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.
Interventions for Reducing Prejudice against Stigmatized Minorities: Developing measures and experimental testing of the contact hypothesis under field conditions.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a prostredníctvom terénnych randomizovanych experimentov s kontrolnou skupinou (randomized controlled trials, RCT) posúdiť efektívnosť intervenčných nástrojov na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov a diskriminujúceho správania. Dominantne sa zameriame na predsudky voči príslušníkom rómskej minority zo segregovaných komunít. Vychádzame z aktuálnych výskumov o pozitívnych dôsledkoch priameho (Pettigrew, Tropp, 2011), sprostredkovaného (Vezzali et al., 2014) a predstavovaného kontaktu (Miles, Crisp, 2014) pre zmierňovanie predsudkov. Po prvé vyberieme nástroje na explicitné aj implicitné meranie predsudkov, ktoré adaptujeme na kontext SR a rómsku minoritu a validizujeme v slovenskom prostredí. Po druhé budeme vyvíjať a pilotne testovať tri typy intervencií, založených na troch typoch kontaktu (priamy, predstavovaný a sprostredkovaný). Po tretie budeme v hlavnom experimente prostredníctvom RCT na veľkej vzorke stredoškolských študentov testovať efekt najúčinnejšej intervencie (vybranej na základe pilotného testovania) na závislé premenné – postoje, predsudky a behaviorálne intencie. Takisto budeme merať tzv. sekundárny transfer, t. j. mieru možnej generalizácie pozitívnych dôsledkov intervencií týkajúcich sa rómskej minority na postoje voči iným typom stigmatizovaných minorít, napríklad azylantom (Harwood et al, 2010). Po štvrté budeme prostredníctvom korešpondenčného testu diskriminácie (Bertrand & Mullainathan, 2004) testovať efekt najúčinnejšej intervencie na diskriminujúce správanie cieľovej populácie voči príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít. Po piate budeme testovať trvácnosť efektu najúčinnejšej intervencie a skúmať možnosti multiplikácie výsledkov v prostredí stredoškolského vzdelávania.
Web stránka projektu:http://www.kvsbk.sav.sk/?page_id=714
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR
New media and lowering the threshold for civic participation in less participating groups: analysis of best practices, “white crow” cases and subjective barriers of participation in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda PhD.
Anotácia:Všeobecne sa predpokladá pozitívny vplyv nových médií na občiansku participáciu, ale na ich efektívne používanie k nim treba mať prístup (digitálna nerovnosť) a ovládať isté spôsobilosti (digitálna gramotnosť). V kontexte SR je digitálna gramotnosť rozložená nerovnomerne hlavne s ohľadom na vek a ekonomické zabezpečenie, čo môže limitovať špecifické skupiny v snahe participovať online (a replikovať tak nerovné príležitostí pri participácii všeobecne). V projekte sa preto zameriavame na občiansky aktívnych aj neaktívnych jednotlivcov, s fókusom na skupiny inak málo participujúcich, ako sú 1) mládež a mladí dospelí (15-25 r.), 2) sociálne vylúčená mládež a mladí dospelí (definovaní napr. cez príjem domácnosti), a 3) seniori a seniorky (nad 60 r.). Cieľom projektu je za využitia kombinácie pološtruktúrovaných interview, kriticko-diskurzívnej analýzy a sekundárnych analýz reprezentatívnych dotazníkových dát opísať subjektívne bariéry participácie, individuálne „svetlé výnimky“ a širšie fungujúce dobré praxe.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte.
Imagined contact as a tool for prejudice reduction? Testing the method in Slovak context.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Predstavovaný medziskupinový kontakt je nepriama kontaktná stratégia, ktorej cieľom je posilňovať toleranciu a prispievať k pozitívnejším medziskupinovým vzťahom. Metaanalýza vyše 70 štúdií (Miles, Crisp, 2014) ukázala, že samotný fakt, že participanti/tky si predstavujú pozitívnu interakciu s príslušníkom/čkou nečlenskej skupiny, môže viesť k zmierňovaniu predsudkov, formovaniu pozitívnejších postojov a stimulovaniu pozitívnejšieho medziskupinového správania. V doterajšom výskume však boli podreprezentované etnické skupiny a medzietnické vzťahy. Prvým cieľom projektu je experimentálne overiť metodiku predstavovaného kontaktu v kontexte medzietnických vzťahov v SR, so zameraním na rómsku, ale aj iné relevantné minority. Druhým cieľom je vytvoriť verziu Testu implicitných asociácií, adaptovanú na rómsku minoritu. Tretím cieľom je vytvoriť pilotnú verziu intervenčného nástroja na zmierňovanie etnicko-rasových predsudkov voči rómskej minorite, ktorý by bolo v budúcnosti možné používať v pedagogickom procese.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Problém "umenia žiť" v kontexte poradenskej filozofie
Problem of the Art of Living in the Context of Philosophical Counseling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šulavíková Blanka CSc.
Anotácia:Výskumný projekt je zameraný na teoretickú reflexiu problematiky umenia žiť a na koncepcie filozofického poradenstva, ktoré sú s touto problematikou úzko spojené. V centre pozornosti budú otázky „ako máme žiť?“ a „čo dáva životu hodnotu?“ Výskum sa zameria najmä na súčasné interpretácie prístupu k životu a hľadanie modelov dobrého života. Problematika umenia žiť nie je v našej odbornej literatúre dostatočne rozpracovaná a ani v súčasnosti sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. Výskumný tím ju bude skúmať v kontexte filozofického poradenstva, v ktorom otázky spojené s umením žiť zohrávajú centrálnu úlohu. Súčasťou výskumu bude aj koncepcia „životnej filozofie“, ktorá zohráva dôležitú úlohu v živote človeka.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí
Psychological determinants of activity and participation of children and adolescents with disabilities educated in integrated/inclusive educational sesttings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jariabková Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je orientovaný na výskum psychologických determinantov aktivity a participácie v rôznych životných situáciách u detí a adolescentov so zdravotným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní v integrovaných/inkluzívnych podmienkach. Sústreďuje sa na bariéry a facilitátory participácie z pohľadu samotných jednotlivcov s postihnutím a osôb z ich blízkeho sociálneho prostredia. Pri hodnotení výskum vychádza z Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia: verzia pre deti a mládež (International classification of functioning, disability and health: children and youth version, 2007). Základom je biopsychosociálny prístup, ktorý vyzdvihuje plnú inklúziu jednotlivca do spoločnosti a zdôrazňuje aktivitu a participáciu ako dôležité komponenty funkčnej schopnosti jednotlivca. Psychologická analýza prispeje k identifikácii determinantov aktivity a participácie a rozvoja funkčných schopností detí a adolescentov s postihnutím.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 7