Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTHA-KOVÁCS, Katalin. Hét arabeszk. Watteau-olvasatok, művészetelméleti megközelítésben. In Programok és tanulmányok. - Szeged : JATE Press, 2017, s. 61-68. ISBN 978-963-315-346-8. Typ: AECA
 • BIELIK, Lukáš. Ideal-Model Descriptions and Truth. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 123-131. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/123-131.pdf>. Typ: ADDB
 • BIELIK, Lukáš - ZOUHAR, Marián. Predslov [Foreword]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 3-4. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/3-4.pdf>. Typ: GII
 • FOLTIN, Martin. Efektívny altruizmus: východiská a ich kritické zhodnotenie. In Loquere. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, s. 66-74. ISBN 978-80-8105-812-7. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=9727&part=2>. Typ: AEDA
 • GÁNGÓ, Gábor - HÖRCHER, Ferenc - KOVÁCS, Gábor - MESTER, Béla - PICHLER, Tibor - SMOCZYŃSKI, Rafal - ZARYCKI, Tomasz. The Impact of the Noble's Legacy in Shaping Citizenship in Central Europe. In Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, 2016, vol. 61, supplement, p. 213-236. ISSN 0066-6874. Typ: ADEB
 • KARUL, Róbert. Ukázať neviditeľné. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2017, roč. 21, č. 1, s. 67-76. ISSN 1335-1893.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADFB
 • KARUL, Róbert. Predslov. In PODHORSKÝ, Rastislav. Prievozník : o ľuďoch v neumení a figúrach v umení. - Bratislava : Slovart - Vysoká škola výtvarných umení, 2017, s. 9 - 11. ISBN 9788081890093. Typ: GII
 • KOLLÁR, Karol. Za Jánom Bodnárom (18. 10. 1924 - 20. 12. 2016). In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 77-79. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/77-79.pdf>. Typ: GII
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 1, s. 1-2, 8. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0117.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. Pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 2, s. 8, 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0217.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 5. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 6, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0617.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 4. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 5, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0517.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 3. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 4, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <ww.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0417.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 2. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 3, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0317.pdf>. Typ: BDF
 • POPA, Delia. Zmysel a tvorba: hranice predstavivosti [Sense and Creation: The Limits of Imagination]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 440-450. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/440-450.pdf>(Text vznikol vo Filozofickom ústave SAV ako súčasť riešenia projektovej úlohy NŠP "Soi, Identité, Altérité"). Typ: ADDB
 • SCALA, André. Svetlo a farba [Light and Colour]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 271-282. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/271-282.pdf>(Text vznikol vo Filozofickom ústave SAV ako súčasť riešenia projektovej úlohy NŠP "Le présent de la philosophie"). Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. K fenomenológii kultúry: Tymieniecka verzus Husserl. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 283-293. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/283-293.pdf>. Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Poznámky k jednému pohľadu na Husserlovu fenomenológiu. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 392-396. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/5/392-396.pdf>. Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Aristoteles na Hore Saint-Michel (Vo svetle rovnomennej publikácie S. Gouguenheima) [Aristotle on Mount Saint-Michel (In Light of S. Gouguenheim's Publication Bearing the Same Title)]. In Konštantínove listy : medzinárodný vedecký časopis, 2017, roč. 10, č. 1, s. 140-149. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-8740 (print), 2453-7675 (online). Dostupné na internete: <http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2017_v10_iss1/CL_v10_iss1_140to149.pdf>. Typ: ADNB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Factors of Influence Health Care on the Quality of Life of the Citizens of the Slovakia. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017 : Book 2: Ancience Science. - Vienna : SGEM, 2017, s. 253-260. ISBN 978-619-7105-94-0. ISSN 2367-5659. Typ: AFC
 • SMREKOVÁ, Dagmar. Filozofický príbeh odpustenia : odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura. Recenzenti Etela Farkašová, Jozef Sivák. Bratislava : Iris, 2017. 190 s. Dostupné na internete: <http://www.iris-knihy.sk/filozoficky-pribeh-odpustenia?tab=description>. ISBN 978-80-8200-003-3(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AAB
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2017] Dagmar Smreková. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Typ: FAI
 • VACEK, Martin. Extended Modal Dimensionalism. In Acta Analytica, 2017, vol. 32, issue 1, pp. 13-28. (2017 - WOS, SCOPUS). ISSN 0353-5150. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12136-016-0297-9>. Typ: ADMB
 • VYDRA, Anton. Bachelard vis-a-vis Phenomenology. In Adventures in Phenomenology : Gaston Bachelard. - Albany, NY : SUNY Press, 2017, s. 91-106. ISBN 978-1-4384-6605-7. Dostupné na internete: <http://www.sunypress.edu/p-6413-adventures-in-phenomenology.aspx>. Typ: ABC
 • ZOUHAR, Marián. Fiktívne objekty a ich vlastnosti: niekoľko problémov [Fictional Objects and Their Properties]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 132-152. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/132-152.pdf>. Typ: ADDB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2017] Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus