Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTHA-KOVÁCS, Katalin. Hét arabeszk. Watteau-olvasatok, művészetelméleti megközelítésben. In Programok és tanulmányok. - Szeged : JATE Press, 2017, s. 61-68. ISBN 978-963-315-346-8. Typ: AECA
 • BIELIK, Lukáš. Ideal-Model Descriptions and Truth. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 123-131. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/123-131.pdf>(VEGA č. 2/0049/16 : Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede). Typ: ADDB
 • BIELIK, Lukáš - ZOUHAR, Marián. Predslov [Foreword]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 3-4. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/3-4.pdf>. Typ: GII
 • CMOREJ, Pavel. Ako sa vyvíjajú pojmy (I) [How Concepts Develop (I)]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 567-580. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/7/567-580.pdf>. Typ: ADDB
 • CMOREJ, Pavel. Ako sa vyvíjajú pojmy (II) [How Concepts Develop (II)]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 656-667. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/8/656-667.pdf>. Typ: ADDB
 • DAVYOVÁ, Marie-Madeleine - WEILOVÁ, Simone - ZÁTHURECKÝ, Andrej (prekl.). Simone Weilová / List Joëovi Bousquetovi a iné texty. 1. slov. vyd. Bratislava : Hronka, 2017. 214 s. ISBN 978-80-971743-8-5. Typ: EAJ
 • DUBNIČKA, Ján. Ontológia všeobecnovednej kategórie "kríza" z hľadiska teórie chaosu [The Ontology of a General Category of "Crisis" from the Chaos Theory's Point of View]. In Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie : zborník vedeckých príspevkov, Stará Lesná, 5. - 7. 10. 2016. Editori Andrea Javorská, Ondrej Marchevský ; recenzenti Tatiana Sedová, Juraj Šuch. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017, s. 139-143. ISBN 978-80-970-303-8-4. Typ: AFD
 • FOLTIN, Martin. Efektívny altruizmus: východiská a ich kritické zhodnotenie. In Loquere. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, s. 66-74. ISBN 978-80-8105-812-7. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=9727&part=2>. Typ: AEDA
 • GÁNGÓ, Gábor - HÖRCHER, Ferenc - KOVÁCS, Gábor - MESTER, Béla - PICHLER, Tibor - SMOCZYŃSKI, Rafal - ZARYCKI, Tomasz. The Impact of the Noble's Legacy in Shaping Citizenship in Central Europe. In Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, 2016, vol. 61, supplement, p. 213-236. ISSN 0066-6874. Typ: ADEB
 • HARALDSEN, Fredrik. The Truth about Sherlock Holmes. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, č. 3, s. 339-365. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2017/3/339-365.pdf>(SASPRO č. 0086/01/03 : Rozsah formálnej sémantiky. VEGA č. 2/0049/16 : Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede). Typ: ADDB
 • HARALDSEN, Fredrik. A. Bianchi (ed.): On Reference. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, č. 1, s. 121-127. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Recenzia na: On Reference / Andrea Bianchi (ed.). - Oxford : Oxford University Press, 2015. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2017/1/121-127.pdf>. Typ: EDI
 • HELLER, Ágnes - SUVÁK, Vladislav - HÁBOVÁ, Ľubica (prekl.). Filozofia ako žitá skúsenosť. Rozhovor s Ágnes Heller. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 497-499. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/497-499.pdf>. Typ: EDJ
 • KARUL, Róbert. Ukázať neviditeľné. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2017, roč. 21, č. 1, s. 67-76. ISSN 1335-1893.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADFB
 • KARUL, Róbert. Predslov. In PODHORSKÝ, Rastislav. Prievozník : o ľuďoch v neumení a figúrach v umení. - Bratislava : Slovart - Vysoká škola výtvarných umení, 2017, s. 9 - 11. ISBN 9788081890093. Typ: GII
 • KECK, Fréderic - KUCHTOVÁ, Alžbeta (prekl.). Rozpúšťanie subjektu a ekologická katastrofa u Léviho-Straussa [Dissolution du sujet et catastrophe écologique chez Lévi-Strauss]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 31-45. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/31-45.pdf>. Typ: EDJ
 • KOLLÁR, Karol. Zozuľak, J.: Byzantská filozofia. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 763-765. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Byzantská filozofia / Ján Zozuľak. - Plzeň : Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, 2016. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/9/763-765.pdf>. Typ: EDI
 • KOLLÁR, Karol. Za Jánom Bodnárom (18. 10. 1924 - 20. 12. 2016). In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 77-79. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/77-79.pdf>. Typ: GII
 • NOVOSÁD, František. Odkaz z Marburgu : novokantovstvo od kritiky poznania k antropológii. Recenzenti Vladimír Leško, Eugen Andreánsky. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2017. 198 s. ISBN 978-80-8200-008-8(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: AAB
 • PALOVIČOVÁ, Zuzana. Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie. Vedeckí recenzenti Tatiana Sedová, Jozef Lysý. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 76 s. ISBN 978-80-224-1611-5(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AAB
 • PALOVIČOVÁ, Zuzana. Rethinking disability in Sen's approach: implications for public policies. In Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 104. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017, s. 77-86. ISSN 1641-3466. Dostupné na internete: <https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20104/06%20Palovicova.pdf>(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AECA
 • PALOVIČOVÁ, Zuzana. Human rights: autonomy? Interest or specific needs? In Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 110. Editori Alla Labanowa, Paulina Kuzior. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017, s. 159-167. ISSN 1641-3466. Dostupné na internete: <https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20110/palovicova.pdf>(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AFC
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 1, s. 1-2, 8. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0117.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. Pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 2, s. 8, 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0217.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 5. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 6, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0617.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 4. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 5, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0517.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 3. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 4, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <ww.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0417.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 2. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 3, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0317.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Od rozkladu k súladu. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 19, s. 1, 10, 12. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult1917.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Od rozkladu k súladu 2. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 20, s. 12. ISSN 1335-3470. Typ: BDF
 • PICHLER, Tibor. Nation und Modernisierung im Diskurs slowakischer Lutheraner im Vormärz. In Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen : Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. - Münster : Aschendorff Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-402-11599-2. ISSN 0171-3469. Typ: ABC
 • Ľudské práva : interdisciplinárna príručka. Editori Arnd Pollmann, Georg Lohmann ; zodpovedný redaktor Martin Muránsky. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 560 s. ISBN 978-80-8101-960-9(Kniha vyšla v odbornej spolupráci s Filozofickým ústavom SAV). Typ: FAI
 • POPA, Delia. Zmysel a tvorba: hranice predstavivosti [Sense and Creation: The Limits of Imagination]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 440-450. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/440-450.pdf>(Text vznikol vo Filozofickom ústave SAV ako súčasť riešenia projektovej úlohy NŠP "Soi, Identité, Altérité"). Typ: ADDB
 • POPA, Delia - ZÁTHURECKÝ, Andrej (prekl.) - KARUL, Róbert (prekl.). Zmysel a tvorba: hranice predstavivosti [Sens et création: les limites de l'imagination]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 440-450. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/440-450.pdf>. Typ: EDJ
 • SCALA, André. Svetlo a farba [Light and Colour]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 271-282. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/271-282.pdf>(Text vznikol vo Filozofickom ústave SAV ako súčasť riešenia projektovej úlohy NŠP "Le présent de la philosophie"). Typ: ADDB
 • SCALA, André - KARUL, Róbert (prekl.). Svetlo a farba [Lumiere et couleur]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 271-282. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/271-282.pdf>. Typ: EDJ
 • SEDOVÁ, Tatiana. K metodologickému významu pojmu kultúry [Methodological Relevance of the Concept of Culture]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 632-644. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/8/632-644.pdf>(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. K fenomenológii kultúry: Tymieniecka verzus Husserl [Towards the Phenomenology of Culture: Tymieniecka versus Husserl]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 283-293. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/283-293.pdf>(VEGA č. 2/0166/15 : Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie). Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Poznámky k jednému pohľadu na Husserlovu fenomenológiu [Remarks upon one view of Husserl's phenomenology]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 392-396. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/5/392-396.pdf>(VEGA č. 2/0166/15 : Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie). Typ: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Aristoteles na Hore Saint-Michel (Vo svetle rovnomennej publikácie S. Gouguenheima) [Aristotle on Mount Saint-Michel (In Light of S. Gouguenheim's Publication Bearing the Same Title)]. In Konštantínove listy : medzinárodný vedecký časopis, 2017, roč. 10, č. 1, s. 140-149. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-8740 (print), 2453-7675 (online). Dostupné na internete: <http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2017_v10_iss1/CL_v10_iss1_140to149.pdf>. Typ: ADNB
 • SIVÁK, Jozef. Inkulturácia životného sveta ako noematický problém [Inculturation of Life-World as Noematic Problem]. In Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie : zborník vedeckých príspevkov, Stará Lesná, 5. - 7. 10. 2016. Editori Andrea Javorská, Ondrej Marchevský ; recenzenti Tatiana Sedová, Juraj Šuch. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017, s. 78-82. ISBN 978-80-970-303-8-4. Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Eva. Factors of Influence Health Care and the Quality of Life of the Citizens of Slovakia. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017 : Book 2: Ancience Science. - Vienna : SGEM, 2017, s. 253-260. ISBN 978-619-7105-94-0. ISSN 2367-5659. Typ: AFC
 • SMREKOVÁ, Dagmar. Filozofický príbeh odpustenia : odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura. Recenzenti Etela Farkašová, Jozef Sivák. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2017. 190 s. Dostupné na internete: <http://www.iris-knihy.sk/filozoficky-pribeh-odpustenia?tab=description>. ISBN 978-80-8200-003-3(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Typ: AAB
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2017] Dagmar Smreková. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Typ: FAI
 • VACEK, Martin. Extended Modal Dimensionalism. In Acta Analytica, 2017, vol. 32, issue 1, pp. 13-28. (2017 - WOS, SCOPUS). ISSN 0353-5150. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12136-016-0297-9>(VEGA č. 2/0049/16 : Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede). Typ: ADMB
 • VACEK, Martin. J. Dejnožka: Bertrand Russell on Modality and Logical Relevance. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, č. 2, s. 261-266. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Recenzia na: Bertrand Russell on Modality and Logical Relevance / Jan Dejnožka. - CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2017/2/261-266.pdf>. Typ: EDI
 • VACEK, Martin. Conceivability & Modality : June 19 - 20, 2017, Sapienza University in Rome. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, č. 3, s. 433-434. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2017/3/433-434.pdf>. Typ: GII
 • VYDRA, Anton. Bachelard vis-a-vis Phenomenology. In Adventures in Phenomenology : Gaston Bachelard. - Albany, NY : SUNY Press, 2017, s. 91-106. ISBN 978-1-4384-6605-7. Dostupné na internete: <http://www.sunypress.edu/p-6413-adventures-in-phenomenology.aspx>. Typ: ABC
 • ZÁTHURECKÝ, Andrej. Dodatok B. Životopisná poznámka. In DAVYOVÁ, Marie-Madeleine - WEILOVÁ, Simone - ZÁTHURECKÝ, Andrej (prekl.). Simone Weilová / List Joëovi Bousquetovi a iné texty. 1. slov. vyd. - Bratislava : Hronka, 2017, s. 210-214. ISBN 978-80-971743-8-5. Typ: GII
 • ZOUHAR, Marián. Rigidity in Mathematical Discourse. In Philosophia, 2017, vol. 45, issue 3, pp. 1381-1394. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0048-3893 (print), 1574-9274 (online). Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11406-016-9807-7>. Typ: ADCB
 • ZOUHAR, Marián. The Fiction of Fictionalism. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 603-615. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/8/603-615.pdf>(VEGA č. 2/0049/16 : Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede). Typ: ADDB
 • ZOUHAR, Marián. Fiktívne objekty a ich vlastnosti: niekoľko problémov [Fictional Objects and Their Properties]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 132-152. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/132-152.pdf>(VEGA č. 2/0049/16 : Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede). Typ: ADDB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2017] Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus