Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Aktuálne výzvy v súčasnom fenomenologickom výskume subjektivity
Current Challenges in Contemporary Phenomenological Research of Subjectivity
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Anotácia:The goal of the collaboration of the Slovak and Polish teams is to connect the individual scholarly projects in the fields of phenomenology, political philosophy, history of philosophy and social theory. The collaboration shall focus on two areas. The first one concerns the research of subjectivity with a focus on intentionality, affectivity, corporeality, passivity, but also intersubjectivity, responsivity, and action as key categories. The research takes its point of departure from the work of the representatives of the first and second waves of the phenomenological movement, as well as from the work of contemporary authors who problematize the traditional treatment of these themes. The second area of interest concerns interdisciplinary issues and the debate with the contemporary approaches of neurosciences, psychoanalysis or various currents of postructuralism. The discussed issues comprise the relation between phenomenology in its traditional form and its later developments, methodological points of departure, the position of the first person, the relation of phenomenology and post-phenomenology, as well as inspirational phenomenological reinterpretations.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

LFUAJH - Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2018

Resources of Phenomenology in the Central European Context
Resources of Phenomenology in the Central European Context
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018


Národné projekty

Critical Reflection of the Current Science of Wellbeing
Critical Reflection of the Current Science of Wellbeing
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Novosád František CSc.
Doba trvania: 1.6.2017 - 31.12.2018

Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii
Phenomenon of Culture in Philosophical Reflection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Novosád František CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede
Fictionalism in Philosophy and Science
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Zouhar Marián PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia
Philosophical Anthropology and the Contemporary Civilizational Situation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Web stránka projektu:http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/content/filozoficka-antropologia-sucasna-civilizacna-situacia
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup
Problems of reception and reflection of the history of philosophical and political thinking in Slovakia: a multifocal approach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pichler Tibor CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

NAMES - Vlastné mená: Prečo zastávať presupozičný prístup?
Proper Names: Why Go Presuppositional?
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. habil. Zvolenszky Zsófia
Anotácia:Projekt NAMES patrí do filozofie jazyka, no významnou mierou čerpá z výsledkov teoretickej lingvistiky. V prípade získania štipendia programu SASPRO bude mojím cieľom rozpracovanie presupozičnej teórie vlastných mien, ktorá bude adekvátnejšia ako koncepcia Saula Kripkeho, podľa ktorej vlastné mená sú rigidné designátory (referujú na to isté naprieč možnými svetmi), alebo nedávne alternatívne návrhy v lingvistike aj filozofii. Mojím východiskom je spresnená a modifikovaná koncepcia Johna Searla, podľa ktorej s vlastnými menami sa asociujú zväzky deskripcií; táto modifikácia spočíva v tom, že existuje kľúčový rozdiel medzi bežnými a neobvyklými použitiami vlastných mien (v prípade neobvyklých použití ide napríklad o použitie v negatívnych existenčných tvrdeniach alebo v tvrdeniach o identite) a že v bežných prípadoch (no nie v neobvyklých použitiach) sa deskriptívny materiál obsiahnutý vo zväzku predpokladá, no netvrdí sa. Jadro môjho presupozičného prístupu tkvie v tom, že v prípade bežných použití vlastných mien sa deskriptívny materiál neobjavuje v pravdivostných podmienkach tvrdení; pravdivostné podmienky skôr obsahujú len objekt sám a deskripcie patria k tomu, čo sa predpokladá. Zo širšej perspektívy je mojím cieľom zachytiť tieto myšlienky v komplexnej teórii významu vlastných mien, ktorá vysvetlí nielen pravdivostné podmienky, ale aj iné zložky významu (obsahujúce rozličné presupozície), a zachytí systematické vzťahy medzi týmito zložkami. Pomocou adekvátneho vysvetlenia presupozícií (ktoré zohľadňuje súčasný vývoj v lingvistike) navrhnem teóriu významu vlastných mien, ktorá vysvetľuje (okrem iného) použitia ako „V našom dome bývajú traja Markovia“ alebo fikčné mená, a to spôsobom, ktorý je unifikovanejší a elegantnejší ako alternatívy založené na rigidnej designácii či iných súčasných koncepciách.
Doba trvania: 12.1.2016 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 9