Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia

Riaditeľ ústavu: Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
WWW: http://www.dejum.sav.sk
Profil ústavu: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied bol konštituovaný r. 1990 Genéza: 1953 - oddelenie pre teóriu a dejiny umenia Historického ústavu SAV 1955 - Kabinet teórie a dejín umenia SAV 1967 - Ústav teórie a dejín umenia SAV 1973 - výtvarnovedná sekcia Umenovedného ústavu SAV 1990 - Ústav dejín umenia SAV 2018 - Centrum vied o umení SAV vzniklo zlúčením Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a Ústavu dejín umenia SAV Ústav dejín umenia SAV je pracovisko špecializované na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku a ich medzinárodný kontext. Zahŕňa štúdium maliarstva, sochárstva, umeleckých remesiel a architektúry od stredoveku do konca 20. storočia. Analyzuje dejinný vývoj, medzinárodné vzťahy, ikonografické námety, sociologické väzby i teoretické rozmery dejín výtvarného umenia Slovenska. Výsledky výskumov sú publikované formou vedeckých monografií a časopiseckých štúdií (pozri pracovníci ústavu). Ústav je vydavateľom umeleckohistorického časopisu Ars (www.dejum.sav.sk/ars.html). Ústav dejín umenia SAV je členom medzinárodného združenia výskumných umeleckohistorických pracovísk - RIHA (Research Institutes in the History of Art).