Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Riaditeľ ústavu: Mgr. Barbara Lášticová PhD.
WWW: http://www.kvsbk.sav.sk
Profil ústavu: Facebook stránka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.: https://www.facebook.com/UVSKSAV Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i. vznikol v roku 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum, zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia. Hľadáme nedostatky poznania v tých oblastiach, ktoré sú spoločenskými problémami, a robíme to angažovane. Zameriavame sa na analýzu spoločenských, politických, medzigeneračných, mediálnych a intímnych diskurzov – sociálna komunikácia je tak predmetom nášho výskumu, ako aj jeho metodologickým rámcom. Náš výskum zároveň pokrýva biele miesta vedeckého poznania predovšetkým v oblasti sociálnej psychológie, ale aj ďalších psychologických vied, ako aj vied o vzdelávaní a filozofie. Diferenciálnu hodnotu Ústavu tvoria najmä: - transdisciplinarita a kritický prístup k spoločenskovednému výskumu, - medzikultúrny porovnávací rámec, - zameranie na edukáciu. Integrujúcou témou výskumov Ústavu, na pozadí Centra pedagogického výskumu a doktorandského programu Ústavu „školská pedagogika“, sú spoločenské výzvy pre edukáciu – výchovu, vzdelávanie a rozvoj človeka vo formálnych aj neformálnych rámcoch. Táto téma predstavuje vlajkovú loď výskumu v Ústave. Naše výskumy sa zameriavajú najmä na nasledujúce oblasti: - inklúzia (v edukácii, ľudia s postihnutím, sexuálne minority, etnické minority); - občianska participácia a deliberácia; - hodnoty a normy spoločnosti a politiky vzdelávania; - dialogickosť poznávania (gramotnosť, metakognitívna regulácia); - transformácia intimity a rodičovstva. Súčasne ÚVSK realizuje výskumné aktivity charakteru cutting edge/frontiers research aj v iných relevantných oblastiach – napr. projekty v oblasti „spoločnosť a technológie“. Organizačná štruktúra: Zastupujúca riaditeľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. Zástupca riaditeľky: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD. Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká Vedecká rada: Predseda: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. Interní členovia a členky: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. Externí členovia: Mgr. Pavol Baboš, PhD., doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Správna rada: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (predsedníčka), doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Lucia Hargašová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. Dozorná rada: Mgr. Róbert Karul, PhD. (člen za P-SAV), Mgr. Richard Ďurana, PhD. (externý člen), Ing. Iveta Školkayová (ďalší člen)