Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Riaditeľ ústavu: doc. PhDr. Gabriel Bianchi CSc.
WWW: http://www.kvsbk.sav.sk
Profil ústavu: Facebook stránka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV: https://www.facebook.com/UVSKSAV Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV vznikol v roku 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia v nadväznosti na súčasné filozofické, kulturologické, politologické, psychologické a iné všeobecné teórie. Zameriava sa na komunikáciu, ktorá je tak predmetom výskumu, ako aj metodologickým rámcom. Tento výskum spadá najmä do oblastí sociálnej psychológie, všeobecnej psychológie a ďalších odborov psychologických vied (ako napr. neuropsychológie, evolučnej psychológie, psychológie zdravia, environmentálnej psychológie), ako aj do oblasti systematickej filozofie, dejín filozofie, logiky a metodológie vedy, etiky, antropológie, pedagogiky a ostatných príbuzných odborov. Dňa 1. augusta 2011 bolo v rámci ÚVSK SAV zriadené Centrum pedagogického výskumu SAV. Pri značnej špecifikácii výskumných záujmov sa výskumy koncentrujú do nasledujúcich tematických prúdov: - problematika zdravia a zdravého životného štýlu (psychológia sexuálneho zdravia, špecifické aspekty vzdelávania pri odlišnostiach kognitívneho vývinu, životné prostredie a ľudské správanie, rizikové správanie, životný štýl); - problematika ľudskej individuálnej, sociálnej a kultúrnej identity; - problematika občianstva a občianskej participácie; - základný pedagogický výskum v spoločenských, politických a kultúrnych kontextoch. Z metodologického hľadiska sú v popredí tri princípy: - transdisciplinarita - medzikultúrny porovnávací rámec - kvalitatívna metodológia v kombinácii s ďalšími prístupmi. Organizačná štruktúra: Riaditeľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD. Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká Vedecká rada: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (predsedníčka) Interní členovia: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., prof. PhDr. Ivan Lukšík,CSc., prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. Externí členovia: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; Mgr. Pavol Baboš, PhD.