Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ján Sládek, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BUŠA, Jaroslav - GREIF, Vladimír - BEDNARIK, Martin - RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Imrich. Využitie mikro-UAV systému na veľkomierkové zmapovanie svahovej deformácie vo Svätom Antone. In Mente et Malleo (MeM) : spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2016, vol. 1, no. 1, p. 44-45. ISSN 2453-9732. Názov z webovej stránky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.mem.geologickaspolocnost.sk/files/MEM-01-2016.pdf>(Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFL
  • LEHOTSKÝ, Milan - BELLA, Pavel - GAJDOŠ, Vojtech - HAVIAROVÁ, Dagmar - ROZIMANT, Kamil - RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján. Predbežné poznatky o morfologicko-sedimentárnej štruktúre koryta Demänovky v Demänovskej jaskyni slobody. In Aragonit : vedecký a odborný časopis Správy slovenských jaskýň, 2017, roč. 22, č. 2, s. 72. ISSN 1335-213X.(Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: AFH
  • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. Three scales of spatio-temporal connectivity measurement - methodological framework and databases generation. In Connecteur : conference abstracts, presentation and posters [elektronický zdroj]. - Prague : COST European cooperation in science and technology, 2016, p. [1]. Názov z webovej stránky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://oldstorm.fsv.cvut.cz/~connecteur/Lehotsky_WG_.pdf>(Connecteur). Typ: AFK
  • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - BUŠA, Jaroslav - GREIF, Vladimír. Suitability of digital elevation models generated by UAV photogrammetry for slope stability assessment (case study of landslide in Svätý Anton, Slovakia). In Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2016, vol. 15, no. 4, p. 439-450. (2016 - WOS). ISSN 1644-0765. Dostupné na internete: <http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_439.pdf>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Typ: ADMB
  • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. High-resolution river landscape mapping by UAV technology and comparison with traditional field mapping: case study of Belá river reach, Slovakia. In Geomorphology India 2017 : abstracts volume. - New Delhi : Indian Institute of Geomorphologists (IGI), 2017, p. 200, abstract number 236.(Geomorphology). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus