Aktuality

Ekonomické krízy a ekonomická veda

Vložil(a): S. Ščepán, 18.6.2017, videné 436-krát

Ekonomický ústav SAV pripravil na 20. júna 2017 od 9.30 hodiny diskusiu k vedeckej monografii Daniela Dujavu: Ekonomické krízy a ekonomická veda. Týždenník TREND ju označil ua najlepšiu slovenskú knihu o krízach. 

Predsedníctvo SAV na svojom 47. zasadnutí dňa 11. 5. 2017 vyhodnotilo súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov a ocenilo najlepšie práce. Vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV Daniel Dujava získal za monografiu „Ekonomické krízy a ekonomická veda“ 1. cenu v rámci III. odd. vied SAV. Ekonomický ústav SAV organizuje dňa 20. 6. 2017 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave k tejto vedeckej monografii diskusiu.Podujatie sa uskutoční v utorok v Malom kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej ulici číslo 3 v Bratislave. Moderátorom diskusie bude riaditeľ Ekonomického ústavu SAV prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. 

Hospodárska a finančná kríza z roku 2008 otvorila otázku o tom, nakoľko je krízový vývoj prejavom zlyhania samotnej ekonómie. Mnoho ekonómov zaujalo defenzívne stanovisko, prijalo naratív o tom, že ekonomická veda zlyhala, keďže nedokázala finančnú krízu predpovedať a že anemický hospodársky vývoj posledných rokov je výsledkom toho, že ekonómia nevie ponúknuť riešenia súčasných problémov. Vzhľadom na to, že ekonómia často pracuje s formálnym matematickým jazykom, nie je jednoduché jej obsah poodhaliť laickej verejnosti ale ani ekonómom, ktorí sa bezprostredne nezaujímajú o problematiku ekonomických kríz. Práve o to sa však snaží publikácia „Ekonomické krízy a ekonomická veda“. Autor sa populárnym štýlom venuje príčinám ekonomických kríz a podrobne rozoberá fungovanie ekonomiky z krátkodobého hľadiska, kedy sú ceny nepružné. Vysvetľuje prečo sú potrebné zásahy štátu v podobe monetárnej a fiškálnej politiky a podrobne rozoberá spôsoby ich fungovania. Významná časť publikácie je venovaná nedostatkom fiškálnej politiky a autor vysvetľuje, ako súčasná ekonómia dospela ku konsenzu, že hospodárske výkyvy je vhodnejšie riešiť nástrojmi monetárnej politiky. Najrozsiahlejšia kapitola je venovaná praktickej implementácii monetárnej politiky a voľbe jej vhodného cieľa. Záverečné kapitoly publikácie sa sústreďujú na súčasné hospodárskopolitické špecifiká. Autor vysvetľuje, ako sa mení fungovanie nástrojov stabilizačnej politiky pri nulových úrokových mierach, objasňuje fungovanie neštandardných nástrojov monetárnej politiky a neopomína ani problémy menovej únie. Dospieva tiež k záveru, že ekonomická veda je v dobrej kondícií, dokáže veľmi dobre vysvetliť súčasný vývoj a zároveň poskytuje širokú paletu nástrojov, ktoré dokážu krízový vývoj riešiť, kritizuje však spôsob implementácie hospodárskopolitických opatrení centrálnymi bankami a vládami vyspelých krajín v posledných rokoch.