Aktuality

Vedcom roka 2008 prof. Fedor Šimko

Vložil(a): V. Šmihula, 26.1.2009, videné 3056-krát

Ocenenie za celoživotné dielo získali prof. Ondrej Halaga a za výsledky v programoch EÚ prof. Ján Dusza, obaja zo SAV...

V piatok 23. januára v sále ZSVTS v Bratislave vyhlásili výsledky 12. ročníka oceňovania osobností pod názvom "Vedec roka SR 2008".

Predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (SSN) Ľubomír Lenoch privítal na stretnutí hostiteľa podujatia, prezidenta Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností doc. Jána Lešinského, predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenských elektrární, a.s. Paola Ruzziniho, ďalej doc. Štefana Morávka z Úradu vlády SR, predsedníčku SSN Zuzanu Krútku, rektora UK v Bratislave doc. Františka Gahéra, prorektora STU v Bratislave doc. Róberta Redhammera a ďalšie osobnosti slovenskej vedy, vzdelávania aj spoločnosti. Moderátorom slávnosti bol člen riadiaceho výboru podujatia Viliam Novák z Ústavu hydrológie SAV.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:

Vedec roka SR 2008:
 • Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie, LFUK, odborník v oblasti experimentálna a klinická kardiológia.
  Ocenený za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.
Technológ roka SR 2008:
 • Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, odborník v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov pomocou vírivých prúdov.
  Ocenený za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov použitím elektromagnetických metód, hlavne metódou vírivých prúdov.
Mladý výskumník roka SR 2008:
 • Dr. Monika Gullerová, PhD., Sir William Dunn School of Pathology University of Oxford, odborníčka v oblasti molekulárna biológia.
  Ocenená za unikátny objav regulácie transkripcie kohezinom (spoluúčasť).
Uznanie za celoživotné dielo v SR:
 • Prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, Dr. Sc. h., Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach (dôchodca), člen Poľskej akadémie vied a umení, odborník v oblasti medievista, slovenské a európske dejiny. Ocenený za celoživotné dielo jedného z najstarších slovenských v súčasnosti tvorivých historikov a autorstvo viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Ohlas na jeho práce publikovaný v slovenskej a v zahraničnej tlači.
Za výsledky v programoch EÚ:
 • Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice,Odborník v oblasti lomová mechanika krehkých materiálov, nanomateriály.
  Ocenený za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celoeurópskej spolupráce v rámci projektu 6RP Knowledge based multicomponent materials, Network of excellence a projektu INTERREG IIIA: Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum., ďalej za vývoj nových keramických nanokompozitov s výbornými vlastnosťami, za upevnenie postavenia slovenskej vedy v európskom výskumnom priestore.
Podrobnejšie charakteristiky ocenených nájdete aj v prílohách pod fotografiami. Okrem ocenení v hlavných kategóriách riadiaci výbor udelil aj viacero čestných uznaní.

Za ocenených sa poďakoval "Vedec roka 2008" prof. Fedor Šimko, ktorý sa vo svojom príhovore zamyslel nad vlastnosťami, ktoré vedecký pracovník potrebuje, aby dosiahol úspech... "Vedecký pracovník je osamelý bežec. Nikdy si nie je istý, či je jeho koncepcia správna, či postup dosahovania pravdy je optimálny. Ale vždy pookreje, ak sa nájde niekto, kto jeho výsledky považuje za zaujímavé. A keď náhodou dostane za svoju prácu od oveľa múdrejších, skúsenejších kolegov ocenenie, a s tým spojené akési verejné uznanie, pripadá mu to ako blikanie svetla na konci tmavého tunela," zdôraznil. a pokračoval. "Vysoko si vážime skutočnosť, že v priamej konkurencii vynikajúcich vedeckých prác a výsledkov sme dostali najviac dôvery práve my - ocenení. Vyznamenanie, ktoré dostávame, je pre každého z nás zadosťučinením za stovky prebdených nocí a pracovne strávených víkendov, dokladom toho, že spoločnosť má o našu prácu záujem a váži si ju. A navyše, možno nám dodá odvahu klásť si vo vede tie najvyššie ciele." (Celé vystúpenie prof. Fedora Šimka si môžete otvoriť v prílohách pod fotografiami, alebo po kliknutí na hnedočervený nápis.)

Za hlavného sponzora súťaže "Vedec roka 2008" prehovoril generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s. Paolo Ruzzini. Poďakoval sa organizátorom za možnosť podieľať sa na sponzorovaní súťaže a vyjadril svoje presvedčenie o dôležitosti rozvíjania vedy a techniky vo všetkých krajinách Európy. Pripomenul, že len úzka spolupráca medzi vedeckými inštitúciami, univerzitami, školami a priemyslom nám môže pomôcť spoločne rozvíjať vedu a techniku a prinášať spoločné výsledky. Preto Slovenské elektrárne, a.s. podporujú takúto spoluprácu, aj takéto podujatia ako je súťaž "Vedec roka".

Za podpredsedu Vlády SR Dušana Čaploviča, ktorý prevzal záštitu nad podujatím, na slávnosti vystúpil Štefan Morávek z Úradu vlády SR. V príhovore zdôraznil, že vláda zásadne odmieta názory, podľa ktorých v súčasnej finančnej a hospodárskej kríze treba redukovať verejné výdavky na vzdelávanie, vedu a výskum. "Domnievame sa, že jedinou cestou, ktorou sa musíme vydať, je práve naopak zvýšenie investícií do týchto oblastí," konštatoval. "Príkladom nám môže byť Fínsko, ktoré sa koncom minulého roku rozhodlo zvyšovať investície do výskumu a vývoja tak, aby postupne dosiahli štyri percentá HDP." Štefan Morávek pripomenul, že úspech Fínska v minulosti sa rodil koncom osemdesiatych rokov, keď bolo v hlbokej hospodárskej recesii a rozhodlo sa radikálne zvyšovať investície do vzdelávania, výskumu a vývoja. Musíme však dosiahnuť politický konsenzus v tejto otázke...

V rámci slávnosti vystúpil aj predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý vysoko ocenil prácu organizátorov súťaže o "Vedca roka", najmä hlavného organizátora súťaže Ľubomíra Lenocha. S uspokojením konštatoval, že po rokoch rozpadu systému oceňovania vedcov a iných vynikajúcich osobností tento systém nadobúda opäť svoju podobu a kontúry aj na Slovensku. Pripomenul však, že aj vedci sa v súčasnosti budú musieť zmieriť s tým, že táto doba si vyžiada väčší tlak na inovácie, nielen na tzv. základný výskum. "Povedal by som obrazne, že ak doteraz sme hovorili poradie veda a technika, možno onedlho budeme musieť začať tieto pojmy vyslovovať v poradí technika a veda, hoci to mnohým možno nebude znieť príjemne..."

Na záver slávnosti predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch vyhlásil 13. ročník súťaže o "Vedca roka" na rok 2009 (kontakt: journalist@centrum.sk).

Vyhlasovateľom podujatia je už tradične Journaliste-Studio (J/S) v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Odborné gestorstvo zabezpečujú v riadiacom výbore zástupcovia SAV, Ministerstva školstva a Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Pri vyhodnocovaní návrhov na ocenenia spolupracujú aj ďalší odborníci. Sponzorom súťaže sú Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny ENEL.


Príloha

Okamihy krátko po vyhlásení víťazov - zľava prof. Fedor Šimko, doc. Ladislav Janoušek, Monika Gullerová, prof. Ján Dusza a prof. Ondrej Halaga.
Príloha

Ľubomír Lenoch blahoželá Vedcovi roka 2008 prof. Fedorovi Šimkovi.
Príloha

Technológovi roka doc. Ladislavovi Janoušekovi gratuluje prof. Štefan Luby.
Príloha

Prof. Luby zablahoželal aj Mladej výskumníčke roka 2008 Monike Gullerovej, ktorá pred časom svoju diplomovú prácu vypracovala v Ústave experimentálnej onkológie SAV...
Príloha

A napokon aj prof. Jánovi Duszovi za výsledky v programoch EÚ...
Príloha

Ľubonír Lenoch Uznanie za celoživotné dielo odovzdáva prof. Ondrejovi Halagovi.
Príloha

Predsedníctvo podujatia - zľava ľubomír Lenoch, Zuzana Krútka, prof. Štefan Luby, Ján Lešinský, Paolo Ruzzini a Štefan Morávek.
Príloha

Účastníkov slávnosti na pôde ZSVTS víta jeho prezident Ján Lešinský. Zľava prof. Štefan Luby, Paolo Ruzzini, Štefan Morávek.
Príloha

Za mikrofónom moderátor slávnosti Viliam Novák...
Príloha

Paolo Ruzzini zo SE, a.s. počas príhovoru.
Príloha

Prof. Štefan Luby.
Príloha

Štefan Morávek z Úradu vlády SR prehovoril v mene Dušana Čaploviča.
Príloha

Prof. Fedor Šimko poďakoval za všetkých ocenených.
Príloha

Prof. Fedor Šimko zblízka...
Príloha

Doc. Ladislav Janoušek.
Príloha

Monika Gullerová.
Príloha

Prof. Ján Dusza... Radosť má aj prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák (vľavo).
Príloha

Prof. Ondrej Halaga.
Príloha

Pohľad do sály...
Príloha

Medzi hosťami podujatia nechýbal ani rektor UK v Bratislave doc. František Gahér.
Príloha

Prorektor STU v Bratislave doc. Róbert Redhammer.
Príloha

Hlavný organizátor súťaže Ľubomír Lenoch práve vyhlasuje 13. ročník súťaže Vedec roka 2009. Vedľa neho predsedníčka SSN Zuzana Krútka.
Príloha

Iný pohľad do sály.
Príloha

Novinárskym mikrofónom sa nevyhla Monika Gullerová...
Príloha

...ani prof. Ján Dusza.
Príloha

Účinkovalo flautové kvarteto zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave...