Information Page of SAS Organisation

Institute of Economic Research

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BABICKI, Dzmitry - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Položenije detej-sirot i semej gruppy riska v Belarusi : Analitičeskij otčet [The situation of child orphans and families at risk in Belarus]. Recenzent: Alesja Čerjavskaja. Minsk : CASE Belarus, 2017. 27 s. Type: AECB
 • BABOŠ, Pavol - BALOG, Miroslav - DOKUPILOVÁ, Dušana - FIFEKOVÁ, Elena - FILČÁK, Richard - CHODÁK, Ivan - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JURIK, Ľuboš - LIESKOVSKÁ, Zuzana - LICHNER, Ivan - LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - NOVÁK, Viliam - POLOVKA, Martin - POVAŽAN, Radoslav - SIEKEL, Peter - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Globálne megatrendy a implikácie pre Slovenskú republiku = Global megatrends and its implications for Slovak Republic. In Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015. - Bratislava ; Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky : Slovenská agentúra životného prostredia, 2016, s. 218-233. ISBN 978-80-89503-60-5. Type: BBB
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - ZIFCIAKOVA, Jana. RIO Country Report 2016: Slovakia : Reseach and Innovation Observatory country reports series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 18 p. JCR Science for Policy Report. Správa je dostupná aj v slovenskej verzii pod názvom Správa Observatória pre Výskum a Inovácie (RIO) o jednotlivých krajinách za rok 2016: Slovensko. Dostupné na internete: <https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Slovakia/country-report>. ISBN 978-92-79-65996-6. ISSN 1831-9424. Type: AGI
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard - BALOG, Miroslav - RODRIGUEZ POLO, Mário. Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020 : záverečná správa - finálna verzia. [Bratislava] : KPMG Slovensko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 2016. 35 s., príl. 156 s. Dostupné na internete: <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1186_metodologia-hodnotenia-synergickych-efektov-esif-v-kontexte-strategie-europa-2020-zaverecna-sprava.pdf>. Type: GAI
 • BRZICA, Daneš - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KORČEK, Matej - OBADI, Saleh Mothana - ONDROVIČ, Adrián - PUŠKÁROVÁ, Paula - SIPKO, Juraj - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VAŠKOVÁ, Vanda - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [11] : krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie = The development and perspectives of the world economy : fragile shift from areas of risk to growth trajectory. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 382 s. ISBN 978-80-7144-279-0(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Vega č. 1/0946/17 : Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy. Vega č. 1/0654/16 : INKLUZÍVNY EKONOMICKÝ RAST A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ EÚ SO ZAMERANÍM NA SR). Type: AAB
 • BRZICA, Daneš. Udržiavanie strategickej prevahy najvyspelejších menších ekonomík : synergia formovania štruktúr a zmien v politike = Keeping Strategic Predominance of Most Advanced Smallers and Policy Changes. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016, roč. 13, č. 2, s. 5-14. ISSN 1336-8818.(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti). Type: ADFB
 • BRZICA, Daneš. The Slovakia Railway Company : role and status analysis [originál textu je v kórejskom jazyku]. In emerics.org/mobile/interview [online], 16.12.2016, p. 1-8. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/boardfile.do?action=download&brdno=110&brdctsno=205347&brdctsfileno=66747>. Type: BDE
 • BRZICA, Daneš. Zo znalostnej ekonomiky – znalostná spoločnosť. Autor rozhovoru (pod). In Správy Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 53, č. 1, s. 26. ISSN 0139-6307. Dostupné na internete: <http://spravy.sav.sk/uploads/news_sas/02171152spravysav201701.pdf>. Type: GII
 • DOMONKOS, Štefan - SIMONOVITS, András. Pension reforms in EU11 countries : an evaluation of post-socialist pension policies. In International Social Security Review, 2017, vol. 70, no. 2, p. 109-128. ISSN 1468-246X. Type: ADMB
 • DOMONKOS, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - ŠIKULOVÁ, Ivana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Analysing the Relevance of the MIP Scoreboard’s Indicators. In National Institute Economic Review : Journal of the National Institute of Economic and Social Research, 2017, no. 239, p. R32-R52. ISSN 0027-9501.(FIRSTRUN - Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties No. 649261 : Program: Horizon 2020 Framework Programme of the European union). Type: ADMB
 • DOMONKOS, Tomáš - ŠIKULOVÁ, Ivana - PÁLENÍK, Viliam. The National Implementation of Coordinating Mechanisms Rules : in-depth Case Study for Slovakia. In Fiscal rules and other rule-based mechanisms in practice : introduction to case studies of four Member States [online]. - 2017, 76 p. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.firstrun.eu/files/2017/04/D6.5_case_studies.pdf>(FIRSTRUN - Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties No. 649261 : Program: Horizon 2020 Framework Programme of the European union). Type: GHG
 • DOMONKOS, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - ŠIKULOVÁ, Ivana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Analysing the Relevance and Predictive Power of the MIP Scoreboard’s Indicators : Working paper on the MIP Scoreboard [online]. 2017. 202 p. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.firstrun.eu/files/2017/03/D2.5_DELIVERABLE_IERSAS.pdf>(FIRSTRUN - Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties No. 649261 : Program: Horizon 2020 Framework Programme of the European union). Type: GHG
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Seniority Principle in the European Labour Market with Emphasis on Slovakia. In European Scientific Journal : ESJ, January 2017, vol. 8, special edition, p. 48-61. ISSN 1857-7881. Dostupné na internete: <http://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/264>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Type: ADEB
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Spotreba domácností na Slovensku vo svetle zmien príjmov a cien = Household consumption in Slovakia in the light of income and price changes. Recenzenti Ján Košta, Kvetoslava Surmanová. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2017, č. 92, s. 1-27. ISSN 1337-5598.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADFB
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v spotrebe v kontexte rastu zadlžovania sa domácností v SR = Consumption inequality in the context of rising household indebtedness in SR. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 5. ISBN 978-80-88946-77-9.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: AFH
 • DUJAVA, Daniel - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Možnosti korekcie odhadov falošnej fakturácie v zahraničnom obchode : prístup s využitím bilaterálneho panelového odhadu = Getting the Measures of Trade Misinvoicing Right: Bilateral Panel Data Approach. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 6. ISBN 978-80-88946-77-9.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Type: AFH
 • DUJAVA, Daniel - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Getting the Measures of Trade Misinvoicing Right : Bilateral Panel Data Approach. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of Abstracts, p. 29. ISBN 978-80-225-4421-4. Dostupné na internete: <https://www.slovakecon.sk/seam2017/abstracts.html>. Type: AFH
 • FRANK, Karol. Sme pripravení na post-eurofondovú éru? = Are We Prepared for the Post-Cohesion Policy Era? In Monitor hospodárskej politiky, 2017, roč. 1, č. 3, s. 5-7. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/khp/oznamy/MHP_03_17_final.pdf>. Type: ADFB
 • GARDOŇOVÁ, Kristína - PRNO, Róbert. EU - Republic of Korea the free trade agreement evaluation : hodnotenie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou. In Ekonomické rozhľady, 2017, roč. 46, č. 4, s. 137-148. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADFB
 • HOŠOFF, Boris - ŠIKULOVÁ, Ivana. Insights into Differences in Response of the USAand the EUROArea to the Recent Crisis. In European Scientific Journal : ESJ, January 2017, vol. 8, special edition, p. 74-84. ISSN 1857-7881. Dostupné na internete: <http://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/264>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Type: ADEB
 • HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Employment Growth and Labour Elasticity in V4 Countries : Structural Decomposition Analysis. In Prague economic papers : A bimonthly journal of economic theory and policy, 2017, vol. 26, no. 4, s. 422-437. (0.710 - IF2016). ISSN 1210-0455. Dostupné na internete: <https://www.vse.cz/pep/623?lang=en>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Type: ADMA
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Zamestnanosť v SR na historických maximách – štatistika či realita = Employment in the SR at historic highs – statistics or reality. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 7. ISBN 978-80-88946-77-9.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: AFH
 • Working papers [elektronický zdroj]. Hlavný redaktor Milan Šikula [2007-2014], Veronika Hvozdíková [2015-]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007-. nepravidelne. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP0.pdf>. ISSN 1337-5598. Type: FAI
 • CHMELOVÁ, Michelle. Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti = Actual positon of selected countries according to indicator of competitiveness and challenges to the future. In Finančné trhy : vedecký časopis, 2017, roč. 14, č. 3, s. [1-17]. ISSN 1336-5711. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/2017%20financne%20trhy/FT_3_2017_Chmelova.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADFB
 • CHMELOVÁ, Michelle. Ropa ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich mieru chudoby v Nigérii = The Crude Oil as one of factors which influence rate of poverty in Nigeria. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis, 2017, roč. 3, č. 1, s. 64-72. ISSN 2453-6148. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ksrp/2017/RSER_1__2017.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADFB
 • CHMELOVÁ, Michelle. Úloha inštitúcií v krajinách exportujúcich ropu = The Role of Institutions in Oil Exporting Countries. In Scientia Iuventa 2017 : proceedings from international conference of PhD. students, Banská Bystrica 20.4.2017 [elektronický zdroj]. Martin Kiaba, Simona Šályová, Zuzana Huliaková ; jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik. 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2017, s. 143-154. ISBN 978-80-557-1260-4.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi. Scientia Iuventa 2017). Type: AFD
 • CHMELOVÁ, Michelle. The Important role of crude oil in the quality of life in selected countries. In EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016, s. 105-113. ISBN 978-80-225-4261-6. Type: AFD
 • ISMAGILOVA, L. A. - BUCHARBAJEVA, L. Ja. - PAUHOFOVÁ, Iveta - SAKAL, P. Formirovanije innovacionnogo lifta modjernizacii ekonomiki v uslovijach transformacii principov korporativnoj socialnoj otvetstvennosti. In System modeling of social-economic processes: The Material 39-th international scientific school-seminar. - Voronezh : Voronezh State Pedagogical University ; 2016, p. 124-127. ISBN 978-5-00044-464-1. Type: AECA
 • JECK, Tomáš. SMIL, Vaclav : Globální katastrofy a trendy. Příštích padesát let. In Ekonomický časopis, 2017, roč. 65, č. 10, s. 991-993. (0.720 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Recenzia na: Globální katastrofy a trendy : příštích padesát let / Václav Smil. - Zlín : Kniha Zlín, 2017. - ISBN 978-80-7473-528. Type: EDI
 • JURIK, Luboš - LICHNER, Ivan - NOVÁK, Viliam - SIEKEL, Peter. Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje : 7.A. Voda, 7.B. Nerastné suroviny, 7.C. Potraviny = Intensified global competition for resources. In Globálne megatrendy : Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2016, s. 103-155. ISBN 978-80-970850-2-5.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ABD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Kreativita v kontexte znalostnej spoločnosti [Creativity with the context of knowledge-based economy – from locality to society]. Recenzenti Daneš Brzica, Tomáš Jeck. In Working papers [elektronický zdroj], 2017, č. 95, s. 1-37. ISSN 1337-5598. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/365_wp_95.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti). Type: ADFB
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Postavenie žien ako faktor stability v globálnom prostredí = Position of women as stability factor in global enveronment. In KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká ’2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15.11.2016 ; recenzenti Lucia Bednárová, Milan Piatrik. - Žilina : Strix, 2016, s. 63-69. ISBN 978-80-89753-10-9.(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Globálne existenciálne riziká ’2016). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Impacts of Advanced Materials on Economy and Society - Strategic Implications and Policies. In Journal of environmental protection, safety, education and magement : scientific journal of the Slovak society of environment, 2016, vol. 4, no. 7, p. 83-87. ISSN 1339-5270. Type: ADFB
 • KLINEC, Ivan. Europe 2036 - alternative scenarios of economic political and social development, 2016, vol.4, no. 8, p. 105-113. In Journal of environmental protection, safety, education and magement : scientific journal of the Slovak society of environment, 2016, vol. 4, no. 8, p. 105-113. ISSN 1339-5270. Type: ADFB
 • KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká a scenárové myslenie ako nástroj ich redukcie = Global existencial risks and scenario thinking as a tool for their reduction. In KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká ’2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15.11.2016 ; recenzenti Lucia Bednárová, Milan Piatrik. - Žilina : Strix, 2016, s. 11-16. ISBN 978-80-89753-10-9.(Globálne existenciálne riziká ’2016). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Rozvoj futurológie a futurologického maslenia v Československu = Developmewnt of futurology and futurological thinkung in Czechoslovakia. In KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká ’2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15.11.2016 ; recenzenti Lucia Bednárová, Milan Piatrik. - Žilina : Strix, 2016, s. 154-161. ISBN 978-80-89753-10-9.(Globálne existenciálne riziká ’2016). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Ossip K. Flechtheim a vznik futurológie = Ossip K. Flechtheim and the emergence of futurology. In Sustainability - Environment - Safety 2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. decembra 2016 v Bratislave. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Ervin Lumnitzer. - Bratislava : Strix, 2016, s. 31-36. ISBN 978-80-89753-08-6.(Sustainability - Environment - Safety 2016). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Zbigniew K. Brzezinski a jeho koncept technetronickej spoločnosti = Zbigniew K. Brzezinsk and his concept of the technetronic society. In Sustainability - Environment - Safety 2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. decembra 2016 v Bratislave. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Ervin Lumnitzer. - Bratislava : Strix, 2016, s. 208-212. ISBN 978-80-89753-08-6.(Sustainability - Environment - Safety 2016). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Yoneji Masudu a jeho vízia informačnej spoločnosti = Yoneji Masudu and his vision of the information society. In Integrovaná bezpečnosť prostredia ’2016 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. septembra 2016 v Rajeckej doline. Editor Rusko, Milan. - Žilina : Strix, 2016, s. 101-106. ISBN 978-80-89753-11-6.(Sustainability - environment - safety (SES)). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Anticipatívne vládnutie ako nová forma vládnutia v informačnom veku = Anticipatory governance as a new form of governance in the information age. In Nástroje environmentálnej politiky 2016 : Recenzovaný zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, 17.6.2016. Miroslav Rusko, Dana Procházková (eds) ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2016, s. 96-99. ISBN ISBN 978-80-89753-12-3.(Nástroje environmentálnej politiky 2016). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. František Petrášek a rozvoj futurolológie v Československu = František Petrášek and the development of futurology in Czechoslovakia. In Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave, 17.6.2016. Miroslav Rusko, Dana Procházková (eds) ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2016, s. 59-65. ISBN ISBN 978-80-89753-12-3.(Nástroje environmentálnej politiky 2016). Type: AFD
 • KOŠTA, Ján. Možnosti riešenia rizík vo financovaní dôchodkového systému s ohľadom na príjmové nerovnosti [Possibilities of solving risks in financing of pension system with regard to income inequalities]. Recenzenti Peter Staněk, Vojtech Tkáč. In Working papers [elektronický zdroj], 2017, č. 93, 1-34 s. ISSN 1337-5598. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/363_j_kosta_wp_93_moznosti_riesenia_rizik_vo_financovani_final.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADFB
 • LÁBAJ, Martin. Pokuty za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže v Slovenskej republike [Fines for a breach of competition rules in the Slovak Republic]. In Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže - návrhy de lege ferenda. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017, s. 69-75. ISBN 978-80-7160-446-4. Type: AEDA
 • LÁSKA, Ivan - PAUHOFOVÁ, Iveta. Profesijno-kvalifikačné disparity a prognózovanie vývoja na trhu práce v Slovenskej republike = Professional-qualifying disparities and labour market forecas ting in the Slovak Republic. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis, 2017, roč. 3, č. 1, s. 85-93. ISSN 2453-6148. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/ksrp/2017/RSER_1__2017.pdf>. Type: ADFB
 • LICHNER, Ivan. Budúce deficity prvého piliera slovenského dôchodkového systému = Expected deficits of first pillar of Slovak pension system. In Slovenská štatistika a demografia, 2017, roč. 27, č. 1, s. 3-12. ISSN 1210-1095. Dostupné na internete: <https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/ssad/!ut/p/b1/jZDLDoIwFES_hS_oYBFweeujlFSkSFHZGBaGkAi6MH6_iroxEZ3dTc7JnQwr2ZaVXXVt6urSnLrq-LhLf1_oNBTCJcglzUGuVoulTzxOxndgdwfwJYTeN4F6-mGSzaFySmUWey68tz8AfPgzARXowIRK8JUYvfyppMgLNBBqOYaiyGYTwzmI_9d_4MEPf8PKHhlq0ANDE_UAGWPWuiggi9ECirsSibVA7rMkOrUHdm6ttVs0ae04N_L-IM4!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBME82VDUwQThWQTBTTEsxR0kz/>(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)). Type: ADFB
 • LICHNER, Ivan. Prognóza počtu zamestnancov v hlavných sektoroch hospodárstva ČR = Projection of employment in main economic sectors of Czech republic. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 9. ISBN 978-80-88946-77-9. Type: AFH
 • LICHNER, Ivan - RADVANSKÝ, Marek - FRANK, Karol. Implementačné krivky EŠIF = Implementation curves of ESIF. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 10. ISBN 978-80-88946-77-9.(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Type: AFH
 • Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. Zostavovateľ Ivan Lichner. Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. 17 s. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/publikacie/Zbornik_Ekomstat_2017.pdf>. ISBN 978-80-88946-77-9. Type: FAI
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Aplikácia CGE modelu v podmienkach Českej republiky = Application of the CGE model in the conditions of the Czech Republic. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 11. ISBN 978-80-88946-77-9.(VEGA č. 2/0181/15 : Analýza vplyvu Európskej legislatívy v oblasti daní a dôchodkov na ekonomiku SR s dôrazom na udržateľnosť verejných financií.. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: AFH
 • MORVAY, Karol - FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - ŠIKULOVÁ, Ivana. Economic development of Slovakia in 2016 and outlook up to 2018. Oponenti: Vladimír Gonda, Štefan Zajac. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2017. 160 p. Preložené pod názvom: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-80-7144-275-2. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/367_economic_development_of_slovakia_in_2016_and_outlook_up_to_2018.pdf>. ISBN 978-80-7144-278-3(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu). Type: AAB
 • MORVAY, Karol. Prekonávanie deficitu v kapitálovom vybavení práce v slovenskej ekonomike [Overcoming of Deficit in the Capital to Labor Ratio in the Slovak Economy]. Recenzenti Veronika Hvozdíková, Ján Košta. In Working papers [elektronický zdroj], 2017, č. 94, s. 1-18. ISSN 1337-5598. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/366_wp_94.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADFB
 • OBADI, Saleh Mothana. International Trade Competitive Advantage of Yemen in the Market of USA. In IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 2017, vol. 22, no.8, p. 63-67. ISSN 2279-0845. Dostupné na internete: <http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue8/Version-5/K2208056367.pdf>. Type: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KOSÍR, Igor - KORČEK, Matej. The Impact of low oil prices on the trade balance of Balkan countries and their energy security. In Energy economics letters, 2017, vol. 4, no. 3, p. 20-27. ISSN 2308-2925. Dostupné na internete: <http://www.aessweb.com/pdf-files/EEL-2017-4(3)-20-27.pdf>. Type: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Fundamental Analysis of Oil Price Movements in 2010s’1. In Global Journal of Management and Business Research, 2017, vol. 17, no. 3, p. 35-43. ISSN 0975-5853. Dostupné na internete: <https://globaljournals.org/GJMBR_Volume17/5-Fundamental-Analysis-of-Oil.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KOSIR, Igor - KORČEK, Matej. Energy Security of Southern Europe Countries and Crude Oil Prices. In Security dimensions, 2/2017, no. 22, p. 135-149. ISSN 2353-7000. Dostupné na internete: <http://security-dimensions.pl/wp-content/uploads/2017/08/SD_22_135-149.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana. Competitive Advantage of Yemen During International Trade in the EU Market. In Journal of Business and General Management, Aug-Sep 2017, vol. 6, no. 5, s. 49-56. ISSN 2319-2267.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. EU Energy Security - Multidimensional Analysis of 2005-2014 Development. In International journal of energy economics and policy, 2017, vol. 7, no. 2, p. 113-120. ISSN 2146-4553. Dostupné na internete: <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/4096/2668>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - KOSIR, Igor - MÜLLER, Vladimír. Brexit a výzvy, ktoré prináša [Brexit and the challenges it brings]. In Current Trends of Modern Science and Education in the Conditions of European Integration. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2017, s. 170-182. ISBN 978-86-80394-13-8.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: AECA
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Natural gas market in Europe - analysis of history and current trends. In Pravo ekonomija menadžment II : meždunarodni naučni zbornik. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udraženije, 2016, p. 177-190. ISBN 978-86-80394-10-7.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: AECA
 • OBADI, Saleh Mothana - CHMELOVÁ, Michelle. The role of crude oil sector on economic growth in selected countries. In Pravo ekonomija menadžment II : meždunarodni naučni zbornik. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udraženije, 2016, p. 191-205. ISBN 978-86-80394-10-7.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: AECA
 • OBADI, Saleh Mothana. Moslimský ekonóm žijúci na Slovensku : mnohé štáty pod vplyvom silných spoločností sledujú iba svoje ekonomické záujmy – nechať krajinu zničiť a potom... Rozprával sa Jozef Hübel. In ParlamentnéListy.sk, 5.8.2017, [11 s.]. Dostupné na internete: <http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Moslimsky-ekonom-zijuci-na-Slovensku-Mnohe-staty-pod-vplyvom-silnych-spolocnosti-sleduju-iba-svoje-ekonomicke-zaujmy-nechat-krajinu-znicit-a-potom-291320>. Type: GII
 • OKÁLI, Ivan. Kniha o ekonómovi, na ktorého by sme nemali zabudnúť = Slovak policy economist Peter Zatko, his personality and work. In Ekonomický časopis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 93-95. (0.720 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Recenzia na: Slovenský národohospodár Peter Zaťko, osobnosť a dielo / Figura Ivan. - Bratislava : Walters Kluver, 2016. - ISBN 978-80-8168-458-6. Type: EDI
 • OSTRIHOŇ, Filip - ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Z krízy rastu do dlhovej krízy a opačne : empirické odhady úrovne dlhu maximalizujúcej rast v prípade EÚ s využitím panelového estimátora s interakciami a bootstrapom = From Growth Crisis to Debt Crisis and Back Again: Empirical Estimates of Growth - Maximizing Debt Levels for EU with Interacted Bootstrapped Panel Estimator. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 12. ISBN 978-80-88946-77-9.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Type: AFH
 • PÁLENÍK, Michal. Rising regional difference among counties of Slovakia. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of Abstracts, 2017, s. 33. Type: AFH
 • PÁLENÍK, Viliam. Vplyv Brexitu na rozpočet EÚ – možné dôsledky a alternatívy riešenia = Brexit impact on the EU budget - the possible consequences and alternative solutions. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : zborník príspevkov z konferencie, Bratislava 25.4.2017. Iveta Stankovičová, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 25-29. ISBN 978-80-88946-76-2. Zaevidivaná je aj prezentácia príspevku pozostávajúca z 19 slajdov. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/ZBORNIK_PES_2017_final.pdf>(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017). Type: AFD
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján - KÖNIG, Brian - PÁLENÍK, Michal - STANĚK, Peter - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. = The Context of Income Polarization in Slovakia II. Recenzenti Kajetána Hontyová, Peter Plavčan, Eva Rievajová, Peter Sakál. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 230 s. ISBN 978-80-7144-237-8(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: AAB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. On the Regional Convergence of Income at District Level in Slovakia. In Ekonomický časopis, 2017, roč. 65, č. 10, s. 918-934. (0.720 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-0125-12 : Ekonomické správanie detí z marginalizovaných rómskych komunít). Type: ADDA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - PÁLENÍK, Michal. Zmeny v odvetvovej zamestnanosti z aspektu starnutia populácie = The changes in branch-based employment in relation to the ageing of population. Recenzenti Viliam Páleník, Beáta Stehlíková. In Working papers [EÚ SAV], 2017, č. 91, s. 1-55. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/359_wp_91_pauhofova_palenik_2017.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Agnoskácia súvislostí nezamestnanosti a mzdového vývoja v SR, ČR a Maďarsku = Identification context of unemployment and wage development in Slovakia, Czech Republic and Hungary. Recenzenti Peter Staněk, Tomáš Želinský. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2017, č. 90, s. 1-116. Obr., grafy. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p357>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. Adaptacionnyje processy i pulsirujuščaja ekonomika [preklad]. In System modeling of social-economic processes: The Material 39-th international scientific school-seminar. - Voronezh : Voronezh State Pedagogical University, 2016, p. 33-45. ISBN 978-5-00044-464-1. Type: AECA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beata. Pljusy i minusy upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Slovakii = Pros and cons of managing the socio-economic development of the Slovak regions. In Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii : materialy IX Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastijem, Ufa 25-26 maj 2017. Gajnanov D. A., Biglova G. F. ; recenzenty Gajfullin A. Ju., Gataullin R. F. - Ufa : ISEI UNC Rossijskoj akademii nauk, 2017, s. 53-56. ISBN 978-5-9908721-7-2.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii). Type: AFA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beata. The relationship between long-term unemployment and development of wages (exemple of Slovak region). In Aktuaľnyje voprosy ekonomičeskoj teorii: razvitije i primenenije v praktike rossijskich predobrazovanij : VI. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija, Ufa 26-27 maj 2017. I. V. Dekťjareva, A. V. Marina ; recenzenty U. A. Nazarova, D. R. Peskova. - UFA : RIK UGATU, 2017, s. 242-246. ISBN 978-5-4221-0989-0.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. Aktuaľnyje voprosy ekonomičeskoj teorii: razvitije i primenenije v praktike rossijskich predobrazovanij). Type: AFA
 • POLLÁK, Miroslav. Rómovia na Spiši, represie a prevencie. In Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti. - Levoča : Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ, 2017, s. 247-267. ISBN 978-80-972534-6-2.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: ABD
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan - FRANK, Karol. Optimal Implementation Curves of European Structural and Investment Funds – The Case of Slovakia. In EcoMod2017 [elektronický zdroj]. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2017, [14 p.]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://ecomod.net/conferences/ecomod2017?tab=downloads>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Type: AFC
 • RADVANSKÝ, Marek - LICHNER, Ivan. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2017 – 2020 = Midterm forecast of Slovak economy for the period 2017 - 2020. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : zborník príspevkov z konferencie, Bratislava 25.4.2017. Iveta Stankovičová, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 30-47. ISBN 978-80-88946-76-2. Dostupné na internete: <http://ssds.sk/casopis/konferencie/ZBORNIK_PES_2017_final.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017). Type: AFD

  Citácie:
  [4.1] MORVAY, K. - FRANK, K.- HUDCOVSKÝ, M. - HVOZDÍKOVÁ, V. - JECK, T. - LÁBAJ, M. - ŠIKULOVÁ, I. Economic development of Slovakia in 2016 and outlook up to 2018. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2017. 160 p. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/367_economic_development_of_slovakia_in_2016_and_outlook_up_to_2018.pdf>. ISBN 978-80-7144-278-3.

 • RADVANSKÝ, Marek - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - LICHNER, Ivan. Modelovanie efektov alternatívneho regionálneho rozdelenia prostriedkov EŠIF na roky 2014-2020 – ex-ante prístup = Modelling effects of alternative regional cohesion policy allocations in 2014-2020 programming period - ex-ante approach. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 14. ISBN 978-80-88946-77-9.(SK-PL-2015-0058 : Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky v SR a PL). Type: AFH
 • Globálne existenciálne riziká ’2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15.11.2016 = Global existential risks ’2016 : international scientific conference. Editori Miroslav Rusko, Ivan Klinec, Karol Nemoga ; recenzenti Lucia Bednárová, Milan Piatrik. Žilina : Strix, 2016. 222 s. ekológia - sociológia - ekonómia (ESE), 32. ISBN 978-80-89753-10-9(Globálne existenciálne riziká ’2016). Type: FAI
 • SIPKO, Juraj. Výzvy pro evropskou hospodářskou a měnovou unii. In Evropská unie v nových podmínkách : kam směřuje její vývoj? - Praha : NEWTON College, 2017, s. 105-109. ISBN 978-80-87764-08-4. Type: AFA
 • SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Spatial analysis of the financial situation of Slovak households. In The 10th international days of statistics and economics : conference proceedings : September 8–10, 2016; Prague, Czech Republic. - Slaný : Melandrium, 2016, p. 1656–1665. ISBN 978-80-87990-10-0. Type: AFC
 • SIPKO, Juraj. Asia: New Leader in the World Economy. In Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economic. ICFE 2017 : Conference program. - [Slaný] : Melandrium, 2017, s. xxx. ISBN 978-80-87990-11-7. Dostupné na internete: <http://icfe2017.tdt.edu.vn/sites/icfe2017/files/2017-09/Agenda%20ICFE%202017%20_%20Sept%2019%281%29.pdf>. Type: AFE
 • SIPKO, Juraj. Financial markets over the last 25 years and their impact on the real economy. In Strategic estimations and vectors of Ukraine's social and economic development in the conditions of European integration and the world partnership. - United Kingdom : Agenda Publishing House, 2017. ISBN 978-0-9955865-0-5. Type: BBA
 • SIPKO, Juraj. Theoretical aspects global imbalances. In Problemi ta perspektivi financovogo zabezpečennja agrarnogo cektoru: vitčiznjanij ta zarubižnij dosvid : materiali mižnarodnoi naukovo-praktičnoi internet-konferencii. - Kyjev : Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, 25. kvitnja 2017. ISBN 978-966-929-442-5. Type: BEE
 • SIPKO, Juraj. Peculiarities of the impact of the financial market on economic growth of the country. In Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends : international Scientific and Practical Conference. - Burgas : Avangard Prima, 2017, p. 183 - 185. ISBN 978-619-160-821-8. Type: BEE
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Type: FAI
 • SIPKOVA, Ľubica - SIPKO, Juraj. Spatial analysis of the financial situation of Slovak households. In The 10th international days of statistics and economics : conference proceedings : September 8–10, 2016; Prague, Czech Republic, p. 1656-1665. Dostupné na internete: <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=76817624979>. Type: AFC
 • SIPKOVÁ, Ľubica - SIPKO, Juraj. Nerovnosť finančných položiek hospodárenia slovenských domácností = The Inequality of Slovak households' finances. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 1/2017, č. 39, s. 175-187. ISSN 1222-555X.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. Vega 1/0092/15 : Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov. VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADMB
 • STANĚK, Peter - ČIDEROVÁ, Denisa - IVANOVÁ, Paulína - VAŠKOVÁ, Vanda. Tektonické zlomy súčasnej ekonomickej vedy. Recenzenti Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2017. 169 s. ISBN 978-80-225-4379-8(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Type: AAB
 • STANĚK, Peter. European Union and its future - limits and posibilities = Európska únia a jej budúcnosť - limity a možnosti. In Slovak Journal of Health Sciences : professional and scientific journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy, 2016, roč. 7, č. 2, p. 17-31. ISSN 1338-161X. V časopise je aj celé slovenské znenie Európska únia a jej budúcnosť - limity a možnosti s. 2-16. Type: ADFB
 • STANĚK, Peter. Hospodárska stratégia SR. In Slovanstvo a svet súčasnosti. Zostavil Viliam Hornáček. - Bratislava, 2016, s. 78-102. ISBN 978-80-972540-0-1.(Slovanstvo a svet súčasnosti : venované odkazu Ľudovíta Štúra v roku 200. výročia jeho narodenia). Type: BEF
 • STANĚK, Peter. Trumpov americký sen nemusí byť fikcia. [zhováral sa Erik Cziria]. In zurnal.pravda.sk [online], 14.01.2017, 5 s. Dostupné na internete: <http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/416641-stanek-trumpov-americky-sen-nemusi-byt-fikcia/>. Type: GHG
 • STANĚK, Peter. Slovenský ekonóm Peter Staněk varuje pred konfrontáciou civilizácií. [zhováral sa Erik Cziria]. In zurnal.pravda.sk [online], 17.01.2017, 7 s. Dostupné na internete: <http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/416646-slovensky-ekonom-varuje-pred-konfrontaciou-civilizacii/>. Type: GHG
 • STANĚK, Peter. Americký sen nemusí byť fikcia. In Pravda, 12.1.2017, roč. XXVI, č. 9, s. 14, 17. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • STANĚK, Peter. Narastanie beznádeje neveští dobrú budúcnosť. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2017, roč. 5, č. 4, s. 56-59. ISSN 1339-2360. Type: GII
 • STANĚK, Peter. Nezaložili sme ekonomickú školu, ale vždy sme dokázali prežiť. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2017, roč. 5, č. 7, s. 55-59. ISSN 1339-2360. Type: GII
 • STANĚK, Peter. Hudba vyhráva, Titanic pláva, ale ľadovec už spravil dieru do trupu... A Slovensku hrozí zásadná voľba. [rozprával sa] Igor Matloň. In ParlamentnéListy.sk [online], 7.10.2017, [11 s.]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Peter-Stanek-Hudba-vyhrava-Titanic-plava-ale-ladovec-uz-spravil-dieru-do-trupu-A-Slovensku-hrozi-zasadna-volba-293796>. Type: GII
 • STANĚK, Peter. Profesor Staněk odhaľuje možné príčiny vzniku globálnej krízy, ktorá môže udrieť oveľa silnejšie ako tá z roku 2008. In ParlamentnéListy.sk [online], 23.11.2015, [8 s.]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-odhaluje-mozne-priciny-vzniku-globalnej-krizy-ktora-moze-udriet-ovela-silnejsie-ako-ta-z-roku-2008-295316>. Type: GII
 • STANĚK, Peter. Nádej na obnovenie amerického sna. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2017, roč. 5, č. 1, s. 51-55. ISSN 1339-2360. Type: GII
 • STANĚK, Peter. Civilizácia : najnovšia verzia. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2017, roč. 5, č. 12, s. 43-49. ISSN 1339-2360. Type: GII
 • ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie [Minimization or modernization of state. Historical retrospective and actual challenges for human civilization]. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-694-8. Type: AAB
 • ŠIKULA, Milan. Ekonomický vývoj samostatného Slovenska [Economic development of independent Slovakia]. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 325-363. ISBN 978-80-224-1516-3.(APVV-0599-07 : Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Vedúci projektu Šikula, Hvozdíková). Type: ABD
 • ŠIKULA, Milan. Vývojové metamorfózy postavení státu v procesu integrace Evropy [Developmental metamorphoses of state in the process of European integration]. In Evropská unie v nových podmínkách : kam směřuje její vývoj? - Praha : NEWTON College, 2017, s. 61-65. ISBN 978-80-87764-08-4. Type: AFA
 • ŠIKULA, Milan. Krizové procesy v EU jako součást pokračující globální krize. In Brexit, imigrace, finanční rizika : zvládne EÚ své krize? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře pořádeného dne 11.11.2016. - Praha : NEWTON College, 2016, s. 76-82. ISBN 978-80-87764-07-7.(Brexit, imigrace, finanční rizika : zvládne EÚ své krize?). Type: BEE
 • ŠIKULOVÁ, Ivana. Budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej: ktorý scenár ďalšieho vývoja? [Future of the European Union and Slovakia within the EU: Which Scenario of Further Development?]. In Monitor hospodárskej politiky, 2017, roč. 1, č. 4, s. 6-8. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky/Vnutro_MHP_06_17_web_ready.pdf>. Type: ADFB
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. VZAM_microsim_1 - the EU-LFS based microsimulation model to estimate the Slovak labour market skills needs. In Applications of microsimulation modelling : a selection of papers presented during the 2016 European meeting of the International Microsimulation Association in Budapest. Edited by Gijs Dekkers and József Mészáros. - Budapest : [s. n.], 2016, p. 65-94. ISBN 978-963-693-766-9.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: AFC
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Long-term effects of the traineeship programme for graduates. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of Abstracts, 2017, s. 8. ISBN 978-80-225-4421-4. Type: AFH
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Využitie pravdepodobnostného modelu pri profilácii uchádzačov o zamestnanie = Using a probability model in profiling of unemployed jobseekers. In Zborník abstraktov z 31. vedeckého seminára EKOMSTAT 2017. - Trenčianské Teplice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 16. ISBN 978-80-88946-77-9.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Vega č. 2/0135/17 : Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík). Type: AFH
 • TRI, Ho Thanh - DAO, Phan - NINH, Nguyen Van - SIPKO, Juraj. Analyzing The Impact of FDI On Vietnam Living Environment. In Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economics : ICFE 2017. - [Slaný] : Melandrium, 2017, s. 279-286. ISBN 978-80-87990-11-7. Type: AFA
 • VAŠKOVÁ, Vanda. Finančná únia ako súčasť prvej fázy dobudovania EMU. In Medzinárodné vzťahy 2016. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 1.-2.12.2016 [online]. Zostavovatelia Katarína Kadvanová, Michal Klenka, Peter Valačii, Eva Vlková ; recenzenti Víťazoslav Balhar, Helena Strážovská. 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2016, s. 1099-1105. ISBN 978-80-225-4365-1. Dostupné na internete: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Medzinarodne_vztahy_2016._Aktualne_otazky_svetovej_ekonomiky_a_politiky_final_version.pdf>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. Medzinárodné vzťahy 2016. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky). Type: AFB
 • VOKOUN, Jaroslav. Riziko oslabovania ľudského potenciálu v prostredí globálnej konkurencie = Risk of the human potential reduction in a global competition. In KLINEC, Ivan. Globálne existenciálne riziká ’2016 : recenzovaný zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15.11.2016 ; recenzenti Lucia Bednárová, Milan Piatrik. - Žilina : Strix, 2016, s. 17-24. ISBN 978-80-89753-10-9.(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Globálne existenciálne riziká ’2016). Type: AFD
 • WILLIAMS, Colin C. - RADVANSKÝ, Marek - ŠTEFÁNIK, Miroslav. The Extent and Nature of Undeclared Work in Croatia. Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2017. 32 p. Dostupné na internete: <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=815017127117092120001119086107070023063027086039084088067084004023007121112070071104099039034045048124109002107031067087123074005070053014040090116027016007011117028069045045005087113004002024103004003087023089123098113102126115110083087120111126090084&EXT=pdf>. Type: AGI
 • WILLIAMS, Colin C. - RADVANSKÝ, Marek - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Assessment of Under-Declared Employment in Croatia. [Zagreb] : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2017. 31 p. Dostupné na internete: <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=058084070020010124103070127104099011060015026002060023096117112071065088064094117111057059022025049040037107127098084104125098017070059022001123119024120122018096089033041040125064117095025104085001087074109025097015111119072097098096105106024064067004&EXT=pdf>(Strengthening Policy and Capacities to Reduce Undeclared Work (CRO MOONLIGHTING) : Twinning Project HR 12 IB SO 01). Type: AGI
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. The Tale of Twin Deficits : Which Comes First? In European Financial Systems 2017 : Proceedings of the 14th International Scientific Conference [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2017, s. 409-418. ISBN 978-80-210-8610-4. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings_2_final.pdf>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Type: AFC
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Prečo sa obávať vonkajšej nerovnováhy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 28.02.2017, roč. XXV, č. 41, s. 3. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: <http://komentare.hnonline.sk/dnes-pise/918415-preco-sa-obavat-vonkajsej-nerovnovahy>. Type: GHG
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Prečo je verejný dlh strašiakom. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 28.03.2017, roč. XXV, č. 61, s. 6. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: <http://komentare.hnonline.sk/dnes-pise/934447-preco-je-verejny-dlh-strasiakom>. Type: GII
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Zakázané ovocie pre Nemecko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 01.02.2017, roč. XXV, č. 79, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Súvislosti úniku kapitálu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 20.06.2017, roč. XXV, č. 117, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Čo je za rastom svetových akciových trhov. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 18.07.2017, roč. XXV, č. 136, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus