Information Page of SAS Organisation

Institute of Economic Research

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ADASCALITEI, Dragos - DOMONKOS, Štefan. Learn from thy Neighbor : Emulation and Learning in Eastern European Mandatory Private Pensions Reforms. In Policy Experiments, Failures and Innovations Beyond Accession in Central and Eastern Europe. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018, p. 45-65. ISBN 978-1-78536-748-9.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Type: ABC
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Type: AGI
 • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti = Creation and Exaluation of Potential of Knowledge Society. Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 135 s. ISBN 978-80-7144-283-7(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti). Type: AAB
 • BRZICA, Daneš. 5H aktéri, paralelné fázovanie a nové vnímanie ekonomického priestoru = 5H actors, parallel phasing and new perceptions of economic space. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, [7 s.]. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Brzica.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • BRZICA, Daneš. Personal bankruptcy in Slovakia and revision of related laws = 슬로바키아의 개인 파산과 관련 법 개정. In emerics.org/mobile/interview, 2018, [3 p.]. Originálny názov v korejštine. Dostupné na internete: <http://www.emerics.org/www/issue.do?systemcode=07&action=detail&brdctsno=245064>. Type: BDE
 • ČUPIC, Milan - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Banking Sector in the Process of European Integration: How did EU Accession and Euro Adoption affect Cost Efficiency of Slovak Banking Sector? In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 115-138. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 1/0326/15 : Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia). Type: ADDA
 • DOMONKOS, Štefan. Slovakia: perpetual austerity and growing emphasis on activation. In Labour market policies in the era of pervasive austerity : a European perspective. - Bristol : Policy Press of the University of Bristol, 2018, p. 277-307. ISBN 978-1-4473-3586-3.(APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku). VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Type: ABC
 • DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : Vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. ISBN 978-80-89962-01-3(VEGA č. 1/0340/16 : Modelovanie efektívnosti financovania a kooperácie sektorov a regiónov slovenskej ekonomiky. VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii). Type: BCI
 • DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Nerovnosti v spotrebe z pohľadu príjmov a cenového vývoja na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky, 2018, č. 1, s. 26-29. ISSN 2453-9287. Dostupné na internete: <https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/khp/oznamy/MHP_03_17_final.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADFB
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia [Biedna podpora pre ľudí v biede? Zhodnotenie dopadov zvyšovania adekvátnosti v systéme minimálneho príjmu na Slovensku]. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 246-267. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADDA
 • JECK, Tomáš. Priama podpora podnikom ako súčasť kohéznej politiky na Slovensku 2007 – 2015 = Direct support for business in the context of cohesion policy in Slovakia 2007 - 2015. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. 1-6. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Jeck.pdf>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Gospodarka i warunki społeczne na Orawie w przeszłości i obecnie = Ekonomika a sociálne podmienky na Orave v minulosti a súčasnosti. In Studia orawskie. - Kraków : Scriptum, 2018, s. 28-67. ISBN 978-83-66084-10-0. Type: AECA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Kreatívna ekonomika – potenciál konkurencieschopnosti a ekonomického rastu = Creative economy – potential of competitiveness and economic growth. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, s. 1-6. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Teoretické základy nehmotnej ekonomiky = Theoretical Base of Intangible Economy. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 76-105. ISBN 978-80-89753-14-7. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_SES__p-76__KlinecI_Theoretical-Base__f4.pdf>(Sustainability - Environment - Safety 2017). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. John Locke a jeho filozofia slobody = John Locke and his Philosophy of Freedom. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 142-144. ISBN 978-80-89753-14-7. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_SES__p-142__Klinec_John_Locke__f4.pdf>(Sustainability - Environment - Safety 2017). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Jeremy Rifkin a jeho koncept posttrhovej éry = Jeremy Rifkin and his Concept of Postmarket Era. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 108-113. ISBN 978-80-89753-17-8. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_IBP_p-108__KlinecI__Jeremy-Rifkin__f4.pdf>(Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KLINEC, Ivan. Henry Ford a jeho ekonomický systém = Henry Ford and his Economic System. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 158-161. ISBN 978-80-89753-17-8. Dostupné na internete: <http://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2017_conference_IBP_p-158__KlinecI__Henry-Ford__f4.pdf>(Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • KÖNIG, Brian - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Determinants of Slovak Foreign Trade – Comparison Among V4 Countries Based on Gravity Model. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Technical Editor: Marian Reiff, Pavel Gežík ; referees: Adam Borovička ... [et al.]. - Bratislava : Letra Edu, 2018, p. [179-185]. ISBN 978-80-89962-07-5. Dostupné na internete: <http://fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/VKOXIX/Zbornik2018.pdf>(VEGA č. 1/0248/17 : Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie. VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia). Type: AFD
 • OBADI, Saleh Mothana - CHMELOVÁ, Michelle. Oil Price Volatility and Consequences for Selected Oil - exporting Economies [Volatilita cien ropy a dôsledky pre vybrané ekonomiky vyvážajúce ropu]. In Journal of Economic and Social Development, 2018, vol. 5, no. 1, p. 38-45. ISSN 1849-6628. Dostupné na internete: <http://www.jesd-online.com/dokumenti/upload/separated/Vol_5_No_1_Paper4.pdf>(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADEB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Crude Oil Price and Speculations : Investigation Using Granger Causality Test. In International journal of energy economics and policy, 2018, vol. 8, no. 3, p. 275-282. ISSN 2146-4553. Dostupné na internete: <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6333/3738>(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi). Type: ADMB
 • OBADI, Saleh Mothana - MIHOČKOVÁ, Eva. Koniec WTO by poškodil viac USA ako EÚ. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2018, č. 13, s. 46. ISSN 1335-0684. Type: GII
 • ONDROVIČ, Adrián. Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska v rokoch 1993 – 2013 = International Comparison of Slovakia’s Ecological Footprint in 1993 – 2013. Recenzenti Milan Šikula, Jaroslav Vokoun. In Working papers, 2018, č. 101, s. 1-41. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/380_wp_101_ondrovic_2018.pdf>(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADFB
 • ONDROVIČ, Adrián. Zásadné príspevky do politickej ekonómie inšpirované reštrikčnou fiškálnou politikou a environmentálnou krízou = Important Contributions to Political Economy Inspired by Fiscal Austerity and Environmental Crisis. In Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník referátov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Miroslav Rusko, Vojtech Kollár ; recenzenti Jana Dadová, Vojtech Kollár et al. - Bratislava : Strix, 2017, s. 198-202. ISBN 978-80-89753-14-7.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Sustainability - Environment - Safety 2017). Type: AFD
 • ONDROVIČ, Adrián. Návrh novej rozvojovej paradigmy - krok k holistickému spravovaniu spoločnosti = Proposal for new Development Paradigm - Step Towards Holistic Governance of Society. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná ; recenzenti: Lucia Bednárová, Vojtech Kollár. - Žilina : Strix, 2017, s. 238-242. ISBN 978-80-89753-17-8.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • ONDROVIČ, Adrián. Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska = International Comparison of the Ecological Footprint of Slovakia. In Globálne existenciálne riziká 2017 : zborník zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. november 2017, Bratislava. - Žilina : Strix, 2017, s. 108-119. ISBN 978-80-89753-16-1.(VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. Globálne existenciálne riziká 2017). Type: AFD
 • PÁLENÍK, Viliam - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 268-285. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: ADDA
 • PÁLENÍK, Viliam. Alternatívne reformy vlastných zdrojov EÚ v kontexte Brexitu = Alternatives to the reform of EU own resources in the context of Brexit. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, 49 slides. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/plenum/Viliam%20P%C3%A1len%C3%ADk.pdf>(Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. VEGA č. 2/0181/15 : Analýza vplyvu Európskej legislatívy v oblasti daní a dôchodkov na ekonomiku SR s dôrazom na udržateľnosť verejných financií.. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Type: GII
 • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Identifying the Relationship between Unemployment and Wage Development in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 503-521. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADDA
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. Determinanty a súvislosti polarizácie spoločnosti (vybrané aspekty) = Determinants and context of society polarization (selected aspects). Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2018, č. 102, s. 1-33. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/382_wp_102_pauhofova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADFB
 • PAUHOFOVÁ, Iveta. The relationship between technological development and regional development through smart cities. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali X vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2018, s. 33-39. ISBN 978-5-6041118-1-9.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konférencija s meždunarodnym učastiem). Type: AFC
 • RUSKO, Miroslav - ANDRÁŠ, Peter - BEVILAQUA, Dušan - ČERKALA, Emil - DADOVÁ, Jana - FERENCZ, Vojtech - HRAŠKO, Juraj - KIZEKOVÁ, Marianna - KLINDA, Jozef - KLINEC, Ivan - KOLLÁR, Vojtech - KONTRIŠ, Jaroslav - KONTRIŠOVÁ, Oľga - KOTOVICOVÁ, Jana - KUCZMAN, Gabriel - LUMNITZER, Ervin - MIKLÓS, Ladislav - NEMOGA, Karol - PODHORANSKÝ, Peter - PROCHÁZKOVÁ, D. - VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky. Vojtech Dirner, Jozef Mihok, Anton Osvald. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie ; Žilina : STRIX, n. f., 2017. 400 s. Environmentálne vedy, 72. ISBN 978-80-971926-2-4. Type: BAB
 • SETNICKÁ, Ivana - CHMELOVÁ, Michelle. Ľudský kapitál vo vzťahu ku kvalite života = Human capital in relation with quality of life. In Ekonomické rozhľady, 2018, roč. 47, č. 1, s. 24-35. ISSN 0323-262X.(VEGA č. 2/0005/16 : Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike. Vedúci projektu S. M. Obadi. VEGA č. 1/0367/17 : Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie). Type: ADFB
 • STANĚK, Peter. Smart cities znamenajú zmenu v nás. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník, 2018, roč. 6, č. 3, s. 62-65. ISSN 1339-2360. Type: GII
 • STANĚK, Peter - DOBROVIČ, Vladimír. Musíme sa vrátiť ku koreňom [rozhovor]. In Bojovník : dvojtýždenník antifašistov, 2018, roč. LXIII, č. 2, s. 4. Type: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Ekonóm Staněk: Bohatne len päť až osem percent populácie, zvyšok stagnuje alebo klesá. S príjmovou polarizáciou sa nedá robiť prakticky nič, aj keď... In ParlamentnéListy.sk, 2018, 1.4., [6 s.]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Ekonom-Stanek-Bohatne-len-pat-az-osem-percent-populacie-zvysok-stagnuje-alebo-klesa-S-prijmovou-polarizaciou-sa-neda-robit-prakticky-nic-aj-ked-299037>. Type: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk: Hospodářská krize přijde. Otázka je, zda za pár měsíců, nebo za dva roky. In ParlamentníListy.cz [online], 2018, 24.5., [12 s.]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-Hospodarska-krize-prijde-Otazka-je-zda-za-par-mesicu-nebo-za-dva-roky-537132>. Type: GII
 • STANĚK, Peter - HRONÍK, Jiří. Profesor Staněk představuje možnou blízkou budoucnost : Společnost 4.0, nalezení smyslu života, možnost nalezení bodu ekvilibria... In ParlamentníListy.cz, 2018, 28.02., [8,3 NS]. Dostupné na internete: <https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-predstavuje-moznou-blizkou-budoucnost-Spolecnost-4-0-nalezeni-smyslu-zivota-moznost-nalezeni-bodu-ekvilibria-525122>. Type: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Orientácia slovenskej ekonomiky len na automobilový priemysel prináša desivé riziko : Názor. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 26.07., [5 s.]. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jgCN>. Type: GII
 • STANĚK, Peter - BEKMATOV, Artur. Slovenský ekonóm: Príde ďalšia kríza, horšia ako v roku 2008. Otázka je, koľko máme času. Rozprával sa Artur Bekmatov. In Sputnik, 2018, 27.07., [4 s.]. Dostupné na internete: <https://sptnkne.ws/jhgu>. Type: GII
 • STANĚK, Peter - MATLOŇ, Igor. Veľká časť toho, čo dnes nazývame ekonomickým rastom, je v skutočnosti rastom na dlh. Blížime sa ku kritickej miere zadlženosti, varuje profesor Staněk. In ParlamentnéListy.sk [online], 2018, 15.1., [5 s.]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Velka-cast-toho-co-dnes-nazyvame-ekonomickym-rastom-je-v-skutocnosti-rastom-na-dlh-Blizime-sa-ku-kritickej-miere-zadlzenosti-varuje-profesor-Stanek-296928>. Type: GII
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Exploding net errors and omissions as a capital flight phenomenon : the case of Slovakia. In Applied Economics, 2018, vol. 50, no. 16, p. 1866-1884. (0.750 - IF2017). ISSN 0003-6846.(APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku). Type: ADCA
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Different early career workplace experience – different future employment chances : Evaluating three programmes supporting workplace insertions available to young job seekers in Slovakia = Rozdielna skúsenosť s pracoviskom v rannom štádiu kariéry – rozdielne budúce šance zamestnať sa : Vyhodnotenie troch nástrojov aktívnej politiky trhu práce dostupných mladým uchádzačom o zamestnanie na Slovensku. Reviewers Martin Guzi, Veronika Hvozdíková. In Working papers, 2018, č. 100, s. 1-26. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/377_wp_2018_stefanik_final.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADFB
 • VAŠKOVÁ, Vanda. Pokrízová regulácia tieňového bankovníctva a rozvoj FINTECH [Post-crisis regulation of shadow banking and FinTech development]. In Medzinárodné vzťahy 2017 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj] ; recenzenti: Kristína Baculáková ... [et al.]. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2017, s. 1034-1045. ISBN 978-80-225-4488-7. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_vz%C5%A5ahy__2017__aktu%C3%A1lne_ot%C3%A1zky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf>(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : Medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • VOKOUN, Jaroslav. Financovanie výskumu a vývoja v medzinárodnom porovnaní = R&D financing in international comparison. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 7. 11. 2017 [elektronický zdroj] ; rec. Juraj Nemec, Mária Uramová. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017, [s. 1-6]. ISBN 978-80-557-1355-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa CD-ROM. Dostupné na internete: <https://www.ef.umb.sk/konferencie/kfu_2017/prispevky%20a%20prezentacie/prispevky/Vokoun.pdf>(VEGA č. 2/0086/15 : Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • WORKIE TIRUNEH, Menbere. Overshooting the Maastricht Criteria : External Imbalances and Income Convergence in the European Union. Reviews: Daniel Dujava, Martin Labaj. New York : Nova Science Publishers, 2018. 221 p. ISBN 978-1-53613-585-5. Type: AAA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus