Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 3, s. 77-95. ISSN 1335-7786. Type: ADFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pohreb ako návšteva : (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Náboženstvo a viera v 21. storočí. In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BELYJ, Andrej - MALITI FRAŇOVÁ, Eva (prekl.). Strieborný holub. In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 64-70. ISSN 0231-6714. Type: CDFB
 • BŽOCH, Adam. Pojem konverzácie u Huga Grotia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 48-55. ISBN 978-80-224-1605-4. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf>. Type: AEDA
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Type: AAB
 • KÁLLAY, Kristína - HARDOŠ, Pavol. Feminizmus a politiky identít nemôžu za vaše posrané životy. In Kapitál, 7.1.2018, roč. 2, č. 1, s. 28-29. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <www.kapital-noviny.sk>. Type: BDF
 • KÁLLAY, Kristína. Liberáli a tie druhé. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. - Bratislava : AKAmedia, 2017. - ISBN 978-80-9727-690-4. Type: EDI
 • MACHADO, Antonio - ZAMBOR, Ján (prekl.). Samoty, galérie a iné básne. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 204-207. ISSN 0231-6269. Type: CDFB
 • MALITI, Eva. Za vernou priateľkou slovenskej literatúry Ninou Šuľginovou. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 212-214. ISSN 0231-6269. Type: BDF
 • VAJDOVÁ, Libuša - PÁLENÍKOVÁ, Jana - KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). Vedeckí recenzenti Libuše Valentová, Jarmila Horáková. Bratislava : AnaPress, 2017. 492 s. ISBN 978-80-89137-96-1. Type: AAB
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In VAJDOVÁ, Libuša - PÁLENÍKOVÁ, Jana - KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). - Bratislava : AnaPress, 2017, s. 11-12. ISBN 978-80-89137-96-1. Type: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Type: FAI
 • ZAMBOR, Ján. Antonio Machado: Krajina a človek, striedmosť a hutnosť poézie. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 208-210. ISSN 0231-6269. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. "Snažím sa čeliť chvíli robotou...". In Poste restante. - Ivanka pri Dunaji : Vydavateľ F. R. & G. spol. s.r.o., 2018, s. 224-231. ISBN 978-80-89499-48-9. Type: BEF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus