Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Eine Kette aus Blutstropfen : Šperk von Laco Novomeský. In Ketten. Band 19.Philosophisch-literarische Reflexionen. - Essen : Die Blaue Eule, 2017, s. 73-80. ISBN 978-3-89924-458-8. Type: AECA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Die Politik des Ereignisses : Dissidentisches Schreiben bei Dominik Tatarka. In Text als Ereignis : Programme - Praktiken - Wirkungen. - Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2017, s. 467-480. ISBN 978-3-11-053931-8. ISSN 1960-210X. Type: AECA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Mocenské inštrukcie na použitie metódy socialistického realizmu v románoch Dominika Tatarku a Františka Hečka. In Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. - Bratislava : Kabinet Dionýza Ďurišina Ústavu filologických štúdií UK, 2017, s. 126-132. ISBN 978-80-. Type: AEDA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Slovenské pohľady – naša hrdosť a naša hanba. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 1, s. 52-56. ISSN 1335-7786. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Česká a slovenská rezistencia proti konsolidačnému procesu (aj podľa archívu Libri prohibiti). In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia, 2017, roč. LII, č. 1-2, s. 44-50. ISSN 0231-6714. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Nová hra v novom Radošinskom divadle. In Romboid, 2017, roč. LII, č. 3-4, s. 180-181. ISSN 0231-6714. Type: BDFB
 • BÁTOROVÁ, Mária - TESCHE-ZETT, Gerlinde (prekl.). Lyrik – Zehn Gedichte (Zeit. Vögel und Greise. Die Rundung der Vollkommenheit. Von Atem zu Atem. Stille. Die Muschel. Diene Falten. Erste Weihnacht ohne Dich. In die Strassen der Elenden hinaus). In Literatur aus Österreich. Anthologie. - Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2017, s. 21-29. ISBN 978-3-902960-63-4. Type: CEC
 • BÁTOROVÁ, Mária. Napätie z bezmocnosti. In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia, 2017, roč. LII, č. 1-2, s. 164-165. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Deň za dňom samota / Marian Váross. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. Type: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Extrémizmus a zásadovosť. In Romboid, 2017, roč. LII, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0231-6714. Type: EDJ
 • BÁTOROVÁ, Mária. Každý večer si natiahnuť budík : rozhovor Márie Bátorovej s Antonom Hykischom pri príležitosti jeho životného jubilea. Anton Hykisch. In Romboid, 2017, roč. LII, č. 3-4, s. 51-60. ISSN 0231-6714. Type: EDJ
 • BÉCQUER, Gustavo Adolfo - ZAMBOR, Ján (prekl.). Znova sa vrátili tmavé lastovičky. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVI., roč. XXVII., č. 1 (2017. ISSN 1336-2526. Type: CDFB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Anton Popovič: between comparative literature and semiotics = Anton Popovic: between comparative literature and semiotics. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 21-37. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Type: ADNB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Présences françaises en Slovaquie du XVIII et XIX siècles : enseignement, réception littétaire, traduction. In La France et l´Europe centrale : la construction des savoirs réciproques à travers l´enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-110-0. Type: AECA
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Zdravica. In Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou : personálna bibliografia Ladislava Franeka. Zostavila Magda Kučerková ; personálnu bibliografiu spracovala Veronika Čejková. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 9-11. ISBN 978-80-88815-22-8. Type: BEF
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr = Hispanic Literature in Slovakia Through the Translation and Reception of in- Language Literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 3, p. 115-117. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr / Eva Palkovičová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-223-4062-5. Type: EDI
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: EDJ

  Citácie:
  [2.1] BEDNÁROVÁ, Katarína. Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 3, p. 115. ISSN 1337-9690. Recenzia na: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr / Eva Palkovičová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-223-4062-5.

 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Za Tzvetanom Todorovom = About Tsvetan Todorov. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 20176, vol. 9, no. 1, p. 110. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Type: EDJ
 • BIZNÁROVÁ, Lucia. Konštrukcia lyrického subjektu v súčasnej poézii. In Filologické štúdie 2. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016, s. 217-226. ISBN 978-3-943906-31-8. Type: AEDA
 • BROUWERS, Jeroen - BŽOCH, Adam (prekl.). Drevo. Bratislava : Slovart, 2017. 256 s. ISBN 978-80-556-2193-7. Type: CAB

  Citácie:
  [6] JAŠKO, Ľubomír. Ako sa oslobodiť z poníženia. In Knižná revue, roč. XXVII, 2017, č. 11, s. 29. ISSN 1210-1982.

 • BURCINOVÁ, Nataša. Alejo Carpentier v slovenskom preklade. In Filologické štúdie 2. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016, s. 168-176. ISBN 978-3-943906-31-8. Type: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Kučerková, Magda, ED., 2015. Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. In Art Communication & Popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru, 2016, roč. 2, č. 2, s. 149-153. ISSN 1339-9284. Recenzia na: Duchovná cesta a jej podoby v literatúre / The Spiritual Way and Its Forms in Literature / La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura / Ed. Zuzana Kormaňáková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. - ISBN 978-80-558-0780-5. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga in der Slowakei: Lektüren und kritische Auseinandertzungen in der Ziet von 1946 bis 1990 = Johan Huizinga in der Slovakia: Readings and Critical Discussions in the Period 1946-1990. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 86-100. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Type: ADNB
 • BŽOCH, Adam. Formy družnosti slovenskej romantickej generácie. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 81-96. ISBN 978-80-88746-32-4.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: AEDA
 • BŽOCH, Adam. Tri slovenské preklady Štúrovho "Slovanstva a sveta budúcnosti". In Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. - Bratislava : Veda, 2017, s. 103-116. ISBN 978-80-224-1565-1. Type: AEDA
 • BŽOCH, Adam. Doslov. In BROUWERS, Jeroen - BŽOCH, Adam (prekl.). Drevo. - Bratislava : Slovart, 2017, s. 251-254. ISBN 978-80-556-2193-7. Type: BBB
 • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 2-6. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Type: BDNB
 • BŽOCH, Adam. Johan Huizinga: Mijn weg tot de historie / Gebeden = My Way to History / Prayers. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 111-113. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Mijn weg tot de historie / Gebeden / Johan Huizinga. - Uitgeverij Vantilt : Nijmegen, 2016. - ISBN 978-94-6004-2782. Type: EDI
 • World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Johan Huizinga and Central/East-Central Europe. Johan Huizinga a stredná/stredovýchodná Európa. Zostavil Adam Bžoch. Bratislava : Ústav svetovej literatúry, 2017. 126 s. ISBN 1337-9275(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Type: FAI
 • Mladá rusistika - nové tendencie a trendy IV : zborník príspevkov účastníkov 4. bratislavskej konferencie mladých rusistov. Editori Nina Cingerová, Miroslava Danišková, Michal Mikuláš ; recenzenti Mária Kusá, Anton Eliáš, Ľubor Matejko, Irina Dulebová, Nina Cingerová, Zuzana Močková Lorková, Ivan Posokhin. Bratislava : STIMUL, 2017. ISBN 978-80-8127-184-7. Type: FAI
 • CVIKOVÁ, Jana. Nelámte si jazyk ani svedomie. In Denník N, roč. 3, 9.1.2017. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/652159/nelamte-si-jazyk-ani-svedomie/. 9.1.2017>. Type: BDF

  Citácie:
  [4.1] BOKNÍKOVÁ, Andrea. Andrea Bokníková - Potopené duše : z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. In Potopené duše : z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. - Bratislava : Aspekt, 2017. ISBN 978-80-8151-048-9, s. 23, 52.

 • CVIKOVÁ, Jana. Migrácia ako (umelecký) proces = Migration as (an Artistic) Process. In Strach z neznámeho / Fear of the Unknown. - Bratislava : Goethe Institut, 2016, s. 113-115. ISBN 978-80-972591-2-9. Type: EDJ
 • CVIKOVÁ, Jana. V živote človek potrebuje optimizmus, ak ho má prežiť : za Jaroslavou Blažkovou. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://zurnal.pravda.sk/portret/clanok/421438-v-zivote-clovek-potrebuje-optimizmus-ak-ho-ma-prezit-za-jaroslavou-blazkovou/>. Type: GHG
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Prienik rôznych kultúr v diele Mirceu Eliadeho. In Filologické štúdie 2. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2016, s. 158-167. ISBN 978-3-943906-31-8. Type: AEDA
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Kečka, Roman - Benická, Jana (eds.): Medzi Východom a Západom: Multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. In Axis Mundi : Slovenský žurnál pre štúdium náboženstiev, 2016, roč. 15, č. 1, s. 58-59. ISSN 1337-0626. Recenzia na: Medzi Východom a Západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe / Eds. Roman Kečka, Jana Benická. - Bratislava : Chronos, 2014. Type: EDI
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Literárnovedné kolokvium na počesť rumunistky Libuše Vajdovej. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6880>. Type: GHG
 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia Márie Kusej. In Inšpiratívnosť pomedzných pohľadov : personálna bibliografia Mária Kusej. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 33-121. ISBN 978-80-88815-21-1. Type: FAI
 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia Ladislava Franeka. In Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou : personálna bibliografia Ladislava Franeka. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 27-69. ISBN 978-80-88815-22-8. Type: FAI
 • DEÁK, Dušan - GÁFRIK, Róbert. Krajina budúcnosti. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 195-201. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: BBB
 • DEÁK, Dušan - GÁFRIK, Róbert - RÁCOVÁ, Anna. Slovo na úvod. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 6-7. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: EDJ
 • Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. Bratislava : Perfekt, 2017. 207 s. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: FAI

  Citácie:
  [4.1] (rg). Nová kniha o Indii pre širokú verejnosť. In http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7077. Vložené dňa 22.8.2017.

 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Slovenská recepcia švédskej literatúry pre deti a mládež a jej medziliterárny kontext = Slovak Reception of Swedish children´s Literature and its Interliteraly Context. Školiteľ Milan Žitný. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 147 s. Štúdijný odbor: 2. 1. 23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Type: DAI
 • DJOVČOŠ, Martin - ŠVEDA, Pavol. Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku ; recenzenti Mária Kusá, Markéta Štefková, Zuzana Jettmarová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 206 s. ISBN 978-80-244-1566-8. Type: FAI
 • DOBRÁ, Judit. Anikó Dusík: Bendeguznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Az elfogadás és az elhatárolódás a szlovák irodalom magyar összefüggéseiben - Ján Chalupka műveinek perspektívájából = The Name of Bendeguuz Sounds in Our Ears. In the Ears we Call the Name Bendeguz. Acceptance and Distancing in the Hungarian Context of Slovak Literature- from the Perspective of the Works of Jan Chalupka. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 3, p. 119-120. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Bendeguznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Az elfogadás és az elhatárolódás a szlovák irodalom magyar összefüggéseiben - Ján Chalupka műveinek perspektívájából / Anikó Dusík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-223-4168-4. Type: EDI
 • DUKÁTOVÁ, Natália. K niektorým špecifikám prekladu Márie Ďuríčkovej a Miriam Ghaniovej v knihe Nevedkove dobrodružstvá = To some specific features of The Adventures of Dunno translation by Mária Ďuríčková and Miriam Ghaniová. In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 271-280. ISBN 978-80-555-1769-8. Type: AEDA
 • DUKÁTOVÁ, Natália. Úloha detských časopisov v rozvoji literatúry medzivojnového obdobia a ruské preklady v nich. In Mladá rusistika - nové tendencie a trendy IV : zborník príspevkov účastníkov 4. bratislavskej konferencie mladých rusistov. Editori Nina Cingerová, Miroslava Danišková, Michal Mikuláš ; recenzenti Mária Kusá, Anton Eliáš, Ľubor Matejko, Irina Dulebová, Nina Cingerová, Zuzana Močková Lorková, Ivan Posokhin. - Bratislava : STIMUL, 2017, s. 130-136. ISBN 978-80-8127-184-7. Type: AFD
 • DUKÁTOVÁ, Natália. Perevody russkoj literatury dľa detej i molodeži v kuľturno-istoričeskom kontekste 50-ch godov XX veka. In Slavjanskie jazyki i kuľtury v sovremennom mire. Medžunarodnyj naučnyj simpozium. Moskva, MGU imeni M.V. Lomonosova, Filologičeskij fakultet 23-26 maja 2016 goda. Trudy i materialy. - Moskva : Mars Press, 2016, s. 479-481. ISBN 978-5-317-05278-2. Type: AFE
 • DUKÁTOVÁ, Natália. Šťastná kniha. In Knižná revue, 2017, roč. XXVII, č. 4, s. 12-13. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Šťastenko a Zlomor / Peter Glocko. - Bratislava : Daxe, 2016. Type: EDI
 • FOSSE, Anna. Aby scénou mohol prejsť anjel : dramatik Jon Fosse. In FOSSE, Jon - FOSSE, Anna (prekl.). Hry. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017, s. 447-467. ISBN 978-80-8190-014-3. Type: BBB
 • FOSSE, Anna - FOSSE, Anna (prekl.). Dramatikom som sa stal náhodou : rozhovor s Jonom Fossem. In FOSSE, Jon - FOSSE, Anna (prekl.). Hry ; vybrala a preložila Anna Fosse. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017, s. 469-477. ISBN 978-80-8190-014-3. Type: CED
 • FOSSE, Anna. Halina Mielicka-Pawłowska (ed.): Contemporary Homo Ludens = Contemporary Homo Ludens. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 115-116. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Contemporary Homo Ludens / Ed. Halina Mielicka-Pawłowska. - Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2016. - ISBN 978-1-4438-9698-6. Type: EDI
 • FOSSE, Jon - FOSSE, Anna (prekl.). Hry. Bratislava : Divadelný ústav, 2017. 496 s. Svetová dráma - antológie. ISBN 978-80-8190-014-3. Type: CAB

  Citácie:
  [4.1] Divadelný ústav. Jon Fosse: Hry. Prvý knižný výber divadelných hier najhranejšieho súčasného európskeho dramatika v slovenskom jazyku. In Pravda, 18.05.2017. https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/429794-jon-fosse-hry/

 • FOSSE, Jon - FOSSE, Anna (prekl.). Lodenica. Bratislava : Modrý Peter, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89545-56-8. Type: CAB
 • FOSSE, Jon - FOSSE, Anna (prekl.). O rokoch, počas ktorých som písal pre divadlo. In Nová dráma / New Drama 9.-13. máj 2017, s. 4-7. Type: CAB
 • FRANEK, Ladislav. Analogíaz y diferencias en los estudios comparativos (Claudio Guillén y Dionýz Ďurišin) = Analogies and Differences in Comparative Studies (Claudio Guillén and Dionýz Ďirišin). In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie, 2016, roč. V, č. 10, s. 21-27. ISSN 1338-6743. Type: ADNB
 • FRANEK, Ladislav. O jazyku bez jazyka? In Romboid : literatúra, život, literárna a umelecká reflexia, 2017, roč. LII, č. 1-2, s. 169-170. ISSN 0231-6714. Type: BDF
 • GÁFRIK, Róbert. Indian Inspirations in the Works of the Slovak Writer Herman Klačko. In Rethinking Orient : In Search of Sources and Inspirations. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017, s. 103-111. ISBN 978-3-631-71740-0.(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Type: AECA
 • GÁFRIK, Róbert. Obraz Indie v diele Ľudovíta Štúra. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 189-201. ISBN 978-80-88746-32-4.(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: AEDA
 • GÁFRIK, Róbert. Maharadžovia v Piešťanoch, Piešťanci u maharadžu : (K obrazu Indie v slovenskej literatúre 20. storočia). In Literárna komparatistika v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty III. Zostavil Dušan Teplan ; vedeckí recenzenti Silvia Lauková, Marián Kamenčík. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 30-43. ISBN 978-80-558-1130-7.(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Type: AFB
 • GÁFRIK, Róbert. Matematik a astronóm Árjabhata. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 134-135. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Indický sylogizmus. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 138-139. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. India v slovenskej kultúre. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 185-189. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Krajina príbehov. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 93-99. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Krajina myslenia a vedy. In Farebná India. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 127-130. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Harappské mestá : záhadná civilizácia južnej Ázie. In Historická revue, 2017, roč. XXVIII., č. 10, s. 61-66. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Čarakasanhitá o kašli. In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 131-133. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Nachytaný manžel. In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 114. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Oslava krásy Božskej Matky : (Saundarjalaharí 1-8,12). In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 78-79. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Poznanie prázdnoty : (Bódhičarjávatára 9.146-155). In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 77. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Najtajnejšie poznanie : (Bhagauadgítá 9. 4-31). In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 75-76. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Koľko je bohov? : (Brhadáranjakópanišad 3. 9. 1-9). In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 73-74. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GÁFRIK, Róbert (prekl.). Kráľ Véna : (Višnupurána 1. 13. 1-42). In Farebná India. Eds. Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017, s. 45-46. ISBN 978-80-8046-827-9. Type: CED
 • GAZDANOV, Gajto - MALITI, Eva (prekl.). Večer u Claire. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2017. 112 s. Premena, zv. 45. ISBN 978-80-89666-36-2. Type: CAB

  Citácie:
  [6] FARKAŠOVÁ, Etela. Prítomnosť utkaná zo spomienok. In Knižná revue, 2017, roč. XXVII, č. 9, s. 26. ISSN 1336-247X.

 • GÖRÖZDI, Judit. Obraz, naratív, dejiny v románe Pála Závadu Prirodzené svetlo. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 422-436. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • GÖRÖZDI, Judit. Történelmi persziflázs. In Hungarobohemica Pragensia : studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. - Praha : Varia, 2017, s. 176-183. ISBN 978-80-7308-715-9. Type: AECA
 • GÖRÖZDI, Judit. Magdolna Balogh: Rabul ejtett értelmek = The Captive Mind. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 3, p. 117-118. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Rabul ejtett értelmek / Magdolna Balogh. - Budapest : Balassi Kiadó, 2017. - ISBN 978-963-506-996-5. Type: EDI
 • GÖRÖZDI, Judit. Po nemeckom aj maďarské vydanie knihy Adama Bžocha. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6861>. Type: GHG
 • KUČERKOVÁ, Magda - BURCINOVÁ, Nataša. Osobnosť slovenskej romanistiky : rozhovor s Ladislavom Franekom. In Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou : personálna bibliografia Ladislava Franeka. Zostavila Magda Kučerková ; personálnu bibliografiu spracovala Veronika Čejková. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 13-25. ISBN 978-80-88815-22-8. Type: BEF
 • Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou : personálna bibliografia Ladislava Franeka. Zostavila Magda Kučerková ; personálnu bibliografiu spracovala Veronika Čejková. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 69 s. ISBN 978-80-88815-22-8. Type: FAI
 • KUSÁ, Mária. Hĺbka a šírka záberu (1918-1938). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 47-69. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: ABD
 • KUSÁ, Mária - MATTOVÁ, Lucia - MOČKOVÁ LORKOVÁ, Zuzana. Situácia znovu neprirodzená (1990-1999). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 139-154. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: ABD

  Citácie:
  [4.1] MIKULÁŠ, Michal. Slovenské preklady ruských dokumentárnych filmov po roku 1989 a problematika prekladu z druhej ruky. In Mladá rusistika - nové tendencie a trendy IV : zborník príspevkov účastníkov 4. bratislavskej konferencie mladých rusistov. Editori Nina Cingerová, Miroslava Danišková, Michal Mikuláš ; recenzenti Mária Kusá, Anton Eliáš, Ľubor Matejko, Irina Dulebová, Nina Cingerová, Zuzana Močková Lorková, Ivan Posokhin. Bratislava : STIMUL, 2017. ISBN 978-80-8127-184-7, s. 63, 69.

 • KUSÁ, Mária. Miroslav Dudok - kolega, vedec, človek. In Philologica 71. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 9-12. ISBN 978-80-223-3559-1. Type: EDJ
 • Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015 = Russian Literature in Slovak Culture (1825-2015). Editorka Mária Kusá ; vedeckí recenzenti Anton Eliáš, Oldřich Richterek. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 264 s. ISBN 978-80-224-1556-9(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: FAI

  Citácie:
  [6] ELIÁŠ, Anton. Mária Kusá (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. In World Literature Studies, Vol. 9, no. 3 (2017), p. 112-114. ISSN 1337-9690.

 • LESŇÁKOVÁ, Soňa. Na počiatku bolo slovo... (1825-1918). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 9-46. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: ABD
 • MALITI, Eva. Zrkadlenie v priestore a čase - sovietsky mnoholiterárny fenomén (1971-1990). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 108-138. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom. VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: ABD
 • MALITI, Eva. Michail Bulgakov v slovackoj kuľture: voprosy recepcii i perevoda. In Michail Bulgakov i slavjanskaja kuľtura. - Moskva : Sovpadenie, 2017, s. 31-39. ISBN 978-5-9909157-8-7.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: AECA
 • MALITI, Eva. Literaturnoje tvorčestvo Michaila Bulgakova i slovackaja kuľtura. In Russkij jazyk v centre Evropy. 17. - Bratislava : Associacija rusistov Slovakii, 2017, s. 52-58. ISBN 978-80-89070-69-5. Type: AEDA
 • MALITI, Eva. Ot avtora. In MALITI, Eva. Providec i drugie. Pjesy. - Sankt-Peterburg : Baltijskije sezony, 2016, s. 279-283. ISBN 978-5-9909005-0-9. Type: BEE
 • MALITI, Eva. Gajto Gazdanov a jeho Večer u Claire. In GAZDANOV, Gajto - MALITI, Eva (prekl.). Večer u Claire ; preložila Eva Maliti Fraňová. - Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2017, s. 107-111. ISBN 978-80-89666-36-2. Type: BEF

  Citácie:
  [4.1] FARKAŠOVÁ, Etela. Prítomnosť utkaná zo spomienok. In Knižná revue, 2017, roč. XXVII, č. 9, s. 26. ISSN 1336-247X.

 • MALITI, Eva. Providec i drugie. Pjesy. Preložila Nina Šuľgina. Sankt-Peterburg : Baltijskije sezony, 2016. 288 s. ISBN 978-5-9909005-0-9. Type: CAA

  Citácie:
  [4.1] MATVIENKO, Kristina. Prizraki prošlogo i opyt nastojaščego. In Russkij jazyk v centre Evropy. 17. Bratislava: Associacija rusistov Slovakii, 2017, s. 186-188. ISBN 978-80-89070-69-5.

 • MALITI, Eva. Kustódi : Arianina kniha. Bratislava : Slovart, 2017. 168 s. ISBN 978-80-556-2992-6. Type: CAB
 • MALITI, Eva - SCHMIDT, Bianca (prekl.). Onkel Fedor. In Literatur aus Österreich. Anthologie. - Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2017, s. 7-18. ISBN 978-3-902960-63-4. Type: CEC
 • MALITI, Eva. Naše osvietené storočie alebo "Cherchez la femme" : komédia zo sveta myšlienok. In Vlna, 2016, roč. XVIII., č. 69, s. 54-77. ISSN 1335-5341. Type: CED
 • MALITI, Eva. Omama piekla o štvrtej ráno. In Pravda, príloha Magazín, 08.06.2017, roč. XXVII, č. 23, s. 12. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MANDEĽŠTAM, Osip - ČECHOVÁ, Soňa (prekl.) - JURÁŇOVÁ, Jana (prekl.) - KVAPIL, Ján (prekl.) - MIHALKOVIČ, Jozef (prekl.) - ŠTRASSER, Ján (prekl.) - ZAMBOR, Ján (prekl.). Zázrakmi chránená tíš : básne, eseje, spomienky. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2017. ISBN 978-80-89499-45-8. Type: CAB

  Citácie:
  [6] MOJŽIŠ, Juraj. Proti srsti sveta spievame. In Pravda, príloha Víkend, roč. XXVII/93, 22.4.2017, s. 34. ISSN 1336-4051.

 • MIKULÁŠ, Roman. Lucas Marco Gisi (Hrsg.): Robert Walser. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung = Robert Walser. Handbook. Life - Work - Effect. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 116-119. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Robert Walser. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung / Hrsg. Lucas Marco Gisi. - Stuttgart : J. B. Metzler, 2015. - ISBN 978-3-476-02418-3. Type: EDI
 • MIKULÁŠ, Roman. Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře = In the Face of Shapelessness. Affective and Visual Figures in Modern Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 136-138. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře / Tomáš Jirsa. - Brno : Host, 2016. - ISBN 978-80-7491-793-6. Type: EDI
 • OLSSONOVÁ, Hagar - ŽITNÝ, Milan (prekl.). Motocykel. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 4-9. ISSN 0231-6269. Type: CDFB
 • PASZMÁROVÁ, Lívia. Intertextualitás-értelmezések Esterházy Péter munkásságának szlovák recepciójában. In Varii dun colores : štúdie o otázkach mnohojazyčnosti, identity a kultúrnej mnohotvárnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 151-162. ISBN 978-80-223-4256-8. Type: AFD
 • PASZMÁROVÁ, Lívia. K intertextualite Pétera Esterházyho na základe rozboru textov Pomocné slovesá srdca, Harmonia caelestis a Jednoduchý príbeh čiarka sto strán - šermovacia verzia = Intertextuality of Péter Esterházy Based on Analyses of Texts Helping Verbs of the Heart, Celestial Harmonies: a Novel and Simple Story Comma One Hundred Pages - the Sword-brandishing Version. Školiteľ Judit Görözdi. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 102 s. Štúdijný odbor: 2. 1. 23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Type: DAI
 • PASZMÁROVÁ, Lívia. Az ártatlanság retorikája – Daniela Kapitáňová Samko Tále: Könyv a temetőről című kötetéről. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2017, roč. LX, č. 6, s. 66-68. ISSN 1336-5088. Recenzia na: Könyv a temetőről / Daniela Kapitáňová / Samko Tále. - Budapest : Magvető, 2016. - ISBN 978-963-14-3381-4. Type: EDI
 • PASZMÁROVÁ, Lívia. Komparatistická konferencia vo Viedni. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 1, s. 154-155. ISSN 1335-7786.(XXI. medzinárodný kongres ICLA/AILC : Old and New Concepts of Comparative Literature in the Globalized World [skupinová sekcia]). Type: EDJ
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Transformácie obrazu ruskej literatúry (1945-1970) = Transformations of the Image of Russian Literature (1945-1970). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 87-107. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom. VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: ABD

  Citácie:
  [2.1] TYŠŠ, Igor. Discourse Camouflage in the Representation of American Literature in the Literary Magazine "Mladá tvorba". In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 74, 84. ISSN 1337-9690.

 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Znovuobjavenie kanónu v literárnohistorických dimenziách = Rediscovering the Canon in Literary-historical Dimensions. In Opera Slavica : Slavistické rozhledy, 2017, vol. XXVII, no. 1, p. 5-13. ISSN 1211-7676. Dostupné na internete: <https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136602>. Type: ADMB
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Niekoľko poznámok k Bakošovým prekladom prác ruských formalistiv (B. Ejchenbaum: Ako je napísaný Gogoľov Plášť?). In Preklad a tlmočenie XII : hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii. Eds. Anita Huťková, Martin Dvojčoš ; recenzenti Jana Rakšányiová, Vladimír Biloveský. - Banská Bystrica : Belanium, 2016, s. 85-94. ISBN 978-80-557-1204-8.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: AFB
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Heslá. In Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016, 8. zv. Lalh-Kokp. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • Inšpiratívnosť pomedzných pohľadov : personálna bibliografia Mária Kusej. Publikáciu pripravila Soňa Pašteková ; personálnu bibliografiu spracovala Veronika Čejková. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 121 s. Knižnica časopisu World Literature Studies. ISBN 978-80-88815-21-1. Type: FAI
 • PAULÍNYOVÁ, Lucia. Z papiera na obraz : proces tvorby audiovizuálneho prekladu ; vedeckí recenzenti Alojz Keníž, Mária Kusá, Martin Djovčoš. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 266 s. ISBN 978-80-223-4167-7. Type: FAI
 • PAZ, Octavio - ZAMBOR, Ján (prekl.). Každodenný oheň. Kordíky : Skalná ruža, 2017. 128 s. Poézia, 10 zv. ISBN 978-80-8916-05-7(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: CAB

  Citácie:
  [6] BALÁŽ, Anton. Octavio Paz: Každodenný oheň. In www.kns.sk

  [6] PAVLIGOVÁ, Mária. Ulita, v ktorej rezonuje hudba sveta. In Tvorba, 2017, roč. XXVIII. (XXXVI.), č. 2, s. 92-93. ISSN 1336-2526.

  [6] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Keď vesmír vstupuje na zem. In Pravda, príloha sobota 27.5.2017, s. 34.

 • PAZ, Octavio - AJGI, Gennadij - VOZNESENSKIJ, V.A. Parabola pohybu. Anotácie / rotácie. Strany priateľstva. Spokojnosť samohlásky. Na dýchanie. Osipove osy. Bodka guľky. Jesenin a Isadora. Nabokov. Vybral a preložil Ján Zambor. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2016, roč. 4, č. december, s. 13-20. Type: CDFB
 • World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 2 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Legacy of Popovič and Holmes Beyond their Century. Popovičovo a Holmesovo dedičstvo v súčasnosti. Emília Perez, Martin Djovčoš, Mária Kusá. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. 138 s. ISSN 1337-9275(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: FAI
 • PEREZ, Emília - DJOVČOŠ, Martin - KUSÁ, Mária. Legacy of Popovič and Holmes beyond their century = Legacy of Popovic and Holmes beyond their century. Emília Perez, Martin Djovčoš, Mária Kusá. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 2, p. 2. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Type: GII
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Cabaret Theatre in Communist Czechoslovakia (1960s-1980s) as Political Resistance : the Case of Milan Lasica and Július Satinský. In Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric.Special Issue, 2016, vol. 1, no. 5, p. 39-53. ISSN 2353-8546. Type: ADEB
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Mnohojazyčnosť ako postoj. In Pravda, roč. XXVII, 7.1.2017, s. 34. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Rozviazané jazyky : ako sme hovorili v starej Bratislave / Jozef Tancer. - Bratislava : Slovart, 2016. Type: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Performatívnosť a medialita afektu v literárnej vede. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6820>. Type: GHG
 • SCHILDT, Runar - ŽITNÝ, Milan (prekl.). Pod kameňom. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 78-82. ISSN 0231-6269. Type: CDFB
 • SUWARA, Bogumiła - ADAMSKI, Andrzej. New Forms of Knowledge Design and their Presence / Absence in Central Europe. Prolegomena to the Issues. Current. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 3, p. 98-110. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0107/14 : Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe). Type: ADNB
 • SUWARA, Bogumiła - TOMAŠOVIČOVÁ, Jana. Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postgradigitálnej dobe = Interdisciplinary Games, Interplay and Interaction in the Post Digital Age. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 3, p. 2. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Type: EDJ
 • World Literature Studies, Vol. 9, 2017, no. 3 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Interdisciplinary play and interplay in the post-digital age. Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postgradigitálnej dobe. Zost. Bogumiła Suwara, Jana Tomašovičová. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017. ISSN 1337-9690(VEGA č. 2/0107/14 : Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe). Type: FAI
 • TESAŘOVÁ, Jana. Emancipácia slovenského prekladu z ruskej literatúry (1939-1945). In Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 70-86. ISBN 978-80-224-1556-9.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: ABD
 • TRUHLÁŘOVÁ, Jana. Dejiny katedry romanistiky a výučba francúzskeho jazyka a literatúry : zakladatelia a ich osudy (1923-1974). In 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 444-467. ISBN 978-80-223-4390-9. Type: ABD

  Citácie:
  [4.1] ŠUŠOL, Jaroslav - SLOBODNÍK, Martin. Pohľad do dávnej i nedávnej, slávnej i neslávnej minulost. In 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Editori: Martin Slobodník, Marta Glossová ; recenzenti: Vincent Múcska, Juraj Šedivý. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2017. ISBN 978-80-223-4390-9, s. 22.

 • TRUHLÁŘOVÁ, Jana. Histoire du Département d´études françaises de la Faculté des lettres de l´Université Comenius. Enseignement de la littérature et de la civilisation (Léon Chollet, Anton Vantuch) 1923-1960. In La France et l´Europe centrale : la construction des savoirs réciproques à travers l´enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 103-120. ISBN 978-80-7560-110-0. Type: AECA
 • VAJDOVÁ, Libuša. Are there some small "Chinas" or "Indias" in Europe? In Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. - Berlin : Frank & Timme, 2017, s. 487-511. ISBN 978-3-7329-0335-1. ISSN 2196-2405. Type: AECA

  Citácie:
  [3.1] SCHIPPEL, Larisa - ZWISCHENBERGER, Cornelia. Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. Eds. Larisa Schippel, Cornelia Zwischenberger. Berlin : Frank & Timme, 2017, 16. ISBN 978-3-7329-0335-1. ISSN 2196-2405.

 • VAJDOVÁ, Libuša. Translation between Creation and Imitation. In Le Comparatisme come approche critique : Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 4 - Traduction et transfers / Translation and Transfers. - Paris : Classiques Garnier, 2017, s. 321-330. ISBN 978-2-4060-6532-6. ISSN 2406065324. Type: AECA
 • VAJDOVÁ, Libuša. Ako písať dejiny literatúry a ako písať dejiny rumunskej literatúry dnes? In Prístupy, metódy a spôsoby písania dejín (rumunskej) literatúry. - Bratislava : AnaPress, 2017, s. 9-27. ISBN 978-80-89137-90-9.(VEGA č. 2/0096/12 : Dejiny rumunskej literatúry (Literárne dianie v kultúrnom priestore). VEGA č. 2/0096/12 : Dejiny rumunskej literatúry (Literárne dianie v kultúrnom priestore)). Type: AEDA
 • VAJDOVÁ, Libuša. Inšpiratívnosť pomedzných pohľadov Márie Kusej. In Inšpiratívnosť pomedzných pohľadov : personálna bibliografia Mária Kusej. Publikáciu pripravila Soňa Pašteková ; personálnu bibliografiu spracovala Veronika Čejková. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2017, s. 9-15. ISBN 978-80-88815-21-1. Type: BEF
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In Prístupy, metódy a spôsoby písania dejín (rumunskej) literatúry. - Bratislava : AnaPress, 2017, s. 5-7. ISBN 978-80-89137-90-9.(VEGA č. 2/0096/12 : Dejiny rumunskej literatúry (Literárne dianie v kultúrnom priestore)). Type: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. 4x ročne. ISSN 1337-9690. Type: FAI
 • Prístupy, metódy a spôsoby písania dejín (rumunskej) literatúry. Libuša Vajdová a kol. ; recenzenti Marius Miheţ, Eva Kenderessy. Bratislava : AnaPress, 2017. 102 s. ISBN 978-80-89137-90-9(VEGA č. 2/0096/12 : Dejiny rumunskej literatúry (Literárne dianie v kultúrnom priestore)). Type: FAI
 • VAJDOVÁ, Libuša. O vplyve prekladov literárnych diel na spoločenské procesy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6931>. Type: GHG
 • ZAMBOR, Ján. Válkova Óda na lásku ako báseň znepokojenia. In Studia Academica Slovaca 46. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 335-351. ISBN 978-80-223-4361-9.(VEGA č. 15/045/00 : Semiopoetika). Type: AEDA
 • ZAMBOR, Ján. Nevšedná romantická intímna lyrika ako stále živá výzva. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVI., roč. XXVII., č. 1 (2017. ISSN 1336-2526.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Moje editorstvo. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 1, s. 62-65. ISSN 2453-8507. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Stopa Ivana Laučíka v Dobrej Nive. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVI., roč. XXVII., č. 3 (2017. ISSN 1336-2526. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. V ako Válek. Fragmenty z počítačového zápisníka : Ján Zambor o tom, kde v poézii má Válek svoje miesto a ako ho interpretovať. In SME, 19.7.2017, roč. 25, č. 165, s. IV. ISSN 1335-440X. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Pesma je prostor univerzalnoj ľudskog identiteta. Ekzistencija i identitet su stare teme noezije, meňa se samo ňichovo zarumevaňe. Pripravila Zdenka Valent Belić. In Imigranti u vavilonskoj kuli : rozgovori o odentitetu. - Novi Sad : Zavod za kulturu Vojvodine, 2017, s. 175-194. ISBN 978-86-80384-25-2. Type: BEE
 • ZAMBOR, Ján. Zbierka Rudolfa Dobiáša Medzi trávou a vetrom sa... In Noci a dni. - Bratislava : Vydali Hlbiny s.r.o., 2017, s. 166-167. ISBN 978-80-89743-23-0. Type: BEF
 • ZAMBOR, Ján. Pazovo hľadanie básnickej modernosti. In PAZ, Octavio - ZAMBOR, Ján (prekl.). Každodenný oheň ; výber zostavil, preložil, poznámky a doslov napísal Ján Zambor. - Kordíky : Skalná ruža, 2017, s. 113-125. ISBN 978-80-8916-05-7.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: BEF
 • ZAMBOR, Ján - ŠVEDOVA, N. V. (prekl.). Čem ja k vam približus. Moskva : Izdateľstvo MIK, 2017. 160 s. ISBN 978-5-87902-366-4. Type: CAA
 • ZAMBOR, Ján - TANESKI, Zvonko (prekl.). Mojot takto vo gradot. Vednaš, ušte jednaš. Svezdite do Petržalka. In Sovremenost. Spisanie za literatura, kultura i umetnost, 2017, roč. 73, č. 2, s. 105-108. Type: CDEB
 • ZAMBOR, Ján. Sidžo o posmrtnom bytí. Sidžo o zaneprázdnenosti. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 3, s. 8. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Ešte o Povstaní : z rozhovoru dedinských žien. In Postoj : konzervatívny denník, http://www.postoj.sk/autor/jan-zambor 22.2.2017. Type: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Advent. In Postoj : konzervatívny denník, http://www.postoj.sk/19585/advent-jan-zambor 11.12.2016. Type: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Rozkolíš, rozšum sa, pole. Budmerice. In Slovenské pohľady, 2017, roč. IV.+133, č. 6, s. 19-23. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • ZAMBOR, Ján. Pustošitelia. Plaché volanie do bezhraničnej tmy. Kräääää. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2017, roč. 5, č. 2, s. 6-9. Type: CDFB
 • ZAMBOR, Ján - STEFANOV, Dimitr (prekl.). Majka. In Slovoprinošenie. - Sofia : Slavianska literaturna i artistična akademia, 2017, sovremenni slavianski poeti. ISBN 978-954-2930-28-0. Type: CEC
 • ZAMBOR, Ján - ŠVEDOVA, N. V. (prekl.). Na stole zažgli svečku. Ranenyje. Nakonec. Krivaň. In Devin : almanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve. N 2 (5). - Moskva : Izdateľstvo MIK, 2017, s. 191-194. ISBN 978-5-87902-371-8. Type: CEC
 • ZAMBOR, Ján. Pôsobivé básne bytostného lyrika. In Pravda, príloha Víkend, 29.1.2017, roč. XXVII, č. 23, s. 34. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Môj nebeský kôň / Boris Mihalkovič. - Bratislava : F. R. & G., 2016. Type: EDI
 • ZAMBOR, Ján. Poznámky k básňam. In PAZ, Octavio - ZAMBOR, Ján (prekl.). Každodenný oheň. - Kordíky : Skalná ruža, 2017, s. 108-112. ISBN 978-80-8916-05-7.(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: EDJ
 • ZAMBOR, Ján. Za Jurajom Andričíkom. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/andricik.html>. Type: GHG
 • ZAMBOR, Ján. Spomínam si na vstup Juraja Andričíka... (Za Jurajom Andričíkom). Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/andicik.html>. Type: GHG
 • ZAMBOR, Ján. Vizuálne básne, básnici vizuálne : Octavio Paz, Gennadij Ajgi, Andrej Voznesenskij. In Vertigo, špeciál : časopis o poézii a básnikoch, 2016, roč. 4, č. december, s. 12. Type: GII
 • ZAMBOR, Ján. Impulzy poézie : báseň prvý raz vyšla v časopise... In Impulz : Revue pre modernú katolícku kultúru, 2016, roč. 12, č. 2, s. 148-149. ISSN 1336-6955. Type: GII
 • ZAMBOR, Ján. V Tomášových Janovicových aforizmoch a epigramoch... In Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku, 2017, roč. XXX., č. 2, s. 183. ISSN 1336-4316. Type: GII
 • ŽITNÝ, Milan. Heslá. In Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016, 8. zv. Lalh-Kokp. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • ŽITNÝ, Milan. Hagar Olssonová (1893-1978), fínskošvédska kritička, esejistka, dramatička a ... In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 5-6. ISSN 0231-6269. Type: EDJ
 • ŽITNÝ, Milan. Runar Schildt (1888-1925), fínskošvédsky prozaik a dramatik, vyrástol... In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 1, s. 79-80. ISSN 0231-6269. Type: EDJ

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus