Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Auto-image in the Writings of Dominik Tatarka. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2017, roč. 20, č. 1, s. 53-62. ISSN 1733-165X. Type: ADEB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 3, s. 77-95. ISSN 1335-7786. Type: ADFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pohreb ako návšteva : (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Náboženstvo a viera v 21. storočí. In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BELYJ, Andrej - MALITI, Eva (prekl.). Strieborný holub. In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 64-70. ISSN 0231-6714. Type: CDFB
 • BREŽNÁ, Irena - CVIKOVÁ, Jana (prekl.). Postrehy emigrantky : Eseje. Prózy. Reportáže. Bratislava : Aspekt, 2018. 240 s. Aspekt. ISBN 978-80-81510-61-8. Type: CAB
 • BURCINOVÁ, Nataša. Začiatky prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny so zameraním na prózu. In Filologické štúdie 3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 186-193. ISBN 978-3-943906-37-0. Type: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Magda Kučerková (ed.), La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura. In El Genio Maligno, revista de humanidades y ciencias sociales, marzo 2018, No. 22. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://elgeniomaligno.eu/magda-kucerkova-ed-la-via-espiritual-y-sus-manifestaciones-en-la-literatura/>. Type: GHG
 • BŽOCH, Adam. Človek v dejinách : Johan Huizinga a humanitné vedy. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 256 s. Auris, 11 zv. ISBN 978-80-89666-52-2(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Type: AAB
 • BŽOCH, Adam. Pojem konverzácie u Huga Grotia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 48-55. ISBN 978-80-224-1605-4. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf>. Type: AEDA
 • CVIKOVÁ, Jana. Patrím ku generácii, ktorá sa s menom Karla Marxa... In Kapitál, 09.05.2018, roč. 2, č. 5, s. 30. ISSN 2585-7851. Type: BDF
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse. In Filologické štúdie 3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 163-176. ISBN 978-3-943906-37-0. Type: AEDA
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>. Type: GHG
 • DOBRÁ, Judit. Oslava prekladu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7493>. Type: GHG
 • FRANEK, Ladislav. Živé miesto komparatistiky v kultúrnom dialógu : (estónsky prínos). In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 3-4, s. 48-59. ISSN 0231-6714. Type: ADFB
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Type: AAB
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Charles Sabatos, Robert Gáfrik. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275. Type: FAI

  Citácie:
  [4.1] PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>.

 • GARCÍA LORCA, Federico - ZAMBOR, Ján (prekl.). Balada o španielskom žandárstve. In Pravda, príloha Víkend, 9.6.2018, roč. XXVIII, č. 132, s. 33. ISSN 1335-4051. Type: CDFB
 • GÖRÖZDI, Judit. Pavel Vilikovský magyarul. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 3, s. 65-72. ISSN 1335-1826. Type: ADFB
 • GÖRÖZDI, Judit. A KÖZÉP-EURÓPAISÁGról mint kulturális kommunikációról. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 2, s. 91-92. ISSN 1335-1826. Recenzia na: Rabul ejtett értelmek / Balogh Magdolna. - Budapest : Balassi, 2017. Type: EDI
 • HAASSE, Hella S. - BŽOCH, Adam. Záhrady v Bomarze. Preložil Adam Bžoch. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 120 s. Tulipán, 15 zv. ISBN 978-80-89666-57-7. Type: CAB
 • KÁLLAY, Kristína. The Brave Rabbit In Africa : Fashioning Colonial Subjectivity in Slovak Inter-War Children’s Literature. In New Perspectives on Imagology : Section 4/ Stereotypes, Nation Building, Landscape Depiction – How Different Genres Interact with Imagology. Imagining National Steriotypes in Educational Contexts. - Wien, 2018, april 3-5, 2018. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://imagology2018.univie.ac.at/abstracts/#c243062>. Type: AFE
 • KÁLLAY, Kristína - HARDOŠ, Pavol. Feminizmus a politiky identít nemôžu za vaše posrané životy. In Kapitál, 7.1.2018, roč. 2, č. 1, s. 28-29. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <www.kapital-noviny.sk>. Type: BDF
 • KÁLLAY, Kristína. Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 104-105. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital / Ed. Rosie Warren. - London ; New York : Verso Books, 2016. - ISBN 978-1-7847-8695-3. Type: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. Liberáli a tie druhé. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. - Bratislava : AKAmedia, 2017. - ISBN 978-80-9727-690-4. Type: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. V mene otca. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 4, s. 8. ISSN 2585-7851. Recenzia na: V tmavej komore / Susan Faludi. - Bratislava : Inaque, 2018. Type: EDI
 • KUČERKOVÁ, Magda - KNAPÍK, Ján. Cesta do Compostely : legendy, história, skúsenosti. Recenzenti Marta Černotová, Fabiano Gritti. Košice : Zachej.sk, 2018. 304 s. ISBN 978-80-89866-27-4. Type: AAB

  Citácie:
  [6] ENGEL, Slavo. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenosti. In https://blog.zachej.sk/cesta-do-compostely-legendy-historia-skusenosti-recenzia-2/

  [6] GALLIK, Ján. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenost. In https://www.zachej.sk/recenzie/autor/130434394d18b1cf25e557f83017869afc509a0a/

  [6] VEREŠOVÁ, Zuzana. Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely. In Slovo +, 27.5.2018. https://www.slovoplus.sk/clanok/recenzia_magda_kucerkova_jan_knapik_cesta_do_compostely

 • KUČERKOVÁ, Magda. Camino de Santiago – cesta do Stredu : k fenomenológii putovania. In Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie v Nitre konanej v dňoch 9. a 10. novembra 2016 ; recenzenti Zoltán Németh, Marta Germušková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-558-1263-2. Type: AFB
 • MACHADO, Antonio - ZAMBOR, Ján (prekl.). Samoty, galérie a iné básne. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 204-207. ISSN 0231-6269. Type: CDFB
 • MALITI, Eva. Za vernou priateľkou slovenskej literatúry Ninou Šuľginovou. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 212-214. ISSN 0231-6269. Type: BDF
 • MALITI, Eva - BINGER, Sylvia (prekl.). Das Kamelrennen. In Anthologie österreichischer Literatur. - Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2018, s. 111-116. ISBN 978-3-902960-79-5. Type: CEC
 • MALITI, Eva. Eva Maliti Fraňová: Nevyužili sme šancu zmúdrieť. Otázky Mariana Jaremková. In Pravda, 16.6.2018, roč. XXVIII, č. 138, s. 16-18. ISSN 1335-4051. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474068-eva-maliti-franova-nevyuzili-sme-sancu-zmudriet/>. Type: GHG
 • MIKULÁŠ, Roman. Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 113-115. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu / Juraj Dvorský. - Ružomberok : Verbum, 2017. - ISBN 978-80-561-0428-6. Type: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>. Type: GHG
 • SABATOS, Charles - GÁFRIK, Róbert. Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 2. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: GII
 • VAJDOVÁ, Libuša - PÁLENÍKOVÁ, Jana - KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). Vedeckí recenzenti Libuše Valentová, Jarmila Horáková. Bratislava : AnaPress, 2017. 492 s. ISBN 978-80-89137-96-1. Type: AAB

  Citácie:
  [4.1] ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>.

 • VAJDOVÁ, Libuša. Radoslav Passia - Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 108-111. (2018 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote / Eds. Radoslav Passia, Gabriela Magová. - Bratislava : Kalligram, 2015. - ISBN 978-80-8101-918-0. Type: EDI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In VAJDOVÁ, Libuša - PÁLENÍKOVÁ, Jana - KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). - Bratislava : AnaPress, 2017, s. 11-12. ISBN 978-80-89137-96-1. Type: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Type: FAI
 • ZAMBOR, Ján. Moskovské prezentácie: almanach Devín a poézia Miroslava Válka. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 214-216. Type: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Prezentácia tvorby Jána Zambora, Miroslava Válka a almanachu Devín v Moskve. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 217-219. Type: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Antonio Machado: Krajina a človek, striedmosť a hutnosť poézie. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 208-210. ISSN 0231-6269. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Oleg, Oleg. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVII., roč. XXVIII., č. 1 (2018. ISSN 1336-2526. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/pastier.html >. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Poetika poézie a jej prekladu : Konferencia k životnému jubileu profesora Zambora. Potrebuje poéziu každý? In Kulturárium : časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave a OZ Slovenčina, 2018, roč., č. 1, s. 10-13. Type: BDF
 • ZAMBOR, Ján. "Snažím sa čeliť chvíli robotou...". In Poste restante. - Ivanka pri Dunaji : Vydavateľ F. R. & G. spol. s.r.o., 2018, s. 224-231. ISBN 978-80-89499-48-9. Type: BEF

  Citácie:
  [4.1] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Kniha týždňa: Otvorený „rozhovor“ v neslobodnej spoločnosti. In Pravda, 25.4.2018. https://www.Pravda.sk/trendove-temy/poste-restante/

 • ZAMBOR, Ján - ŠVEDOVA, N. V. (prekl.). Sovremennaja slovackaja poezija : Grabiteli. Robkij zov v bezgraničnuju temnotu. Dve tanki s pticami. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 83-85. Type: CDEB
 • ZAMBOR, Ján. Ladislav Šimon "80". Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/simon80.html >. Type: GHG

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus