Information Page of SAS Organisation

Polymer Institute

International projects

ANTIGRPONANO - ANTIbacterial GRaphene/POlymer NANOcomposite.
ANTIGRPONANO: Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze grafénu.
Program: 7RP
Project leader: Mgr. Markovic Zoran PhD.
Duration: 1.12.2015 - 30.11.2018

CASSETTE - Conjugated Antisense system for Selective and Specific BCR-ABL supprEssion: An innovaTive straTegy for CML treatment.
CASSETTE: Konjugovaný anti-sense systém pre selektívne a špecifické umlčanie BCR -ABL: Inovatívna stratégia pre liečbu CLM.
Program: 7RP
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.4.2015 - 31.3.2018

Bio-friendly multifunctional polymers.
Ekologicky nezávadné multifunkčné polyméry.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Dye-sensitized solar cell based on perovskite solid-state electrolyte (DOPE)
Farbivom senzibilizované solárne články na báze pevných perovskitových elektrolytov.
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.9.2016 - 31.8.2018

Functional Star Architectures Based On Cyclodextrin Cores And Bioinspired Synthetic Arms For Versatile Drug Delivery Systems.
Funkčné hviezdicové architektúry skladajúce sa z cyklodextrínového jadra a bioinšpirovaných syntetických ramien pre všestranné systémy aplikovateľné ako nosiče liečiv.
Program: 7RP
Project leader: Mgr. Peptu Kristián PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Luminescent silk nanofibers as platforms for sensing devices.
Luminiscenčné hodvábne nanovlákna ako platformy pre snímacie zariadenia.
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2017

Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp): two main problems to be solved for composite materials : (1) adequate dispersion of the nano-carbon reinforcement material, and (2) strong enough interfacial bonding between the nano- c
Multifunkčné nano-uhlíkové kompozitné materiály: riešenie dvoch hlavných problémov týchto materiálov (1) dostatočná dispergácia nano-uhlíkového plniva, (2) dostatočne silná medzifázová interakcia nano-uhlíkové plnivo a kompozitná matrica.
Program: COST
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.4.2016 - 30.4.2020

Andvanced LC-MSn for characterization of bio-polymers and their degradation products.
Pokročilá LCn-MSn metóda pre charakterizáciu bio-polymérov a produktov ich degradácie.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Šišková Alena PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol).
Stabilizovaná fotovoltaika ďalšej generácie: objasnenie mechanizmov degradácie organických solárnych článkov komplementárnymi charakterizačnými technikami (StableNextSol).
Program: COST
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.2.2015 - 31.3.2018

Kinetic coefficients and models for existing and future polymerization processes and systems at BASF.
Stanovenie rýchlostných konštánt a modelovanie súčasných a v budúcnosti študovaných polymerizačných procesov a systémov v BASF.
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.9.2015 - 31.8.2018

The synthesis of well-defined new copolymers using living polymerization methods and advanced chromatographic techniques.
Syntéza dobre definovaných nových kopolymérov pomocou živých polymerizačných metód a pokročilých chromatografických techník.
Program: Iné
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Synthesis of functionalized biocompatible polyester copolymers.
Syntéza funkcionalizovaných biokompatibilných polyesterových kopolymérov.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Study of surface properties of selected functionalized polyolefins.
Štúdium povrchových vlastností vybraných funkcionalizovaných polyolefínov.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Novák Igor PhD.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2018

The Chicago Diabetes Project: Global collaboration for a functional cure.
The Chicago Diabetes Project: Globálna spolupráca pre funkčnú liečbu cukrovky.
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.5.2007 -


National projects

BIOGLYKO - Biochips and biosenzors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research.
BIOGLYKO: Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

CONFMAC - Structural transitions of (bio)macromolecules in nanochannels.
CONFMAC: Štrukturálne prechody (bio)makromolekúl v nanokanáloch.
Program: APVV
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

DARLINK - Towards highly seletive cancer treatment: Endogenous lipoprotein-DARPin complexes as a new generation of targeted drug delivery vehicles.
DARLINK: Vysokoselektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Electrically conductive polymer nanocomposites based on the nanostructured graphite.
Elektricky vodivé nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

ENDONANOSAFE - Potential risk of metal and metal oxide nanoparticles used for biomedical aplications: focus on reproductive and immune systems and brain.
ENDONANOSAFE: Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kollár Jozef PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

GONanoplatform - Graphene-based nanoplatform for detection of cancer.
GONanoplatform: Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Characterization of complex organic compounds under meso-scale spatial restriction using external probing techniques
Charakterizácia komplexných organických látok v mezo-škálovej priestorovej limitácii pomocou externých próbovacích techník
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Interactions of surfaces modified by poly(ethylene oxide) with free polymers.
Interakcie povrchovov modifikovaných polyetylénoxidov s voľnými polymérmi.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

IRENKA - Immobilized recombinant microorganisms for the biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions.
IRENKA: Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Composite and smart nanoparticles and nanomaterials: preparation, modification and collective properties.
Kompozitné a smart nanočastice a nanomateriály: príprava, modifikácia a kolektívne vlastnosti.
Program: VEGA
Project leader: Prof., RNDr. Capek Ignác DrSc.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2017

LiKoZIP - Lignin as composite component for phenol-formaldehyde resins and wood-plastic composite.
LiKoZIP: Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu.
Program: APVV
Project leader: RNDr. Procházka Michal PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MEREDIT - MEDERIT: Materials and processes for functional encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment.
MEREDIT: Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu.
Program: APVV
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

METALLOCENE - Unreactive melt adhesives based on metallocene polymers for industrial applications.
METALLOCENE: Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie.
Program: APVV
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Modeling and synthesis of hybrid conjugated systems for anticancer therapy.
Modelovanie a syntéza hybridného konjugovaného systému pre protinádorovú terapiu.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

MOPODEG - Modified polymers from renewable resources and their degradation.
MOPODEG: Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.
Program: APVV
Project leader: Chmela Štefan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MOR4CML - Multivalent morpholino-based antisense system for CML.
MOR4CML: Multivalentný morpholino-based antisense system pre CML.
Program: APVV
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

MoSence - Smart MoS2 platform for cancer diagnosis and targeted treatment.
MoSence: Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny.
Program: APVV
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Nanomat - Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers.
Nanomat: Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov.
Program: APVV
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

NANOSEN - Nanoparticles-based sensors of gaseous biomarkers of diseases.
NANOSEN: Nanočasticové sensory pre plynné biomarkery chorôb.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

NANOSIMKA - Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome.
NANOSIMKA: Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Structural transitions of confined semi-flexible macromolecules.
Nanoštruktúra (bio)makromolekulových systémov stiesnených v nanokanáloch.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Cifra Peter DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

PLAZTEXNANO - Research of the impact of low temperature PLASma on increase the surface treatment permanence of TEXtile materials using NANOsols.
PLAZTEXNANO: Výskum vplyvu nízkoteplotnej plazmy na zvýšenie povrchovej permanentnosti úpravy textilných materiálov s použitím nanosólov.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.7.2015 - 31.12.2018

Polymeric nanocomposites and hybrids and their applications as sensors and actuators.
Polymérne nanokompozity a hybridy a ich aplikácie ako senzory a aktuátory.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2017

Polymers based on 2-oxazolines for targeted drug delivery and controlled cell adhesion.
Polyméry na báze 2-oxazolínov pre cielený transport liečiv a kontrolovanú adhéziu buniek.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Mechanisms of gold and magnetic nanoparticle effects on renal cells.
Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Pre-oxidation of polymers on their route to biodegradation.
Predoxidácia polymérov na ich ceste k biodegradácii.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Janigová Ivica PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

Preparation of polymeric microspheres via internal gelation in emulsion and critical evaluation of their properties toward functional treatment of type I diabetes.
Príprava polymérnych mikrosfér interným gélovaním v emulzii a kritické zhodnotenie ich vlastností smerom k funkčnej liečbe cukrovky typu I.
Program: VEGA
Project leader: Ing. Treľová Dušana PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Relaxation and time dependent effects at deformation of multiphase systems with polymeric matrix.
Relaxačné a časovo závislé efekty pri deformácii viacfázových systémov na báze polymérnej matrice.
Program: VEGA
Project leader: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2017

Biocompatibility study of polymers and polymeric materials suitable for biomedical applications. In vitro analysis of cytotoxicity and cell response at the signal transduction level.
Štúdium biokompatibility polymérov a polymérnych materiálov určených pre biomedicínske aplikácie in vitro analýzou cytotoxicity a bunkovej odpovede na molekulovej úrovni signálnych dráh.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2017

VIS-CuM - Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization.
VIS-CuM: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Projects total: 44