Information Page of SAS Organisation

Institute of Normal and Pathological Physiology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FOGARASSYOVÁ, Mária - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - DOVINOVÁ, Ima. Molecular mechanisms involved in chronic effects of doxorubicin in rats. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 20. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • BIZOVSKÁ, Lucia - SVOBODA, Zdeněk - KUBOŇOVÁ, Eliška - VUILLERME, Nicolas - HIRJAKOVÁ, Zuzana - JANURA, Miroslav. The differences between overground and treadmill walking in nonlinear, entropy-based and frequency variables derived from accelerometers in young and older women – preliminary report. In Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2018, vol. 20, no. 1, p. 93-100. ISSN 1509-409X. Type: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KOŠÚTOVÁ, Michaela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Protective effect of anti-HMGB1 protein in experimental myocardial infarction. In Journal of Clinical and Experimental Cardiology, 2018, vol. 9, 1p. ISSN 2155-9880.(2nd World Heart Congress. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme). Type: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav - BARTKOVÁ, K. - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Pathophysiology of hypertension: changes in redox-sensitive signaling and biomonitoring of cardiovascular markers after PPAR gamma treatment. In Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne, 1. ročník vedeckej a odbornej konferencie, 7. november 2017, Trnava : zborník príspevkov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 12. ISBN 978-80-8082-773-1.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFH
 • GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - PATEL, Sagar P. - RAVINGEROVÁ, Táňa. Age-related response to ischemia in the preconditioned rat hearts: molecular mechanisms behind. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 79. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. ISSN 0033-8419. Type: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima. The peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist pioglitazone improves nitric oxide availability, renin-angiotensin system and aberrant redox regulation in the kidney of pre-hypertensive rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2018, vol. 69, no. 2, doi: 10.26402/jpp.2018.2.09. Epub 2018 Jul 4. ISSN 0867-5910. Type: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Sympathetic arousal, but not disturbed executive functioning, mediates the impairment of cognitive flexibility under stress. In Cognition, 2018, vol. 174, p. 94-102. ISSN 0010-0277.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: ADCA
 • MITKA, Milan - RIEČANSKÝ, Igor. Links between brain cortical regions and EEG recording sites derived from forward modelling. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no., p. 359-361. ISSN 0231-5882.(VEGA č. 2/0093/14 : Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie. VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka). Type: ADDA
 • OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Bacterial endotoxin-related alterations of intercellular junctions in endothelium of cardiovascular system under pathophysiological conditions. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 44. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - JASENOVEC, Tomáš. Vplyv (-)-epikatechínu a čokolády na vlastnosti erytrocytov u potkanov a u ľudí. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 76.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov). Type: AFG
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parameters of erythrocytes in normotensive and hypertensive rats and their age-dependent changes. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 97. ISBN 978-80-224-1649-8.(APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • REGECOVÁ, Valéria - NEŠČÁKOVÁ, E. - BALIŠ, Peter. Hodnotenie krvného tlaku oscilometrickou a auskultačnou metódou. In Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne, 1. ročník vedeckej a odbornej konferencie, 7. november 2017, Trnava : zborník príspevkov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 25. ISBN 978-80-8082-773-1.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, Gabriela - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv genotypu glutamát-cysteín ligázy na senzorimotorický gating. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. -23. jún, Žilina, 2018, roč. 19, suplement 1e, p. 58. ISSN 2453-8477.(VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFH
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - REPISKÁ, G. - MINÁRIK, G. - RIEČANSKÝ, Igor. The relationship between the genotype of glutamate cysteine ligase and sensorimotor gating in humans. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 15.(VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF THE RED PALM OIL SUPPLEMENTATION ON THE CARDIAC OXIDATIVE STRESS, NITRIC OXIDE SYNTHASE AND HEART FUNCTION IN THE RATS SUFFERING FROM HYPERTENSION. In Journal of Hypertension, 2018, volume 36, issue - p e42. ISSN 0263-6352. Type: AEGA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, article number 265. ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • VULIĆ, Radivojka - TYČIAKOVÁ, Silvia - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Silencing of CA1 mRNA in tumour cells does not change the gene expression of the extracellular matrix proteins. In Journal of cellular and molecular medicine, 2018, vol. 22, no. 1, p. 695-699. ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus