Information Page of SAS Organisation

Institute of Hydrology

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ALAGNA, V. - IOVINO, Massimo - BAGARELLO, V. J. - MATAIX-SOLERA, J. - LICHNER, Ľubomír. Application of minidisk infiltrometer to estimate water repellency in Mediterranean pine forest soils. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2017, vol. 65, no. 3, p. 254-263. (1.654 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • BABOŠ, Pavol - BALOG, Miroslav - DOKUPILOVÁ, Dušana - FIFEKOVÁ, Elena - FILČÁK, Richard - CHODÁK, Ivan - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JURIK, Ľuboš - LIESKOVSKÁ, Zuzana - LICHNER, Ivan - LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - NOVÁK, Viliam - POLOVKA, Martin - POVAŽAN, Radoslav - SIEKEL, Peter - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Globálne megatrendy a implikácie pre Slovenskú republiku = Global megatrends and its implications for Slovak Republic. In Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015. - Bratislava ; Banská Bystrica : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky : Slovenská agentúra životného prostredia, 2016, s. 218-233. ISBN 978-80-89503-60-5. Type: BBB
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika. The water level regime of the Danube River between Kienstock and Bratislava. In Danube Conference 2017: Electronic book with full papers from XXVII C onference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management [elektronický zdroj]. - Golden Sands : Bulgarian National Committee for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2017, s. 532 - 539. ISBN 978-954-90537-2-2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFC
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Výber vhodnej kopula funkcie pre analýzu synchrónnych prietokov v slovenskej časti povodi Dunaja [Selection of the appropriate archimedean copulas for synchronous discharge frequency analysis on slovak part of the Danube basin]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 15-28. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika. The water level regime of the Danube River between Kienstock and Bratislava. In Danube Conference 2017: XXVII Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Golden Sands : Bulgarian National Committee for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2017, s. 89-89. ISBN 978-954-90537-2-2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Výber vhodnej kopula funkcie pre analýzu synchrónnych prietokov v slovenskej časti povodi Dunaja [Selection of the appropriate archimedean copulas for synchronous discharge frequency analysis on slovak part of the Danube basin]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 326-327. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • BEBEJ, Juraj - HOMOLÁK, Marián - ORFÁNUS, Tomáš. Interaction of Brilliant Blue dye solution with soil and its effect on mobility of compounds around the zones of preferenial flows at spruce stand. Marián Homolák, Tomáš Orfánus. In CENTRAL EUROPEAN Forestry Journal, 2017, vol. 63, no. 2-3, s. 79-90. ISSN 2454-034X Print. Type: ADFB
 • BREZIANSKÁ, Katarína - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Analýza objemových zmien a fyzikálnych vlastností zmesí piesočnato-hlinitej pôdy a biouhlia [Analyse of volume change and soil physical properties of sandy-loam soil and biochar mixtures]. Hana Hlaváčiková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 104-111. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • BREZIANSKÁ, Katarína - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Vplyv objemových zmien na stanovenie retenčných kriviek piesočnatohlinitej pôdy a zmesí pôdy a biouhlia [The influence of volume changes on retention curves estimation of sandy-loam soil and biochar mixtures]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 41-46. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • BREZIANSKÁ, Katarína - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Vplyv objemových zmien na stanovenie retenčných kriviek piesočnatohlinitej pôdy a zmesí pôdy a biouhlia [The influence of volume changes on retention curves estimation of sandy-loam soil and biochar mixtures]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 329-330. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • ČELKOVÁ, Anežka. Simulácia transportu chloridov zo závlahovej vody infiltráciou do pôdneho profilu [Simulation of chloride transport from irrigation water by infiltration into soil profile]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 67-72. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • ČELKOVÁ, Anežka. Simulácia transportu chloridov zo závlahovej vody infiltráciou do pôdneho profilu [Simulation of chloride transport from irrigation water by infiltration into soil profile]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 331-332. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions = Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra - Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017. 1 CD-ROM (354 s.). Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Type: FAI
 • DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav - KRAJČÍ, Pavel - HLAVČO, Jozef. Meranie a modelovanie snehovej pokrývky v horskom mikropovodí [Measurement and modelling of the snow cover in a mountain microcatchment]. Ladislav Holko, Pavel Krajčí, Jozef Hlavčo. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 10-12. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav - KRAJČÍ, Pavel - HLAVČO, Jozef - KOSTKA, Zdeňek. Použitie experimentálnych prístrojov pre určenie dĺžky trvania a topenia snehovej pokrývky [Deployment of experimental devices at determination of snow duration and melt]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 73-85. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav - KRAJČÍ, Pavel - HLAVČO, Jozef. Snow accumulation and melt in a mountain headwater catchment. In Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-10472. ISSN 1607-7962. Dostupné na internete: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-10472.pdf>. Type: AFG
 • DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav - KRAJČÍ, Pavel - HLAVČO, Jozef - KOSTKA, Zdeňek. Použitie experimentálnych prístrojov pre určenie dĺžky trvania a topenia snehovej pokrývky [Deployment of experimental devices at determination of snow duration and melt]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 332-333. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Comparison of the MODFLOW modules for the simulation of the river type boundary condition. In Pollack periodica, 2017, vol. 12, no. 3, p. 3-13. ISSN 1788-1994. Type: ADEB
 • DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOČUVKA, Valentín. From regional to local modflow simulation of homogeneous and heterogeneous aquifer. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 20-20. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • FLEISCHER, P. - PICHLER, Viliam - FLEISCHER, Peter jr. - HOLKO, Ladislav - MÁLIŠ, František - GÖMÖRYOVÁ, Anna - CUDLIN, P. - HOLEKSA, Jan - MICHALOVÁ, Zuzana - HOMOLOVÁ, Zuzana. Forest ecosystem services affected by natural disturbances, climate and land-use changes in the Tatra Mountains. In Climate Research, 2017, vol. 73, issue 1-2, pp. 57-71. (1.578 - IF2016). ISSN 0936-577X. Dostupné na internete: <Https://doi.org/10.3354/cr01461>. Type: ADCA
 • GARAJ, Marcel. Hydro-meteorological causes of floods on the Upper and Central Danube River in the years 1895, 1897 and 1899. In Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-4352. ISSN 1607-7962. Dostupné na internete: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-4352.pdf>. Type: AFG
 • GOMBOŠ, Milan - HLAVATÁ, Helena. Analysis of rainless periods on Eastern Slovakian Lowland [Analýza bezzrážkových období na Východoslovenskej nížine]. Helena Hlavatá. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 86-90. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • GOMBOŠ, Milan - HLAVATÁ, Helena. Dĺžka bezzrážkových období na Východoslovenskej nížine [Duration of the non-precipitation period in the East Slovakian Lowlands]. In XXI. Okresné dni vody : recenzovaný zborník referátov. - Bratislava ; Michalovce ; Košice : ÚH SAV : Výskumná hydrologická základňa : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 2017, s. 67-70. ISBN 978-80-89139-39-2. Type: AEDA
 • XXI. Okresné dni vody : recenzovaný zborník referátov [ 21th District water days]. Editori Milan Gomboš, Dana Pavelková ; recenzenti Dana Pavelková, Milan Gomboš, Dana Kotorová, Andrej Tall. Bratislava ; Michalovce ; Košice : ÚH SAV : Výskumná hydrologická základňa : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 2017. 109 s. ISBN 978-80-89139-39-2. Type: FAI
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - KOSTKA, Zdeňek - HLAVČO, Jozef. Vodný režim pôdy v horskej a podhorskej časti povodia Jaloveckého potoka [Soil water regime in the mountain and foothill parts of the Jalovecký Creek catchment]. Ladislav Holko, Michal Danko, Zdeňek Kostka, Jozef Hlavčo. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 35-36. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - KOSTKA, Zdeňek - NOVÁK, Viliam. Analýza výskytu preferenčného prúdenia vody v pôde malého horského povodia z kontinuálnych meraní vlhkosti pôdy [Preferential flow occurence analysis from continual soil moisture measurements in soils of a small mountain catchment]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 335-335. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - KOSTKA, Zdeňek - NOVÁK, Viliam. Analýza výskytu preferenčného prúdenia vody v pôde malého horského povodia z kontinuálnych meraní vlhkosti pôdy [Preferential flow occurence analysis from continual soil moisture measurements in soils of a small mountain catchment]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 106-116. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - NOVÁK, Viliam - ŠIMŮNEK, J. - HOLKO, Ladislav - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal. The Effects of Rock Fragment Shapes and Positions on Modeled Hydraulic Conductivities of Stony Soils. In HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems : 5th International Conference. - Prague : Czech University of Life Sciences : Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources : PC-Progress s.r.o., 2017, p. 25-25. ISBN 978-80-213-2749-8. Type: AFG
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - NOVÁK, Viliam - ŠIMŮNEK, J. - HOLKO, Ladislav - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal. Shape and position of rock fragments in a stony soil: how much can they affect soil hydraulic conductivity? In Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-405. ISSN 1607-7962. Dostupné na internete: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-405.pdf>. Type: AFG
 • HOLEC, Juraj - GARAJ, Marcel - ŠŤASTNÝ, Pavel. Comparison of Urban Heat Island in Bratislava between 1950 and 2016. In Programme and Book of Abstracts - 1stMUKLIMO_3 Users Workshop. - Vienna : DWD / ZAMG, 2017, s. 15-15. Type: AFG
 • HOLEC, Juraj - ŠŤASTNÝ, Pavel - GARAJ, Marcel - BURIAN, Libor - ŠVEC, Marek. Creating and processing of local climate zones (LCZ) in Bratislava. In Programme and Book of Abstracts - 1stMUKLIMO_3 Users Workshop. - Vienna : DWD / ZAMG, 2017, s. 9-10. Type: AFG
 • HOLKO, Ladislav - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef. Experimentálny výskum povrchového odtoku na svahoch budovaných flyšovými horninami [Experimental research of the overland flow on the flysh slopes]. Zdeňek Kostka, Jozef Hlavčo, Michal Danko. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 45-49. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef - KOSTKA, Zdeňek. Meranie povrchového odtoku vo vrcholovom horskom mikropovodí pomocou simulátora dažďa [Overland flow measurement in a mountain headwater microcatchment catchment by a portable rainfall simulator]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 117-120. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - KOSTKA, Zdeňek - KRAJČÍ, Pavel - HLAVČO, Jozef. Overland flow generation at flysch slopes. In Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-10671. ISSN 1607-7962. Dostupné na internete: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-10671.pdf>. Type: AFG
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef - KOSTKA, Zdeňek. Meranie povrchového odtoku vo vrcholovom horskom mikropovodí pomocou simulátora dažďa [Overland flow measurement in a mountain headwater microcatchment catchment by a portable rainfall simulator]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 336-336. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • IGAZ, Dušan - HORÁK, J. - DOMANOVÁ, J. - ŠIMANSKÝ, Vladimír - RODNÝ, Marek - TÁRNIK, A. Vplyv aplikácie jednorazovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente [Effect of single dose of biochar on soil water retention evaluated under field conditions]. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 67-75. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • JURIK, Luboš - LICHNER, Ivan - NOVÁK, Viliam - SIEKEL, Peter. Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje : 7.A. Voda, 7.B. Nerastné suroviny, 7.C. Potraviny = Intensified global competition for resources. In Globálne megatrendy : Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2016, s. 103-155. ISBN 978-80-970850-2-5.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ABD
 • KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana. Soil water regime balancing at the selected location of East Slovakian Lowland during the verification period [Bilancovanie vodného režimu pôd na vybranej lokalite Východoslovenskej nížiny počas verifikačného obdobia]. Dana Pavelková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 76-79. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • KOHNOVÁ, Silvia - HLAVČOVÁ, Kamila - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOČUVKA, Valentín - STUDVOVÁ, Zuzana. Comparison of erosion modelling and bathymetry measurements of sediment transport in the Svacenicky creek basin in Slovakia. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 60-67. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFC
 • KOHNOVÁ, Silvia - HLAVČOVÁ, Kamila - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOČUVKA, Valentín - STUDVOVÁ, Zuzana. Comparison of erosion modelling and bathymetry measurements of sediment transport in the Svacenicky creek basin in Slovakia. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 29-29. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • KOSTKA, Zdeňek - HOLKO, Ladislav. Aplikácia elektrickej odporovej tomografie pri monitorovaní infiltrácie do pôdneho profilu [Application of electrical resistivity tomography at the monitoring of infiltration into soil profile]. Ladislav Holko. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 120-131. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Nitrate dispersion-diffusion coefficients in agricultural soil profile of Žitný ostrov locality (Slovakia). In Columella Journal of Agriculture and Environmental Sciences, 2017, vol. 4, number 1, p. 143-148. ISSN 2334-2404 (Print Version). Type: ADEB
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Trendy vývoja obsahu dusičnanov v kanálovej sieti Žitného ostrova [Trends of nitrate ions content in Žitný ostrov channel network]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 57-67. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Influence of soil type, organic matter and total Pb content on lead adsorption from the soil solution. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 152-159. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Influence of soil type, organic matter and total Pb content on lead adsorption from the soil solution. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 339-339. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • KRAJČÍ, Pavel - KIRNBAUER, R. - PARAJKA, Juraj - SCHOBER, Johannes - BLÖSCHL, G. The Kühtai data set: 25 years of lysimetric, snow pillow, and meteorological measurements. In Water Resources Research, 2017, vol. 53, no., pp. 1-8. (4.397 - IF2016). ISSN 0043-1397. Type: ADCA
 • LICHNER, Ľubomír - RODNÝ, Marek - MARSCHNER, B. - CHEN, Y. - NADAV, Itamar - TARCHITZKY, Jorge - SCHACHT, K. Comparison of various techniques to estimate the extent and persistence of soil water repellency. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 9, p. 982-987. (0.759 - IF2016). ISSN 0006-3088. Type: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - NOVÁK, Viliam - ALAGNA, V. - IOVINO, Massimo - LAUDICINA, V. A. Vplyv vodoodpudivej a zmáčavej povrchovej vrstvy na vyparovanie z pôdy [Impact of water repellent and wettable topsoil layers on soil evaporation]. Viliam Novák, V. Alagna, M. Iovino, V. A. Laudicina. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 187-191. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • MARVAN, Štepán - HEJDUK, Tomáš - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOČUVKA, Valentín - DUŠEK, Petr - HLAVÁČEK, J. - NOVÁK, Pavel - ROUB, Radek - VYBÍRAL, Tomáš - BUREŠ, Luděk. Automatizovane monitorovaní morfologie dna vodních nádrží - pilotní studie vodárenská nádrž Nýrsko [Automatized monitoring of water reservoirs bottom morphology - pilot study at the Nýrsko water reservoir]. In Konference Vodní toky 2017 : odborní konference s mezinárodní účastí. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnícká práce s.r.o., 2017, s. 107-114. ISBN 978-80-7458-101-4. Type: AFC
 • MATUŠEK, Ivan - RETH, Sascha - HEERDT, Christian - HRČKOVÁ, Katarína - GUBIŠ, Jozef - TALL, Andrej. Review of lysimeter stations in Slovakia. In Lysimeter Research – Options and Limits. - Druck : Verlag, 2017, s. 209-211. ISBN 13: 978-3-902849-45-8. Type: BEE
 • MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Flood regime of rivers in the Danube River basin. In Danube Conference 2017: Electronic book with full papers from XXVII C onference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management [elektronický zdroj]. - Golden Sands : Bulgarian National Committee for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2017, s. 409 - 418. ISBN 978-954-90537-2-2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFC
 • MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Flood regime of rivers in the Danube River basin. In Danube Conference 2017: XXVII Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Golden Sands : Bulgarian National Committee for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2017, s. 68-68. ISBN 978-954-90537-2-2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • MILICS, G. - KOVÁCS, Attila - PÖRNECZI, A. - NYÉKI, A. - VARGA, Zoltán - NAGY, Viliam - LICHNER, Ľubomír - NÉMETH, T. - BARANYAI, Gábor - NEMÉNYI, Miklós. Soil moisture distribution mapping in topsoil and its effect on maize yield. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 8, p. 847-853. (0.759 - IF2016). ISSN 0006-3088. Type: ADDA
 • MILICS, G. - NAGY, Viliam - ORFÁNUS, Tomáš. Measuring and mapping within-field soil moisture content for precision (site-specific) plant production. Viliam Nagy, Tomáš Orfánus. In Columella, 2017, vol. 4, number 1, p. 31-34. ISSN 2064-7816. Type: ADEB
 • MŰNSTEROVÁ, Z. - PAŘÍLKOVÁ, Jana - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v polních podmínkách [The estimate of size of soil effective grain by EIS method in field conditions]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 2, p. 244 – 252. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • NAGY, Viliam - ORFÁNUS, Tomáš - LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - MILICS, G. Soil moisture distribution mapping in topsoil. In Towards Sustainable Agricultural and Biosystems Engineering. - Györ : Universitas-Györ Nonprofit Ltd, 2017, p. 153-171. ISBN 978-615-5776-03-8. Type: AECA
 • NOLZ, R. - RODNÝ, Marek. Evaluation of daily and sum-of-hourly calculations of evapotranspiration versus lysimeter measurements at a subhumid site. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 341-342. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Hydrológia pôdy [Soil Hydrology]. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2016. 347 s. ISBN 978-80-224-1529-3. Type: AAB
 • ORFÁNUS, Tomáš - AMER, Abdel-Monem Mohamed - JOZEFACIUK, G. - FULAJTÁR, Emil - ČELKOVÁ, Anežka. Water vapour adsorption on water repellent sandy soils. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2017, vol. 65, no. 4, p. 395-401. (1.654 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • ORFÁNUS, Tomáš - ČELKOVÁ, Anežka - NAGY, Viliam. Risk of soil salinization/sodification in the Danube Lowland after the realization of underground sealing walls between Komárno and Štúrovo, Slovakia. Anežka Čelková, Viliam Nagy. In Columella, 2017, vol. 4, number 1, p. 211-216. ISSN 2064-7816. Type: ADEB
 • ORFÁNUS, Tomáš - JENČO, Marián - BEBEJ, Juraj - BENKO, Martin. Simulation of the effects of forest roads on stormflow generation using GIS and 2D vadose zone hydrological model. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2017, vol. 36, no. 1, p. 25-39. ISSN 1335-342X. Type: ADNB
 • ORFÁNUS, Tomáš - ZVALA, Anton - NAGY, Viliam - STOJKOVOVÁ, Dagmar. Hydraulic conductivity of organic forest-floor soil horizons under the Norway spruce canopy. Anton Zvala, Viliam Nagy, Dagmar Stojkovová. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 192-196. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • ORFÁNUS, Tomáš - VIDO, Jaroslav. Slovakia starts the drought management program – report. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 245-257. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • ORFÁNUS, Tomáš - VIDO, Jaroslav. Slovakia starts the drought management program – report. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 342-342. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • PAVELKOVÁ, Dana - BABINEC, Kristián. Obsah dusičnanov v domových studniach vybraných obcí Michalovského a Sobranského okresu [Nitrate levels in house wells in the selected villages of Michalovce and Sobrance district]. In Vodné hospodárstvo na Východoslovenskej nížine, 2017, roč. XX., č. 1, s. 2-2. ISSN 1339-4096. Type: ADFB
 • PAVELKOVÁ, Dana - BABINEC, Kristián. Dusičnany v domových studniach v obciach Michalovského a Sobraneckého okresu [Nitrate in house wells in the villages of Michalovceand Sobrance district]. In XXI. Okresné dni vody : recenzovaný zborník referátov. - Bratislava ; Michalovce ; Košice : ÚH SAV : Výskumná hydrologická základňa : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 2017, s. 77-80. ISBN 978-80-89139-39-2. Type: AEDA
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján - PRAMUK, Branislav. Identifikácia zmien režimu denných prietokov slovenských riek II. časť: Porovnanie dvoch období [Identification of the Slovak rivers daily discharge regime changes. Part II.: Comparison of the two periods]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 2, p. 183 – 192. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - GARAJ, Marcel. Vývoj koeficientu šikmosti teoretického LP3 rozdelenia maximálnych ročných prietokov po dĺžke toku Dunaja [Development of the skew coefficient of the lp3 distribution of the maximum annual discharges along the Danube river]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 211-222. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Zmeny prvkov hydrologickej bilancie na Slovensku [The changes of water balance components in Slovakia]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 204-210. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Zmeny prvkov hydrologickej bilancie na Slovensku [The changes of water balance components in Slovakia]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 343-343. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - GARAJ, Marcel. Vývoj koeficientu šikmosti teoretického LP3 rozdelenia maximálnych ročných prietokov po dĺžke toku Dunaja [Development of the skew coefficient of the LP3 distribution of the maximum annual discharges along the Danube river]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 343-343. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • RODNÝ, Marek - VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - IGAZ, Dušan - HORÁK, J. - DOMANOVÁ, J. - BORZA, T. Vplyv biouhlia, kompostu a anorganického hnojenia na využiteľnú vodnú kapacitu a objemovú hmotnosť piesočnato-hlinitej pôdy [Biochar, compost and inorganic fertilizer influence on available water holding capacity and bulk density of sandy loam soil]. Justína Vitková, Peter Šurda, Dušan Igaz, Ján Horák, Jana Domanová, Tomáš Borza. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 98-103. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • RODNÝ, Marek - ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína - IGAZ, Dušan - HORÁK, J. - DOMANOVÁ, J. - BORZA, T. Vplyv zmesi biouhlia a kompostu na využiteľnú vodnú kapacitu a objemovú hmotnosť piesočnato-hlinitej pôdy [Biochar and compost influence on available water holding capacity and bulk density of sandy loam soil]. Peter Šurda, Justína Vitková, Dušan Igaz, Ján Horák, Jana Domanová, Tomáš Borza. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 215-219. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • RODNÝ, Marek - NOLZ, R. Assessing factors that influence deviations between measured and calculated reference evapotranspiration. In Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-7377. ISSN 1607-7962. Dostupné na internete: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-7377.pdf>. Type: AFG
 • ROGGER, M. - AGNOLETTI, Mauro - ALAOUI, A. - BATHURST, James C. - BODNER, G. - HOLKO, Ladislav. Land use change impacts on floods at the catchment scale: Challenges and opportunities for future research. In Water Resources Research, 2017. ISSN 0043-1397. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] FUČÍK, Petr - ZAJÍČEK, Antonín - KAPLICKÁ, Markéta - DUFFKOVÁ, Renata - PETERKOVÁ, Jana - MAXOVÁ, Jana - TAKÁCOVÁ, Šárka. Incorporating rainfall-runoff events into nitrate-nitrogen and phosphorus load assessments for small tile-drained catchments. In Water (Switzerland), 2017-09-16, 9, 9, pp., SCOPUS

  [1.2] SCHANZE, Jochen. Nature-based solutions in flood risk management – Buzzword or innovation? In Journal of Flood Risk Management, 2017-09-01, 10, 3, pp. 281-282., SCOPUS

 • SEPEHRNIA, Nasrollah - HAJABBASI, Mohammad Ali - AFYUNI, Majid - LICHNER, Ľubomír. Soil water repellency changes with depth and relationship to physical properties within wettable and repellent soil profiles. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2017, vol. 65, no. 1, p. 99 - 104. (1.654 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Transport znečistenia v povrchových tokoch – základné pojmy a princípy modelovania [Pollution transport in surface streams – elementary terms and principles of modeling]. Yvetta Velísková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 39-48. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • SIMAN, Cyril - POLČÁK, Norbert. Vplyv kontinentality podnebia na vybrané charakteristiky snehovej pokrývky na Slovensku v období rokov 1981/82 – 2010/11 [Impact of climate continentality on selected characteristics of snow cover in Slovakia over the period 1981/82 – 2010/11]. Norbert Polčák. In Meteorologický časopis, 2017, roč. 20, č. 1, s. 11-18. ISSN 1335-339X. Type: ADFB
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Spotreba hnojív v poľnohospodárstve na Slovensku – faktor vplývajúci na kvalitu vody povrchových tokov [Consumption of fertilizers in agriculture in Slovakia – factor Influencing water quality of surface streams]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 245-257. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • SIMAN, Cyril. Effect of thermic climate continentality on selected characteristics of snow cover in Slovakia in the period 1981/82 - 2010/11. In Geophysical Research Abstracts, vol. 19, EGU2017-3131. ISSN 1607-7962. Dostupné na internete: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-3131.pdf>. Type: AFG
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Spotreba hnojív v poľnohospodárstve na Slovensku – faktor vplývajúci na kvalitu vody povrchových tokov [Consumption of fertilizers in agriculture in slovakia – factor Influencing water quality of surface streams]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 346-347. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Type: AFH
 • SOČUVKA, Valentín. Analýza zanášania vodného diela Veľké Kozmálovce [Clogging analysis of water reservoir Veľke Kozmálovce]. In Vodohospodársky spravodajca, 2017, roč. 60, č. 1-2, s. 22-26. Type: ADFB
 • SOČUVKA, Valentín - DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Loss of reservoir storage volume by sediment deposition. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 14-14. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • SOKÁČ, M. - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Monitoring based localisation of pollution sources. Yvetta Velísková. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, vol. 92, p. 1-6. ISSN 1755-1315. Type: ADEB
 • SOKÁČ, M. - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Localization of pollution sources – inverse task in pollution transport [Lokalizácia zdroja znečistenia – inverzná úloha transportu znečistenia]. Yvetta Velísková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 49-56. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • SOKÁČ, M. - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Inverse task in water quality modelling. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 34-34. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - LICHNER, Ľubomír - KOVÁCS, Attila - MILICS, G. Vplyv využívania krajiny a mikrotopografie na pohyb vody v ľahkých pôdach [Impact of land use and microtopography on water movement in light soils]. Viliam Nagy, Ľubomír Lichner, Attila J. Kovács, Gábor Milics. In Hydrologie malého povodí 2017 - Konference s mezinárodní účastí. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017, s. 250-256. ISBN 978-80-87117-15-6. Type: AFC
 • ŠURDA, Peter - RODNÝ, Marek - NOSALEWICZ, A. - VITKOVÁ, Justína - LIPIEC, Jerzy. Vplyv biouhlia a kompostu na využiteľnú vodnú kapacitu a objemovú hmotnosť pôdy [Impact of biochar and compost mixture on available water holding capacity and bulk density]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 349-349. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • ŠUSTEK, Zbyšek - VIDO, Jaroslav - ŠKVARENINOVÁ, Jana - ŠKVARENINA, Jaroslav - ŠURDA, Peter. Drought impact on ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) in Norway spruce forests with different management after windstorm damage – a case study from Tatra Mts. (Slovakia). In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2017, vol. 65, no. 4, p. 333 - 342. (1.654 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana. Relationship between gravimetric and volumetric water content of soil in conditions of East Slovakian Lowland [Vzťah medzi hmotnosťou a objemovou vlhkosťou pôdy v podmienkach Východoslovenskej nížiny]. Dana Pavelková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 80-85. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana. Výpočet potenciálu objemových zmien pôd pomocou pedotransferovej funkcie [Calculating the potential of volume changes in soils by pedotransfer function]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 277-282. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana. Výpočet potenciálu objemových zmien pôd pomocou pedotransferovej funkcie [Calculating the potential of volume changes in soils by pedotransfer function]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 350-350. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - DULOVIČOVÁ, Renáta - SCHÜGERL, Radoslav. Impact of vegetation on flow in a lowland stream during the growing season. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 8, p. 840-846. (0.759 - IF2016). ISSN 0006-3088. Type: ADDA
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOČUVKA, Valentín. Možnosti sledovania zanášania nádrží a poldrov [Possibilities of monitoring clogging process in water reservoirs and polders]. In XXI. Okresné dni vody : recenzovaný zborník referátov. - Bratislava ; Michalovce ; Košice : ÚH SAV : Výskumná hydrologická základňa : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 2017, s. 17-22. ISBN 978-80-89139-39-2. Type: AEDA
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, M. - SCHÜGERL, Radoslav - DULOVIČOVÁ, Renáta. Variations of roughness coefficient value due to aquatic vegetation. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 39-39. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • Acta Hydrologica Slovaca. Zodp. red. Yvetta Velísková ; editor Katarína Brezianská. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. ISSN 1335-6291. Type: FAI
 • VITKOVÁ, Justína - KONDRLOVÁ, Elena - RODNÝ, Marek - ŠURDA, Peter - HORÁK, J. Analysis of soil water content and crop yield after biochar application in field conditions. In Plant, Soil and Environment, 2017, vol. 63, no. 12, p. 569-573. (1.225 - IF2016). ISSN 1214-1178. Type: ADCA
 • VITKOVÁ, Justína - SKALOVÁ, Jana - JARABICOVÁ, Miroslava. Scenáre vývoja teploty vzduchu a úhrnov zrážok podľa modelu CGCM 3.1 pre Záhorskú nížinu vs. realita [Scenarios of air temperature and precipitation totals using a CGCM 3.1 model at Zahorska Lowland vs. reality]. Jana Skalová, Miroslava Jarabicová. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 91-97. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • VITKOVÁ, Justína - TALL, Andrej - PEKÁROVÁ, Pavla. Monitoring teploty pôdy v roku 2015 v rôznych pôdnych horizontoch [Soil temperature monitoring in different soil horizons in 2015]. In XXI. Okresné dni vody : recenzovaný zborník referátov. - Bratislava ; Michalovce ; Košice : ÚH SAV : Výskumná hydrologická základňa : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 2017, s. 103-108. ISBN 978-80-89139-39-2. Type: AEDA
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter. How affect the application of biochar the water regime of agricultural soil when a maize (Zea mays L.) is grown? In Danube Conference 2017: Electronic book with full papers from XXVII C onference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management [elektronický zdroj]. - Golden Sands : Bulgarian National Committee for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2017, s. 60-67. ISBN 978-954-90537-2-2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFC
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter. Soil temperature regime in top soil layer with biochar amendment. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 : Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. vol. 17, Issue 32.SOILS FOREST ECOSYSTEMS. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 523-529. ISBN 978-619-7408-05-8. ISSN 1314-2704. Type: AFC
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - RODNÝ, Marek. How affect the application of biochar the water regime of agricultural soil when a maize (Zea mays L.) is grown? In Danube Conference 2017: XXVII Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Golden Sands : Bulgarian National Committee for the International Hydrological Programme of UNESCO, 2017, s. 21-21. ISBN 978-954-90537-2-2. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - DANÁČOVÁ, Zuzana. The evaluation of measured and simulated data of air temperature and precipitaton total. In Proceedings of the 15th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering [elektronický zdroj]. - Zagreb : Faculty of Civil Engineering Zagreb : University of Zagreb, 2017, p. 4-4. ISBN 978-953-8168-17-8. ISSN 2410-5910. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • VITKOVÁ, Justína - RODNÝ, Marek - ROJEK, E. - LUKOWSKI, M. Pužitie dát zo satelitných snímok na určenie vlhkosti pôdy bez vegetácie [Using satellite data to determination of soil moisture without any vegetation]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 352-352. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH
 • ZVALA, Anton - ORFÁNUS, Tomáš - STOJKOVOVÁ, Dagmar - NAGY, Viliam. Hydraulická vodivosť pokrývkových horizontov lesnej pôdy [Hydraulic conductivity of forest floor soil layer]. Tomáš Orfánus, Dagmar Stojkovová, Viliam Nagy. In Acta Hydrologica Slovaca, 2017, roč. 18, č. 1, p. 112-119. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • ZVALA, Anton - ORFÁNUS, Tomáš - STOJKOVOVÁ, Dagmar - NAGY, Viliam. Retencia vody v organických pokrývkových horizontoch pôdy pod smrekovým porastom (PICEA ABIES) [Water retention in superimposed organic horizons of soil spruce forest (PICEA ABIES)]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. Editor: Anežka Čelková ; recenzenti: Veronika Bačová Mitková, Milan Gomboš, Ladislav Holko, Branislav Kandra, Radka Kodešová, Pavol Nejedlík, Tomáš Orfánus, Kálman Rajkai, Jana Skalová, Peter Šurda, Andrej Tall. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 311-316. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • ZVALA, Anton - ORFÁNUS, Tomáš - STOJKOVOVÁ, Dagmar - NAGY, Viliam. Retencia vody v organických pokrývkových horizontoch pôdy pod smrekovým porastom (PICEA ABIES) [Water retention in superimposed organic horizons of soil spruce forest (PICEA ABIES)]. In 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - 24th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : zborníík recenzovaných prííspevkov - proceediings of peer-reviiewed contriibutiions [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 353-354. ISBN 978 - 80 - 89139 - 40 - 8. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus