Information Page of SAS Organisation

Institute of Hydrology, v. v. i.

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana - MIKLÁNEK, Pavol. Reconstruction and post-event analysis of a flash flood in a small ungauged basin: a case study in Slovak territory. In Natural Hazards, 2018, vol. 92, issue 2, p. 741-760. ISSN 0921-030X. Type: ADCA
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Testovanie dvojrozmerných archimedovských kopula funkcií pri koincidencii prietokov hlavného toku a prítoku [Testing the two-dimensional archimedean copula functions in coincidence of flood discharges of the main river and tributary]. Dana Halmová. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 49-59. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - HALMOVÁ, Dana. Analýza synchrónnych prietokov pri odhade povodňového rizika na rieke Hron [Analysis of synchronous discharges in estimating the flood risk on Hron river]. Dana Halmová. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 10-21. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Magnetoferitín ako dekontaminačný systém v hydrológii [Magnetoferritin as decontamination system in hydrology]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 22-27. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFG
 • ČELKOVÁ, Anežka. Simulácia transportu chloridov zo závlahovej vody infiltráciou do pôdneho profilu [Simulation of chloride transport from irrigation water by infiltration into soil profile]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 150-156. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • DANÁČOVÁ, Zuzana - BLAŠKOVIČOVÁ, L. - POÓROVÁ, Jana - ŠIMOR, V. - FENDEK, Marián - HORVÁT, Oliver - FENDEKOVÁ, Miriam - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Vývoj a prognóza výskytu hydrologického sucha v prietokoch [Development and prognosis of hydrologic drought in discharges]. In Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 101-218. ISBN 978-80-223-4398-5. Type: ABB
 • DANKO, Michal. Chladno, chladnejšie, sneh. In Quark, 2018, roč. XXIV., č. 3, s. 7-11. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav. Hydraulická vodivosť dnových nánosov na Komárňanskom kanáli – Žitný ostrov [Hydraulic conductivity of bed silts in Komárňansky channel – Žitný ostrov]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 117-125. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav. Comparison of hydraulic conductivity of bed silts in Komárňanský channel - Žitný ostrov. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 98-99. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • DUŠEK, Petr - VELÍSKOVÁ, Yvetta. The impact of river stage and conductance parameter on the seepage volume between river and aquifer. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 94-95. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • GARAJ, Marcel - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Dlhodobý vývoj hydrologickej bilancie v povodí Tople za obdobie 1961 – 2015, časť II: Simulácia vývoja odtoku za zmenených klimatických pomerov modelom BILAN [Longterm development of hydrological balance in the Topľa basin in 1961–2015. part II.: Simulation of the runoff development by BILAN model in changed climate conditions]. Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, Ján Pekár. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 27-34. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • GARAJ, Marcel - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. The changes of water balance components in Slovakia. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 84-85. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - PAVELKOVÁ, Dana. Geometric Factor as the Characteristics of the Three-Dimensional Process of Volume Changes of Heavy Soils. Andrej Tall , Branislav Kandra , Lucia Balejčíková , Dana Pavelková. In Advances in Environmental Engineering. - Basel : MDPI, 2018, s. 59-68. ISBN 978-3-03897-001-9. Type: AECA
 • GOMBOŠ, Milan - TRPČEVSKÁ, Jarmila. Rýchlosť usadzovania ílových častíc vo vode, teoretické východiská [Rate of sedimentation of clay particles in water, theoretical basis]. Jarmila Trpčevská. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 78-82. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • GÓRNIK, Marek - HOLKO, Ladislav - POCIASK-KARTECZKA, Joanna - BIČÁROVÁ, Svetlana. Variability of precipitation and runoff in the entire High Tatra mountains in the period 1961–2010. In Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Jagielońkiego : Prace Geograficzne, 2017, zeszyt 151, p. 53 – 74. Type: ADEB
 • HALMOVÁ, Dana - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - LIMANOWKA, Danuta. Trend of the meteorological characteristics and reaction of the daily discharge to snow melt in the small mountain basin [Zmeny trendu meteorologických charakteristík a odozva denných prietokov na topenie snehu v malom horskom povodí]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 42-48. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - MIKLÁNEK, Pavol. Reaction of the daily discharge to snow melt in the basin. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 86-87. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • HLAVÁČIKOVÁ, Hana - NOVÁK, Viliam - KOSTKA, Zdeňek - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef. The influence of stony soil properties on water dynamics modeled by the HYDRUS model. Viliam Novák, Zdeněk Kostka, Michal Danko, Jozef Hlavčo. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, vol. 66, no. 2, s. 181-188. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0042-790X. Type: ADDA
 • HOLKO, Ladislav - DANKO, Michal - HLAVČO, Jozef - KOSTKA, Zdeňek. Meranie povrchového odtoku vo vrcholovom horskom povodí pomocou simulátora dažďa [Overland flow measurement in a mountain headwater catchment using a portable rainfall simulator.]. Michal Danko, Jozef Hlavčo, Zdeněk Kostka. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 101-108. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • HOLKO, Ladislav - BIČÁROVÁ, Svetlana - HLAVČO, Jozef - DANKO, Michal - KOSTKA, Zdeňek. Isotopic hydrograph separation in two small mountain catchments during multiple events. Simona Bičárová , Jozef Hlavčo , Michal Danko , Zdeněk Kostka. In Cuadernos de Investigación Geográfica Geographical Research Letters, 2018, vol.44, no. 2, p. 453-473. (2018 - SCOPUS). ISSN 0211-6820. Type: ADMB
 • IGAZ, Dušan - ŠINKOVIČOVÁ, Miroslava - TALL, Andrej - KONDRLOVÁ, Elena - HORÁK, J. Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd [Use of laser analysis in determination of soil texture classes]. Miroslava Šinkovičová, Andrej Tall, Elena Kondrlová, Ján Horák. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 89-94. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • KIMLIČKOVÁ, Tatiana - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Hodnotenie a monitorovanie stavu povrchových vôd [Evaluation and monitoring of surface water condition]. Yvetta Velísková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 95-100. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • KIMLIČKOVÁ, Tatiana. Návrh čistiarne odpadových vôd [Design of water treatment plant]. In Zborník príspevkov : 29. konferencia mladých hydrológov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017, s. 1-12. ISBN 978-80-88907-94-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Influence of soil type, organic matter and total pb content on lead adsorption from the soil solution [Vplyv typu pôdy, organickej hmoty a celkového obsahu olova na adsorpciu olova z pôdneho roztoku]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 142-149. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Hodnotenie kvality vody v kanálovej sieti juhozápadného Slovenska [Evaluation of water quality in south-west Slovakia channel network.]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 129-140. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • KOVÁČOVÁ, Viera. Evaluation of potentially toxic elements mobility. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 158-159. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • LICHNER, Ľubomír - FELDE, Vincent J.M.N.L. - BÜDEL, Burkhard - LEUE, Martin - GERKE, Horst H. - ELLERBROCK, Ruth H. - KOLLÁR, Jozef - RODNÝ, Marek - ŠURDA, Peter - FODOR, Nándor - SÁNDOR, Renáta. Effect of vegetation and its succession on water repellency in sandy soils. In Ecohydrology, 2018, no. e1991, p. 1-12. ISSN 1936-0584. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eco.1991>. Type: ADCA
 • Journal of Hydrology and Hydromechanics. Editors Ľubomír Lichner, Pavel Vlasák. Bratislava : Institute of Hydrology SAS ; Praha : Institute of Hydrodynamics AS CR. V rokoch 1954-2002 vychádzal pod názvom Vodohospodársky časopis. 4 x ročne. ISSN 0042-790X. Type: FAI
 • NAGY, Viliam - ŠURDA, Peter - ORFÁNUS, Tomáš - LICHNER, Ľubomír - MILICS, G. Effect of plough pan and sunflower roots on soil water storage in intensively agriculturally used soil. In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 92-93. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • NOVÁK, Viliam - HLAVÁČIKOVÁ, Hana. Kvantifikácia fyziologického sucha rozdielnych porastov [Physiological drought of different plant canopies and its quantification.]. Hana Hlaváčiková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 164-172. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • ORFÁNUS, Tomáš. Zadržiavanie vody v krajine. Princípy, efekty a limity [Landscape water retention. Principles, effects and limits]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 183-188. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • ORFÁNUS, Tomáš - MILICS, G. - NAGY, Viliam. The conceptual framework for a user-friendly process-driven irrigation system (PDIS). In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 90-91. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • PAVELKOVÁ, Dana - HLAVATÁ, Helena. Dlhodobý teplotný vývoj v centrálnej časti VSN [Long-term temperature development in the central part of ESL]. Helena Hlavatá. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 189-194. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - PAŘILKOVÁ, Jana. Vplyv zrnitostných frakcií na retenčné vlastnosti pôdy [Effect of grain fraction on the retention soil properties.]. Branislav Kandra, Jana Pařilková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 195-204. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions = X. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Tenth International Scientific Conference [elektronický zdroj]. Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018. 315 s. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: FAI
 • PEKÁROVÁ, Pavla - GARAJ, Marcel - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Dlhodobý vývoj hydrologickej bilancie v povodí Tople za obdobie 1961 – 2015. časť I : zmeny zásob vody v povodí Tople v mesačnom kroku [Longterm development of hydrological balance in the Topľa basin in 1961–2015. part I: changes of water storage in monthly step in the Topľa basin.]. Marcel Garaj, Ján Pekár, Pavol Miklánek. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 17-26. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján - GORBACHOVA, Liudmyla. Analýza zmien hydrologického režimu rieky Dunaj v stanici Reni [Analysis of changes in the hydrological regime of the Danube river at Reni.]. Pavol Miklánek, Ján Pekár, Liudmyla Gorbachova. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 205-217. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Máme dosť vody? In Quark, 2018, roč. XXIV., č. 4, s. 30-31. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Dlhé suchá sme už na Slovensku zažili. Môžu sa zopakovať? In SME Tech, 2018, roč. 26, č., s. 1-7, 14. máj 2018. ISSN 1335-440X. Type: BDF
 • RAHMATI-ILKHCHI, Mahmoud - WEIHERMUELLER, Lutz - VANDERBORGHT, Jan - LICHNER, Ľubomír. Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database. L. Weihermueller., J. Vanderborght., Ľ. Lichner. In Earth System Science Data. ISSN 1866-3508. Type: ADMA
 • SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Použitie ADV metódy pre meranie zložiek rýchlostí prúdenia v prirodzenom prostredí vodného toku [Using of ADV method for measuring of flow velocity components in the stream.]. Yvetta Velísková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 126-132. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Analýza zdrojov znečistenia povrchových tokov na území Slovenska – časť I. Bodové zdroje [Aanalysis of surface streams pollution sources in Slovakia – part I. Point sources]. Yvetta Velísková. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 133-141. ISSN 1335-6291. Type: ADFB
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Sources of surface streams pollution in Slovakia. Yvetta Velísková. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 255-265. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • SIMAN, Cyril. Poľnohospodárstvo, významný zdroj znečistenia povrchových tokov [Agriculture, important source of surface streams pollution]. In Zborník príspevkov : 29. konferencia mladých hydrológov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017, s. 1-14. ISBN 978-80-88907-94-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFD
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Trend in consumption of industrial and organic fertilizers in Slovakia (potential source of surface water pollution). In Abstract book 17th Alps-Adria Scientific Workshop - Conference [elektronický zdroj]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., 2018, s. 126-127. ISBN 978-963-269-734-5. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Type: AFG
 • SIMAN, Cyril - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Agriculture as one of the possible negative factors affecting water quality in surface streams. In HydroCarpath International Conference: Catchment processes in regional hydrology: experiments, patterns and predictions : Abstracts of the Conference. - Sopron : University of Sopron Press, 2017, s. 37-38. ISBN 978-963-359-092-8. Type: AFG
 • TALL, Andrej. Analýza zložiek vodnej bilancie pomocou lyzimetra [Analysis of water balance elements according to lysimeter]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 290-298. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • Acta Hydrologica Slovaca. Zodp. red. Yvetta Velísková ; editor Katarína Brezianská. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. ISSN 1335-6291. Type: FAI
 • VITKOVÁ, Justína - TALL, Andrej. Analýza vodného a teplotného režimu pôdy na Podunajskej a Východoslovenskej nížine v roku 2017 [Analysis of soil water regime and soil temperature regime at danubian lowland and east slovak lowland in 2017]. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 304-309. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - BREZIANSKÁ, Katarína. Vplyv aplikácie biouhlia na kumulatívnu infiltráciu a intenzitu infiltrácie v poľných podmienkach počas vybraných zrážkových udalostí [Impact of biochar application on cumulative infiltration and infiltration rate in field conditions during individual precipitation events]. Peter Šurda, Katarína Brezianská. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia - Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory : Zborník recenzovaných príspevkov -Proceedings of peer-reviewed contributions [elektronický zdroj]. - Bratislava ; Michalovce : Ústav hydrológie SAV : Výskumná hydrologická základňa Michalovce, 2018, s. 299-303. ISBN 978 – 80 – 89139 – 41 – 5. Type: AFD
 • ZVALA, Anton - ORFÁNUS, Tomáš - NAGY, Viliam. Retencia vody v organických pokrývkových horizontoch pôdy pod smrekovým porastom (PICEA ABIES) [Water retention in organic forest-floor soil horizons under spruce stand (PICEA ABIES)]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2018, roč. 19, č. 1, p. 162-168. ISSN 1335-6291. Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus