Information Page of SAS Organisation

Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČIAK, Ladislav. Magnetic resonance study of pathogenetic mechanisms of brain degeneration in rats : dissertation thesis, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Štúdium patogenetických mechanizmov poškodenia mozgu potkana pomocou magnetickej rezonancie. Školiteľ: Ivo Juránek, Oponenti: Milan Mazúr, Mária Kovalská, Pavol Szomolanyi. Bratislava, 2017. 75 s. 24. 8. 2017. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, študijný odbor 4.1.22 Biochémia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Type: DAI
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - DUBOVICKÝ, Michal - UJHÁZY, Eduard. How can the process of postnatal adaptation be changed by the presence of congenital abnormalities of lip and palate. In Interdisciplinary toxicology, 2017, vol. 10, no. 4, p. 168-171. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. VEGA č. 1/0890/17 : Korelácia lipidového profilu, distribúcie vápnika a behaviorálnych zmien po asfyktickom inzulte – porovnanie klinických výsledkov s animálnym modelom). Type: ADNB
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal - BRUCKNEROVA, J. - UJHÁZY, Eduard. Birt trauma - still a current problem in neonatology. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 86. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 86.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca). Type: AFL
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Impact of pre-gestational stress on offspring neurobehavioral development and hippocampal functioning. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75, L-27.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The role of monoamine-secreting neurons in the beneficial mood effect of voluntary physical exercise. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 5.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Unpredictable chronic mild stress as an animal model of depression. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 87. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 87.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFL
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KRIŽÁK, Jakub - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv karotenoidov na expresiu konexínov ľavej komory srdca počas zápalu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 21-22. Type: AFK
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KNEZL, Vladimír - KRIŽÁK, Jakub - BREIEROVÁ, Emília - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Treatment of moderate inflammation with carotenoids and their effect on connexins expression on left ventricle of the heart. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 77. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • GEMMEL, Mary - HARMEYER, Danny - BÖGI, Eszter - FILLET, M. - HILL, Lesley A. - HAMMOND, Geoffrey L. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal fluoxetine increases hippocampal neurogenesis and reverses the lasting effects of pre-gestational stress on serum corticosterone, but not on maternal behavior, in the rat dam. In Behavioural Brain Research, 2018, vol. 339, p. 222-231. ISSN 0166-4328. Type: ADCA
 • GEMMEL, Mary - BÖGI, Eszter - RAGAN, Christina - HAZLETT, Mariah - DUBOVICKÝ, Michal - VAN DEN HOVE, D. - OBERLANDER, Tim F. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal selective serotonin reuptake inhibitor medication (SSRI) effects on social behaviors, neurodevelopment and the epigenome. In Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2018, vol. 85, p. 102-116. ISSN 0149-7634. Type: ADCA
 • HARŠÁNYOVÁ, Terézia - BAUEROVÁ, Katarína - MATUŠOVÁ, Desana. Matrix adhesive system containing plant extract. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 883-885. ISSN 0026-9247.(VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • HEGER, Vladimír - RILLA-RAHNASTO, Minna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - MASTIHUBOVÁ, Mária - KAKKONEN-LAHTELA, Maija. Modulation of SIRT6 deacetylation activity by flavonoid derivatives. In COST ACTION CM1407. 5th MC/WG Meeting : challenging organic syntheses inspired by nature - from natural products chemistry to drug discovery. - Malta : COST, 2018, p. 38.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. COST ACTION CM1407. MC/WG Meeting). Type: AFG
 • HEGER, Vladimír - RAHNASTO-RILLA, Minna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - MASTIHUBOVÁ, Mária - LAHTELA-KAKKONEN, Maija. Polyphenol derivatives as sirtuin modulators. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 7.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulating the effect of prenylated phenolic compounds on pancreatic ins-1e cells. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75, L-26.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Type: AFH
 • KAMOCSAIOVÁ, Lucia - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Alterations of circulating and heart tissue MMP-2 activity in response of pregnant and non-pregnant wistar rats to hypoxia. L. Kamocsaiova, M. Sykora, B. Szeiffova Bacova, T. Egan Benova, E. Ujhazy, M. Mach, M. Barancik, N. Tribulova. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 88. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Type: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana - DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KOKRAS, Nikolaos - DALLA, Christina - ŠVECOVÁ, Blanka - MACH, Mojmír. Searching for new opportunities in the treatment of depression and anxiety: preclinical evaluation of compounds with pyridoindole structure. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 74-75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 74-75, L-25.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFH
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Zmeny expresie proteínov tesných spojení v srdci vyvolané bakteriálnym lipopolysacharidom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 52-53.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci). Type: AFK
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Changes of tight junction proteins expression in the heart induced by bacterial lipopolysaccharide. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 92. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • KUČEROVÁ-CHLUPÁČOVÁ, Marta - DOSEDĚL, Martin - KUNEŠ, Jiří - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Chalcones and their pyrazine analogs: synthesis, inhibition of aldose reductase, antioxidant activity, and molecular docking study. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 921-929. ISSN 0026-9247.(VEGA č. 2/0033/14 : Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. VEGA č. 2/0041/15 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita). Type: ADCA
 • LIPCSEYOVÁ, Denisa - BENEŠOVÁ, Barbora - HEGER, Vladimír - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - VISKUPIČOVÁ, Jana. Effect of cemtirestat on Ca-atpase (serca1) isolated from zucker diabetic fatty rats. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 96. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 96.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: AFL
 • LUPTÁKOVÁ, Dominika - BAČIAK, Ladislav - PLUHÁČEK, Tomáš - SKŘÍBA, Anton - ŠEDIVÁ, Blanka - HAVLÍČEK, Vladimír - JURÁNEK, Ivo. Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, article number 6952. ISSN 2045-2322.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie). Type: ADCA
 • TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book. Editor: Mojmír Mach(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference). Type: FAI
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. New efficient inhibitors of aldose reductase from the family of carboxymethylated indoles. In Second WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (MuTaLig). - [Tenerife] : [Universidad de La Laguna], 2018, p. 32, short communication 19.(COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Second WG Meeting CA15135). Type: AFG
 • MATYAŠOVSKÝ, Ján - SEDLIAČIK, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification and application possibilities of biocomposites based on thermoplastic collagen. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwille, Ontario : Apple Academic Press, 2018, p. 73-83, Chapter 7. ISBN 978-1-77188-558-4. Type: AECA
 • BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Sex and age specific effects of maternal depression and venlafaxine treatment on anxiety-like behavior and hippocampal neurogenesis of rat offspring. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 85. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 85.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFL
 • VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. Editor: Kristína Belovičová. Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018. 18 p.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: FAI
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - KAPRINAY, Barbara - LIPTÁK, Boris - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet: suitable model of metabolic cognitive syndrome. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 11.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • NOVÁK, David - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZATLOUKALOVÁ, Martina - HEGER, Vladimír - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VACEK, Jan. Electrochemical behavior of sarco/endoplasmic reticulum Ca-ATPase in response to carbonylation processes. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 812, p. 258-264. ISSN 0022-0728.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Type: ADCA
 • OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Bacterial endotoxin-related alterations of intercellular junctions in endothelium of cardiovascular system under pathophysiological conditions. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 44. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír. Impact of late gestational hypoxia on the rat offspring. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 13.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír. Gestational hypoxia altered postnatal development and induced long-lasting behavioral changes in rats. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 100. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 100.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFL
 • PONIŠT, Silvester - KUNCÍROVÁ, Viera - PAŠKOVÁ, Ľudmila - SLOVÁK, Lukáš - MIHALOVÁ, Danica - JANČINOVÁ, Viera - NOSÁĽ, Radomír - BAUEROVÁ, Katarína. A new insight into effects of a clinically proved combination of methotrexate and hydroxychloroquine. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 961-967. ISSN 0026-9247.(APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy). Type: ADCA
 • RAČKOVÁ, Lucia - ŠKANDÍK, Martin - STRAKOVÁ, Zuzana - BEZEK, Štefan - JANČINOVÁ, Viera. Cytotoxicity and anti-inflammatory effect of chloroquine and hydroxychloroquine in BV-2 microglial cells: role of redox homeostasis changes. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 100-101. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 100-101.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: AFL
 • REGEŠ, Michal - LUPTÁKOVÁ, Dominika - KAPOOR, Sonam - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Neonatal encephalopathy - result of perinatal asphyxia. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 14.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • SASVARIOVÁ, M. - KAPRINAY, Barbara - SALVARAS, Lazaros - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - KNEZL, Vladimír - BARTEKOVÁ, Monika - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÝ, Michal. Analysis of ECG recorded from rats prenatally exposed to stress and venlafaxine. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75-76. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75-76, L-28.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFH
 • SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - ŠMIDRIAKOVÁ, Mária - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification of urea-formaldehyde resin with collagen biopolymers. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 1.Mathematical and Analytical Techniques. - Waretown, New Jersey : Apple Academic Press, 2018, p. 275-297, Chapter 17. ISBN 978-1-77188-515-7. Type: ABC
 • SCHWARZOVÁ, Marianna - KALAFOVÁ, Anna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - BOVDIŠOVÁ, Ivana - SLOVÁK, Lukáš - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - CAPCAROVÁ, Marcela. Alterations in parameters of lipid metabolism and LpPLA2 activity in diabetic rats. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 58-59.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Type: AFH
 • SLEZÁK, Ján - VALACHOVÁ, Katarína - KURA, Branislav - ŠOLTÉS, Ladislav. Treatment of radiation-induced heart disease with molecular hydrogen. The matter of OH scavenging? In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 53. ISBN 978-80-224-1649-8.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF THE RED PALM OIL SUPPLEMENTATION ON THE CARDIAC OXIDATIVE STRESS, NITRIC OXIDE SYNTHASE AND HEART FUNCTION IN THE RATS SUFFERING FROM HYPERTENSION. In Journal of Hypertension, 2018, volume 36, issue - p e42. ISSN 0263-6352. Type: AEGA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - KNEZL, Vladimír - SOUKUP, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardioprotective effect of red palm oil and omega-3 fatty acids in spontaneously hypertensive and Wistar rats with altered thyroid status. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 100. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Protective effect of quercetin-quinone derivative in senescent human fibroblasts. In Free Radical Biology and Medicine, 2018, vol. 120, suppl. 1, p. S80, P-118. ISSN 0891-5849.(SFRRI 2018. Biennial Meeting. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Type: AEMA
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Charakterizácia modelu replikačnej senescencie In vitro. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2018, abstrakt č. 1735. ISBN 978-80-972360-2-1. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1735>(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018). Type: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Antisenescence efficacy of quinone conjugate of quercetin. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 17.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • ŠOLTÉS, Ladislav - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VEVERKA, Miroslav - VALACHOVÁ, Katarína - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir. Samoasociujúce biopolymérové membrány ako nosiče liečivých prípravkov s antioxidačnými vlastnosťami a ich použitie : patentový spis č. 288581. Druh dokumentu: B6. Číslo prihlášky: 5032-2015. Dátum podania prihlášky: 10. 7. 2015. Dátum zverejnenia prihlášky: 2. 2. 2017. Vestník ÚPV SR č.: 02/2017. Dátum oznámenia o udelení patentu: 2. 8. 2018. Vestník ÚPV SR č.: 08/2018. Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 11. 6. 2018. Int. Cl. (2018.01): A61L 15/00, A61K 31/00, A61K 38/00, A61P 17/00. Majiteľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 11 s. Type: AGJ
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - PINČEKOVÁ, Michaela - ŠTEFEK, Milan. Screening physiologically relevant substrates of aldehyde reductase. In 25th Young Research Fellow Meeting of SCT : Orléans, France, Amphi STAPS-Cost Orléans University, 5-7 March 2018. - [Orléans] : [Orléans University], 2018, p. 145, P-51.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Young Research Fellows´ Meeting of the SCT). Type: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Aldose reductase inhibitor cemtirestat alleviates symptoms of diabetic peripheral neuropathy in zucker diabetic fatty (ZDF) rats. In RICT 2018. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery. Book of Abstracts : 54th International Conference on Medicinal Chemistry. July 4-6, 2018, Strasbourg, Grand EST, France. - Strasbourg : LD Organisation, Université de Strasbourg, Société de Chimie Thérapeutique, 2018, p. 68.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. RICT 2018. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery : International Conference on Medicinal Chemistry). Type: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Inhibícia aldózareduktázy cemtirestatom zmierňuje symptómy periférnej diabetickej neuropatie u ZDF potkanov. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 69-70.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Type: AFH
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - COLLINS, Maurice N. - VALACHOVÁ, Katarína - HASSAN, Mohamed A. - OMER, Ahmed Mohamed - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠVÍK, Karol - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - BIRÓ, Csaba - ALBADARIN, Ahmad B. - ŠOLTÉS, Ladislav. MitoQ loaded Chitosan-Hyaluronan composite membranes for wound healing. In Materials (Basel), 2018, vol. 11, no. 4, article number 569. ISSN 1996-1944.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VALACHOVÁ, Katarína - HASSAN, Mohamed A. - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Chitosan/hyaluronan/edaravone membranes for anti-inflammatory wound dressing: In vitro and in vivo evaluation studies. In Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 2018, vol. 90, p. 227-235. ISSN 0928-4931.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - SABET, Maysa M. - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of glutathione, phosphonate or sulfonated chitosans and their combination on scavenging free radicals. In High-Performance Materials and Engineered Chemistry.Series: Innovations in Physical Chemistry. - Waretown, New Jersey : Apple Academic Press, 2018, p. 371-389, Chapter 14. ISBN 978-1-77188-598-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: AECA
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - VICZENCZOVÁ, Csilla - WEISMANN, Peter - KNEZL, Vladimír - SLEZÁK, Ján - BARANČÍK, Miroslav. Impact of cardiac cell-to-cell junctions on determination of susceptibility of the heart to malignant arrhythmias. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 58. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • UJHÁZY, Eduard - KOPRDOVÁ, Romana - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - MACH, Mojmír. Intermitent hypoxia in utero and frequency of skeletal and visceral anomalies in the rat foetuses. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 106. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 106.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Type: AFL
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-chief Michal Dubovický [2011-] ; deputy/managing editor Mojmir Mach [2008-] ; editor-in-chief Eduard Ujházy [2008-2010]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. 4x ročne. ISSN 1337-6853. Type: FAI
 • ULUSU, Nuray Nuriye - GÖK, Müslüm - SAKUL, Arzu Ayse Sayin - ARI, Nuray - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen. Antioxidant SMe1EC2 modulates pentose phosphate pathway and glutathione-dependent enzyme activities in tissues of aged diabetic rats. In Interdisciplinary toxicology, 2017, vol. 10, no. 4, p. 148-154. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0041/15 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: ADNB
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effect of mitochondrially targeted antioxidant MitoQ on oxidatively stressed fibroblasts. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 5, p. 1223-1230. ISSN 0366-6352.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADDA
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - MENDICHI, Raniero - RYCHLÝ, Jozef - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effects of catalase indicate hydrogen peroxide involvement in hyaluronan degradation initiated by Cu(II) ions plus ascorbate in situ. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwille, Ontario : Apple Academic Press, 2018, p. 157-170, Chapter 11. ISBN 978-1-77188-558-4.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Type: AECA
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana - TOPOĽSKÁ, Dominika - ŠOLTÉS, Ladislav. Study of protective effects of antioxidants targeting and not targeting mitochondria. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 106-107. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 106-107.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: AFL
 • VORČÁKOVÁ, Katarína - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Eva - DRABINA, Pavel - SEDLÁK, Miloš - ŠTĚPÁNKOVÁ, Šárka. Synthesis and characterization of new inhibitors of cholinesterases based on N-phenylcarbamates: In vitro study of inhibitory effect, type of inhibition, lipophilicity and molecular docking. In Bioorganic Chemistry, 2018, vol. 78, p. 280-289. ISSN 0045-2068.(VEGA č. 2/0033/14 : Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi). Type: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠEVČÍK, Jozef. The effect of central helix mutations on the stability of the N-terminal region of the cardiac ryanodine receptor. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 42-43. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFH
 • ŽIŽKOVÁ, Petronela - VISKUPIČOVÁ, Jana - HEGER, Vladimír - RAČKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Ľubica. Dysfunction of SERCA pumps as novel mechanism of methylglyoxal cytotoxicity. In Cell Calcium, 2018, vol. 74, p. 112-122. ISSN 0143-4160.(ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus