Information Page of SAS Organisation

Institute of Art History

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BALÁŽOVÁ, Barbara. Topografia industriálnej, urbánnej a sakrálnej krajiny stredoslovenských banských miest raného novoveku. In Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku. - Praha : Via Gaudium : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filozofická fakulota Univerzity Jana Evangelisty Purkyňe v Ústi nad Labem, 2016, s. 335-348. ISBN 978-80906673-0-3. Type: ABC
 • BALÁŽOVÁ, Barbara. Handštajn pre Jozefa II. – na stôl zmenšená industriálna krajina stredoslovenských banských miest. In Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, č. 1-2, s. 26-35. ISSN 1210-5538]. Type: ADEB
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výtvarné udalosti druhej polovice šesťdesiatych rokov a ich účastníci. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 463-488. ISBN 978-80-85544-97-8.(VEGA 2/0127/15 : Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia. APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Type: ABD
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Fotograf spoluautor. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2017, roč.. 11, č. 45, s. 11. ISSN 1336-9644. Type: BDF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Za Jozefom Jankovičom (8. 11. 1937, Bratislava - 6. 6. 2017, Bratislava). In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2017, vol. 11, no. 44, pp. 12. ISSN 1336-9644. Type: EDJ
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Kunsthalle rezignovala na svoje poslanie. In Denník N, 2017, roč. 3, č. 118, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Ako doma : modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2017, vol. 11, no. 44, pp. 9-10. ISSN 1336-9644. Type: GII
 • BOŘUTOVÁ, Dana. Tvorba architekta D. S. Jurkoviča v kontexte Veľkej vojny. In Veľká vojna a Bratislavská župa : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014. Editori: Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Michal Škrovina, Helena Bakaljarová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj : Academia Istropolitana Nova, 2016, s. 76-88. ISBN 978-80-972433-2-6. Type: BEF
 • ČIČO, Martin - ŠIMKOVIC, Michal - VOŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Barbara - ČELKOVÁ, Mária - GEMBICKÝ, Juraj. 1650-1800: Kostol sv. Kataríny v období baroka. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 179-260. ISBN 978-80-970219-8-6. Type: ABB
 • GERÁT, Ivan. Johan Huizinga and Max Dvořák on images: a shared interest in medieval images in and around 1919. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2017, vol. 9, no. 1, p. 31-40. (2017 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Images, media and idols (an explanation of Štefan Papčo´s Works "Citizens"). In Artium Quaestiones, 2016, roč. 27, s. 171-195. ISSN 0239-202X. Type: ADEB
 • GERÁT, Ivan. Detský sobáš a zabíjanie draka v umení okolo roku 1515. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 307-314. ISBN 978-80-89867-02-8.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Type: AEDA
 • HERUCOVÁ, Marta. Sakrálne umenie 19. storočia na Spiši. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 917-955. ISBN 978-80-223-4210-0. Type: ABD
 • HERUCOVÁ, Marta. Oltárny obraz v Hlbokom, litograf Anastas Jovanovič a maliar Johann Böss. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 429-456. ISBN 978-80-88746-32-4.(GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu). Type: AEDA
 • KUCHARSKÁ, Veronika. Rodinná politika Zápoľských a Jagelovcov v kontexte mocenského boja o uhorskú kráľovskú korunu po roku 1526. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 73-90. ISBN 978-80-89867-02-8.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Type: ABD
 • MATEJKOVÁ, Adriana - BALÁŽOVÁ, Barbara - ŠIMKOVIC, Michal - VOŠKOVÁ, Katarína. 1550-1650: Kostol sv. Kataríny v protestantskej ére. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 149-178. ISBN 978-80-970219-8-6. Type: ABD
 • MEGYEŠI, Peter. Sprievodca špekulatívnym realizmom. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2017, roč. 24, č. 1, s. 129-135. ISSN 1335-9770. Recenzia na: Objekt / Václav Janoščík (ed.). - Praha : Nakladatelství Kvalitář s.r.o., 2015. - ISBN 978-80-260-8639-0. Type: EDI
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Kostol Panny Márie - kráľovnej anjelov v Okoličnom : poznámky k architektúre františkánskeho kláštorného chrámu. In Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Editor Dušan Buran. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017, s. 19-30. ISBN 978-80-8059-207-3. Type: BEF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus