Information Page of SAS Organisation

Institute of Animal Biochemistry and Genetics

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁBELOVÁ, Lenka - ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, Marianna - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BÍZIK, J. - HIANIK, Tibor. Label-free electrochemical and acoustic aptasensor for Jurkat cells detection as a potential diagnostic tool for leukemia. In Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. - Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. PS-50.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: AFK
 • CHAO, Yu-Jen - WU, Wen-Hsin - BALÁŽOVÁ, Mária - WU, Ting-Yuan - LIN, Jamie - LIU, Yi-Wen - HSU, Yuan-Hao Howard. Chlorella diet alters mitochondrial cardiolipin contents differentially in organs of Danio rerio analyzed by a lipidomics approach. In PLoS ONE, 2018, vol. 13., iss. 3, p. e0193042. ISSN 1932-6203. Type: ADMA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - MICHALKOVÁ, Katarína - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana. Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis. In Cell and Tissue Research, 2018, vol. 371, no. 2, p. 365-373. ISSN 0302-766X.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
 • KAŇKOVÁ, Zuzana - ZEMAN, Michal - LEDECKÁ, Daniela - OKULIAROVÁ, Monika. Variable effects of elevated egg yolk testosterone on different arms of the immune system in young quail. In General and Comparative Endocrinology, 2018, vol. 256, p. 30-36. ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Type: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - BURÍKOVÁ, Monika - ČAVARGA, Ivan - BIZIK, Jozef - VALACHOVIČ, Martin - BILČÍK, Boris. Prepeličia chorioalantoická membrána ako experimentálny in vivo model. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 59.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Type: AFG
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - ČAVARGA, Ivan - BURÍKOVÁ, Monika - VALACHOVIČ, Martin - BIZIK, Jozef - BILČÍK, Boris. The use of the quail chorioallantoic membrane as an experimental in vivo model for photodynamic applications. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 54-55. ISBN 978-80-973086-7-4.(Slovak Biophysical Symposium). Type: AFL
 • JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia - SVITOK, Pavel - KALOČAYOVÁ, Barbora - ZEMAN, Michal - VRBJAR, Norbert. Sex-specific response of renal Na,K-ATPase to prenatal angiotensin 2 exposure and increased salt intake in offspring. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2018, vol. 69, no. 1, p. 83-90. ISSN 0867-5910.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 1/0557/15 : Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia). Type: ADCA
 • OKULIAROVÁ, Monika - MEDDLE, Simone L. - ZEMAN, Michal. Egg deposition of maternal testosterone is primarily controlled by the preovulatory peak of luteinizing hormone in Japanese quail. In General and Comparative Endocrinology, 2018, vol. 256, p. 23-29. ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Type: ADCA
 • POLOMOVÁ, Justína - LUKÁČOVÁ, Kristína - NIEDEROVÁ, Ľubica. Plasticita dospelého mozgu a jej vzťah k spevu u spevavcov. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 75.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie). Type: AFG
 • SANYAL, Swastika - MOLNÁROVÁ, Lucia - RICHTEROVÁ, J. - HURAIOVÁ, Barbora - BENKO, Zsigmond - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - MECHTLER, Karl - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Journal of Cell Science, 2018, vol. 131, no. 13, pii: jcs214924. ISSN 0021-9533.(APVV-0334-12 : Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze. FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. APVV-0111-12 : Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy. SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Type: ADMA
 • SZABÓOVÁ, Dana - HAPALA, Ivan - SULO, Pavol. The complete mitochondrial DNA sequence from Kazachstania sinensis reveals a general +1C frameshift mechanism in CTGY codons. In FEMS Yeast Research, 2018, vol. 18, no. 3, p. ISSN 1567-1356. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus