Information Page of SAS Organisation

Institute for Sociology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAHNA, Miloslav. Study choices and returns of international students: On the role of cultural and economic capital of the family. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24., issue 2. ISSN 1544-8444. Dostupné na internete: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2082/full>. Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] PUSCACIU, R. - PUSCACIU, V. Human Capital Flight, or the Luxury of Indifference? In EIRP Proceedings. ISSN 2067-9211, 2018, Vol. 13, p. 191-199. Dostupné na internete http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1869/1950.

 • BYSTRIANSKA, Mária. Social class and transnational human capita: how middle and upper class parents prepare their children for globalization : book review. In Journal of Contemporary European Studies, 2017, vol., no., p. (2017 - SCOPUS). ISSN 1478-2804. Recenzia na: Social class and transnational human capital: how middle and upper class parents prepare their children for globalization / by Jürgen Gerhards, Silke Hans, and Sören Carlson. - London : Routledge, 2017. - ISBN 978-1138-23202-0. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1080/14782804.2018.1437698>. Type: EDI
 • KUSÁ, Zuzana. Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017 – výročné konferencie Európskej asociácie pre výskum vo vzdelávaní : správa. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2018, roč. 9, č. 1, s. 42-50. ISSN 1338-0982.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: ADFB
 • KUSÁ, Zuzana. Process of Displacing Dignity from the Post-Socialist Slovakia' Welfare System. In Power, Violence and Justice : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Toronto : International Sociological Association, 2018, p. 536. ISSN 2522-7025. Dostupné na internete: <https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Paper98748.html>(Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities : XIX ISA World Congress of Sociology. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: AFG
 • KUSÁ, Zuzana. Za ostrou hranicou. Bratislava : Absynt-Kalligram, 2018. 96 s. ISBN 9788089916467(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: BAB
 • KUSÁ, Zuzana. Chudoba naďalej oberá deti na Slovensku o životné šance : tlačová správa projektu APVV-15-0653: Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe k Medzinárodnému dňu detí [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2914_attach_SU_SAV_MDD.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Verejnosť o sociálnej spravodlivosti : tlačová správa Sociologického ústavu SAV/výskumu európskych hodnôt 2017 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. február 2018) [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2841_attach_EVS_TS_Den_socialnej_spravodlivosti_fin_SU_SAV.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Jedlo, teplo, bezpečné miesto pre spánok a hru detí – realita a verejná politika [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 21 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2844_attach_Kusa_prezentacia.pdf>(Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance : interdisciplinárna konferencia. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Réžia života. In Pravda, 9.1.2018, roč. XXVIII, č. 6, s. 30. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/453882-rezia-zivota/>. Type: GII
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Verejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marec 2018) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 5 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2846_attach_EVS_TS_Medzinarodny_den_zien.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Verejnosť o ospravedlniteľnosti interrupcie : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti príprav návrhov zákonov sprísňujúcich potratovú politiku na Slovensku [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 7 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2946_attach_TS_SU_SAV_o_interrupciach.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • PAP, András László. Democratic Decline in Hungary : Law and Society in an Illiberal Democracy. Abingdon : Routledge, 2018. 176 p. Dostupné na internete: <https://www.routledge.com/Democratic-Decline-in-Hungary-Law-and-Society-in-an-Illiberal-Democracy/Pap/p/book/9781138052123>. ISBN 9781138052123(SASPRO 1426/03/03 : Konceptualizovanie a operacionalizovanie etnicity: Stredo a východoeurópske skúsenosti = Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences). Type: AAA
 • STRAPCOVÁ, Katarína - ZEMAN, Milan. Názory občanov na ochranu životného prostredia – jún 2018 : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2915_attach_SU_SAV_EVS_press_ZP.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • STRAPCOVÁ, Katarína - ZEMAN, Milan. Ako verejnosť hodnotí prácu a pracovný život – máj 2018 : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Sviatku práce (1. máj 2018) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. 5 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2911_attach_EVS_press_praca_maj.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • SURÍKOVÁ, Mária. Názory verejnosti na rolu matky : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Dňa matiek (13. 5. 2018) [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2913_attach_EVS_tlacova_sprava_Den_Matiek.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Economy Over Spirituality. Fight For Restitutions Of Church Propriety In Slovakia. In Un(b)locking Religion : Studying Religion In Today’s Central And Eastern Europe. - Szeged : University of Szeged, 2018, p. 88. ISBN 978-963-306-591-4.(Un(b)locking Religion : Studying Religion In Today’s Central And Eastern Europe). Type: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav. Štvrťstoročie kultúry nerovností. In Pravda, 13.1.-14.1.2018, roč. XXVIII, č. 10, s. 28-29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/455141-stvrtstorocie-kultury-nerovnosti/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Sviatky nedôvery. In Pravda, 19.3.2018, roč. XXVIII, č. 65, s. 29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/462749-sviatky-nedovery/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Čas na zázraky vo vede. In Pravda, 3.7.2018, roč. XXVIII, č. 152, s. 31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/475507-cas-na-zazraky-vo-vede/>. Type: GII
 • TSILIMPOUNIDI, Myrto - CARASTATHIS, Anna. The ‘Refugee Crisis’ from Athens to Lesvos and Back: A Dialogical Account. In Slovenský národopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 404–419. (2017 - EBSCO, MLA, CEEOL, DOAJ, Ulrich’s, Willings, CEJSH, ProQuest, ERIH PLUS, NDK). ISSN 1335-1303. Dostupné na internete: <http://uet.sav.sk/files/sn.2017.4.03.pdf>. Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus