Information Page of SAS Organisation

Institute for Sociology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • BAHNA, Miloslav. Study choices and returns of international students: On the role of cultural and economic capital of the family. In Population, Space and Place, 2017, first published: 22 May. (1.683 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1544-8444. Dostupné na internete: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2082/full>. Type: ADEA
  • KUSÁ, Zuzana. Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017 – výročné konferencie Európskej asociácie pre výskum vo vzdelávaní : správa. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2018, roč. 9, č. 1, s. 42-50. ISSN 1338-0982.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: ADFB
  • KUSÁ, Zuzana. Verejnosť o sociálnej spravodlivosti : tlačová správa Sociologického ústavu SAV/výskumu európskych hodnôt 2017 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. február 2018) [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2841_attach_EVS_TS_Den_socialnej_spravodlivosti_fin_SU_SAV.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: GHG
  • KUSÁ, Zuzana. Réžia života. In Pravda, 9.1.2018, roč. XXVIII, č. 6, s. 30. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/453882-rezia-zivota/>. Type: GII
  • PAP, András László. Democratic Decline in Hungary : Law and Society in an Illiberal Democracy. Abingdon : Routledge, 2018. 176 p. Dostupné na internete: <https://www.routledge.com/Democratic-Decline-in-Hungary-Law-and-Society-in-an-Illiberal-Democracy/Pap/p/book/9781138052123>. ISBN 9781138052123(SASPRO 1426/03/03 : Konceptualizovanie a operacionalizovanie etnicity: Stredo a východoeurópske skúsenosti = Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences). Type: AAA
  • TÍŽIK, Miroslav. Štvrťstoročie kultúry nerovností. In Pravda, 13.1.-14.1.2018, roč. XXVIII, č. 10, s. 28-29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/455141-stvrtstorocie-kultury-nerovnosti/>. Type: GII
  • TSILIMPOUNIDI, Myrto - CARASTATHIS, Anna. The ‘Refugee Crisis’ from Athens to Lesvos and Back: A Dialogical Account. In Slovenský národopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 404–419. (2017 - EBSCO, MLA, CEEOL, DOAJ, Ulrich’s, Willings, CEJSH, ProQuest, ERIH PLUS, NDK). ISSN 1335-1303. Dostupné na internete: <http://uet.sav.sk/files/sn.2017.4.03.pdf>. Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus