Information Page of SAS Organisation

Institute for Sociology

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ALIEVA, Dilbar. Kto sa bojí sociálneho konštruktivizmu? In Sociální studia, 2016, roč. 13, č. 3, s. 37-60. ISSN 1214-813X. Dostupné na internete: <http://www.socstudia.fss.muni.cz/?q=content/kto-sa-boj%C3%AD-soci%C3%A1lneho-kon%C5%A1truktivizmu>. Type: ADEB

  Citácie:
  [4.1] SCHENK, J. Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii. Bratislava: Stimul, 2017, 135 s. ISBN 978-80-8127-190-8.

 • Graffiti and Street Art : Reading, Writing and Representing the City. Edited by Konstantinos Avramidis, Myrto Tsilimpounidi. Abingdon : Routledge, 2017. 282 p. ISBN 978-1-4724-7333-(SASPRO č. 1176/02/03 : SocCrisis - Sociológia krízy: vizualizácia politiky škrtov v urbánnom priestore). Type: FAI
 • BAHNA, Miloslav. Study choices and returns of international students: On the role of cultural and economic capital of the family. In Population, Space and Place, first published: 22 May 2017. ISSN 1544-8444. Dostupné na internete: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2082/full>. Type: ADEA
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Volia voliči v obciach s rómskou populáciou ĽSNS častejšie? Analýza individuálnych a kontextuálnych faktorov volebných rozhodnutí v parlamentných voľbách 2016. In Working Papers in Sociology [elektronický zdroj], 2017, č. 1, s. 1-11. ISSN 2453-6970. Type: BDF
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Názory občanov na korupciu a ich osobná skúsenosť: Politici a úradníci sú stále skorumpovaní. Osobná skúsenosť s korupciou je však zriedkavejšia ako pred ôsmimi rokmi : tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, 3.2.2017, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2543_attach_Bahna_Zagrapan_korupcia.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: GHG
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Tolerancia radikálnych názorov narástla a súvisí s vnímaním skorumpovanosti politikov : tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, 3.2.2017, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2543_attach_Bahna_Zagrapan_radikali.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: GHG
 • BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - BARLÍK, Peter - HORŇÁK, Marcel - ZEMAN, Milan - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Za nákupom ďaleko: Rurálne potravinové púšte na Gemeri = A long way to the shop: Rural food deserts in the Gemer region. In Geografický časopis, 2017, roč. 69, č. 1, s. 3-20. ISSN 0016-7193. Type: ADNA
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. O (ne)zmeniteľnosti človeka alebo čo sa môžu reformátori naučiť od Darwina? In Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku". - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2016, s. 17-25. ISBN 978-80-89607-50-1.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku). Type: AEDA
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - PACHEROVÁ, Soňa. Na záujmy žien majú dohliadať odbory : rozhovor. In Pravda, 12.9.2017, roč. XXVII, č. 210, s. 4. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/441451-na-zaujmy-zien-maju-dohliadat-odbory/>. Type: GII
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - PACHEROVÁ, Soňa. Čambáliková: Ženy oceňujeme morálne, nie však materiálne : rozhovor. In Pravda, 27..2017, roč. XXVII, č. 272, s. 3. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • FEINBERG, Joseph Grim. Reading Vaclav Havel. Recenzia na: Reading Václav Havel / David S. Danaher. - Toronto : University of Toronto Press, 2015. Type: BDNA
 • GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - BAHNA, Miloslav - SLOSIARIK, Martin. Sila nestálosti: volatilita voličov na Slovensku vo voľbách 2016 = Strength of instability: voters’ volatility in Slovak election 2016. In Středoevropské politické studie, 2017, roč. 19, č. 1, s. 1-24. ISSN 1212 7817. Dostupné na internete: <https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/6861/6357>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research. VEGA č. 2/0007/16 : Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku = Election 1946 and Election 2016 in Slovakia). Type: ADEB
 • HRBKOVÁ, Lenka - ZAGRAPAN, Jozef - CHYTILEK, Roman. The Demand Side of Negativity and Privatization in News: Experimental Study of News Consumer Habits. In Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences : Studies in Systems, Decision and Control. - Cham : Springer International Publishing AG, 2017, s. 55-70. ISBN 978-3-319-54818-0. ISSN 2198-4182. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54819-7_5>. Type: ABC
 • KLOBUCKÝ, Robert - ČENTÉŠ, Jozef. Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi = Alternative Sanctions for Drug Law Offences in Slovakia: Restorative Justice in Practice. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 2, s. 155-178. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uploads/04201155Klobucky%20-%20zalomena%20OK%20autorom.pdf>. Type: ADDA
 • KLOBUCKÝ, Robert. Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike : analýza dát z výskumu NMCD "Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2015". Bratislava : Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2017. 28 s. ISBN 978-80-8143-208-8. Type: GAI
 • KLOBUCKÝ, Robert - MRVA, Marianna. Všeobecná dôvera v slovenskej populácii je na relatívne nízkej ale stabilizovanej úrovni : tlačová konferencia v rámci projektov APVV-14-0527, APVV-15-0653, 3.2.2017, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 3 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2543_attach_TB_Klobucky_Mrva.pdf>. Type: GHG
 • KLOBUCKÝ, Robert - BAHNA, Miloslav. Zamestnanie ako zdroj obživy alebo aj niečo viac: Pracovali by sme, ak by sme nemuseli? : tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, 23. 6. 2017, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: GHG
 • KLOBUCKÝ, Robert - BAHNA, Miloslav. Aké vlastnosti zamestnania sú dôležité a ako ľudia na Slovensku hodnotia svoje zamestnanie : Tlačová konferencia v rámci projektu APVV-14-0527, 23. 6. 2017, SAV [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2677_attach_klobucky_bahna_vlastnosti_zamestnania.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: GHG
 • KRIVÝ, Vladimír. Postoje slovenskej verejnosti k utečencom a k zjednocujúcim snahám EÚ [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 8 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2543_attach_TB_Krivy_utecenci_EU.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Type: GHG
 • KRIŽAN, František - ZEMAN, Milan - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg and der Donau (Rakúsko) = Cross-border shopping behaviour of consumers from Slovakia: case study from Hainburg an der Donau (Austria). In Geographia Cassoviensis, 2017, roč. 11, č. 2, s. 5-17. ISSN 1337-6748. Type: ADNB
 • KUSÁ, Zuzana - JUŠČÁKOVÁ, Zuzana. Ready for Inclusive Education? Ethnographic and Survey Perspectives. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 3, s. 309-337. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225.(Vega č. 2/0157/14 : Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti = Social Inclusion in School from the Perspective of Sociology of Everyday Life. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Type: ADDA
 • KUSÁ, Zuzana. Za hranicou solidarity. Obhajovanie princípu dôstojnosti pre všetkých = Beyond Solidarity Boundaries. Defending the Principle of Dignity for All. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 5, s. 507-541. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uploads/10191050Kusa%20-%20OK.pdf>. Type: ADFB
 • KUSÁ, Zuzana. "Roma living conditions? I do not care for them at all!" Attempt to interpret lack of solidarity to poor in Slovakia. In (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association [elektronický zdroj]. - Athens : European Sociological Association, 2017. Dostupné na internete: <https://www.conftool.pro/esa2017/index.php?page=browseSessions&form_session=1572#paperID1802>((Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association). Type: AFG
 • KUSÁ, Zuzana. "We do not have inclusion strategy in our school as all kids are ours!" Making injustice invisible in Slovak education. In ECER 2017. Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research. : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - Copenhagen : European Educational Research Association, 2017. Dostupné na internete: <http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/22/contribution/42028/>(ECER 2017. Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research : European Conference on Educational Research). Type: AFG
 • KUSÁ, Zuzana - PACHEROVÁ, Soňa. Kusá: Viem, že moje názory mnohých rozčuľujú : rozhovor. In Pravda, 4.1.2017, roč. XXVI, č. 3, s. 4-5. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • KUSÁ, Zuzana. Bauman nám odkazuje, že sa máme starať. In SME, 2017, roč. 25, č. 11, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • LINDBLOOM, Jana. Losing national wealth? Unsettled public debate on land ownership, rights and reforms. In XXVII European Society for Rural Sociology Congress : Book of abstracts Krakow, Poland, July 24-27 2017 [elektronický zdroj]. - Krakow : Uniwersytet Jagiellonski, 2017, p. 39-40. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.esrs2017.confer.uj.edu.pl/documents/116230145/0/ESRS2017_Abstracts.pdf/94683237-3062-40f8-8cde-127f9ad36476>(Vega 2/0184/15 : Organizačné zmeny a organizácia zmeny = Organizational changes and the organization of change). Type: AFG
 • MAJO, Juraj - TÍŽIK, Miroslav. 150 rokov zmien národnostného a konfesionálneho zloženia Slovenska [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2706&r=1>. Type: GHG
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Jiří Horák: Dechristianiazace českých zemí. Sekularizace jako záměr. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 1, s. 145-149. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Dechristianiazace českých zemí. Sekularizace jako záměr / Jiří Horák. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - ISBN 978-80-244-4936-4. Type: EDI
 • MORAVANSKÁ, Katarína. Slavomíra Ferenčuhová: Sociologie města 20. a 21. století. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 2, s. 234-237. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Sociologie města 20. a 21. století. - Praha : SLON, 2013. - ISBN 978-80-7419-162-6. Type: EDI
 • MRVA, Marianna. Sociologický výskum spotreby kultúry: po kine sú pamiatky. In Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, 2016, roč. 26, č. 4, s. 4-16. ISSN 1335-4515. Type: BDF
 • PODOLINSKÁ, Tatiana - TÍŽIK, Miroslav - MAJO, Juraj. Religiosity in Slovakia - White Paper [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.budoucnostnabozenstvi.cz/wp-content/uploads/2017/04/20170407_SlovakWP_PDF.pdf>(Projekt Templetonovej nadácie grant ID 58599 : Budúcnosť náboženstva z perspektívy strednej a východnej Európy). Type: GHG
 • SMITH, Simon. Discussing the News : The Uneasy Alliance of Participatory Journalists and the Critical Public. Palgrave Macmillan, 2017. 151 p. ISBN 978-3-319-52964-6(FP7-PEOPLE-2011-IEFG : Médiami umožnená e-participácia na Slovensku = Media-hosted eParticipation in Slovakia). Type: AAA
 • TÍŽIK, Miroslav. Slovakia. Secularization of Public Life and Desecularization of the State. In Religion and Secularism in the European Union: State of Affairs and Current Debates (Dynamiques citoyennes en Europe). - Brussels : Peter Lang, 2017, p. 161-167. ISBN 978-2807603332.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Type: AECA
 • TÍŽIK, Miroslav. Zabudnutá metodológia v sociológii náboženstva, alebo nekritická práca so sociologickými dátami : anotace [elektronický zdroj]. Praha : Česká sociologická společnost, 2017. 1 s. Dostupné na internete: <http://css2017.ff.cuni.cz/prispevky/>(ČSS 2017 : konference). Type: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav. The measurement of What? Problems of the measurement of religious affiliation and behaviour in Europe [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://wp.unil.ch/issr2017conference/files/2016/11/Programme_sessions.pdf>(Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies : ISSR Conference). Type: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav - ZEMAN, Milan. Religiozita obyvateľov Slovenska a postoje občanov k náboženstvu. Demokratickosť a občania na Slovensku II. : pramenno-analytická publikácia = Religiosity in Slovakia and Attituteds of Citizens Toward the Religion. Democracy and Citizens in Slovakia II. [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. 276 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2737_attach_Pramenna_DoS_2014_cast_2.pdf>. ISBN 978-80-89897-04-9(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change). Type: BAB
 • TÍŽIK, Miroslav. Sociológ aj slovenskej kultúry. Za Zygmuntom Baumanom. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 1, s. 139-144. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uploads/03061011Bauman%20-%20nekrológ.pdf>. Type: BDMB
 • TÍŽIK, Miroslav. Dilbar Alieva: Sociology of Everyday Life. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 6, s. 714-720. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Sociológia každodennosti / Dilbar Alieva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015. - ISBN 978-80-85544-89-3. Type: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Dilbar Alieva: Sociológia každodennosti. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2017, roč. 49, č. 5, s. 588-594. (0.283 - IF2016). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Sociológia každodennosti / Dilbar Alieva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015. - ISBN 978-80-85544-89-3. Preložené pod názvom: Dilbar Alieva: Sociology of Everyday Life / Miroslav Tížik. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uploads/10191057Alieva%20-%20recenzia.pdf>. Type: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Zabudnutá metodológia v sociológii náboženstva, alebo nekritická práca so sociologickými dátami : výročná konferencia Českej sociologickej spoločnosti, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe, 1. – 3. 2. 2017 [elektronický zdroj]. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe, 2017. 20 s. Dostupné na internete: <http://sites.ff.cuni.cz/css2017/wp-content/uploads/sites/95/2017/02/D9_Tizik.pdf >. Type: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav - ZEMAN, Milan. Zmeny alebo stabilita postojov k politike a religiozita obyvateľov Slovenska od roku 1968 : Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti. Bratislava, 21. septembra 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2706&r=1>. Type: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Sociológia ako prístup k svetu. In Pravda, 22.4.2017, roč. XXVII, č. 93, s. 30-31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/427594-sociologia-ako-pristup-k-svetu/>. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Ukotvený život v tekutom svete. In Pravda, 14-15.1.2017, roč. XXVI, č. 25, s. 18-19. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Výnimky potvrdzujúce bezprávie. In Pravda, 14.9.2017, roč. XXVII, č. 212, s. 31. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • TSILIMPOUNIDI, Myrto. Sociology of Crisis : Visualising urban austerity. Abingdon : Routledge, 2017. 191 p. ISBN 987-1-138-83991-5(SASPRO č. 1176/02/03 : SocCrisis - Sociológia krízy: vizualizácia politiky škrtov v urbánnom priestore). Type: AAA
 • WALSH, Aylwyn - TSILIMPOUNIDI, Myrto. Dear TINA: Protesting Institutions in Times of Crisis. In Qualitative Inquiry, 2016, vol., no., p. ISSN 1077-8004. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077800416643984>(SASPRO č. 1176/02/03 : SocCrisis - Sociológia krízy: vizualizácia politiky škrtov v urbánnom priestore). Type: ADMA
 • ZEMAN, Milan. Marketingový výskum správania zákazníka v maloobchodnej predajni. In KITA, Pavol et al. Obchodná prevádzka : vybrané problémy. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s. 184-198. ISBN 978-80-225-4349-1. Type: ACD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus