Information Page of SAS Organisation

Institute for Research in Social Communication

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Ako zlepšovať medziskupinové vzťahy v škole : skúsenosti a potreby slovenských učiteľov a učiteliek [Improving intergroup relations in school : experience and needs of Slovak teachers]. In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková, M. Blatný, I. Burešová a ďalší. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 6-13. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings16.pdf>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFD
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Riaditelia základných škôl v porovnávacom prehľade. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2017, roč. 8, č. 3, s. 168-188. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-8/cislo-3/pedagogika-3-2017.pdf>. Type: ADFB
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Význam deliberatívnej demokracie v školskom prostredí. In Paradigmy zmien edukácie v 21. storočí : Zborník príspevkov z XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a postdoktorandov ; recezenti: G. Petrová, M. Zelina, ISBN 978-80-558-1209-0. Type: AFD
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Význam deliberatívnej demokracie v školskom prostredí. In Paradigmy zmien edukácie v 21. storočí: Program konferencie a zborník abstraktov, ISBN 978-80-558-1208-3. Type: AFH
 • BIANCHI, Gabriel. Mediálny obraz sexuality na Slovensku [Media representation of sexuality in Slovakia]. In Sexuality 8 : (de)konstrukce - (re)prezentace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9.-11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 9-17. ISBN 978-80-87895-60-3.(VEGA 2/0015/12 : Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Type: AFC
 • BZDÚCH, Vladimír - JARIABKOVÁ, Katarína. Výskum Williamsovho syndrómu na Slovensku. In Pediatria : Vedecko-odborný lekársky časopis, 2017, roč. 5, č. 12, s.237-241. ISSN 1336-863X. Type: ADFB
 • BZDÚCH, Vladimír - SKOKŇOVÁ, Martina - BRENNEROVÁ, Katarína - PETROVIČ, Robert - CHANDOGA, Ján - FAJKUSOVÁ, Lenka - JARIABKOVÁ, Katarína - BEHÚLOVÁ, Darina. Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm. In Via practica, 2017, roč. 14, suplement č. 2, 6. Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 9. november 2017, s. 23-24. ISSN 1336-4790. Type: AFH
 • CAPRARA, Gian Vittorio - VECCHIONE, Michele - SCHWARTZ, Shalom H. - SCHOEN, Harald - BAIN, Paul - SILVESTER, Jo - CIECIUCH, Jan - PAVLOPOULOS, Vassilis - BIANCHI, Gabriel - KIRMANOGLU, Hasan - BASLEVENT, Cem - MAMALI, Catalin - MANZI, Jorge - KATAYAMA, Miyuki - POSNOVA, Tetyana - TABERNERO, Carmen - TORRES, Claudio - VERKASALO, Markku - LÖNNQVIST, Jan-Erik - VONDRÁKOVÁ, Eva - CAPRARA, Maria Giovanna. Basic Values, Ideological Self-Placement, and Voting : A Cross-Cultural Study. In Cross-Cultural Research, 2017, vol. 51, issue 4, p. 388-411. (0.851 - IF2016). ISSN 1069-3971. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1069397117712194>. Type: ADMB
 • DOMÍNGUEZ, Giazú Enciso - PUJOL, Joan - MOTZKAU, Johanna F. - POPPER, Miroslav. Suspended transitions and affective orderings : from troubled monogamy to liminal polyamory. In Theory and Psychology, 2017, vol. 27, no. 2, p. 183-197. (0.820 - IF2016). ISSN 0959-3543. Type: ADCA
 • FÚSKOVÁ, Jana - HARGAŠOVÁ, Lucia - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona. Why we can't and shan't measure gender. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2017, vol. 27, no. 2, p. 205-218. (2017 - Scopus, De Gruyter, The Philosopher's Index). ISSN 1337-401X.(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Type: ADNB
 • FÚSKOVÁ, Jana - HARGAŠOVÁ, Lucia. Dekonštrukcia normatívu ženskosti : konštrukcia feminity u žien s neheterosexuálnou orientáciou [Deconstruction of women's role normative : construction of feminity within non-heterosexual women]. In Sexuality 8 : (de)konstrukce - (re)prezentace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9.-11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 31-44. ISBN 978-80-87895-60-3.(VEGA 2/0015/12 : Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Type: AFC
 • FÚSKOVÁ, Jana - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - BLAŽEKOVÁ, Kristína. (De)konštrukcia normatívu rodiny a jej hodnota u detí v náhradnej starostlivosti : Projektívne techniky identifikácie. In Komunitná psychológia na Slovensku : zborník zo 4. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku 2017. Editorka Júlia Kanovská Halamová; recenzenti Jana Plichtová, Lenka Kostovičová, Peter Broniš. - Bratislava : Univerzita Komenského - Ústav aplikovanej psychológie FSEV, 2014, s. 18-34. ISBN 978-80-223-3748-9. Dostupné na internete: <https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/2017_18/Dok1.pdf>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFD
 • HADARICS, Márton - KENDE, Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Anti-Roma prejudice as a unique form of intergroup bias and exclusion from the national ingroup. In 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada, July 5-8, 2017) : Programme and Abstract book. - Granada : EASP - Universidad de Granada, 2017, p. 87. Type: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Hľadanie rovnováhy medzi profesionalitou a intimitou v náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. In Komunitná psychológia na Slovensku : zborník zo 4. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku 2017. Editorka Júlia Kanovská Halamová; recenzenti Jana Plichtová, Lenka Kostovičová, Peter Broniš. - Bratislava : Univerzita Komenského - Ústav aplikovanej psychológie FSEV, 2014, s. 120-130. ISBN 978-80-223-3748-9. Dostupné na internete: <https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/2017_18/Dok1.pdf>. Type: AFD
 • KALMÁROVÁ, Viera - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej. Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám? : Správa z výskumu [elektronický zdroj]. Posudzovatelia: Pavol Hardoš, Marek Hlaváč, Juraj Medzihorský. Bratislava : [Štátna školská inšpekcia], 2017. 77 s. Preložené pod názvom: ISBN 978-80-971552-6-1. Dostupné na internete: <https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Sprava_z_vyskumu.pdf>. Type: AGI
 • KALMÁROVÁ, Viera - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej. Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám? [elektronický zdroj]. In: Mládež a extrémizmus - Výskumy, úvahy, odporúčania. Zostavil Tomáš Nociar. Bratislava : Inšitút pre medzikultúrny dialóg, 2017. 28 s. Dostupné na internete: <http://www.ipmd.sk/wp-content/uploads/2017/12/MaE_book_A4_web.pdf>. ISBN 978-80-970915-3-8. Type: BEF
 • KAŠČÁK, Ondrej. Produkcia a reprodukcia vedenia v neoliberálnych univerzitách [Production and reproduction of knowledge in neoliberal universities]. In Vzdělání a dnešek : pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. - Praha : Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum, 2016, s. 106-123. ISBN 978-80-246-3558-3.(VEGA 2/0140/15 : Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít). Type: ABC
 • KAŠČÁK, Ondrej - PUPALA, Branislav. Topography of power relations in Slovak preschool sector based on Bourdieu's field theory. In Pedagogický časopis, 2017, roč. 8, č. 1, s. 57-76. ISSN 1338-1563. Type: ADMB
 • KAŠČÁK, Ondrej. Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post-communist homo oeconomicus. In Journal of Education Policy, 2017, vol. 32, issue 2, p. 159-175. (2.313 - IF2016). ISSN 0268-0939. Type: ADMB
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. In International Journal of Intercultural Relations, 2017, vol. 60, p. 12-27. (1.183 - IF2016). ISSN 0147-1767. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176716302851>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: ADCA
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - ABRAHAM, Monika - BABOŠ, Pavol - SZECSÁNYIOVÁ, Karin. Imagined contact may improve anti-Roma attitude, but it is direct contact that matters : two studies from Slovakia. In 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology (Granada, July 5-8, 2017) : Programme and Abstract book. - Granada : EASP - Universidad de Granada, 2017, p. 176. Type: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan - HARGAŠOVÁ, Lucia. Môže koncept kvality života znižovať napätie medzi starostlivosťou a výchovou v ústavnej starostlivosti? [Quality of Life – Is the Concept able to reduce a Tension between Care and Education in Residental Care?]. In Návrat pedagogiky do detských domovov. - Trenčín : SpoSoIntE, 2017 : Zostavovateľ: Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc., Recenzenti: Prof. PhDr. Vasil Kusín, DrSc., Prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD., PhDr. Petronela Šebestová, PhD., Fakulta sociálnych štúdií VŠD Sládkovičovo, OZ Naša rodina, Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín. ISBN 978-80-89533-22-0. Type: AEDA
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - POPPER, Miroslav. Názory na asistovanú reprodukciu na Slovensku - lámanie tabu alebo absencia noriem? [Attitudes to assisted reproduction in Slovakia - breaking the taboo or absence of norms?]. In Sexuality 8 : (de)konstrukce - (re)prezentace : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (9.-11. 10. 2014, Olomouc). Dagmar Marková, Michal Bočák, Zdeněk Sloboda (eds.); recenzovali: Lenka Rovňanová, Martin Fafejta. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 92-101. ISBN 978-80-87895-60-3.(VEGA 2/0015/12 : Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti). Type: AFC
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BAČOVÁ, Viera - BIANCHI, Gabriel - ČERMÁK, Ivo - MIOVSKÝ, Michal - PLICHTOVÁ, Jana. Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 4, s. 401-414. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X.(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Type: ADCA
 • POSLON, Xenia Daniela - PAVLÍČKOVÁ, Romana - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Predstavovaný kontakt a spoločná skupinová identita. In Komunitná psychológia na Slovensku : zborník zo 4. ročníka vedeckej konferencie Komunitná psychológia na Slovensku 2017. Editorka Júlia Kanovská Halamová; recenzenti Jana Plichtová, Lenka Kostovičová, Peter Broniš. - Bratislava : Univerzita Komenského - Ústav aplikovanej psychológie FSEV, 2014, s. 81-91. ISBN 978-80-223-3748-9. Dostupné na internete: <https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/2017_18/Dok1.pdf>(VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Type: AFD
 • SCHMITT, David P. - ALCALAY, L. - ALLIK, Jüri - ALVES, I.C.B. - ANDERSON, C.A. - ANGELINI, A.L. - ASENDORPF, Jens B. - AUSTERS, I. - BALAGUER, Isabel - BAPTISTA, Américo - BENDER, Sóley S. - BENNETT, Kevin - BIANCHI, Gabriel - BIRASHK, Behrooz - BLESKE-RECHEK, April - BOHOLST, F. - BOOTHROYD, Lynda - BORJA, Teresa - BOS, Arjan - BRAINERD, Edwin - BRASE, Gary L. - BRITES, José - BURAKOVA-LORGNIER, M. - BYRD, Mark - CAMILLERI, J.A. - CIANI, Andrea Camperio - CARAL, Leo Gerard A. - CARNELLEY, Katherine B. - CARVALHO, Marina - CASSON, Janette - CASTILLO, Isabel - CASTRO, Alejandro - CASULLO, Maria Martina - CHIRKOV, Valery I. - CHOI, Jean - COHEN, Danielle - COLLIN-HANSEN, Cecilie Amalie - COMMISSO, Melissa A. - CONSUEGRA, Elvira - CORDOVEZ, Lorena - CUKUR, Cem Safak - CUNEN, Mary Ann Borg - CUNNINGHAM, Michael - CURL, Layton Seth - DANIEL, Petra - DENISSEN, Jaap J.A. - DESMARAIS, Serge - DESOUZA, Eros - DIAZ-LOVING, Rolando - ELIAS, M. Shamsuddin - ENDRIULAITIENE, Aukse - EREMSOY, Ekin - EXPÓSITO, Francisca - FALZON, Ruth - FERNANDEZ, Ana Maria - FERNANDO, Kumari - FERREIRA, José H.B.P. - FINK, Bernhard - FISHER, Maryanne - FITNESS, Julie - FLOWERS, Karissa - FREDERICK, David - FRY, Sirpa - FUKUSHIMA, Osamu - GAINES, JR., Stanley O - GALLIHER, Renee V. - GANDARI, E. - GEHER, Glenn - GENTILE, Douglas A. - GERI, Jessica M. - GIRI, V.N. - GOLDEN, Deborah - GORDON, Fiona - GORDON, Kristina C. - GRAMMER, Karl - GRIMALDI, Liria - GIUNTA, Stephen - HAJDÚ, Endre - HALBERSTADT, Jamin - HALD, Gert - HALIM, Magdalena S. - HAQUE, Shamsul - HARLEM, Siri Katinka - HEARNS, Krystle A. - HEAVEN, Patrick - HELWEG-LARSEN, Marie - HERRERA, Eduardo Wills - HERRERA, Dora - HERTEL, Janine - HOFFMANN, Heather - HØGH-OLESEN, Henrik - HOULE, Barbara J. - HUDEK-KNEZEVIC, Jasna - JAAFAR, Jas - KAFETSIOS, Konstantinos - KARDUM, Igor - KENNAIR, Leif Edward Ottesen - KHOURY, Brigitte - KÖKÉNY, Tibor - KOLLER, Silvia - KONRADS, Solvina - KRAFT, John R. - KUHLE, Barry X. - KUN, Agota - LAIREITER, Anton-Rupert - LÁNYI, Katalin - LAURI, Maryanne - LAVY, Shiri - LAWAL, Olufemi Adigun - LEGKAUSKAS, Visvaldas - LI, Chen - LIN, Hung-Yu - LLOYD, Robert - LOCKE, Kenneth D. - LOMBARDO, Sylvie A. - LUKŠÍK, Ivan - LYTHE, Brian - LYUBOMIRSKY, Sonja - MALINEN, Sanna - MARTIN, Heather J. - MASHEGO, Teresa-Anne B. - MILLS, Michael E. - MIKULINCER, Mario - MORDENO, Imelu G. - MOYA, Miguel - NDEYA-NDEREYA, C. - NELISSEN, Mark - NEYER, Franz J. - NYBORG, Helmuth - OLIVEIRA, V.B. - OPRE, A. - OSMAN, S. L. - PAULHUS, D. L. - PAWLOWSKI, B. - PENKE, L. - PEPLAU, L. A. - PETROVIC, N. - PLATEK, S. M. - PODOBNIK, N. - POLONYI, T. - POPPER, Miroslav - REIPS, Ulf-Dietrich - ROWATT, W. C. - RUCH, W. - RUKUNI, M. M. - RUS, V. S. - SAGARIN, B. J. - SAKAGUCHI, K. - SALAS, S. - SANDNABBA, N. Kenneth - SANTTILA, P. - SCHACHNER, D. A. - SCHMIDT, M. - SCHÜTZ, A. - SHACKELFORD, T. K. - SHAVER, P. R. - SIBISI, Lindiwe B. T. - SICHONA, F. - SIMONETTI, F. - SINESHAW, T. - SOUMA, T. - STANOJEVIC, T. S. - SUKIENNIK, I. - SÜMER, N. - SZEGHYOVÁ, Petra - SZENTE, S. L. - SZLENDAK, T. - TEFERA, D. - THOMA, N. - TIFFERET, S. - TKACH, Ch. - TORDAI, Z. - TRANTHAN, E. - TSAOUSIS, I. - TUNGARAZA, F.S.K. - DUYNSLAEGER, M. v. - EMPELEN, P. v. - OVERWALLE, F. v. - VANWESENBEECK, I. - VARELLA, M. A. C. - VERA-VILLARROEL, P. - VORACEK, M. - VORONTSOV, D. - WAN, W. - WEISS, Petr - WELSH, D. P. - WIDYATMOKO, S. - WOERTMAN, L. - WOOD, E. - WOODWARD, L. - YE, Hai - YOUN, G. - ZUPANČIČ, A. Narcissism and the Strategic Pursuit of Short-Term Mating: Universal Links across 11 World Regions of the International Sexuality Description Project-2. In Psychological Topics, 2017, roč. 26, č. 1, s. 89-137. Type: ADCA
 • ŠULAVÍKOVÁ, Blanka - SEJČOVÁ, Ľuboslava. „Umenie žiť" z pohľadu adolescentov a dospelých. In Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku [seriál], 2017, roč. 24, č. 2, s. 12-24. Dostupné na internete: <http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/2-2017/ppp2-2017-cla2.pdf>. Type: ADFB
 • ŠULAVÍKOVÁ, Blanka. Philosophical questions about the "art living". In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2017, vol. 273, no. 2, p. 219-234. (2017 - Scopus, De Gruyter, The Philosopher's Index). ISSN 1337-401X.(VEGA 2/0048/15 : Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie). Type: ADNB
 • TESÁR, Marek - PUPALA, Branislav - KAŠČÁK, Ondrej - ARNDT, Sonja. Teachers’ voice, power and agency: (un)professionalisation of the early years workforce. In Early Years, 2017, vol. 37, issue 2, p. 189-201. Type: ADMB
 • URBAN, Kamila. Ako dosiahnuť autoregulované učenie? [How to achieve self-regulated learning?]. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2016/2017, roč. 20, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-2733. Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] URBAN, M. Identita autora: Príbehy, sociálne reprezentácie a naratívne Self v slovenskej kinematografii v rokoch 2012 – 2017. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2017, s. 244. ISBN 978-80-224-1631-3

 • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Metakognitívny monitoring pri riešení verbálnych a neverbálnych úloh u detí predškolského veku. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 6, s. 521-535. (0.242 - IF2016). ISSN 0009-062X. Type: BDE
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Reprezentácie muža a ženy v súčasných slovenských hudobných filmoch určených pre deti [The representation of men and women in contemporary Slovak musical films aimed at children]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 1, s. 63-81. ISSN 0037-699X. Type: ADFB

  Citácie:
  [4.1] URBAN, M. Identita autora: Príbehy, sociálne reprezentácie a naratívne Self v slovenskej kinematografii v rokoch 2012 – 2017. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2017, s. 245. ISBN 978-80-224-1631-3

 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Type: FAI
 • Myslenie niekedy bolí, no bez bolesti niet radosti : náš hosť prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. Rozhovor pripravil Ľubomír Pajtinka. In Rodina a škola, 2017, roč. 66, č. 6, s. 8-11. Type: GII
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PUPALA, Branislav. Ex post nad kauzou Sloboda v písaní = Ex post on the case of Freedom for writing. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2017/18, roč. XXI., č. 1-2, s. 4-18. ISSN 1335-2733. Type: BDFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus