Information Page of SAS Organisation

Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Prvý kontakt s kontaktnými intervenciami na slovenských školách. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Type: AFG
 • ARAVENA, Felipe - KAŠČÁK, Ondrej - QUIROGA, Marta - HALL, Gene. Teacher Economic Incentives in Private Subsidized Schools in Chile. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 3, s. 207-224. ISSN 0049-1225. Type: ADDA
 • FÚSKOVÁ, Jana - KUSÝ, Peter - VAŠKO, Lukáš. Percepcia rodiny u adolescentov a mladých dospelých v náhradnej starostlivosti = Perception of Family in Adolescents and Young Adults in Substitute Care. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 52, č. 1 (2018), s. 36-49. ISSN 0555-5574. Type: ADFB
 • Vedomosti nestačia, treba otvorené školy. Rozhovor pripravil Milan Čupka. In Pravda, 10.2.2018, s. 14-17. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/458258-vedomosti-nestacia-treba-otvorene-skoly/>. Type: GII
 • LEIX, Alicia - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Stosunek Słowaków do Polaków - kompleksowy obraz na podstawie badań jakościowych i ilościowych = Attitudes of Slovaks towards Poles - A complex picture based on qualitative and quantitative research. In Sąsiedztwa III RP - Słowacja Zagadnienia społeczne. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2017, ISBN 978-83-62584-94-9. Type: ABC
 • LUKŠÍK, Ivan - HARGAŠOVÁ, Lucia. Impact of Residential Care Culture on Quality of Life of Care Leavers. In International Journal of Child, Youth and Family Studies, 2018, vol. 9, no. 2, p. 86–108. ISSN 1920-7298. Dostupné na internete: <https://journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/article/view/18214>(APVV-0368-12 : Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia. VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: ADEA
 • LUKŠÍK, Ivan - GUILLAUME, Michaela - MARKOVÁ, Dagmar - VAŠKO, Lukáš. Odkiaľ prichádza láska? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan - LUKŠÍKOVÁ, Ľubica - HARGAŠOVÁ, Lucia. Láska v pojmovej mape profesionálneho rodičovstva. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Type: AFG
 • PEŠŤANSKÁ, Zuzana - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Online pôrodný aktivismus rómskych žien: rod, etnicita a chudoba. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Type: AFG
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Zmenené stavy vedomia z pohľadu procesorientovanej psychológie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XVII. ročník : „Až bude naše tělo bez duše i ducha" - poznávání vnitřního světa (bulletin abstraktů) 2018. Type: AFG
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Type: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Perspektívy vývinu čitateľskej gramotnosti v prostredí IKT : Potenciálne prínosy a riziká. In Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, 2018. ISBN 978-80-972668-2-0.(VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Type: AFD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus