Information Page of SAS Organisation

Institute of Archaeology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BEDNÁR, Peter - BLAŽOVÁ, Elena - RUTTKAY, Matej. Databázy a informačné systémy v Archeologickom ústave SAV = Databases and Information Systems in the Archaeological Institute of the SAS. In Počítačová podporav archeologii 17/2018 : Kouty, 28. -30. 5. 2018. Editor David Novák. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018, s. 33. ISBN 978-80-7581-007-6. Type: AFE
 • BEDNÁR, Peter - RUTTKAY, Matej. Nitra = Nitra. In Wielkie Morawy : Informacje o wystawie - katalog Wielkie Morawy. - Gniezno ; Szczecin : Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego : Triglav, 2017, s. 171-182, 291-298. ISBN 978-83-61391-15-9. Type: BEE
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Pustý hrad vo Zvolene a hrad Peťuša : vo svetle aktuálnych výskumov. Recenzenti Marta Mácelová, Dominik Repka. Zvolen : Mesto, 2018. 100 s. ISBN 978-80-570-0010-5. Type: AAB
 • BELJAK, Ján. Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene v poslednom desaťročí. In Zachráňme hrady : Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 - 2017. - Bratislava : Združenie Zachráňme hrady, 2018, s. 199-204. ISBN 978-80-972995-0-7. Type: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol. Využitie krajiny stredného Liptova v praveku a včasnej dobe dejinnej = Die Nutzung der Landschaft der mittleren Liptau (Liptov) in der Urzeit und in der frühen historischen Zeit. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 147-196. ISSN 0560-2793.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Type: ADNB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2014-2016 = Archaeological research of Lietava castle in the years 2014-2016. In Vlastivedný zborník Považia XXVIII. - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 69-88. ISBN 978-80-88877-80-6.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. The Post-medieval Pottery from the Nitra Castle (the Archaeological Excavation in 2010 and 2013). In Europa 2018 : Postmediaevalis : Post-medieval pottery between (its) borders. - Prague : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences : Centre for the Processing, Documentation and recording of Archaeological Finds, 2018, s. 43. ISBN 978-80-7581-004-5. Type: AFG
 • BIELICH, Mário. The Post-medieval Pottery from the Nitra Castle : (poster). In Europa 2018 : Postmediaevalis : Post-medieval pottery between (its) borders. - Prague : Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences : Centre for the Processing, Documentation and recording of Archaeological Finds, 2018, nestr. ISBN 978-80-7581-004-5.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BIELICH, Mário. Kovarce - Kostol sv. Mikuláša : VS 19644. Nitra : AÚ SAV, 2018. 84 s. Type: AGI
 • BIELICH, Mário. Kovarce kostol sv. Mikuláša [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Kovarce-1.pdf>(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora. Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, Southwestern Slovakia. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2017, roč. LXIII, s. 111-134. ISSN 0139-5424. Type: ADFB
 • BIELICHOVÁ, Zora - DUCHOŇOVÁ, Diana - BIELICH, Mário. Archaeological and historical records of turkey (Meleagris gallopavo) from Slovakia. In Exploring the transatlantic history of the Turkey through archaeological evidence : International Workshop 12.6. 2018. - York : University, 2018, nestr.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Type: AFK
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. The late La Tène settlement features in Bernolákovo, distr. Senec, Slovakia : poster. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFK
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Hlavný redaktor [2013-] Gertrúda Březinová, Alena Bistáková. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1956-. 2 x ročne. ISSN 0560-2793. Type: FAI
 • ČAMBAL, Radoslav - KOVÁR, Branislav. Foreign pottery in the late La Tène environment of the Bratislava oppidum as exemplified by the finds at the site of Vydrica. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: AFK
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Potential and Perspectives of Underwater Archaeology in Slovakia. In Archaeology: Just Add Water : Underwater Research at the University of Warsaw. - Warszawa : Instytut Archeologii UW, 2018, s. 203-216. ISBN 978-83-61376-71-2.(VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt). Type: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Archeológia pod hladinou slovenských riek a jazier. Dokumentácia lokalít pod vodou = Archaeology under the Surface of Slovakian Rivers and Lakes. Documentation of the Underwater Sites. In Počítačová podpora v archeologii 17/2018 : Kouty, 28. -30. 5. 2018. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2018, nestr. ISBN 978-80-7581-007-6. Type: AFK
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Komárno - Nám. M.R. Štefánika, Pohraničná ul. ... : VS 19672. Nitra : AÚ SAV, 2018. 50 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Komárno - Šinkove záhrady, most : VS 19673. Nitra : AÚ SAV, 2018. 54 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Zbehy - výskum polykultúrnej lokality pri výstavbe cestnej infraštruktúry pre Priemyselný park Nitra [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Daňová_Cheben-Priemyselný-park-NR.pdf>. Type: GHG
 • DRAŽIL, Tomáš - BARLOG, Milan - GUTTOVÁ, Anna - HRIC, Karol - KORMANČÍK, Jozef - LESKOVJANSKÁ, A. - MIHÁĽ, František - OLEKŠÁK, Peter - SOJÁK, Marián - ŠTEVÍK, Miroslav. Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Zostavovateľ Tomáš Dražil. 1. vyd. Spišská Nová Ves : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Slovenský raj, 2018. 191 s. ISBN 978-80-8184-053-1. Type: BAB
 • ELSCHEK, Kristian. Rímske emailové spony zo Slovenska a nové nálezy emailových spôn zo Záhoria = Römische Emailfibeln aus der Slowakei und neue Emailfibelfunde vom Záhorie-Gebiet. In Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). - Brno : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 169-180. ISBN 978-80-86023-63-2. ISSN 1804-1345. Type: AECA
 • ELSCHEK, Kristian. Die latènezeitliche Besiedlung des slowakischen Marchgebiets und die Zentralsiedlung von Zohor-Piesky im 3-1 Jh. vor Chr. (Bez Malacky). In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFE
 • FOTTOVÁ, Eva. Trenčín - Braneckého ul., č. 160/10, p.č. 326/1,5 : VS 19614. Nitra : AÚ SAV, 2018. 20 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Dana - HUNKA, Ján. Divín Hrad : 2012-2015 : Katalóog výstavy. Divín : Osvetové stredisko správy kultúrnych pamiatok ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. 120 s. ISBN 978-80-570-0118-8(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: BAB
 • FOTTOVÁ, Eva. Trenčín- Rekonštrukcia plynovodov - centrum 2 - 2016 - 2017 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Web_poster_Trenčin.pdf>. Type: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - Hrad - 2017 - VI. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Divin-2017.pdf>. Type: GHG
 • GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal. Slepčany - RFO-011-NR/LV - 2.etapa : VS 19675. Nitra : AÚ SAV, 2018. 56 s. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal. Vráble - RFO-011-NR/LV - 1.etapa : VS 19674. Nitra : AÚ SAAV, 2018. 66 s. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - MELO, Matúš. Topoľčany : VS 19665. Nitra : AÚ SAV, 2018. 87 s. Type: AGI
 • GABULOVÁ, Monika - MELO, Matúš. Partizánske : VS 19666. Nitra : AÚ SAV, 2018. 126 s. Type: AGI
 • GARDELKOVÁ-VRTELOVÁ, Anna - RAMSL, Peter Christoph. The Remarkable Burial of a Female with Signs of Medical Care at the Cemetery of Palárikovo. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 95-106. ISSN 0560-2793.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku. VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity). Type: ADNB
 • HANULIAK, Milan. Stredoveké sídlisko z 13. storočia v Beckove = Mittelalterliche Siedlung aus dem 13. Jahrhundert in Beckov. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 107-177. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: ABB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Džingischán bol úspešný vďaka obyčajným vojakom [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/dzingischan-bol-uspesny-vdaka-obycajnym-vojakom#.Wnic2KjibGg>. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Kto boli Chazari ? In HistoryWeb, 2018, č. 6. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kto-boli-chazari#.WynaxlUyWM9>. Type: BDF
 • HUNKA, Ján. Pozostatky falšovateľskej dielne neďaleko Zbojníckeho hradu pri Ruskej Novej Vsi. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 64-66. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Nálezy mincí z oblasti hornej Nitry. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 27-33. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Poklad mincí z Považskej Teplej = Hoard of coins from Považská Teplá. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 74-75. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Vzácne robotné znaky z hradu Ľupča. In Hrad Ľupča : klenot Pohronia vo svetle vekov. - Podbrezová : Železiarne a.s., 2017, s. 29-31. ISBN 978-80-972801-5-4.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Type: AEDB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surrounding in Sedmerovec. In Litikum, 2017, volume 5, p. 5-11. ISSN 2064-3640. Type: ADEB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián. The Latest Knowledge on Use of Primary Sources of Radiolarites in the Central Váh Region (the Microregion of Nemšová – Červený Kameň). In Between History and Archaeology : Papers in honour of Jacek Lech. - Oxford : Archaeopress Archaeology, 2018, s. 115-132. ISBN 978-1-78491.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AECA
 • CHEBEN, Ivan. Komárno - Šinkove záhrady, komunikácie I/64A, k novému mostu : VS 19594. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Dolný Piritov : VS 19667. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Lužianky - Logistický park, Suchá dolina, p.č. 2055 : VS 19645. Nitra : AÚ SAV, 2018. 22 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - RD Piritovský alej : VS 19671. Nitra : AÚ SAV, 2018. 41 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Michal. Strekov - Kostol všetkých svätých : VS 19627. Nitra : AÚ SAV, 2018. 16 s. Type: AGI
 • KNOLL, Marián - HUNKA, Ján. Konzervácia kovových nálezov v Archeologickom ústave SAV v Nitre – nové poznatky. In Remeslo a kniha 2017. Eliška Jindrová (editor). - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 68-77. ISBN 978-80-8149-081-1. Type: BEF
 • KOUŘIL, Pavel - PROCHÁZKA, Rudolf - BEDNÁR, Peter - BIERMANN, Felix - BOHÁČOVÁ, Ivana - BROOKES, Stuart - ČIHÁKOVÁ, Jarmila - GALUŠKA, Luděk - GRYC, Jana - KALHOUS, David - KARA, Michal - MATLA, Marzena - MITÁČEK, Jiří - NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Miriam - PANKIEWICZ, Aleksandra - PROFANTOVÁ, Naďa - POLÁČEK, Lumír - RUTTKAY, Matej - SADOWSKI, Krzysztof - SIENIANOWSKA, Sylwia - ŠLEZÁR, Pavel - ŠTEFAN, Ivon - TOMKOVÁ, Kateřina - VIDEMAN, Jan. Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe. Jan Klápště, Slawomir Mozdzioch, Alexander Ruttkay (expert reviewers). Brno : The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, 2018. 432 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 57. ISBN 978-80-7254-010-1(VEGA č. 2/0156/14 : Stredoveké pochovávanie na Nitriansku. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AAA
 • KOVÁR, Branislav. Arktický ľad odhaľuje ekonomiku Rímskej ríše. In HistoryWeb, 2018, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/arkticky-lad-odhaluje-ekonomiku-rimskej-rise#.Ww4t1kpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Ako sa faraóni pokúsili zachrániť Egypt? In HistoryWeb, 2018, č. 4. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-faraoni-pokusili-zachranit-egypt#.Wtmv3siFPGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Laser odhalil veľkosť starovekej civilizácie. In HistoryWeb, 2018, č. 2. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/laser-odhalil-velkost-starovekej-civilizacie#.WsN7yHtuKM9 >. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Nakazili Indiáni Európanov pohlavnou chorobou? In HistoryWeb, 2018, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <www.historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nakazili-indiani-europanov-pohlavnou-chorobou#.W0yGskpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Vikingovia privážali na Island keltské otrokyne. In HistoryWeb, 2018, č. 6. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vikingovia-privazali-na-island-keltske-otrokyne#.WzMaZUpuKM8>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Mohli sa obyvatelia Rímskej ríše otráviť olovom? In HistoryWeb, 2018, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mohli-sa-obyvatelia-rimskej-rise-otravit-olovom#.W3T9EkpuKUk>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Nakazili Indiáni Európanov pohlavnou chorobou? In HistoryWeb, 2018, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nakazili-indiani-europanov-pohlavnou-chorobou#.W3T92kpuKUk>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Gaius Iulius Caesar bol plešivý. In HistoryWeb, 2018, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/gaius-iulius-caesar-bol-plesivy#.W0yISkpuKM8>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2017. In HistoryWeb, 2018, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2017#.WsN8xHtuKM9>. Type: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Ladzany - Západne od Ladzianskeho vrchu : VS 19620. Nitra : AÚ SAV, 2018. 36 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kiarov - JV od futbalového ihriska : VS 19621. Nitra : AÚ SAV, 2018. 37 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Revišťské Podzámčie - Malé Podzámčie 52 : VS 19622. Nitra : AÚ SAV, 2018. 48 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - SZ od obecného úradu : VS 19623. Nitra : AÚ SAV, 2018. 89 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kremnica - Štefánikovo námestie č. 26/26, 39, 40/4 : VS 19624. Nitra : AÚ SAV, 2018. 83 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Kremnica - Dolná 1362, p.č. 830/2,3,4,10 : VS 19625. Nitra : AÚ SAV, 2018. 51 s. Type: AGI
 • KUZMA, Ivan. Bánov - Ul. J.Kráľa, Bernolákova : VS 19647. Nitra : AÚ SAV, 2018. 17 s. Type: AGI
 • KUZMA, Ivan. Bratislava - Staré Mesto - Podhradie : VS 19641. Nitra : AÚ SAV, 2018. 19 s. Type: AGI
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice - Stredné mesto - Rekonštrukcia plynovodov KE-stred : VS 19643. Nitra : AÚ SAV, 2018. 240 s. Type: AGI
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. MPR Košice [elektronický zdroj]. Nitra, Archeologický ústav SAV. 2018. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Košice_MPR.pdf>. Type: GHG
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. MPR Košice - Poštová ulica [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Košice_Poštová-ulica.pdf>. Type: GHG
 • MALČEK, Róbert. Výsledky výskumu na lokalite Ožďany-Lapoš/Roveň v kontexte osídlenia Juhoslovenskej kotliny = Results of the Investigation at the Site of Ožďany-Lapoš/Roveň in the Context of Settlement in the Southern Slovak Basin. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 7-72. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: ADNB
 • MALČEK, Róbert. Kalinovo-Hrabovo - Háj, stožiar vedenia : VS 19659. Nitra : AÚ SAV, 2018. 23 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Jelšava - Kaštieľ - p.č. 3 : VS 19619. Nitra : AÚ SAV, 2018. 150 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Radvaň nad Dunajom - Červený piesok : VS 19648. Nitra : AÚ SAV, 2018. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Vráble - Veľké Lehemby : VS 19649. Nitra : AÚ SAV, 2018. 3 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Šahy - Na vŕšku, p.č. 686, 3802/5,7,14-16 : VS 19615. Nitra : AÚ SAV, 2018. 29 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEMERGUT, Adrián. Plášťovce - Stožiar ST, p.č.2642,2746/5,2759,3031/1,9,3040/1,8 : VS 19654. Nitra : AÚ SAV, 2018. 34 s. Type: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Bronzový predmet so zoomorfnými protónami zo Slovenského krasu. In Studia Archaeologica Brunensia : Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity, 2017, roč. 22, č. 2, s. 5-14.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia východného Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADEB
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Settlement of the Východoslovenská nížina lowland in the la Tène period (Slovakia). In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFK
 • MITÁŠ, Vladimír - ŠTUBŇA, Ján. Poznámky k výskytu horského krištáľu na archeologických náleziskách z Gemera-Malohontu a Novohradu. In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. ročník 13. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2017, s. 24-43. ISBN 978-80-85134-49-0. Type: AEDA
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19609. Nitra : AÚ SAV, 2018. 30 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert. Širkovce - Pri jelšinách : VS 19664. Nitra : AÚ SAV, 2018. 23 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - MALČEK, Róbert - MIHÁLYIOVÁ, Jana. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19663. Nitra : AÚ SAV, 2018. 31 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír. Lovinobaňa-Uderiná - J od dolnej hory : VS 19670. Nitra : AÚ SAV, 2018. 24 s. Type: AGI
 • NECHVÁTAL, Bořivoj. "Je treba byť sústavný a mať snahu uzatvárať veci, dokončovať ich" : Rozhovor s archeológom Bořivojom Nechvátalom. In Kultúrne dejiny, 2018, roč. 9, č. 1, s. 82-89. ISSN 1338-2009. Type: GII
 • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie doklady mezolitického osídlenia z územia Slovenska : Problematika a perspektívy ďalšieho výskumu. In 7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2018 : Trenčín, 17.5. 2018 (zborník abstraktov). Editori Ondrej Žaár, Tomáš Michalík. - Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 10.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: AFF
 • NEMERGUT, Adrián. Zlaté Moravce - Križovatka, ul. 1.mája : VS 19598. Nitra : AÚ SAV, 2018. 33 s. Type: AGI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Nécsey József postamester, régiséggyüjtö és múzeumalapító. In Honismeret, 2018, 46, 1, s. 71-77.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: BDE
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Deti, ktoré sa narodili do hrobu [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/deti-ktore-sa-narodili-do-hrobu#.WnibkqjibGg>. Type: BDF
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti : Dizertačná práca. Nitra ; Bratislava, 2018. 294 s. Type: DAI
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Jiří Macháček - Petr Dresler - Renáta Přichystalová - Vladimír Sládek: Břeclav-Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Spisy Masarykovy univerzity 455. Brno 2016. 506 strán. ISBN 978-80-210-8455-1. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 187-188. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Břeclav-Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí / Jiří Macháček - Petr Dresler - Renáta Přichystalová - Vladimír Sládek. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8455-1.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: EDI
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. Výšinné opevnené sídlisko otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v kontexte karpatského kultúrneho vývoja : ditertačná práca. I. Textová časť, II. Prílohy. Bratislava ; Nitra, 2018. 324 s. Type: DAI
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. The Early Medieval Hillfort Bojná-Valy, Slovakia, and its Defence System. In Acta Archaeologica Carpathica, 2017, tom 52, s. 329-351. ISSN 0001-5229. Type: ADEB
 • PIETA, Karol - JEŽIŠKOVÁ, Lucia. The Late LaTène period settlement in Liptovská Mara II, Slovakia, State of processing. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). - Praha : Archeologický ústav AV ČR : Ústav pro klasickou archeologii, 2018, nestr. Type: AFK
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Titus Kolník : In memoriam. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 179-184. ISSN 1335-0102. Type: EDJ
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Nitra - Priemyselná ulica, p.č. 3972/2,3,7 : VS 19616. Nitra : AÚ SAV, 2018. 91 s. Type: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. A sobori késö avar temetö Rómer Flóris és Miháldy István feljegyzései tükrében = Das sptätawarische Gräbererfeld von Sobor im Spiegel der Aufzeichnungen von Flóris Rómer und István NMiháldy. In Arrabona, 2017, roč. 52, s. 43-76. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Über die ersten Awarenfunde des Ungarischen Nationalmuseums - Die Ohrgehänge von Perlász. In Folia Archaeologica, 2015-2016, roč. 57, s. 121-136. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Rómer Flóris egyházi és világi elismerései, kitüntetései = Die kirchliken und weltlichen Belobigungen und Ehrenzeichen von Flóris Rómer. In Arrabona, 2017, roč. 52, s. 137-148.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Jozef Nécsey a počiatky výskumu archeologickej lokality vo Vrábľoch v polohe Fidvár/Földvár = Jozef Nécsey and the Beginnings of the Archaeological Research of the „Fidvár/Földvár” near Vráble. In Musaica archaeologica, 2017, ročník 2, číslo 2, s. 12-22. ISSN 2453-8612. Type: ADFB
 • PROHÁSZKA, Péter. Bemerkungen zu den Gravierten byzantinischen Reliquiarkreuzen des 10. Jahrhunderts im Karpatenbecken unter Berücksichtigung eines neuen Kreuzes mit der Darstellung Mariens Kyriotissa. In Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza : Tworzenie się słowianskiej Europy w ujęciu źródłozńawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 441-449. ISBN 978-83-942469-7-6. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Die Geschichte des Goldschatzes von Nagyszentmiklós. In Der Goldschatz von Sannicolau Mare (ungarisch: Nagyszentmiklós) : Teil 1. - Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018, s. 1-27. ISBN 978-3-88467-300-3.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek a Púchov-kultúra Kr. u.i. századi temetkezéseihez = Bemerkungen zu den Bestattungen der Púchov-Kultur im I. Jahrhundert n. Chr. In Korszakok és birodalmal határán - Kelták a Kárpát-medencében : címü tudományos tanácskozás konferenciakötete. - Tatabánya : Múzeum, 2017, s. 133-146. ISBN 978-963-89677-7-0. Type: AFC
 • PROHÁSZKA, Péter. A Hontmegyei Ritkaságokat Gyüjtö Társulat régészeti leltára és tevékenysége. In Honismeret, 2018, 46, 4, s. 29-36. Type: BDE
 • PROCHNENKO, Igor - HUNKA, Ján - ŽILENKO, Maria. Falšovanie mincí v severovýchodných oblastiach Uhorska v 15. - 16. storočí na základe nálezov z hradov v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina). In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 52-63. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • RAJTÁR, Ján. Christoph Hinker, Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva. In Germania : Anzeiger der Römisch - Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 2017, jahrgang 94, 1-2. Halbband 2016, s. 381-386. ISSN 0016-8874. Recenzia na: Ein Brandhorizont aus der Zeit der Markomannenkriege im südostnorischen Munizipium Flavia Solva / Christoph Hinker. - Wien : ÖAI/Phoibos, 2014. - ISBN 978-3-900305-70-3. Type: EDI
 • RAMSL, Peter Christoph. Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der Hallstatt- zur Frühlatènezeit in Nordostösterreich. In Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien, 2018, vol. 120, p. 493-502. ISSN 0255-0105.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: ADEB
 • RAMSL, Peter Christoph. War and violence at La Tène period in Middle Europe (La Tène period cemeteries at Eastern Austria, Slovakia and Moravia). In Violence in Prehistory and Antiquity. - Kaiserslautern und Mehlingen : Parthenon Verlag, 2018, s. 117-139. ISBN 978-3942994-16-3.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Type: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph. Späthallstatt-/frühlatènezeitliche Siedlungskeramik in Niederösterreich und handgeformte Keramik in Gräberfelden. In Stories that made the Iron Age : Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 195-205. ISBN 978-80-7581-002-1. Type: AECA
 • ROBAK, Zbigniew. Carolingian or not? An Analysis of the Fitting from Haliczany in the Context of other Early Medieval Finds from Selected Areas of the Western Slavic Territories. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 49-105. ISSN 1335-0102.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Type: ABB
 • ROBAK, Zbigniew - PIETA, Karol. The New Finds from Klátova Nová Ves. In Hadak útján : Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete. - Veszprém : Laczkó Dezsó Múzeum, 2016, s. 131-144. ISBN 978-963-9938-24-3.(APVV-0553-10 : Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku. VEGA č. 2/0117/12 : Medzi starovekom a stredovekom. Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po začiatok stredoveku). Type: BEE

  Citácie:
  [3.1] CSUTHY, András. Avar kori vadkanfejes veretek Mezőhegyes határából. In Fémek a földből I. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 19. Orosháza: Nagy Gyula Területi Múzeum, 2018, s. 54-56.

 • RUTTKAY, Alexander T.. Wojskowość Wielkich Moraw = Warfare in Great Moravia. In Wielkie Morawy : Informacje o wystawie - katalog Wielkie Morawy. - Gniezno ; Szczecin : Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego : Triglav, 2017, s. 81-94, 231-241. ISBN 978-83-61391-15-9. Type: BEE
 • RUTTKAY, Matej. Zoborský kláštor v premenách času. In 70 rokov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. - Nitra : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., 2018, s. 158-168. ISBN 978-80-972371-3-4. Type: AEDA
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - KNOLL, Marián. Obnova a rekonštrukcia stredovekého kľúča zo Štrby - Šoldova : Posterové prezentácie. In CSTI 2018 - Conservation Science, Technology and Industry : Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storoči. - Bratislava : SNM, 2018, nestr.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFL
 • RUTTKAY, Matej - RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Nitra - kolíska našej histórie. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 67, č. 3, s. 40-47. ISSN 1335-4353. Type: BDF
 • RUTTKAY, Matej. "Sú veci, v ktorých sme európska špička". In Akadémia/Správy SAV, 2018, roč. 54, č. 2, s. 4-9. ISSN 0139-6307. Type: GII
 • SAMUEL, Marián - HUNKA, Ján. Minca Ľudovíta Veľkého z kláštora na Zobore v Nitre. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 48-51. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - HUNKA, Ján. Nález falošného anonymného denára z Novej Dedinky = Finding of a counterfeit anonymous denarius from Nová Dedinka. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 23-27. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - HUNKA, Ján. Niekoľko mincí z výskumu severozápadného nádvoria Bratislavského hradu = Several coins from excavations of the north-western courtyard of Bratislava castle. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, č. 6, s. 68-73. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Kostol Narodenia Panny Mária vo Veľkých Chyndiciach. In Veľké Chyndice. - Veľké Chyndice : Obec, 2018. ISBN 978-80-973063-3-5. Type: BBB
 • SMETANOVÁ, Petra - ZÁBOJNÍK, Jozef. Nitra - Zobor-Klinčeková, Narcisová, ... vodovod : VS 19595. Nitra : AÚ SAV, 2018. 34 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Vo svetle archeologických poznatkov. In Lučivná - história a súčasnosť : 1298 - 2017. - Lučivná : Obecný úrad, 2017, s. 28-59. ISBN 978-80-970053-3-7. Type: ABD
 • SOJÁK, Marián - KOLNÍKOVÁ, Eva. Grécko-trácka minca zo Spiša: k problému gréckych mincí v laténskom osídlenií Slovenska. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 1-16. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Aktuálne poznatky o peňazokazeckej činnosti na východnom Slovensku na konci stredoveku a v novoveku. In Numizmatika, 2017, roč. 27, s. 34-44. ISSN 80-901414-0-4. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Lučivniansky poklad. In Lučivná - história a súčasnosť : 1298 - 2017. - Lučivná : Obecný úrad, 2017, s. 414-415. ISBN 978-80-970053-3-7. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Spišská Nová Ves - Elektrárenská ul., Billa p.č. 2475/3-7,10, 2476/5 : VS 19617. Nitra : AÚ SAV, 2018. 38 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Vlková - Levkonvce, kostol sv. Jána : VS 19642. Nitra : AÚ SAV, 2018. 153 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Zlato v archeologickom dedičstve Slovenska od praveku po veľkomoravské obdobie. In ŽITŇAN, Peter. Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou históriou, ťažbou a náleziskami na našom území. - Bratislava : Slovenský skauting, 2004, s. 57-72. ISBN 80-89136-21-4. Type: BBB
 • SOJÁK, Marián. Pravekí lovci a zberači v našich veľhorách. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2018, ročník LVII, s. 22-23. ISSN 1335-6828. Type: BDF
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Am Vorabend der Situlenkunst - Ein Beitrag zur Bilderzählung in der östlichen Hallstattkultur als Ausdruck religiösen Denkens am Beginn der Eisenzeit. In Studia Archaeologica Brunensia : Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity, 2017, roč. 22, č. 2, s. 63-84.(VEGA č. 2/0111/14 : Fajansa, sklo-kryštalické a sklené materiály v praveku až včasnom stredoveku na Slovensku. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADEB
 • ŠOLCOVÁ, Anna - PETR, Libor - HÁJKOVÁ, Petra - PETŘÍK, Jan - TÓTH, Peter - ROHOVEC, Jan - BÁTORA, Jozef - HORSÁK, Michal. Early and middle Holocene ecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. In Boreas, 2018, vol. 7, p. 897-909. (2.638 - IF2017). ISSN 0300-9483. Type: ADCA
 • TITTONOVÁ VIKTÓRIA - MALČEK, Róbert - ŠIMKOVIC, Michal. Fiľakovo - Hrad - p.č. 2791/2 : VS 19618. Viktória Tittonová, Róbert Malček, Michal Šimkovic. Nitra : AÚ SAV, 2018. 313 s. Type: AGI
 • VANEKOVÁ, Jana - HAMAJ, Ján - FOTTOVÁ, Eva - SMETANOVÁ, Petra. Konzervácia hrobového nálezu z barokovej hrobky kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici : Posterové prezentácie. In CSTI 2018 - Conservation Science, Technology and Industry : Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storoči. - Bratislava : SNM, 2018, nestr.(VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie). Type: AFL
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra – kráľovná, ktorá sa búrila. In HistoryWeb, 2018, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-kralovna-ktora-sa-burila#.Ww4u-kpuKM8>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Žena, ktorá milovala anglického kráľa. In HistoryWeb, 2018, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/zena-ktora-milovala-anglickeho-krala#.W0yH-UpuKM8>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Aké boli osudy dcér spurnej kráľovnej? In HistoryWeb, 2018, č. 6. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ake-boli-osudy-dcer-spurnej-kralovnej#.WxUU-EpuKM9>. Type: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Muž, ktorý slúžil piatim kráľom. In HistoryWeb, 2018, č. 8. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/muz-ktory-sluzil-piatim-kralom#.W3T8VUpuKUk>. Type: BDF
 • VLKOLINSKÁ, Ivona. 3. medzinárodné sympózium keramiky a skla Ostrakon. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2018, roč. 66, č. 1, s. 185-186. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: EDJ
 • VOJTEČEK, Marek - GABULOVÁ, Monika - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Lužianky - Jaguár, Jalšiny, nálezisko 1 : VS 19662. Nitra : AÚ SAV, 2018. 922 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - NEMERGUT, Adrián. Nitra - Mlynárce - Infraštruktúra pre Jaguár, Pasienok : VS 19646. Nitra : AÚ SAV, 2018. 217 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek. Lužianky, Zbehy, Mlynárce, Drážovce - Jaguár -cestná infraštuktúra : VS 19669. Nitra : AÚ SAV, 2018. 288 s. Type: AGI
 • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Lužianky-Zbehy - Jaguár, Dolné Lúky, nálezisko 4 : VS 19658. Nitra : AÚ SAV, 2018. 1361 s. Type: AGI
 • WILCZYNSKY, Jaroslaw - ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - LENGYEL, György. Trenčianske Bohuslavice - Gravettian hunter-gatherer campsite in the light of 2017 excavations. In XVIII Congres UISPP : Paris 4-9 juin 2018. - Paris : UISPP, 2018, p. 61. Type: AFE
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Słowiańszczyzna i kaganat awarski = The Slavs and the Avar Khaganate. In Wielkie Morawy : Informacje o wystawie - katalog Wielkie Morawy. - Gniezno ; Szczecin : Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego : Triglav, 2017, s. 29-37, 195-200. ISBN 978-83-61391-15-9. Type: BEE
 • ŽAÁR, Ondrej - WILCZYNSKI, Jaroslaw - LENGYEL, György - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁROVÁ, Ľubica. Predbežné výsledky z archeologického výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach. In 7. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2018 : Trenčín, 17.5. 2018 (zborník abstraktov). Editori Ondrej Žaár, Tomáš Michalík. - Trenčín : Trenčianske múzeum, 2018, s. 11. Type: AFF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus