Information Page of SAS Organisation

Institute of Archaeology

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČO, Pavel - KAMINSKÁ, Ľubomíra - LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán - BAČOVÁ, Zuzana - KONEČNÝ, Vlastimil. Occurrences of neogene volcanic glass in the Eastern Slovakia – raw material source for the stone industry. In Anthropologie : International Journal of Human Diversity and Evolution, 2017, roč. LVI, č. 1-2, s. 207-230. ISSN 0323-1119. Type: ADEB
 • BARTA, Peter - KMEŤOVÁ, Petra - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne - HEUSSNER, Karl-Uwe - ŠIVO, Alexander. Archived radiocarbon and dendrochronological samples from Smolenice-Molpír: a contribution on site use in the Early Iron Age and the formation of the archaeological record. In Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. - Budapest : Archaeolingua, 2017, s. 527-546. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: AECA
 • BARTA, Peter - MICHALSKA, Danuta - LINDROOS, Alf - HEINEMEIER, Jan - MUSILOVÁ, Margaréta - LESÁK, Branislav - RESUTÍK, Branislav - VARSIK, Vladimír - VRTEL, Andrej - KOVÁČ, Jozef - HAJNALOVÁ, Mária. Mortar and plaster in late La Tene and late Roman periods: toward 14C dating of two exceptional sites in West Slovakia. In 14C & Archaeology : 8th International Symposium - Edinburgh - 27 June - 1 July, 2016. Full Programme & Abstracts. - Edinburgh : [s. n.], 2017, s. 109. Type: AFE
 • BÁTORA, Jozef - STÖLLNER, Thomas - CHEBEN, Michal. Výskum dvoch banských diel na medenú rudu v Ponikoch = Erforschung von zwei Bergwerke Kupfererz in Poniky. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 22-23. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = Grabung der befestigten Siedlung Aus der Späten Bronzezeit in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 19-21. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin - TÓTH, Peter. Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = Grabung der befestigten Siedlung aus der älteren Bronzezeit in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 15-16. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - FURHORT, Martin - RASSMANN, Knut - TÓTH, Peter. Výskum ohradeného sídliska z mladšej doby kamennej vo Vrábľoch = Grabung einer umfassten Siedlung aus der Jungsteinzeit in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 17-18. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter - RASSMANN, Knut - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils. Vráble-Fidvár - centrálne sídlisko európskeho významu = Vráble-Fidvár - central place of the European importance. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 19-33. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADNB
 • BÁTORA, Jozef - KOVÁR, Branislav. Nové objavy v pravekom „meste". In HistoryWeb, 2017, č. 2. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nove-objavy-v-pravekom-meste#.WKam6jnBWM8>. Type: BDF
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Vráble [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Vráble_2017.pdf>(VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny). Type: GHG
 • BAXA, Peter - BEDNÁR, Peter - BISTÁK, Peter - CALLEBAUT, Dirk - CONSTANT, André - DIERKENS, Alain - DUJMOVIC, Danko - FROLÍK, Jan - GŘEŠÁK, Václav - GUARMANDI, Maria Pia - HUNKA, Ján - KAPPESSER, Isabel - KARO, Špela - KISS, Etele - KNIFIC, Timotej - KŘÍŽEK, Daniel - MAŘÍK, Tomáš - MAŘÍKOVÁ-KOUBKOVÁ, Jana - MONSIEUR, Patrik - PETERSE, Hettie - PETRINEC, Maja - POLANSKÝ, Luboš - PRISTÁŠ, Martin - RITOÓK, Agnes - RUTTKAY, Matej - SCHÜCKER, Nina - SLÁDEK, Pavel - STEINHÜBEL, Ján - URBAN, Jiří - URBINI, Sylvia - VICELJA, Marina - VÁLOVÁ, Katarína - WOLF, Mária - WIHODA, Martin. Dedičstvo Karola Veľkého : Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry : Sprievodca výstavou = The Legacy of Charlemagne. Bratislava ; Praha : Pamiatkový úrad SR : Archeologický ústav AV ČR, 2017. 141 S. ISBN 978-80-89175-77-2. Type: CKB
 • BEDNÁR, Peter - HREHA, Rastislav - STRAKOVÁ, Lenka. Archeologický výskum Vinianskeho hradu = Archäologische Grabung auf der Burg Vinné. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 27-29. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - RUTTKAY, Matej - ŽAÁR, Ondrej. Záchranný archeologický výskum na Námestí Jána Pavla II. v Nitre = Archäologische Rettungsgrabung auf dem Johannes-Paul-II.-Platz in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 30-31. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - GÁBOR, Peter - HLAVÁČOVÁ, Stanislava - RUSNÁK, Rastislav - ŠIMKOVIC, Michal. Záchranný archeologický výskum v Košiciach-Hradovej = Archäologische Rettungsgrabung in Košice-Hradová. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 24-26. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BEDNÁR, Peter - VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia. Nález stredovekej cesty v katastry obce Nededza, okres Žilina. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 25-40. ISBN 978-80-88877-78-3. Type: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - POLÁKOVÁ, Zuzana - HUNKA, Ján - KROŠLÁKOVÁ, Mária. Poklad mincí v novovekom hrobe v interiéri Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade v Nitre. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 21. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFL
 • BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi. A zólyomi Pusztavár 2016. évi régészeti kutatása. In Castrum : a Castrum Bene Egyesület folyóirata, 2017, 20. szám, s. 131-143. ISSN 1787-1093.(VEGA č. 1/0208/15 : Človek a hory v priebehu času - od pravekých hradísk k stredovekým hradom). Type: ADEB
 • BELJAK, Ján - FOTTOVÁ, Eva - KUČERÁKOVÁ, Kristína - MITÁŠ, Vladimír - PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologická prospekcia vybraných lokalít južnej časti stredného Slovenska = Archäologische Prospektion der ausgewählten Fundstellen im südlichen Teil der Mittelslowakei. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 34-38. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján. Archeologický výskum hradného paláca v Žarnovici = Archäologische Grabung des Burgpalastes in Žarnovica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 32-33. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján. Výskum na Kubániho ulici vo Zvolene = Grabung auf der Kubaniho Straße in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 31-32. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - BISTÁKOVÁ, Alena. Záchranný archeologický výskum v centre mesta Nová Baňa = Archäologische Rettungsgrabung im Stadtzentrum Nová Baňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 33-34. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi. Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 40-41. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BELJAK, Ján - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal. Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí = Building and Functional Transformations of Modrý Kameň Castle in the 16th and 17th Centuries. In Archaeologia historica, 2017, roč. 42, číslo 1, s. 489-510. ISSN 0231-5823. Type: ADMB
 • BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi - ŠIMKOVIC, Michal. Získanie a skladovanie vody na Pustom hrade vo Zvolene. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Editori Matej Ruttkay, Milan Hanuliak, Ján Beljak, Lucia Nezvalová, Marek Vojteček. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 9. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFF
 • BELJAK, Ján - VOJTEČEK, Marek - NEMERGUT, Adrián - BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - MELO, Matúš - MALČEK, Róbert - SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - HREHA, Rastislav - HORVÁTHOVÁ, Eva - MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Veľké Kapušany - Plynovod : VS 19502. Nitra : AÚ SAV, 2017. 318 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján. Zvolenská Slatina - Boriny : VS 19504. Nitra : AÚ SAV, 2017. 48 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján. Hontianske Nemce - Husín : VS 19505. Nitra : AÚ SAV, 2017. 42 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Muľa, Mikušovce - Žamberky, Krivánsky potok : VS 19503. Nitra : AÚ SAV, 2017. 170 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Babiná - Pod múrom, stožiar Babiná : VS 19513. Nitra : AÚ SAV, 2017. 39 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Poiplie [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Beljak-Mitas_Poiplie_2017.pdf>. Type: GHG
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej = Die Funde aus Vršatské Podhradie im Kontext der Besiedlung des mittleren Waaftals in der Spätbronze- und Hallstattzeit. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2016, roč. CX, č. 26, s. 59-71. ISSN 1336-6637.(APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0032/15 : Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny). Type: ADFB
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Kulturkontakte des slowakischen Teils der Westkarpaten während der Hallstattzeit. In Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. - Budapest : Archaeolingua, 2017, s. 335-382. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: AECA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - TIRPÁK, Ján. Predmety z bieleho kovu z Plešovice pri Blatnici = Objects produced from white metal from Plešovica. In Zborník Slovenského národného múzea : Múzeum Andrea Kmeťa v Martine. ročník XIV.Kmetianum. - Martin : SNM, 2017, s. 48-58. ISBN 978-80-8060-413-4.(VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch. VEGA č. 2/0150/15 : Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku). Type: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Opevnenie hradiska z doby laténskej v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare : Aktualizovaný pohľad na vývoj a konštrukciu juhozápadného segmentu valu. In Keltové : 18. mezinárodní konference 16.5.-19.5. 2017 Plumlov. - Plumlov : [s. n.], 2017.(VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: AFK
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - PIETA, Karol - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Fortification of the La tene Period hillfort at Liptovská Sielnica-Liptovská Mara. In Bratislava in the 1st century BC - Celtic oppida on the Middle Danube : International round-table, Bratislava Castle, Lapidary under the Court of Honour, Slovakia, September 4 -5, 2017. - Bratislava : Mestské múzeum, 2017. Type: AFL
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Demänovská dolina - Demänovská hora : VS 19 418. Nitra : AÚ SAV, 2017. 45 s. Type: AGI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Liptovská Sielnica - Liptovská Mara - Havránok - p.č 8/4 : VS 19416. Nitra : AÚ SAV, 2017. 148 s. Type: AGI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Streženice - Skala : VS 19538. Nitra : AÚ SAV, 2017. 102 s. Type: AGI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Závažná Poruba - Končitý vrch : VS 19417. Nitra : AÚ SAV, 2017. 36 s. Type: AGI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Streženice, Skala [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/streženice.pdf>. Type: GHG
 • BENKOVÁ, Martina - GERE, Marek - RAJTÁR, Ján. Výskum rímskeho kastela v Iži = Archäologische Grabung des römischen Kastells in Iža. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 41-42. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BÉREŠ, Július - ČURNÝ, Marián. Prešov - Konkatedrála sv. Mikuláša : VS 19515. Nitra : AÚ SAV, 2017. 139 s. Type: AGI
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum kaplnky sv. Michala v Košiciach = Archaeological research on St. Michael´s Chapel, Košice. In Badania archeologiczne zespolów sakralnych w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2016, s. 137-205. ISBN 978-83-943173-2-4. Type: ABB
 • BIELICH, Mário. Stredoveké osídlenie v Rumanovej = Mittelalterliche Besiedlung in Rumanová. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2016, roč. CX, č. 26, s. 163-171. ISSN 1336-6637.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Správa o archeologickom výskume kostola sv. Heleny v obci Stránske. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 47-48. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum na Hričovskom hrade = Archäologische Grabung auf der Burg Hričov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 43-45. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Piata sezónna archeologického výskumu Lietavského hradu = Fünfte Saison der archäologischen Grabung auf der Burg Lietava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 45-46. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Archeologická prospekcia dolného Pohronia = Archäologische Prospektion von unterem Grangebiet. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 49-51. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • BIELICH, Mário. Plavecký hrad [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Plaveck%C3%BD-hrad.pdf>. Type: GHG
 • BIELICH, Mário - MACUROVÁ, Janka. Lietavský hrad [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Lietava.pdf>. Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Kovarce - kostol sv. Mikuláša [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Kovarce.pdf>. Type: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora - LABUDA, Jozef. Človek a zvieratá stredovekých banských miest – archeozoologické dáta z lokality Banská Štiavnica-Glanzenberg. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 17. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFF
 • BIELICHOVÁ, Zora - LABUDA, Jozef. Človek a zvieratá stredovekých banských miest – archeozoologické dáta z lokality Banská Štiavnica-Glanzenberg. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFL
 • BIELICHOVÁ, Zora - SAMUEL, Marián. Z pivnice kamaldulského mnícha : Archeofaunálne nálezy zo Zoborského kláštora v Nitre. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. ISBN 978-80-8196-005-5.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom. VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: AFL
 • BIELICHOVÁ, Zora. Spišský Štvrtok - Myšia hôrka : VS 19 491. Nitra : AÚ SAV, 2017. 5 s. Type: AGI
 • BIELICHOVÁ, Zora - ČEJKA, Tomáš. Pata - Diely : VS 19496. Nitra : AÚ SAV, 2017. 30 s. Type: AGI
 • BIELICHOVÁ, Zora - LABUDA, Jozef. Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici. In Zborník Slovenského banského múzea. ročník XXV. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017, s. 30-69. ISBN 978-80-85579-54-3.(VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Type: BEF
 • BOBEK, Pavol - ELSCHEK, Kristian - ŠIMUNKOVÁ, Katarína. Sídlisko z doby bronzovej vo Vysokej pri Morave = Die bronzezeitliche Siedlung in Vysoká pri Morave. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2017, č. 62, s. 37-60. ISSN 0560-2793. Type: ADFB
 • BOBEK, Pavol - TOČÍK, Anton. Eneolitické osídlenie Bukovej = Aeneolithic occupation of Buková. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 323-342. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Keltské sklo z vybraných výšinných polôh na Slovensku = Celtic glass from selected hilly locations in Slovakia. In Devín Veroniky Plachej : Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2017, s. 45-62. ISBN 978-80-89636-21-1. Type: AEDA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Spätlatènzeitliche Besiedlung der Burganhohe in Nitra (Slowakei). In Bratislava in the 1st century BC - Celtic oppida on the Middle Danube : International round-table, Bratislava Castle, Lapidary under the Court of Honour, Slovakia, September 4 -5, 2017. - Bratislava : Mestské múzeum, 2017. Type: AFL
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Nitra I. - Župné námestie č. 3 - čitáreň : VS 19514. Nitra : AÚ SAV, 2017. 206 s. Type: AGI
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Heslá (Kelheim, kelti, keltské mince, Kleinaspergle). In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. ôsmy zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Hlavný redaktor [2013-] Gertrúda Březinová, Alena Bistáková. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1956-. 2 x ročne. ISSN 0560-2793. Type: FAI
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Nitra - Samova ulica 3 - „Záhrada Župného domu“ [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/NR-zahrada-Zupneho-domu_březinová_švihurová.pdf>. Type: GHG
 • ČAPLOVIČ, Dušan. Môj druhý otec a učiteľ. In Literárny týždenník, 2017, roč. XXX., č. 13-14, s. 5. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • DAŇO, Róbert - DAŇOVÁ, Klaudia - DIKOVÁ, Mária. Návraty do minulosti : realizácia archeologickej výstavy. Sereď ; Nitra : Mestské múzeum : Archeologický ústav SAV, 2017. nestr. Type: CIB
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Predbežné výsledky výskumu halštatskej osady v Bernolákove = Preliminary results of the Hallstatt Age settlement excavation in Bernolákovo. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 357-369. ISSN 1338-7219.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Type: ADNB
 • DAŇOVÁ, Klaudia - STEHLÍKOVÁ, Jana - DAŇOVÁ, Miroslava. The Potential and Perspectives of Underwater Archaeology in Slovakia. In Ad Rem : Kwartalnik Akademicki, 2016, nr. 1-4, s. 13. ISSN 1899-0495. Type: AFE
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - STEHLÍKOVÁ, Jana. Potential of river Váh (Slovakia) - the first underwater archaeology survey. In Building Bridges : Abstract book of the 23rd Annual meeting of the European Association of Archaeologists 2017. Ed. Jos Bazelmans. - Maastricht : The European Association of Archaeologists, 2017, s. 151. ISBN 9789057992858. Type: AFE
 • DREIBRODT, Stefan - FURHOLT, Martin - HOFMANN, Robert - HINZ, Martin - CHEBEN, Ivan. P-ed-XRF-geochemical signatures of a 7300 year old Linear band Potery house ditch fill at Vráble-Veľké Lehemby, Slovakia - House inhabitation and post-depositional processes. In Quaternary International, 2017, vol. XXX, p. 1-13. (2.199 - IF2016). ISSN 1040-6182. Type: ADMA
 • ĎURIŠ, Jozef. Rímskokatolícky Kostol sv. Trojice v Hornej Lehote = Römisch-katholische Kirche der hl. Dreifaltigkeit in Horná Lehota. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 53-55. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • ĎURIŠ, Jozef. Nitrianske Hrnčiarovce, Zobor - Zoborské Lúčky : VS 19541. Nitra : AÚ SAV, 2017. 110 s. Type: AGI
 • ELSCHEK, Kristian. Záchranný výskum v areáli Tesco v Malackách. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 57. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • ELSCHEK, Kristian. Neue römische Funde vom germanischen Fürstensitz in Zohor, Westslowakei. In Archäologie zwischen Römern und Barbaren 2016 : Teil 1 : Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte. - Bonn : Habelt, 2016, s. 260-268. ISBN 978-3-7749-4064-2. Type: AECA
 • ELSCHEK, Kristian. Ausgewählte Funde und Befunde aus der Zeit der Markomannenkriege von Zohor und dem westslowakischen Limesvorland. In Na hranicích impéria : Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. - Brno : Masarykova univerzita : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017, s. 73-82. ISBN 978-80-210-8579-4. Type: AECA
 • FOTTOVÁ, Eva. Výskum na Samovej ulici v Nitre = Grabung auf der Samova-Straße in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 66-67. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva - IŽÓF, Jozef. Zisťovací výskum klasicistickej kúrie v Čiernom Brode = Feststellungsgrabung der klassizistischen Kurie in Čierny Brod. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 70-71. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva - BIELICH, Mário. Nitra hrad – južná pivnica západného krídla biskupského paláca = Burg Nitra – südlicher Keller des westlichen Flügels des Bischofspalastes. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 67-69. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva. Nová polykultúrna lokalita v Dolných Lefantovciach = Neue polykulturelle Fundstelle in Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 62-63. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva. Výskum zaniknutého kaštieľa v Komjaticiach = Die Grabung des untergegangenen Schlosses in Komjatice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 63-65. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva. Prvá sezóna archeologického výskumu na Hrade Divín = Erste Saison der archäologischen Grabung auf der Burg Divín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 59-61. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • FOTTOVÁ, Eva. Zlaté Moravce - Hoňovská ulica : VS 19498. Nitra : AÚ SAV, 2017. 20 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Lehota - R1 Lehota - napojenie cesty III/1674 : VS 19512. Nitra : AÚ SAV, 2017. 25 s. Type: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva - KUČERÁKOVÁ, Kristína - ŠIMKOVIC, Michal. Hrad Divín : Archeologický výskum realizovaný v rokoch 2012-2016. Divín : Obec, 2017. 8 S. Type: CIB
 • FOTTOVÁ, Eva - HOLEŠČÁK, Michal. Malý Cetín - 2017 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Maly-Cetin13OK.pdf>. Type: GHG
 • FURMÁNEK, Václav - MITÁŠ, Vladimír. Systems of Periodization Developed and Used to Study the Urnfield Period in Slovakia. In Analecta Archaeologica Ressoviensia : Funerary Archaeology, 2016, volume 11, s. 19-48. ISSN 2084-4409.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ADEB
 • FURMÁNEK, Václav - MITÁŠ, Vladimír. Periodizačné a synchronizačné systémy pre štúdium doby popolnicových polí na Slovensku = Systems of Periodization and Synchronisation Used to Study the Urnfield in Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 2, s. 242-261. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ADNB
 • FURMÁNEK, Václav - RUTTKAY, Matej. Bernhard Hänsel : In memoriam. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 177-178. ISSN 1335-0102. Type: EDJ
 • FURMAN, Martin - ZÁHOREC, Ľuboslav - HUNKA, Ján. Mince z hradu Hričov = Coins from Hričov castle. In Denarius : numizmatický časopis, 2015, čislo 5, s. 58-66. Type: ADFB
 • FUSEK, Gabriel. Divinka - Veľký vrch : VS 19415. Nitra : AÚ SAV, 2017. 352 s. Type: AGI
 • Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre. Hlavný redaktor: Gabriel Fusek [1998-]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1953-. 2 x ročne. ISSN 1335-0102. Type: FAI
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea - STANEKOVÁ, Zuzana. Divinka : NKP Hradisko Veľký vrch [elekronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Divinka-2017a.pdf>. Type: GHG
 • GARDELKOVÁ-VRTELOVÁ, Anna. Pohrebisko Palárikovo v kontexte plochých keltských pohrebísk v strednom Podunajsku. Bratislava ; Nitra : FF UK : Archeologický ústav SAV, 2017. 245 S. Type: DAI
 • GONDA, Martin - ŠPIC, Peter - KOSTELNÍK, Martin - SOJÁK, Marián - ŽIFČÁK, František. Spišské Tomášovce : 1217-2017. Spišské Tomášovce : Jadro, 2017. 431 S. ISBN 978-80-89426-45-4. Type: BAB
 • HANULIAK, Milan - IVÁN, Robert - ÖLVECKY, Róbert. Zberové nálezy z Hamuliakova = Lesefunde aus Hamuliakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 76-77. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • HANULIAK, Milan. Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova = A Modern-Age Settlement Segment from Mužla-Čenkov. In Archaeologia historica, 2017, roč. 42, číslo 1, s. 7-20. ISSN 0231-5823. Type: ADMB
 • HANULIAK, Milan. Archeologické pramene k minulosti vyvýšeniny Chochel v Skalke nad Váhom. In Okno (nielen) do histórie Skalky pri Trenčíne. Zostavil Igor Zmeták. - Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko, 2017, s. 6-9. ISBN 978-80-972353-9-0. Type: AFD
 • HANULIAK, Milan. Stavby z veľkomoravského opevneného sídliska v Mužle-Čenkove = Constructions from the Great Moravian Fortified Settlemenz of Mužla-Čenkov. In Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages, April 25 - 26, 2017 : Collection of the conference abstracts. - Nitra : UKF, 2017, s. 35-36. ISBN 978-80-558-1162-8.(VEGA 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: AFF
 • HANULIAK, Milan. Poznámky k vrcholnostredovekým objektom so skladovacou a spracovateľskou funkciou. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Editori Matej Ruttkay, Milan Hanuliak, Ján Beljak, Lucia Nezvalová, Marek Vojteček. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 14-15. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFF
 • HLAVATÁ, Jana - VARSIK, Vladimír. Sídlisko autochtónnej panónskej populácie v Rusovciach : prvé výsledky archeobotanických analýz. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 32. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Zlatá horda - Džingischánovo dedičstvo v Európe. In HistoryWeb, 2017, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Moslimskí Lipkovia bojovali za kresťanov [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moslimski-lipkovia-bojovali-za-krestanov#.WgshbGjWzGh>. Type: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Výbava stredovekého lukostrelca v severnej časti Karpatskej kotliny. Bratislava ; Nitra : FF UK : Archeologický ústav SAV, 2017. 188 S. Type: DAI
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Stránska : Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia. Bratislava ; Nitra : VEDA, vydavateľstvo SAV : Archeologický ústav SAV, 2017. 252 S. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXVIII. ISBN 978-80-224-1583-5(VEGA č. 2/0063/13 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska. VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: AAB
 • HORVÁTHOVÁ, Eva. Štvrtá výskumná sezóna v Prešove na lokalite Chmeľové – Tichá Dolina = Vierte Grabungssaison auf der Fundstelle Chmeľové – Tichá Dolina. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 78-79. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: ADFB
 • HORVÁTHOVÁ, Eva. Nálezy z mladšej doby kamennej z Kendíc = Jüngsteinzeitige Funde aus Kendice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 77-78. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: ADFB
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - ZASTAWNY, Albert - ČURNÝ, Marián - SZCZEPANEK, Anita. Burials of the Baden Culture from Veľký Šariš and their Importance for the Investigation of the Studied Culture in the Northern Tisza Region. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 1-21. ISSN 1335-0102.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: ADFB
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - HREHA, Rastislav. Prieskum a verifikácia archeologických nálezísk v oblasti Zemplína = Begehung und Verifikation von archäologischen Fundorten auf dem Gebiet von Zemplín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 79-83. ISSN 0231-925X.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: ADFB
 • HREHA, Rastislav. Záchranný výskum v Župčanoch (okr. Prešov) [elektronický zdroj]. Nitra : AÚ SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/R.Hreha_Zupcany-2016.pdf>. Type: GHG
 • HUNKA, Ján - PROHNENKO, Igor - ZSILENKO, Mária. The Coins of Castle Nyaláb in Korolevo. In Numizmatikai közlöny, 2015-2016, cXIV-CXV. évfolyam, s. 115-130. ISSN 0230-0583. Type: ADEB
 • HUNKA, Ján. Poklad novovekých mincí zo 17. storočia z Trebatíc. In MUSEION, 2016, roč. 1, s. 53-60. Type: ADFB
 • HUNKA, Ján. Cestné komunikácie a nálezy mincí. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 7-24. ISBN 978-80-88877-78-3. Type: AEDA
 • HUNKA, Ján - SOJÁK, Marián. Mestá východného Slovenska, ich prínos k rozvoju obchodu (11.-16. storočie) = East slovak towns and their contribution to the growth of trade in eleventh to sixteenth century. In Handel w sredniowieczu : w miastach poludniowo-wschodniej Polski, wschodniej Slowacji, pólnocno-wschodnich wegier i zachodniej Ukrainy w swietle badan archeologicznych i historycznych. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2016, s. 163-184. ISBN 978-83-943173-1-7. Type: AFC
 • HUNKA, Ján - SOJÁK, Marián. Nálezy menších cirkevných pamiatok z 12.-19. storočia na Slovensku = Finds of minor 12th-19th century religious artefacts in Slovacia. In Badania archeologiczne zespolów sakralnych w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2016, s. 207-232. ISBN 978-83-943173-2-4. Type: AFC
 • HUNKA, Ján. Mince grošovej meny. In HALLON, Ľudovít. Platidlá na Slovensku. Druhé doplnené vydanie. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017, s. 86-95. ISBN 978-80-8043-224-9. Type: BBB
 • HUNKA, Ján. Mince denárovej meny. In HALLON, Ľudovít. Platidlá na Slovensku. Druhé doplnené vydanie. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017, s. 76-85. ISBN 978-80-8043-224-9. Type: BBB
 • HUNKA, Ján. Nové nálezy rímskych mincí z Nitry a okolia. In Numizmatika, 2016, 26, s. 22-27. ISSN 80-901414-0-4. Type: BDF
 • HÜSSEN, Claus-Michael - ÖLVECKY, Róbert - RAJTÁR, Ján. Tretia sezóna výskumu dočasných rímskych táborov vo Vrábľoch = Dritte Grabungssaison des temporären römischen Lagers in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 86-87. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Výskum sídliska v Dvoroch nad Žitavou = Grabung auf der Siedlung in Dvory nad Žitavou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 88-89. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - NEMERGUT, Adrián - VOJTEČEK, Marek. Archeologický výskum na stavbe obchodného centra Dituria v Leviciach = Archäologische Grabung auf der Baustelle des Einkaufszentrums Dituria in Levice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 89-90. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Výskum rádiolaritových ťažobných polí a ich zázemia v Sedmerovci. In 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017 : Pavlov, 18.5.2017 (Zborník abstraktov). Ondrej Žaár, Martin Novák. - Pavlov : Archeo park, 2017, s. 13-14. Type: AFE
 • CHEBEN, Ivan. Siedlung und Gräberfeld der Aunjetitzer Kultur in Pata. In Reinecke´s Heritage : Terminology, Chronology and Identity in central Europe Between 2300 and 1600 BC. Edited Marek Verčík, Peter Pavúk. - Praha : Charles University, Faculty of Arts, 2017. ISBN 978-80-7308-7227. Type: AFE
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Excavation of radiolarite mines area in Sedmerovec. In Understanding Lithic Technologies : International Conference 14th SKAM Lithic Workshops "Understanding Lithic Technologies". - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology PAS, 2017. Type: AFE
 • CHEBEN, Ivan. Die West-Slowakei in der Epoche der Glockenbecher-Kultur und der Kosihy-Čaka-Kultur. In Think Global, Act Local! : The Transformation of Spatial Interaction and Material Culture in Beaker Contexts of the 3rd Millennium BC in Europe. Information and Abstracts. - Kiel : University, 2017, s. 14-15. Type: AFG
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marej Vojteček ; recenzenti Vladimír Turčan, Gertrúda Březinová. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. nepravidelne. ISSN 0231-925X. Type: FAI
 • CHU, Wei - LENGYEL, György - ZEEDEN, Christian - PÉNTEK, Attila - KAMINSKÁ, Ľubomíra - MESTER, Zsolt. Early Upper Paleolithic surface collections from loess-like sediments in the northern Carpathian Basin. In Quaternary International, 2017, vol. XXX, p. 1-16. (2.199 - IF2016). ISSN 1040-6182. Type: ADMA
 • CHU, Wei - ZEEDEN, Christian - LENGYEL, György - KAMINSKÁ, Ľubomíra - MESTER, Zsolt. Evaluating Early Upper palaeolithic Open-Air Surface Finds from Northern Hungary and Southern Slovakia. In Hugo Obermaier-Gesellschaft 58th Annual Meetig in Budapest, March 29th – April 2th 2016 : Abstrakt. - Erlangen : GmBH, 2016, s. 22-23. ISBN 978-3-946387-03-0. Type: AFE
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Neskorostredoveké zubadlá z Bojnej. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. ISBN 978-80-8196-005-5.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: AFL
 • KAMHALOVÁ, Magda - HUNKA, Ján. Toliarová mena 1526 1750 = Thaler currency. In Platidlá na Slovensku. Druhé doplnené vydanie. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISBN 978-80-8043-224-9. Type: BEF
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Stredoveký objekt z južného okraja Košíc = Mittelalterliches Objekt aus dem südlichen Stadtrand von Košice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 92-93. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Poznámky k aurignacienu východného Slovenska. In 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017 : Pavlov, 18.5.2017 (Zborník abstraktov). Ondrej Žaár, Martin Novák. - Pavlov : Archeo park, 2017, s. 6-7. Type: AFE
 • KISNÉ CSEH, Juliana - PROHÁSZKA, Péter. Néhány régészeti leletröl Friedrich Kenner hagyatékából = Über einige archäologische Funde aus dem nachlass Friedrich Kenners. In Tatabányai Múzeum Évkönyve, 2015-2016, 4, s. 5-12. ISSN 2062-7122.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADEB
 • KOLNÍK, Titus - RAJTÁR, Ján. Das Urnengrab 2 aus Kostolná pri Dunaji mit einem römischen Schwert mit Buntmetallinkrustation. In Na hranicích impéria : Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. - Brno : Masarykova univerzita : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017, s. 209-226. ISBN 978-80-210-8579-4. Type: AECA
 • KOVÁR, Branislav - ČAMBAL, Radoslav - BUDAJ, Marek. Late La Tène Oppidum in Bratislava. In Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Târgu Mureş, Romania from 13 to 15 of October 2017 : Abstract. - Târgu Mureş : Museum, 2017, s. 10-11. Type: AFG
 • KOVÁR, Branislav. The Celtic settlement in the Bratislava Forecastle Vydrica. In Bratislava in the 1st century BC - Celtic oppida on the Middle Danube : International round-table, Bratislava Castle, Lapidary under the Court of Honour, Slovakia, September 4 -5, 2017. - Bratislava : Mestské múzeum, 2017. Type: AFL
 • KOVÁR, Branislav. Prišlo poľnohospodárstvo z pralesa? In HistoryWeb, 2017, č. 8. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/prislo-polnohospodarstvo-z-pralesa#.WhPwqeNFyM9>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Prvé etniká na území Slovenska. In HistoryWeb, 2017, č. 1. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/prve-etnika-na-uzemi-slovenska#.WgyEDUribGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Uctievali Vikingovia Alaha? In HistoryWeb, 2017, č. 10. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/uctievali-vikingovia-alaha#.WgyH5kribGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Slávny vikinský bojovník bola žena. In HistoryWeb, 2017, č. 9. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/slavny-vikinsky-bojovnik-bola-zena#.WgyIfEribGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. V Kanade objavili bohaté hroby pravekých elít. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/v-kanade-objavili-bohate-hroby-pravekych-elit#.WgyOWUribGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Vikinské rituály sa odohrávali v sopečnej jaskyni. In HistoryWeb, 2017, č. 10. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vikinske-ritualy-sa-odohravali-v-sopecnej-jaskyni#.WgyHKEribGg>. Type: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Novinky z archeológie – január 2017. In HistoryWeb, 2017, č. 2. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novinky-z-archeologie-januar-2017#.WhPyo-NFyM9>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2016. In HistoryWeb, 2017, č. 1. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2016#.WhPyG-NFyM9>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Novinky z archeológie – december 2016. In HistoryWeb, 2017, č. 1. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novinky-z-archeologie-december-2016#.WhPwmuNFyM9>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Archeologické novinky – apríl 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/archeologicke-novinky-april-2017#.WhCBUkribGg>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Novinky z archeológie – február 2017. In HistoryWeb, 2017, č. 3. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novinky-z-archeologie-februar-2017#.WhCD2UribGg>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Novinky z archeológie – máj 2017. In HistoryWeb, 2017, č. 6. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novinky-z-archeologie-maj-2017#.WgyPQUribGg>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Archeologické novinky – júl 2017. In HistoryWeb, 2017, č. 8. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/archeologicke-novinky-jul-2017#.WgyP_0ribGg>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Archeologické novinky – jún 2017. In HistoryWeb, 2017, č. 7. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/archeologicke-novinky-jun-2017#.WgyQ1EribGg>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Archeologické novinky – marec 2017. In HistoryWeb, 2017, č. 4. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/archeologicke-novinky-marec-2017#.WhCDE0ribGg>. Type: GHG
 • KOVÁR, Branislav. Archeológovia našli bohatý hrob mayského panovníka. In HistoryWeb, 2017, č. 9. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/archeologovia-nasli-bohaty-hrob-mayskeho-panovnika#.WgyJf0ribGg>. Type: GHG
 • KOVÁROVÁ, Lucia - KOVÁR, Branislav. Keď rímske légie prešli peklom. In HistoryWeb, 2017, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ked-rimske-legie-presli-peklom#.WhB_2EribGg>. Type: BDF
 • KOZUBOVÁ, Anita - BIELICH, Mário - BISTÁKOVÁ, Alena - MILOVÁ, Beáta. Sídlisko vekerzugskej kultúry v Lužiankach pri Nitre = Vekerzug Culture settlement in Lužianky near Nitra. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 411-435. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: ADNB
 • KRČOVÁ, Denisa - HAJNALOVÁ, Mária - BIELICHOVÁ, Zora - MIHÁLYIOVÁ, Jana - ČEJKA, T. - RAJTÁR, Ján. Príspevok k poznaniu prírodného prostredia objektu 23 z Hurbanova. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 51. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFF
 • KRČOVÁ, Denisa - HAJNALOVÁ, Mária - BIELICHOVÁ, Zora - MIHÁLYIOVÁ, Jana - ČEJKA, T. - RAJTÁR, Ján. Príspevok k poznaniu prírodného prostredia objektu 23 z Hurbanova. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFL
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária. Dvory nad Žitavou - Žombi : VS 19495. Nitra : AÚ SAV, 2017. 7 s. Type: AGI
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína - BELJAK, Ján. Zvolen - Námestie Slobody 22 : VS 19516. Nitra : AÚ SAV, 2017. 46 s. Type: AGI
 • KUJOVSKÝ, Rudolf - BOBEK PAVOL - BARÁNKOVÁ K.. Veľké Zálužie - Pri pol. družstve : VS 19501. Nitra : AÚ SAV, 2017. 63 s. Type: AGI
 • LÁTKOVÁ, Michaela - HAJNALOVÁ, Mária - BOUBY, L. - ELIÁŠ, Pavol jun. - MIHÁLYIOVÁ, Jana - HLAVATÁ, Jana. K otázke pôvodu a pestovania viniča na území Čiech, Moravy a Slovenska. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 54. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFF
 • LAU, Nina - PIETA, Karol. Die antike Öffnung des Kammergrabes von Poprad-Matejovce. In Na hranicích impéria : Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. - Brno : Masarykova univerzita : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017, s. 255-266. ISBN 978-80-210-8579-4.(APVV-0553-10 : Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku. VEGA č. 2/0117/12 : Medzi starovekom a stredovekom. Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po začiatok stredoveku). Type: AECA
 • LENGYEL, György - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁR, Ondrej - WILCZYNSKI, Jaroslaw. Trenčianske Bohuslavice Gravettian site reinterpreted, Váh valley, Western Slovakia. In Building Bridges : Abstract book of the 23rd Annual meeting of the European Association of Archaeologists 2017. Ed. Jos Bazelmans. - Maastricht : The European Association of Archaeologists, 2017, s. 488. ISBN 9789057992858. Type: AFE
 • LESÁK, Branislav - KOVÁČ, Jozef - HUNKA, Ján. Historicko-archeologický význam numizmatických nálezov z výskumov v Trnave. In Numizmatika, 2016, 26, s. 54-61. ISSN 80-901414-0-4. Type: BDF
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Sídlisko z doby rímskej v Pederi = Roman Period settlement in Peder. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2017, č. 61, s. 117-135. ISSN 0560-2793.(VEGA č. 2/0030/15 : Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku). Type: ADFB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Rimavská Sobota - Daxnerova ul. č. 36, Hviezdny dom : VS 19158. Nitra : AÚ SAV, 2017. 157 s. Type: AGI
 • Archeologický ústav SAV. Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Muzejní a vlastivědná společnost : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV ; České Budějovice : Jihočeská univerzita, FF, Archeologický ústav : Jihočeské muzeum ; Tábor : Husitské muzeum. 2 x ročne. ISSN 0231-5823. Type: FAI
 • MALČEK, Róbert. Záchranný výskum v kaštieli I. Madácha v Dolnej Strehovej = Rettungsgrabung im Schloss von I. Madách in Dolná Strehová. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 104-107. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória. Výsledky druhej sezóny terénneho výskumu na Dolnom hrade vo Fiľakove. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 108-110. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír. Keramické fajky z archeologického výskumu na Muránskom hrade (Kontext a chronológia). In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. ročník 12. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2016, s. 42-58. ISBN 978-80-85134-47-6. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória. Neskororenesančné opevnenie fiľakovského Dolného hradu vo svetle archeologických výskumov z rokov 2011-2015. In Gemer-Malohont : Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. ročník 12. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2016, s. 59-81. ISBN 978-80-85134-47-6. Type: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Dolné Lefantovce - Dolné konopisko : VS 19499. Nitra : AÚ SAV, 2017. 59 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Krupina : VS 19510. Nitra : AÚ SAV, 2017. 52 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Kremnica - Kremnické Bane - Cesta I/65 : VS 19511. Nitra : AÚ SAV, 2017. 105 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Olováry - Intravilán : VS 19509. Nitra : AÚ SAV, 2017. 25 s. Type: AGI
 • MARKOVÁ, Dana - FURMÁNEK, Václav. Lokalita kyjatickej kultúry v Hnúšti = Fundstelle der Kyjatice-Kultur in Hnúšťa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 117-118. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana - MITÁŠ, Vladimír. Makrozvyšky pestovaných rastlín zo žiarových hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry v Cinobani (okr. Poltár). In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 56. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFF
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana - MITÁŠ, Vladimír. Makrozvyšky pestovaných rastlín zo žiarových hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry v Cinobani (okr. Poltár). In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina ...“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017. ISBN 978-80-558-1140-6. Type: AFL
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Zvolen - Pustý hrad : VS 19113. Nitra : AÚ SAV, 2017. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Obid - Fénis árok : VS 19114. Nitra : AÚ SAV, 2017. 4s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Banka - Tehelňa : VS 19115. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Smolenice - Molpír : VS 19116. Nitra : AÚ SAV, 2017. 5 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Závod - Na dieloch : VS 19117. Nitra : AÚ SAV, 2017. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Cinobaňa - Jarčanisko : VS 19118. Nitra : AÚ SAV, 2017. 11 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Hurbanovo - Jatka : VS 19119. Nitra : AÚ SAV, 2017. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Trstená - Pálenica : VS 19120. Nitra : AÚ SAV, 2017. 2 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Španie Pole - Španiopolská jaskyňa : VS 19121. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Nové Zámky - Zúgov : VS 19122. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Hontianska Vrbica - Kostol sv.Martina : VS 19123. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Chvalová - Chvalovská jaskyňa : VS 19124. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Kežmarok - Ul. Nová č. 35 : VS 19125. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Liptovské Matiašovce - Dúpnica : VS 19126. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Suchohrad - Karolov majer : VS 19127. Nitra : AÚ SAV, 2017. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19 487. Nitra : AÚ SAV, 2017. 3 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Poprad - Matejovce : VS 19 497. Nitra : AÚ SAV, 2017. 22 s. Type: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. East Slovakia in the Hallstatt period – the current state of knowledge. In Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. - Budapest : Archaeolingua, 2017, s. 311-334. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: AECA
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena - PARE, Christopher - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Vorwort. Elena Miroššayová, Christopher Pare, Susanne Stegmann-Rajtár. In Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. - Budapest : Archaeolingua, 2017, s. 9-10. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: EDJ
 • Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. Hrsg. Elena Miroššayová, Christopher Pare, Susanne Stegmann-Rajtár. Budapest : Archaeolingua, 2017. Archaeolinguua, Volume 38. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: FAI
 • MITÁŠ, Vladimír - FURMÁNEK, Václav. Výskum pohrebiska pilinskej a kyjatickej kultúry v Cinobani = Grabung auf dem Gräberfeld der Pilinyer- und Kyjatice-Kultur in Cinobaňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 125-126. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír. Slovenské povodie Ipľa v dobe halštatskej (stav výskumu) = The Slovak territory of the Ipeľ river basin in the Hallstatt period (State of research). In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 283-295. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ADNB
 • MITÁŠ, Vladimír. Der slowakische Bereich des Eipel/Ipeľ-Flusses während der Hallstattzeit : (Ein Überblick zum Forschungsstand) . In Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. - Budapest : Archaeolingua, 2017, s. 403-420. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: AECA
 • MITÁŠ, Vladimír - FURMÁNEK, Václav. Kuriozity a rarity z doby bronzovej : príklady z pohrebísk v Cinobani a Radzovciach. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : Hradište, ročník III.: 25. november 2017. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu : Občianske združenie PreHradište, 2017, s. 16-25. ISBN 978-80-972809-0-1. Type: BEF
 • MITÁŠ, Vladimír. Rastko Vasić: Die Lanzen- und Pfeilspitzen im Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo, Mazedonien). Prähistorische Bronzefunde, Abteilung V, Band 8. Franz Steiner Verlag. Stuttgart 2015. 95 strán, 19 obrázkových tabuliek. ISBN 978-3-515-11247-5. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 185-188. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Die Lanzen- und Pfeilspitzen im Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo, Mazedonien) Prähistorische Bronzefunde a b teilung v , Band 8. Franz Steiner v e rlag. Stuttgart 2015. 95 strán, 19 obrázkových tabuliek. i S B n 978-3-515-11247-5 / Rastko Vasić. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2015. - ISBN 978-3-515-11247-5.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: EDI
 • NEMERGUT, Adrián - BELJAK, Ján. Archeologický výskum areálu Kubíniovského kaštieľa vo Vyšnom Kubíne = Archäologische Grabung im Areal des Kubínyi-Schloss in Vyšný Kubín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 126-127. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • NEMERGUT, Adrián. New Mesolithic findings from the Orava region (Slovak Republik). In Understanding Lithic Technologies : International Conference 14th SKAM Lithic Workshops "Understanding Lithic Technologies". - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology PAS, 2017. Type: AFE
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal - GABULOVÁ, Monika. Lithic assemblages from Nitra-Chrenová site. In Understanding Lithic Technologies : International Conference 14th SKAM Lithic Workshops "Understanding Lithic Technologies". - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology PAS, 2017. Type: AFE
 • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie neskoropaleolitické a mezolitické nálezy z Bobrova a Trstenej. In 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017 : Pavlov, 18.5.2017 (Zborník abstraktov). - Pavlov : Archeo park, 2017, nestr. Type: AFK
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal - GABULOVÁ, Monika. Kolekcia štiepanej kamennej industrie z eneolitickej lokality Nitra-Chrenová, poloha Selenec. In 6. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2017 : Pavlov, 18.5.2017 (Zborník abstraktov). - Pavlov : Archeo park, 2017, nestr. Type: AFK
 • NEMERGUT, Adrián. Nové Zámky - Plynovod-Dostojevského, Rázusova ul. : VS 19489. Nitra : AÚ SAV, 2017. 34 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián. Kočovce-Rakoľuby - Na Durdiačke : VS 19500. Nitra : AÚ SAV, 2017. 69 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián - CHEBEN, Michal. Bratislava - Rusovce - Vyšné Pažite : VS 19542. Nitra : AÚ SAV, 2017. 28 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián - MILOVÁ, Beáta. Oponice - Pod vinohradmi : VS 19539. Nitra : AÚ SAV, 2017. 27 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián. Žabokreky nad Nitrou - Optický prepoj : VS 19543. Nitra : AÚ SAV, 2017. 82 s. Type: AGI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter - RAMSL, Peter Christoph. Rómer Flóris levelestárából - Klimkovics Béla jelentése kelet-szlovákiai késöbronzkori leletegyüttesekröl = Aus der Korrespondenz von Flóris Rómer. In Tatabányai Múzeum Évkönyve, 2015-2016, 4, s. 29-40. ISSN 2062-7122.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku. VEGA č. 2/0063/13 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska). Type: ADEB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Bronzový depot zo Šarišských Lužianok z roku 1876 = Der Bronzehort aus Šarišské Lužiansky aus Jahr 1876. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2016, roč. CX, č. 26, s. 37-48. ISSN 1336-6637.(VEGA č. 2/0063/13 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska. SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: ADFB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Jozef Ľudovít Holuby und die archäologischen Denkmäler von Zemianske Podhradie/Nemespodhragy aus dem Jahr 1881. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 297-307. ISSN 1338-7219.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: ADNB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - ŠALKOVSKÝ, Peter - ZACHAR, Tomáš. Archeologický výskum v Slovenskom Pravne : Príspevok k poznaniu metalurgie medi v období eneolitu. In Zborník Slovenského národného múzea : Múzeum Andrea Kmeťa v Martine. ročník XIV.Kmetianum. - Martin : SNM, 2017. ISBN 978-80-8060-413-4.(VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II). Type: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel. Heslá (kamenná doba, Karanovo). In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. ôsmy zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Bazin és környéke múltjának kutatója, Meissl Ferene. In Honismeret, 2017, 44, 4, s. 62-66, obr.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: BDE
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Sekundárne porušené hroby v 9. - 12. storočí. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 26. ISBN 978-80-8196-005-5.(VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Type: AFL
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Kde pochovali arcibiskupa Metoda? In HistoryWeb, 2017, č. 5. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kde-pochovali-arcibiskupa-metoda#.WT-LLPVOKM9>. Type: BDF
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Rozlúčka so zosnulým na veľkomoravský spôsob. In HistoryWeb, 2017, č. 5. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rozlucka-so-zosnulym-na-velkomoravsky-sposob#.WR2LkTrfOM8>. Type: BDF
 • NOVOTNÁ, Mária - SOJÁK, Marián. Gräberfeld der Košťany-Kultur in Spišské Podhradie (Zips). In Acta Archaeologica Carpathica, 2016, tom LI, s. 67-82. ISSN 0001-5229. Type: ADEB
 • OLEXA, Ladislav. Tridsiatašiesta etapa výskumu v Nižnej Myšli = Sechsunddreißigste Grabungsetappe in Nižna Myšľa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 128-129. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • ORAVKINOVÁ, Dominika - HROMADOVÁ, Bibiána - VLAČIKY, Martin. Kostená a parohová industria z výšinného opevneného sídliska v Spišskom Štvrtku = Bone and Antler Artifacts from the Fortified Settlement in Spišský Štvrtok. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 23-79. ISSN 1335-0102. Type: ABB
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. Chronological Framework of Settlement in Spišský Štvrtok in the Context of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex. In Reinecke´s Heritage : Terminology, Chronology and Identity in central Europe Between 2300 and 1600 BC. Edited Marek Verčík, Peter Pavúk. - Praha : Charles University, Faculty of Arts, 2017. ISBN 978-80-7308-7227. Type: AFE
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Heslá (karpatská mohylová kultúra, katakombový kultúrny komplex). In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. ôsmy zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • PAVELKOVÁ, Jaroslava - FURMÁNEK, Václav. Demografická analýza kultúr popolnicových polí na Slovensku = Demographic Analysis of the Urnfields Cultures in Slovakia. In Przeglad archeologiczny, 2016, roč. 64, s. 97-110. Type: ADEB
 • PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Hrad Peťuša / Pustý hrad vo Zvolene : Archeologický výskum 2011-2017. Zvolen : Archeofact, občianske združenie, 2017. nestr. Type: CIB
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam - ROBAK, Zbigniew - VANGĽOVÁ, Terézia. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Grabung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Bojná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 129-134. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Zeit des Untergangs : Ein Hort spätawarischer Bronzen aus Dolné Orešany in der Westslowakei. In Interaktion ohne Grenzen : Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Band I. - Schleswig : Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, 2017, s. 541-554. ISBN 978-3-00-057735-2.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: AECA
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Hradisko II : VS 19108. Nitra : AÚ SAV, 2017. 21 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Bojná III-Žihľavník : VS 19488. Nitra : AÚ SAV, 2017. 21 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Bojná III.-Žihľavník : VS 19508. Nitra : AÚ SAV, 2017. 24 s. Type: AGI
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew - JEŽIŠKOVÁ, Lucia. Bojná [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/bojná-2017_1.pdf>. Type: GHG
 • PIETA, Karol. Slatina, Pod Smradľavým vrchom [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z tutulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/slatina-2017.pdf>. Type: GHG
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - BIELICH, Mário. Nové stredoveké nálezy z Rumanovej. In Naša Rumanová, 2016, roč. 4, č. 2, s. 6. Type: BDF
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Deti z hrncov: k nezvyčajným novovekým hrobom z Pincinej a Gortvy-Bizova. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : Hradište, ročník III.: 25. november 2017. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu : Občianske združenie PreHradište, 2017, s. 73-84. ISBN 978-80-972809-0-1.(VEGA č. 2/0156/14 : Stredoveké pochovávanie na Nitriansku. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: BEF
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - FURMÁNEK, Václav - KACZAROVÁ, Iveta. Zaniknutý románsky kostol s cintorínom v Pincinej. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie : Hradište, ročník III.: 25. november 2017. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu : Občianske združenie PreHradište, 2017, s. 116-127. ISBN 978-80-972809-0-1.(VEGA č. 2/0156/14 : Stredoveké pochovávanie na Nitriansku. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: BEF
 • PROHÁSZKA, Péter - TORBÁGYI, Melinda. Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn : Band 1. Komitat Tolna. Budapest : Martin Opitz Verlag, 2017. 253 S. ISBN 978-963-9987-20-3ö. Type: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter - TORBÁGYI, Melinda. Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn : Band 2. Komitat Veszprém. Budapest : Martin Opitz Verlag, 2017. 259 S. ISBN 978-963-9987-22-7. Type: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter - TORBÁGYI, Melinda. Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn : Band 3. Komitat Vas. Budapest : Martin Opitz Verlag, 2017. 269 S. ISBN 978-963-9987-23-4. Type: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalékok a tokodi mészbetétes temetö kutatástörténetéhez = Angaben zur Forschungsgeschichte des Gräberfeldes der inkrustierten Keramik von Tokod. In Tatabányai Múzeum Évkönyve, 2015-2016, 4, s. 13-27. ISSN 2062-7122. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Árpád-kori templom és temetö Regtetön - Gerecze Péter ásatása a Budapest XV. kerületi MÁV-telepen = Eine Kirche mit Friedhof in Regtetö aus der Árpádenzeit. In Budapest régiségei, 2016, vol. 49, s. 131-143. ISSN 0133-1892. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Középkori bizánci érmek Komárom-Esztergom megye myugati részéböl = Mittelalterliche byzantinische Mübzen aus dem westlichen Teil des Komitats Komárom-Esztergom. In Numizmatikai közlöny, 2015-2017, cXIV-CXV. évfolyam, s. 177-182. ISSN 0230-0583. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Új adatok az óhutai kelta kincslelet elökerülési körülményeihez = Neue Angaben zur Fundgeschichte des keltischen Schatzfundes von Óhuta. In Numizmatikai közlöny, 2015-2016, cXIV-CXV. évfolyam, s. 163-168. ISSN 0230-0583. Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter - STUPPNER, Alois. Neue Angaben zum römischen Hortfund von Haunoldstein (NÖ) – ein Fund aus der Zeit der Markomannenkriege in Noricum? = Nové doklady k pokladu z doby rímskej v Haunoldstein – nález z doby markomanských vojen v Noricu? In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2017, č. 61, s. 137-147. ISSN 0560-2793. Type: ADFB
 • PROHÁSZKA, Péter. Die römischen Goldmünzen des 1.-3. Jahrhunderts im Barbaricum des Karpatenbeckens (von Augustus bis zu Carinus). In Archäologie zwischen Römern und Barbaren 2016 : Teil 1 : Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte. - Bonn : Habelt, 2016, s. 161-173. ISBN 978-3-7749-4064-2. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Egy koraújkori pénzes erszénylelet Nógrádból a kamarai iratok tükrében = A purse find with coins of the early modern period from the village Nógrád in the light of the chamber documents. In Neograd : A Dornyay Béla múzeum évkönyve, 2016, 39, s. 31-40. ISSN 0133-01802.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Type: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter. Márton Ferenc (Abonyi Lajos) és Csetneki Jelenik Elek levelezéséből – Adalékok Tószeg és környéke kutatásának történetéhez = Aus der Korrespondenz von Ferenc Márton (Lajos Abonyi) und Elek Csetneki Jelenik – Beiträge zur Forschungsgeschichte von tószeg und seiner Umgebung. In Tisicum, 2015, 24, s. 93-104. Type: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter - HORVÁTH, T. Balogh Béla jelentései Szolnok megyei lelőhelyekről és leletekről = Die Aufzeichnungen Béla Baloghs über Fundstellen und Funde vom Komitat Szolnok. In Tisicum, 2015, 24, s. 105-126. Type: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter. Karl Ludwig Moser és egy népvándorlás kori fülbevalópár a szlovéniai Tomajból = Karl Ludwig Moser und ein Völkerwanderungszeitliches Ohrgehangepaar aus der slowenischen Tomaj. In Hadak útján : Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete. - Veszprém : Laczkó Dezsó Múzeum, 2016, s. 123-130. ISBN 978-963-9938-24-3. Type: BEE
 • PROHÁSZKA, Péter. Lovag Zsuzsa: Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása. Opuscula hungarica VIII. Budapest 2014, 155 Seiten, 39 Tafeln, 1 Karte als Beilage. ISBN 978-615-5209-38-3. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 188-192. ISSN 1335-0102. Recenzia na: Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása / Lovag Zsuzsa. - Budapest : [s. n.], 2016. Type: EDI
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva - KUZMOVÁ, Klára. K osídleniu Chotína v dobe rímskej = The Settlement of Chotín in the Roman Period. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 173-193. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 1/0346/15 : Kastel v Iži - súčasť limes romanus na Slovensku. VEGA č. 2/0121/15 : Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch). Type: ADNB
 • RAJTÁR, Ján - HÜSSEN, C.-M. Römische Feldlager aus der Zeit der Markomannenkriege in der Slowakei. In Roman Frontier Studies 2009. - Oxford : Archaeopress Publishing Ltd., 2017, s. 537-544. ISBN 978 1 78491 590 2. Type: AECA

  Citácie:
  [2.2] BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter - RASSMANN, Knut - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils. Vráble-Fidvár-central place of the European importance. Settlement from the Early Bronze Age. In Studia Historica Nitriensia, 2017, 21, pp. 19-33., SCOPUS

 • RAJTÁR, Ján - ÖLVECKY, Róbert - IVÁN R. Sekule - Za humnami : VS 19157. Nitra : AÚ SAV, 2017. 317 s. Type: AGI
 • ROBAK, Zbigniew. The Origins and the Collapse of the Blatnica-Mikulčice Paradigm. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 99-162. ISSN 1335-0102. Type: ABB

  Citácie:
  [3.1] MACHÁČEK, Jiří. Bommelohrringe und Pressblechfibeln zu Beginn der frühmittelalterlichen Körperbestattung Ostmitteleuropas. In Archeologické rozhledy, 2017, LXIX, s. 476–492.

 • ROBAK, Zbigniew. Finds from the turn of the 8th and 9th centuries from Bojná (Slovakia) and its agglomeration. In Hadak útján XXIV : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája Esztergom, 2014. november 4-6. - Budapest ; Esztergom : Pázmány Péter Katolikus Egyetem : Magyar Tudományos Akadémia, 2017, s. 203-2017. ISBN 978-963-9911-63-5. Type: BDE
 • ROBAK, Zbigniew - PIETA, Karol. The New Finds from Klátova Nová Ves. In Hadak útján : Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete. - Veszprém : Laczkó Dezsó Múzeum, 2016, s. 131-144. ISBN 978-963-9938-24-3.(APVV-0553-10 : Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku. VEGA č. 2/0117/12 : Medzi starovekom a stredovekom. Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po začiatok stredoveku). Type: BEE
 • RUTTKAY, Alexander T.. Hroby detí a nedospelých na prikostolných cintorínoch z 9. storočia = Graves of Children and Youth on Graveyards near thr Churches from the 9th Century. In Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages, April 25 - 26, 2017 : Collection of the conference abstracts. - Nitra : UKF, 2017, s. 31-34. ISBN 978-80-558-1162-8. Type: AFF
 • RUTTKAY, Alexander T. - CHEBEN, Michal. Nitrianska Blatnica - Štopkárka : VS 19540. Nitra : AÚ SAV, 2017. 21 s. Type: AGI
 • RUTTKAY, Alexander T.. Christianizácia Slovanov na našom území : O cestách, kresťanských kostoloch a sídlach spoločenských elít v 9. storočí na západnom Slovensku. In Literárny týždenník, 2017, roč. XXXI., č. 13-14, s. 4-5. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • RUTTKAY, Matej - HENNING, Joachim - BEDNÁR, Peter - ELGYÜTT, Jozef. Výsledky výskumu včasnostredovekého hradiska a pohrebiska v Bíni v rokoch 2011 – 2012 = Resultate der Ausgrabung des frühmittelalterlichen Burgwalls und des Gräberfeldes in Bíňa in den Jahren 2011–2012. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 137-139. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • RUTTKAY, Matej - VOJTEČEK, Marek. Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v rurálnom prostredí v stredoveku a včasnom novoveku - stav a perspektívy výskumu na Slovensku. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Editori Matej Ruttkay, Milan Hanuliak, Ján Beljak, Lucia Nezvalová, Marek Vojteček. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 8. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFF
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - FECKO, Peter. História výskumov a písomné záznamy o Šoldove. In Štrbské noviny : Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 69, č. 7, s. 17-30. ISSN 2453-6482. Type: BDF
 • RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Miniatúrne nádoby z pohrebiska vo Veľkom Cetíne = Miniaturgefässe vom Gräberfelded in Veľký Cetín. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2016, roč. CX, č. 26, s. 195-200. ISSN 1336-6637.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Záchranný výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkých Chyndiciach = Rettungsgrabung bei der Kirche der Geburt der Jungfrau Maria in Veľké Chyndice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 140-143. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Záchranný výskum pri Kostole Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch = Rettungsgrabung bei der Kirche der Seligen Jungfrau Maria in Vrable. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 144-146. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Nález fragmentu novovekého džbánu z Vrábiel = Fund eines neuzeitlichen Krugfragments aus Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 147-148. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián - MAJERČÍKOVÁ, Danka - FURMAN, Martin. Revízny výskum zaniknutého stredovekého kostola v Radoli-Koscelisku = Revisionsgrabung der untergegangenen mitelalterlichen Kirche in Radoľa-Koscelisko. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 148-152. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • SLAVÍČEK, Karel - PETŘÍK, Jan - ŽAŽA, Petr - MITÁŠ, Vladimír - FURMÁNEK, Václav. Technological and provenance analyses of the South-eastern Urnfield cultures pottery from the sites of Cinobaňa and Málinec (Poltár region, Slovakia). In Praehistorische Zeitschrift, 2017, 92. Band, heft 1. (0.344 - IF2016). ISSN 0079-4848. Type: ADCA
 • SMETANOVÁ, Petra - HAMAJ, Ján. Archeologický nález dřevěného sudu, jeho následná konzervace a dokumentace. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFL
 • SOJÁK, Marián. Ojedinelý dukát Ladislava V. z lokality Pavľany - Krigov = Single Ladislaus ducat from the Pavľany - Krigov site. In Denarius : numizmatický časopis, 2015, čislo 5, s. 51-54. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Maciej. The study of stone materials from the Collection of the Mining Museum in Rožňava = Analýza kamennej industrie zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2017, č. 62, s. 7-36. ISSN 0560-2793. Type: ADFB
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Poprad - Matejovce - Lósy nad Matejovcami : VS 19107. Nitra : AÚ SAV, 2017. 33 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián - FECKO, Peter - GALOVÁ, Zuzana. Poprad - Kvetnica - Zámčisko I. : VS 19 490. Nitra : AÚ SAV, 2017. 108 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Cudzie mince v púchovskom kultúrnom prostredí severného Slovenska (so zameraním na Spiš). In Numizmatika, 2016, 26, s. 16-21. ISSN 80-901414-0-4. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián - HUNKA, Ján. Význam nálezov mincí z hradu Kamenica. In Numizmatika, 2016, 26, s. 44-53. ISSN 80-901414-0-4. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Stručný prierez archeologických dejín. In Gánovský spravodajca : Občasník obce Gánovce, 2017, roč. 8, č. 1, s. 1-2. ISSN 1338-5402. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Olejkári na Hrachovisku. In Štrbské noviny : Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 6, č. 7, s. 31-33. ISSN 2453-6482. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Táborisko zo staršej a predpokladanej strednej doby kamennej na území obce. In Štrbské noviny : Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 6, č. 7, s. 34-35. ISSN 2453-6482. Type: BDF
 • SOJÁK, Marián. Hrad v archeologických svedectvách. In Hrad Kamenica : tajomný hrad Čergova. Michaela Haviarová a kol. - Obec Kamenica, 2016, s. 45-55. ISBN 978-80-972550-0-8. Type: BEF
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Zur Abfolge der Osthallstatt- und der Vekerzug-Kultur: Ein Überblick zum Forschungsstand der Hallstattzeit in der Südwestslowakei. In Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. - Budapest : Archaeolingua, 2017, s. 383-402. ISBN 978 615 5766 00 8. Type: AECA
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Heslá. In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. ôsmy zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. K problematike kolektívnych identít, organizácie a sociálnej diferenciácie pravekých a včasnohistorických spoločenstiev (Od rodov k štátom, od etník k národom). In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2017, roč. 12, č. 1, s. 10-48. ISSN 1337-0707. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/PDF/2017/02_1_2017.pdf>(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku). Type: ADFB
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Heslá (Kaľ at Džarmo, kanopa, Karkemiš, kastel, kastrum, Kimbrovia, Kirokíta, Klastrová analýza, Knin, Koceľ, Koj-Kryglan-Kala). In Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia. ôsmy zväzok.Kalh - Kokp. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016. ISBN 978-80-970350-2-0. Type: BDB
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Ako si starí Bulhari hľadali novú vlasť? In HistoryWeb, 2017, č. 9. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-si-stari-bulhari-hladali-novu-vlast#.WboSHNFnqUk>. Type: BDF
 • ŠALKOVSKÝ, Peter. Spomienka na docenta Jozefa Hošša (*11.5.1946 † 19.5.2012) k jeho nedožitým sedemdesiatym narodeninám. In Musaica archaeologica, 2016, ročník 1, číslo 2, s. 189-190. ISSN 2453-8612. Type: EDJ
 • ŠIMUNKOVÁ, Katarína - VANGĽOVÁ, Terézia. Sídliskový objekt maďarovskej kultúry z Veľkej Mane = Settlement feature of the Maďarovce Culture from Veľká Maňa. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 481-494. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • ŠVIHUROVÁ, Miroslava. "Na kamennom koberci" : Sídlisková zástavba na lokalite Liptovská Sielnica - Liptovská Mara III. In Archeológia barbarov : XIII. protohistorická konferencia 19. - 20. 10. 2017. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2017. Type: AFL
 • ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Osídlenie severného Slovenska v staršej dobe rímskej na základe sídliska Liptovská Mara III. Bratislava ; Nitra : Filozofická fakulta UK : Archeologický ústav SAV, 2017. 434 S. Type: DAI
 • TIRPÁK, Ján - BIELICH, Mário - MARTINAK, M. - BEŠINA, D. Results of the GPR survey of former Romanesque churches in Slovakia. In 12th International Conference of Archaeological Prospection : 12th - 16th September 2017 University of Bradford. - Bradford : University, 2017, p. 247-249. ISBN 9781784916770.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AECA
 • TIRPÁK, Ján - BIELICH, Mário - MARTINÁK, M. - BEŠINA, D. Results of the GPR survey of former Romanesque churches in Slovakia. In 12th International Conference of Archaeological Prospection : 12th - 16th September 2017 University of Bradford. - Bradford : University, 2017. ISBN 9781784916770.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Type: AFK
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Ojedinelé druhy nádob z včasnostredovekého hradiska Bojná. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFL
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný výskum v Leseniciach (okr. Veľký Krtíš) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Lesenice_web.pdf>. Type: GHG
 • VELIAČIK, Ladislav. Depot náramkov z Nitrianskych Sučian, okr. Prievidza = A hoard of bracelets from Nitrianske Sučany, Prievidza district. In Studia Historica Nitriensia : Supplementum - mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera, 2017, roč. 21/Supplementum, s. 495-540. ISSN 1338-7219.(VEGA č. 2/0091/16 : Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií). Type: ADNB
 • VLKOLINSKÁ, Ivona. The comparation of the vessels from Nitra locality - the cemetery and the pottery kilns - on the basis of the archaeological and natural methods. In Ostrakon : The 3rd International Symposium on Pottery and Glass : Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research. Slawomir Mozdzioch, Michal Matuszczyk. - Wroclaw : Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, IAE PAS, 2017, s. 53. ISBN 978-83-65638-51-9. Type: AFE
 • VLKOLINSKÁ, Ivona. Medzinárodná konferencia Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2017, roč. 65, č. 1, s. 183-184. ISSN 1335-0102. Type: EDJ
 • VOZÁK, Zoltán - BIELICH, Mário. Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku: prípadová štúdia z hradu Gýmeš. In 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku : Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Editori Matej Ruttkay, Milan Hanuliak, Ján Beljak, Lucia Nezvalová, Marek Vojteček. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 10. ISBN 978-80-8196-005-5. Type: AFF
 • WUTKE, Saskia - BENECKE, Norbert - SANDOVAL-CASTELLANOS, Edson - DOEHLE, Hans-Juergen - FRIEDERICH, Susanne - GONZALEZ, Javier - HALLSSON, Jon Hallsteinn - HOFREITER, Michael - LOUGAS, Lembi - MAGNELL, Ola - MORALES-MUNIZ, Arturo - ORLANDO, Ludovic - PALSDOTTIR, Albina Hulda - REISSMANN, Monika - RUTTKAY, Matej - TRINKS, Alexandra - LUDWIG, Arne. Spotted phenotypes in horses lost attractiveness in the Middle Ages. In Scientific Reports, 2016, vol. 6, p. (5.228 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 2045-2322. Type: ADCA
 • ZAJACOVÁ, Barbara. Záchranný výskum v Žiline-Bánovej = Rettungsgrabung in Žilina-Bánová. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012, 2017, s. 154-156. ISSN 0231-925X. Type: ADFB
 • ZAJACOVÁ, Barbara - DAŇOVÁ, Klaudia. Social status of children in Late Bronze Age : Case study of cremation practices on the cemetery in Mikušovce (northwestern Slovakia). In Cremation Burials in Europe : Between the 2nd mill. B.C. and the 4th c. A.D. : 2nd International Conference of the DFG Research Unit FOR 1670 "Transalpine Mobilitz and Cultural Transfer". - München : Ludwig-Maximilians-Universität, 2017, s. 41. Type: AFE
 • ZAJACOVÁ, Barbara - ZÁBOJNÍK, Jozef. Kremnica - Štefán. námestie 24. Nitra : AÚ SAV, 2017. 86 s. Type: AGI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus