Information Page of SAS Organisation

Institute of History

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ARPÁŠ, Róbert. Úloha viery v sociálnom zápase na príklade Pastierskeho listu slovenských biskupov z novembra 1924 [The Role of Faith in a social struggle using the example of the Pastoral Letter of the Slovak bishops of ovember 1924]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 333-343. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Type: ADDB
 • ARPÁŠ, Róbert. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Národy -mestá - ľudia - slávnosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č.1, s. 182-183. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • BADA, Michal. Duchoňová, Diana - Lengyelová Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávnosti, strasti každodennosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 162-165. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku / Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-85. Type: EDI
 • BÁN, Andrej - ŠOLTÉS, Peter. Korupcia tu má tradíciu : rozhovor. In Týždeň, 12. február 2018, roč.15, 7. týždeň, s. 24-27. ISSN 1336-5932. Type: GII
 • BENČÚRIKOVÁ, Martina. Mediálny obraz Frakcie Červenej armády a nemeckej jesene v denníku Rudé právo. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • BENKO, Juraj. Izmenenija imidža molodovo Klementa Gotvalda posle 1948 goda. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, n. 10, s. 136-153. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFA
 • BENKO, Juraj. Boľševický experiment skončil v agónii. In HistoryWeb, 7. 11. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/bolsevicky-experiment-skoncil-v-agonii#.Wnhdaa7iaUk>. Type: BDF
 • BRANDES, Detlef - IVANIČKOVÁ, Edita - PEŠEK, Jiří. Tschechoslowakei und Deutschland - Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarstaat 1933 bis 1989 : Eine Einführung. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 7-30. ISBN 978-3-8375-1905-1. Type: BEE
 • Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. Detlef Brandes, Edita Ivaničková und Jiří Pešek (Hg.). Essen : Klartext Verlag, 2018. 359 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommision, 22. ISBN 978-3-8375-1905-1. Type: FAI
 • BYSTRICKÝ, Peter. Longobardsko-gepidské nepriateľstvo v čase Justiniánovej vojny proti Gótom [Lombard-Gepid conflict during the Justinian´s Gothic war]. In Byzantinoslovaca VI : zborník k nedožitému životnému jubileu Alexandra Avenaria, 2017, s. 31-45. ISBN 978-80-8127-201-1.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: AEDA
 • ČIČAJ, Viliam. Vojenská literatúra v meštianskom prostredí v období novoveku [Militery Literature in the Middle Class Environment in the Modern Times]. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 82-96. ISSN 1335-3314.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: ADFB
 • ČIČAJ, Viliam. Sláva šľachetným IV. Osudy kapitánov slovenských dobrovoníkov 1848/49 a vojenských duchovných. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2016, 257 s. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2017, roč. 21, č. 4, s. 178-180. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Sláva šľachetných IV. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2016. Type: EDI
 • DEMMEL, József. Suchá ratolesť ? : hornouhorské župy a slovenská šľachta v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč. 29, č. 3, s. 57-59. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DEMMEL, József. Eugen Gerometta : slovenský kandidát do prvého krajinského snemu v roku 1848. In Historická revue. - Bratislava : FORNAX (do r. 2012) : Slovenský archeologický a historický inštitút (od. r. 2012), 2018, roč.29, č. 3, s. 43-45. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DEMMEL, József. Szlovák lelkész, magyar történész, békéscsabai polgár Haan Lajos naplója és levelezése. In "aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. - Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017, s. 371-384. ISBN 978-615-5615-69-6. Type: BEE
 • DEMMEL, József. "Slovenský kňaz, ale maďarský spisovateľ" : o identite Ľudovíta Haana. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identitzy slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 184-198. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727. Type: BEE
 • "aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerkesztette: Demmel József, Katona Csaba. Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. 419 s. ISBN 978-615-5615-69-6. Type: FAI
 • DEMMEL, József. Tajomstvá národnostného zákona - Regionálne politické elity v roku 1868. In Lúč : príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku, 2018, roč. 3, č. 1, s. 6-7. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Anschluss 1938 : prvá "obeť" Hitlerovej pažravosti. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 74-77. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Nový film o Churchillovi je historický nezmysel. In HistoryWeb, 24. január 2018, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novy-film-o-churchillovi-je-historicky-nezmysel#.WnhXP67iaUl>. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Akí boli veľkí hráči studenej vojny ? In HistoryWeb, 5.1.2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Rivali a partneri studenej éry / Slavomír Michálek. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 978-80-224-1602-3. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aki-boli-velki-hraci-studenej-vojny#.WmWhPq7iaUl>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Černák, Tomáš - Mocko, Martin. Husák v odboji a SNP 1938-1945. Bratislava: Marenčin PT, 20169, 348 s. ISBN 9888081146534. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 165-169. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Husák v odboji a SNP 1938-1945 / Tomáš Černák, Martin Mocko. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - ISBN 978-80-811-465-34. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Z chudobnej slovenskej dedinky do sídla českých kráľov. In SME, 2. február 2018, špeciálna príloha denníka Sme, roč., č., s. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Gustáv Husák / Michal Macháček. - Praha : Vyšehrad, 2018. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Ľudácky režim zatváral i nevinných. In HistoryWeb, 11.06.2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave v roku 1939 a jej Cela č. 20 / Marína Zavacká. - Bratislava : Artforum, 2018. - ISBN 978-80-8150-210-1. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ludacky-rezim-zatvaral-i-nevinnych#.WyITZlUzaUl>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Na Volyni sa varila krvavá kaša. In HistoryWeb, 11.7. 2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Vplyn 1943 / Grzegor Motyka. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/na-volyni-sa-varila-krvava-kasa#.W0xk9dUzaUl>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Paul Jackson. Colin Jordan and Britain ´s Neío-Nazi Movement: Hitler´s Echoé. A Modern History of Politics and Violence. London: Bloomsbury Academic, 2017. Pp. 304. $ 102.60 (cloth). In Journal of British Studies, April 2018, vol.57, issue 2, pp. 429-430. ISSN 0021-9371. Dostupné na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-british-studies/article/paul-jackson-colin-jordan-and-britains-neonazi-movement-hitlers-echo-a-modern-history-of-politics-and-violence-london-bloomsbury-academic-2017-pp-304-10260-cloth/FE6CF520CA366EED17492EA15151B11B>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Kershaw, Ian. To Hell and Back: Europe 1914-1949. London: Penguin, 2015, 624 s. ISBN 978-0670024582. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč., č. 2, s. 169-172. ISSN 1335-3314. Recenzia na: To Hell and Back / Ian Kershaw. - London : Penguin, 2015. - ISBN 978-0670024582. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Premyslená nacistická propaganda nás balamutí dodnes. In Denník N, 16. 1. 2018, roč. 4, č. 11, s. 11. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/998845/premyslena-nacisticka-propaganda-nas-balamuti-dodnes/>. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Baka, Igor- Maskalík, Alex - Medvecký, Matej- Minařík, Pavel. Vojenské dejiny Slovenska VII: zväzok (1968-1992). Bratislava: Magnet Press, 2016, 360 s. ISBN 9788089169344. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 175-176. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MACHÁČEK, Milan. Nechcel som podsúvať názor na Husáka : český historik Michal Macháček napísal doposiaľ najucelenejšiu knihu o Gustávovi Husákovi. In Denník N, 2. február 2018, vikendové vydanie, roč. 4 č. 24, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Ruské tango s krajnou pravicou. In Denník N, 19. február 2018, roč.4 č., s. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1033662/ruske-tango-s-ciernou-krajnou-pravicou/?ref=list>. Type: GII
 • DRUGA, Marek. Hlavačková, Miriam (ed.). Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, 456 s. ISBN 9788022415378. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 159-162. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Od symbolu k slovu / Miriam Hlavačková (ed.). - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-78. Type: EDI
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. The Silent Majority : Attitudes of non-prominent citizens At the beginning of the great War in the territory of today’s Slovakia. In Revue des études Slaves : Tiré A Part, 2017, 88, fascicule 4, pp. 699-719. ISSN 0080-2557.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Type: ADEB
 • DUDEKOVÁ, Gabriela. "Naši" a problém zásobovania : snahy o samozásobiteľský charakter Prešporka/Bratislavy a ďalšie spôsoby adaptácie mestskej komunity vo vojnovom režime ["Ours" and the Supply Problem. Efforts of a Subsistence Charakter in Pressburg/Bratislava and Other Methods of Adaptation of the Urban Communmity in the Wartime Regime]. In Documenta Pragensia, 2016, xXXV, s.267-286. ISSN 0231-7443.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Type: ADEB
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Upheaval of 1918/1919 in Pressburg/Bratislava : An example of differing representations of a common past in Historiography. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Re-thinking the meaning of Symbiosis-Past, Present and Future. III. - Tokyo : Waseda University Press, 2018, s. 21-36. ISBN 978-4-657-18003-2.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Type: BEE
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela - HIMIČ, Dan. Kde končili slovenské siroty? : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, č. 11, s. 53-59. ISSN 2585-7843. Type: GII
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Az Estzerházyak - út a magyar politika Csúcsára = Esterházyovci - cesta na výslnie uhorskej politiky. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec, 2017, s.12-39. ISBN 978-80-972927-7-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: ABD
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Res Pálffyana, príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č.2, s. 377-379. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • ĎURČO, Michal. Moraglio, Massimo. Driving Modernity. Technology, Experts, Politics and Fascist Motorways, 1922-1943. New York, Oxford: Berghanh, 2017, 194 s. ISBN 978178534498. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 2, s. 348-351. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Driving Modernity / Massimo Moraglio. - New York : Berghahn, 2017. Type: EDI
 • ĎURČO, Michal. Ako stromy prišli o miesto pri slovenských cestách. In Denník N, 2018, roč. 4, č., s. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1038826/ako-stromy-prisli-o-miesto-pri-slovenskych-cestach/>. Type: GII
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. „Consilium itinerarii“ benátskeho lekára pre vyslancov k cisárovi Žigmundovi do Uhorska v rokoch1434 - 1435. Príspevk k cestovaniu a životospráve cestovateľa v stredoveku. In Studia Mediaevalia Bohemica, 9/2017, č. 1, s. 19-45.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: ADEB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Slovacika im Archiv der Apostolischen Pönitentiarie und Möglichkeiten ihrer Nutzung bei der Erforschung der spätmittelalterlichen slowakischen Geschichte (15. Jh.). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, 1-2, s. 124-160.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Type: ADEB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Slavnosti, ceremonioe a rituuály v pozdním středověku, edd. Martin NODL, František Šmahel, Argo, Praha 2014, 468 s.ISBN 978-80-257-0589-6. In Studia Mediaevalia Bohemica, 8/2016, č. 2, s. 309-315. Recenzia na: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / edd. Martin NODL, František Šmahel. - Praha : Argo, 2014. Type: EDI
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17 č. 1, s. 3. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 1. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of the Education of Physicians in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : drugi beogradski zbornik. Kongres istoričara medicine. - Beograd : Srbsko lekarsko družstvo, 2018, s. 15- 29. ISBN 978-86-6061-094-4.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Type: ABC
 • FALISOVÁ, Anna - HLAVINKA, Ján. Osobnosť MUDr.Vojtecha Spanyola [Significance of MUDr. Vojtech Spanyol]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. II/XVIII, vol. 1-2, s. 223-238. ISSN 2453-9252.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945). Type: ADFB
 • FALISOVÁ, Anna. Memorandum z roku 1946 - zásobovanie Slovenska liekmi [Memorandum of Year 1946 - supply of medical drugs through Slovakia]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s.115-119. ISSN 0014-8172.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Type: ADFB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yougoslave et l´Italie: Raymond Poincare et la premiére étape des pourparlers (1923-1924). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, 1-2, s. 78-102.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Type: ADEB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le Remilitarisation de la Rhénanie, le 7 Mars 1936 et sa Réception en Europe de l´Est. In Acta : colloque international. La gestion des crises internationales depuis 1919. Bucurest 19.-23. 09. 2012. Edition by Dumitru Preda ; scientific Coordination of the Bucharest Conference: Mkhai Retegan, Costantin Hlihor. - Cavallioti : Commission Internationale D´Histoire des Relations Internationales, 2016, s. 45-65. ISBN 978-606-551-080-7.(APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Type: AFA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Eliáš Berger a jeho pôsobenie v Skalici [Eliaš Berger and his activities in Skalica]. In Zborník Záhorskeho múzea v Skalici 8. - Skalica : Vydalo Záhorské múzeum, 2017, s. 29-44. ISBN 978-80-85446--94-4.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Type: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Dejiny výroby papiera a celulózy na Slovensku. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : celulózový a papierenský priemysel na Slovensku. 5. zväzok. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, s. 7-28. ISBN 978-80-227-4762-2.(Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Type: ABD
 • HANULA, Matej. Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období [The Sources of Influence of the Agrarian Party in Slovakia during the Interwar Period]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 2, s. 310-326. (2017 - SCOPUS). ISSN 1338-7219.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Type: ADFB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Solus cum Deo solo. Rehoľa pavlínov v stredovekom Uhorsku [Solus cum Deo solo. Pauline Fathers in Medieval Hungary]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 15, roč. 9, nr. 4, (2017. ISSN 2084-1213.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Type: ADEB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Zwischen königlichem Hof und päpstlicher Kurie. Der apostolische Protonotar und Pressburger Propst Georg von Schönberg (1486). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, 1-2, s. 33-59.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Type: ADEB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Hradné kaplnky. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 1, s.14-16. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: <http://prikryl.sk/data/documents/VOX-01-2018.pdf>. Type: GII
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Hradná zbožnosť. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 3, s.6-7. ISSN 1339-3634. Type: GII
 • HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský ako predstaviteľ národno-politickej a mienkotvornej slovenskej elity. In Biografické štúdie, 2017, č.40, s. 23-34. ISSN 0067-8724. Type: AFD
 • HOLEC, Roman. Veselé (i menej veselé) návraty k revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s.60-63. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • HOLLÝ, Karol. Ivan Hálek: Alkoholizmus ako spoločenský problém [Ivan Hálek: Alcoholism as a social problem]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. II/XVIII, vol. 1-2, s. 241-266. ISSN 2453-9252. Type: ADFB
 • HOLLÝ, Karol. Zabíjačky na Dolnej zemi v reflexii dobovej publicistiky, s dôrazom na polermiku o zabíjačkách v Srieme z roku 1902. In Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. 19. marca 2017. Editori:Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc ; recenzenti: Martina Bocánová, Janko Gubani. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017, s. 126-141. ISBN 978-973-107-125-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AFA
 • HOMOĽA, Tomáš. Orlica verzus havran : súperenie Jagelovcov a Mateja Korvína o českú korunu v rokoch 1471-1479. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • IVANIČKOVÁ, Edita. Nemecká otázka v čase studenej vojny a Československo (1949-1973). In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. Zostavila Edita Ivaničková ; recenzenti: Marian Manák, Zuzana Polačková. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017. 1 CD. ISBN 9789-80-972944-0-3(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: FAI
 • IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. "Orel" A.S.Chomjakova i symboly slovackovo nacionaľnovo dviženija XIX veka. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, n. 10, s. 65-78. ISSN 2227-6874. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>. Type: AFA
 • JAKABŠICOVÁ, Alexandra - JANURA, Tomáš. Historický park vo Voderadoch - ako prinavrátiť jeho dávnu noblesu. In Monument revue : časopis Pamiatkového úradu na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2017, roč. 6, č. 2, s.13-17. ISSN 1338-807X. Type: ADFB
 • JANURA, Tomáš. Numizmatická zbierka barónky Anny Márie Hellenbachovej [The numismatic Collection of Baroness Anna Mária Hellenbach]. In Denarius : numizmatický časopis, 2017, čislo 6, s. 62-67.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Type: ADFB
 • JANURA, Tomáš. Stredoveký hrad podľa písomných prameňov. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 36-39. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Vývoj za Suňogovcov podľa písomných prameňov. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 50-58. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • KAMENEC, Ivan. Reflexia arizácie, jej priebehu a výsledkov v slovenskej spoločnosti. In Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II. Editor Magdaléna Hrbácsek ; recenzenti: Miloš Zelenka, Roland Lanz. - Galanta : OZ ART DANUBIUS, 2017, s.29-40. ISBN 978-80-89856-08-4. Type: AFD
 • KAMENEC, Ivan. Úvodné slovo. In Príbeh Juraja Szánta : rozhovor o záchrancoch a obeti. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s.4-5. ISBN 978-80-8152-583-4. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Moje stretnutia s Eugenom Bárkányom. In Židovské pamiatky na Slovensku. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2017, s. 25-27. ISBN 978-80-89175-79-6. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Mach, Alexander.Pred rozsudkom. Denníky 1945-47. Bratislava: Vydavateľstvo Marenčin PT, 2017, 447 s. ISBN 9788056900383. Ivan Kamenec. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 368-370. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vydaté ženy - problém školstva : byť či nebyť učiteľkou... In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17 č. 1, s.37-38. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Cesta do Ríma : slovenská účasť na inaugurácii pápeža Pia XII. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 31-33. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Jozef Miloslav Hurban v rodine a národe. Prepojenie súkromného života a verejných aktivít národovca. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 13-31. ISSN 1339-4908. Dostupné na internete: <http://sausba.sk/pdf_casopis/web/casopisy/slovencinar12_casopisSAUS.pdf>(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Svet Boženy Slančíkovej a tvorba Timravy. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 8-17. ISBN 9789-80-972560-2-9.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Svetozár Hurban Vajanský a ženské hnutie. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 35-52. ISSN 0067-8724.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFD
 • KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci : vysoko lietajúci sokol v revolúcii. In Historická revue, 2018, roč. 29, č.3, s. 47-53. ISSN 1335-6550.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BDF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Pôsobenie vojenských duchovných v rakúsko-uhorskej armáde. In Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018], s. 29-39. ISBN 978-80-973022-9-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BEF
 • Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018]. 231 s. ISBN 978-80-973022-9-0. Type: FAI
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Problematika uhorsko-moravskej hranice v 16. storočí na zasadaniach uhorského snemu [The Problem of Hungarian-Moravian border in 16th century in Hungarian diet meetings]. In Zborník Záhorskeho múzea v Skalici 8. - Skalica : Vydalo Záhorské múzeum, 2017, s. 18-28. ISBN 978-80-85446--94-4.(VEGA 1/0645/17 : Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia). Type: AEDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Publishing ventures/periodicals. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam, 2018, vol. 2, s. 1353-1354. Type: BDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Reading societies and cultural associations. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam, 2018, vol. 2, s. 1356-1357. Type: BDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Libraries, archives. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam, 2018, vol. 2, s. 1362-1363. Type: BDA
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Zneužívanie maloletých pred konceptom (šťastného) detstva. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17 č. 1, s. 20-28. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: BDF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Prisťahovalec s víziou v dejinách typografickej kultúry. In KRIŽANOVÁ, Petronela. Pribeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770-1799 ?). - Detail, 2017, s. 122-124. ISBN 9789-80-972519-2-5. Type: GII
 • KONEČNÝ, Peter. Kameralisten, Bildungsreformer und aufstrebende Bergbeamte: Johann Thaddäus Anton eithner und sein Vorschlag zur Gründung einer Bergakademie im Habsburgerreich. In Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 2015-2016, č. 8-9, s. 66-89. ISSN 1338-5984. Type: ADFB
 • KONEČNÝ, Peter. Transfery montanistického poznania v ranom novoveku: uhorské baníctvo a hutníctvo v európskych cestopisoch, 1651-1751 : dizertačná práca [Transfers of mining knowledge in the early modern period: Hungarian mining and metallurgy in european travelogues, 1651-1751]. Školiteľ: Viliam Čičaj. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta : školiace pracovisko: Historický ústav SAV, 2017. 141 s. Type: DAI
 • KOVÁČ, Dušan. Od Compiegne po Versailles. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 6, s. 38-43. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • KOVÁČ, Dušan. Propaganda and "Realpolitik". T.G. Masaryk and his Attitude towards Hungary and the Magyars during and after World War I. Dušan Kováč. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Re-thinking the meaning of Symbiosis-Past, Present and Future. III. - Tokyo : Waseda University Press, 2018, s. 7-20. ISBN 978-4-657-18003-2. Type: BEE
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Type: FAI
 • Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulz Wessel (eds.). Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 177 s. ISBN 978-80-87782-73-6. Type: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Az árvaházi iskola mint pedagógiai innovácios színtér = Škola pri sirotinci - miesto pedagogických inovácií. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec, 2017, s. 384-401. ISBN 978-80-972927-7-5.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: ABD
 • KOWALSKÁ, Eva. Ivantyšynová, Tatiana - Podolan, Peter, Viršinská, Miriam. Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kolláíra. Bratislava: SDK SVE: Pro Historia 2015, 142 s. ISBN 9788097037666. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č.2, s. 367-368. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013, č. 48, r. 2014, č. 49, r. 2015, č.50, r. 2016), hl. redaktorka Ingrid Kušniráková, výkonná redaktorka Marcela Bednárová (č. 51, 2017) ; recenzenti č.49, (2015), č. 50, (2016): Frederik Federmayer, Rastislav Kožiak, č. 51 (2017): Dušan Škvarna, Marek Junek. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. ISBN 978-80-224-0991-9. ISSN 0440-9515. Type: FAI
 • KŠIŇAN, Michal. La vision italienne des activités de Milan R. Štefánik en mars et avril 1919. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, 1-2, s. 161-186. Type: ADEB
 • KŠIŇAN, Michal. "V edinstve sila !" Štefanik i borba za edinstvo čechoslovackovo dviženija soprotivlenija v Rossii v 1916-1917 gody. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, n. 10, s.104-118. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte). Type: AFA
 • KŠIŇAN, Michal. Hnilica, Jiří. Les nouvelles élites Tchecoslovaques. Une formation francaise (1900-1950). Paris Institut d´études slaves, 2015, 405 s. ISBN 9788670255760. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 171. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • KŠIŇAN, Michal. Komu prekáža silný Irán. In SME Komentáre, 1.jún 2018. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/20836826/komu-prekaza-silny-iran.html>. Type: GII
 • KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-87782-73-6.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Type: BEE
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Az árva és elhagyott gyerekek intézeti ellátása Magyarországon a 18. század második felében. A tallós - Szenci - Pozsonyi királyi árvaház = Ústavná starostlivosť o osirelé a opustené deti v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia. Kráľovský sirotinec v Tomášikove - Senci - Bratislave. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec, 2017, s. 358-383. ISBN 978-80-972927-7-5.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: ABD
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Záujem osvietenského štátu o blaho jednotlivca v mene obecného dobra [Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good]. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová et al. ; recenzent: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 23-33. ISBN 978-80-89388-75-2. Vyšlo aj v angl. jaz. mutácii: KUŠNIRÁKOVÁ, I. Interests of an enlightened country in a welfare system for the common good. In Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami: jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Zost. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 34-44(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Diana Duchoňová. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť ( Esterházy Miklós nádor. Udvari tarsadalom és az arisztokrata mindennapok) Bratislava: HÚ SAV - Veda 2017, 560 oldál. In Soproni Szemle, 2018, 72 évfolyam, nr. 1, s. 108-109. ISSN 0133-0748. Recenzia na: Palatín Mikuláš Eszaterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : HÚ SAV, 2017. Type: EDI
 • LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš - JURECKÝ, Michal. Vývoj vlastníckych vzťahov po roku 1798. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 82-83. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš - ŠIMKOVIC, Michal - KICKOVÁ, Květa. Vývoj hradu a jeho okolia v rokoch 1798-1907. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 84-90. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • LIŠČÁK, Marián - JANURA, Tomáš. Bitka pri Budatíne. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 91-92. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a slovenská ekonomika - na ceste k federalizácii Československa. In Jaro ´68 : a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. - České Budějovice ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 333-342. ISBN 978-80-87912-99-7.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Type: ABC
 • LONDÁK, Miroslav. La Slovaquie et L´ Europe. In Slovaquie Eustories. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://eustories.com/slovaquie/>. Type: GII
 • LUKAČKA, Ján. Cesta Matúša Čáka na vrchol oligarchickej vlády na prelome 13. a 14. stor. [The Way of Matheus Chak to the Top of the Oligarchic Government at the Turn of the 13th and 14th Centuries]. In Historický zborník, 2017, roč. 27, č. 2, s. 13-32. ISSN 1335-8723. Type: ADFB
 • Local Roots – European Connections. The Position of Nazarene Art in 19th-Century Europe : Forum historiae 11, č. 2, 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Pavla Machalíková, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/web/10180/181>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • MACHALÍKOVÁ, Pavla - HERUCOVÁ, Angelika. Editorial. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 2, s.1-4. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/editorial?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F02%2F2017-local-roots-european-connections-the-position-of-nazarene-art-in-19th-century-europe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waELc4N9ncmc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>. Type: GII
 • MACHO, Peter. Friendship of Weapons and Brotherhood of Spirit: Cultural, Historical and Symbolic DFimensions of Slavko Kvaternik´s Official Visit to Slovakia in 1942 = Prijateljstvo oružja i bratstvo duha: kulturne, pvijesne i simboličťke dimenzije službenog posjeta Slavka Kvaternika Slovačkoj 1942. In Croatia and Slovakia : Historical Parallels and Connenctions (from 1780 to the Present Day). Vol. II. - Zagreb ; Bratislava : FF press. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences Department of History : Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts Department of Slovak History, 2017, s. 183-191. ISBN 978-953-15-6056-1.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Type: AECA
 • MANNOVÁ, Elena. Kultivovanie historickej pamäti a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva z optiky historiografie [The cultivation of historical memory and the cultural heritage from the perspective of historiography]. In Živá kultúra a pamiatky : Zborník príspevkov z konferencie Pochovaní pod pamiatkami. Zostavili: Magdaléna Vášáryová, Martin Katuščák, Jana Javorská. Recenzenti: Miloš Dudáš, Peter Maráky. - Bratislava : Via Cultura, Inštitút pre kultúrnu politiku, 2016, s. 45-61. ISBN 978-80-972562-2-7.(Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • MANNOVÁ, Elena. Choral societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2018, vol. 2, . s. 1355-1356. Type: BDA
 • MANNOVÁ, Elena. Ako sa spomínalo na revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 66-72. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. "Aby sa národ chopil zbrane" : spolkový život počas revolúcie 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 44-48. ISSN 1335-6550.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: BDF
 • MANNOVÁ, Elena. "Das Fluidum der Stadt ..." Urbane Lebenswelten in Kassa/Košice/Kaschau zwischen Sprachenvielfaltund Magyarisierung 1867-1918. By Frank Henschel (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 137). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. 360 pp. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017, vol. 6, n. 4, s. 915-918. ISSN 2063-8647. Recenzia na: "Das Fluidum der Stadt" / Frank Henschel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. Type: EDI
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 82. 2013. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2018. 417 s. ISBN 978-3-11-052828-2. ISSN 0074-2015. Type: FAI
 • MAŠLEJOVÁ, V. - LONDÁKOVÁ, Elena. Emancipované v dobrom i zlom. In Slovenka, 2018, roč., č. 9, s. 94-95. Type: GII
 • MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Formovanie bipolárneho sveta - prvé medzníky studenej vojny. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • MICHÁLEK, Slavomír. Fluchten in die Freiheit: Drei Dakotas und der Zug der Freiheit". In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 205-226. ISBN 978-3-8375-1905-1.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BEE
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovaks through the Century. Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic ; Institute of History Slovak Academy of Sciences, 2018. Type: FAI
 • MICHELA, Miroslav. Punkrockové Slovensko. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 39-43. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • MICHELA, Miroslav. Rauchen verboten : Die Slowakei im Rhytmus ´77. In Warschauer Punk Pakt : Punk im Ostblock 1977-1989. - Mainz : Ventil Verlag, 2018, s. 128-135. ISBN 978-3-95575-087-9. Type: BEE
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Vzdelávanie farmaceutov na Slovensku od 40. do 60. rokov 20. storočia [Education of Pharmacists in Slovakia from 40s to 60s of 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č.6-8, s. 133-138. ISSN 0014-8172.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Type: ADFB
 • OSYKOVÁ, Linda. Budovanie zdravotníckych a zdraviu prospešných zariadení v Trnave v medzivojnovom období [The building health and health benefits institutions in Trnava in the inter-war petriod]. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 155-173. ISSN 1338-7219.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre). Type: ADFB
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Stoličné súdnictvo a uplatňovaná peneologická prax v 18. storočí na príklade žien - páchateliek v Abovskej stolioci. In Historica Carpatica 48/2017 : zborník východoslovenského múzea v Košiciach. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2017, s. 7-16. ISBN 978-80-89093-47-2. Type: AEDA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Správa z konferencie s názvom Tři staletí v srdci Evropy (Česka a Evropská společnost v 16. -18. století). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 375-377. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • PAVČÍK, Filip. Básnik Theo H. Florin a jeho pôsobenie v československom zahraničnom odboji počas druhej svetovej vojny [The Poet Theo H. Florin and his activity in Czechoslovak Foreign Resistence during the second World War]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. II/XVIII, vol. 1-2, s. 211-221. ISSN 2453-9252.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADFB
 • PAVČÍK, Filip. Miller, Jaroslav - Burešová, Jana - Trapl, Miloš. Český exil v Austrálii (1948-1960). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 278 s. ISBN 9788074225192. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č.1, s. 171-172. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • PEŠEK, Jan. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1968-1969 : od uvoľnenia mocenského zovretia k nástupu normalizácie. In Jaro ´68 : a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. - České Budějovice ; Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 202-216. ISBN 978-80-87912-99-7.(Vega 2/0100/10 : Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992)). Type: ABC
 • PEŠEK, Jan. Macháček, Michal. Gustáv Husák. Praha: vyšehrad, 2017, 631 s. ISBN 9788074293887. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 2, s. 360-364. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Gustáv Husák / Michal Macháček. - Praha : Vyšehrad, 2017. Type: EDI
 • SABOL, Miroslav. Sonda do obchodných aktivít rodinných podnikateľských elít na území mesta Bratislavy. In Rodinné podnikání v moderní době. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2018, s. 347-358, 585-588. ISBN 78-80-7286-318-1.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABC
 • SABOL, Miroslav. Úvod : jadrovo-chemický priemysel na Slovensku. In HOLÁ, Oľga. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : jadrovo-chemický priemysel na Slovensku. 12 zväzok ; rukopis posúdil Ľudovít Hallon. - Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM, 2018, s. 9-14. ISBN 978-80-227-4762-2. Type: BEF
 • SABOL, Miroslav. Konferencia z dejín podnikateľských rodín. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 178-180. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Bibliografia slovenskej historiografie. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2017, roč. XLV, č. 2, s. 19-21. ISSN 0139-9993. Type: GII
 • SEGEŠ, Dušan. Remigrácia občanov Československa z Nemeckej spolkovej republiky do ČSR. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • SEGEŠ, Dušan. Truth Conquers ...Political Pamphlets of the Czech and Slovak Opposition versus Edvard Beneš and the Czechoslovak Government -in -Exile. In Exile in London : The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945. - Prague : Charles University Karolinum Press, 2017, s. 255-275. ISBN 9789-80-246-3701-3.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: AECA
 • SEGEŠ, Dušan. Bonviván v exile : tienisté stránky Hodžovej kariéry. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 23-30. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • SEGEŠ, Dušan. Remigration tschechoslowakischen Staatsbürger aus der Bundesrepublik Deutschland in die ČSR in den 1950er- Jahren. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 227-256. ISBN 978-3-8375-1905-1.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: BEE
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Type: FAI
 • SCHVARC, Michal. Od Karpatského múzea po Múzeum kultúry karpatských Nemcov. História nemeckého múzejníctva na Slovensku. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 162-174. ISBN 978-80-87782-73-6. Type: BEE
 • STEINHÜBEL, Ján. Z východu na západ a zo západu na východ po súši i po mori : cesty židovských kupcov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 5, s. 4-11. ISSN 1335-8316.(APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť). Type: BDF
 • SZABÓ, Miloslav. From Protests to the Ban: Demonstrations against the "Jewish" Films in Interwar Vienna and Bratislava. In Journal of Contemporary History, 2017, vol., s. 1-25. (2017 - Current Contents). ISSN 0022-0094. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022009417712112>. Type: ADEB
 • SZABÓ, Miloslav - KOELTZSCH, Ines. Intellektuelle und Nation in der Geschichte der Slowakei. Ein Nachwort. In BRANKO, Pavel - SZABÓ, Miloslav (prekl.) - KOELTZSCH, Ines (prekl.). Gegen den Strom. - Wien : New academic press, 2018, s. 249-267. ISBN 978-3-7003-2004-3. Type: AECA
 • ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš - KICKOVÁ, Květa. Hrad v rokoch 1907-1945. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s. 107-112. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • ŠOLTÉS, Peter. Magyar híd, "naša slovenská cirkev", Ecclesia Ruthenica. Korelácia etnicity a konfesionality v hraničnom regióne Zemplín. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identitzy slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 93-133. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727. Type: BEE
 • ŠOLTÉS, Peter - FILIPKO, Richard. Muž, ktorý spísal dejiny korupcie : rozhovor. História podplácania je plná príbehov o bitkách so sekerami a šabľami. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 5.1. 2018, s. 46-52. ISSN 2585-7843. Type: GII
 • TOMÁŠOVÁ, Dominika - JANURA, Tomáš. Gróf Gejza Čáki. In Budatínsky hrad. - Nitra ; Žilina : Archeologický ústav SAV : Považské múzeum, 2017, s.96-106. ISBN 978-80-88877-81-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Type: AEDA
 • TRNOVEC, Silvester. Špecifické črty francúzskej koloniálnej politiky v subsaharskej Afrike: otázky kultúrnej asimilácie a implementácie rasistických teórií do politickej praxe vo Francúzskej západnej Afrike na príklade Senegalu v rokoch 1900-1945. Školiteľ: Viera Vilhanová. Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta Katedra všeobecných dejín : Historický ústav SAV, 2018. 190 s. Type: DAI
 • ZAJAC, Oliver. Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0. Type: AECA
 • ZAJAC, Oliver. Markýz, který dal jméno sadismu. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 6, s. 12-13. ISSN 1803-6228. Type: BDE
 • ZAJAC, Oliver. Dudeková, Gabriela - Mannová, Elena a kol. Vojak medziivilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4. In Mesto a dejiny, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-139. ISSN 1339-0163. Recenzia na: Vojak medzi civilmi / Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro História, 2017. Type: EDI
 • ZAVACKÁ, Marína. Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20 [Ludak Regime Re-education Programme. Mária Janšáková in Ilava in 1939 and Her Ceil No. 20]. Recenzenti: Michal Schvarc, Ondřej Hledík. Bratislava : Artforum, 2018. 198 s. ISBN 978-80-8150-210-1(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AAB

  Citácie:
  [6] DRÁBIK, J. Ľudácky režim zatváral i nevinných. In HistoryWeb.sk - informačný portál o histórii [online], publikované 11.06.2018, [citované 2018-07-11]. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ludacky-rezim-zatvaral-i-nevinnych#.W0XFq_ZuKUk>

  [6] MRVOVÁ, I. Ľudácka prevýchova: Pohľad do momentov, keď Slovensko ovládol Tisov režim (recenzia). In aktuality.sk, 17.06.2018, nestránkované, [cit. 2018-06-19]. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/599437/ludacka-prevychova-pohlad-do-momentov-ked-slovensko-ovladol-tisov-rezim-recenzia/>.

 • ZAVACKÁ, Marína. Detské knihy o povstaní ako nosiče aktuálnych politických odkazov v 50. rokoch. Prípadová štúdia Volanskej Tajomstvá a Moricovej Explózie. In Studená vojna a jej prejavy v strednej Európe. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA pri Historickom ústave SAV, 2017, s. ISBN 9789-80-972944-0-3.(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore). Type: ABD
 • ZAVACKÁ, Marína. Dobrodružstvá akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku [Adventures of academic mobility: Roman Jakobson in Slovakia]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 107-132. (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ADDB
 • ZAVACKÁ, Marína. Slovackije kontakty Romana Jakobsona. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik, 2017, n. 10, s. 154-162. ISSN 2227-6874. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://west-east.marsu.ru/view/journal/index.html>(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: AFA
 • Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identitzy slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. Eds. Mária Žiláková, Krisztína Eszter Szudová a József Demmel. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017. 253 s. Kor/ridor Knihy, 11. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus