Information Page of SAS Organisation

Institute of Geography

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František. Social, economic and geographic aspects of seniors´shopping behavior and leisure time spending in shopping centers in Bratislava. In Warsaw regional forum 2017: space of flows : programme and book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2017, s. 60. ISBN 978-83-61590-59-0.(Warsaw Regional Forum 2017). Type: AFG
 • BLAŽEK, Matej - ŠUŠKA, Pavel. Towards dialogic post-socialism: Relational geographies of Europe and the notion of community in urban activism in Bratislava. In Political Geography, 2017, vol. 61, p. 46-56. (2.410 - IF2016). ISSN 0962-6298. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629816301810>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien). Type: ADCA
 • BUŠA, Jaroslav - GREIF, Vladimír - BEDNARIK, Martin - RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Imrich. Využitie mikro-UAV systému na veľkomierkové zmapovanie svahovej deformácie vo Svätom Antone. In Mente et Malleo (MeM) : spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2016, vol. 1, no. 1, p. 44-45. ISSN 2453-9732. Názov z webovej stránky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.mem.geologickaspolocnost.sk/files/MEM-01-2016.pdf>(Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Type: AFL
 • DUDŽÁK, Jozef. Identification of landform boundaries in river channel using Python GIS tool. In Geomorfologický sborník 15 : abstracts. - [Praha] : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017, s. 2.(Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017 - State of geomorphological research in 2017). Type: AFG
 • FERANEC, Ján - SOUKUP, Tomáš - TAFF, Gregory N - ŠTYCH, Přemysl - BIČÍK, Ivan. Overview of Changes in Land Use and Land Cover in Eastern Europe. In Land-Cover and Land-Use Changes in Eastern Europe after the Collapse of the Soviet Union in 1991. - Springer International Publishing Switzerland, 2017, p. 13-33. ISBN 978-3-319-42636-5. Type: ABC

  Citácie:
  [1.1] PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. Land changes in Slovakia: Past processes and future directions. In Applied Geography, 2017, vol. 85, p. 163-175. ISSN 0143-6228., WOS

 • FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - ŠTYCH, Přemysl - BIČÍK, Ivan - SOUKUP, Tomáš - JINDROVÁ, Markéta - JUPOVÁ, Kateřina. Changes of agricultural landscape in Central and Eastern Europe in 1990-2012. Rec. D. Haruhiro, M. Gabrovec. In Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume XII. - Asahikawa : International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change : Hokkaido University of Education, 2017, s. 3-11. ISBN 978-4-907651-13-8. Type: ABC
 • FERANEC, Ján - SOUKUP, Tomáš. European landscape 1990-2012 in the light of CORINE land cover data. In IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development : programme - book abstracts - field guidebook. - Bucharest : CD Press, 2017, p. 27. ISBN 978-606-528-383-1.(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development). Type: AFG
 • HORÁČKOVÁ, Š. - LEHOTSKÝ, Milan - ŠTEFANIČKA, Tomáš - VICZIÁN, István. Sedimentary-vegetation response to the channel by-pass: a case study of the Danube river. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2017, vol. 36, no. 2, p. 172-183. ISSN 1335-342X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eko.2017.36.issue-2/eko-2017-0015/eko-2017-0015.pdf>. Type: ADNB
 • HUBA, Mikuláš. Z histórie paradigmatického sporu o budúcnosť prírody a krajiny Podunajska = From the history of a paradigmatic controversion over the future of nature and landscape of Podunajsko (the Danube region). In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 1, s. 141-161. ISSN 1337-6861. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/11-mikulas-huba-z-historie-paradigmatickeho-sporu-o-buducnost-prirody-a-krajiny-podunajska.pdf>(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ADFB
 • HUBA, Mikuláš. Prírodné a umelé bariéry v krajine. In POLLÁK, Miroslav. Ploty, múry, hranice. - Levoča : Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ, 2017, s. 41-45. ISBN 978-80-972534-3-1.(Vega č. 2/0111/12 : Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte). Type: AEDA
 • Kapitoly z environmentálnej politiky XVI. diel : Slovenský ochranársky snem. Editor Mikuláš Huba. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR) : Slovenský ochranársky snem, 2017. 129 s. Type: FAI
 • HUBA, Mikuláš. Nie je dôvod spochybňovať vedu, je vysoko efektívna : máme za sebou prvé veľké medzinárodné hodnotenie SAV: slovenskí vedci dosahujú dobré výsledky napriek ich biednemu financovaniu. In SME, 3.3.2017, roč. 25, č. 52, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš - MIČOVSKÝ, Ján. Ctím si deň : rozhovor s Jánom Mičovským. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 3-4, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Podunajsko : idea národného parku opäť ožíva. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 3-4, s. 48-50. ISSN 0323-0643. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Veľký znalec Slovenska - profesor Michal Lukniš. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 3-4, s. 62-63. ISSN 0323-0643. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Pokrok iba na papieri : od hnedého uhlia je ďaleko k zelenej ekonomike. Aký bol rok vlády v ochrane životného prostredia. In SME, 30.03.2017, roč. 25, č. 75, s. 13. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Neudržateľná ľahkosť bytia : Slovenská Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja skončila v šuplíku. A z regionálneho lídra sa stávame lúzrom. In SME, 24.04.2017, roč. 25, č. 94, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Plytváme ochotou vedcov : talentovaní ľudia odchádzajú zo Slovenska aj preto, lebo vidia, že odborný názor sa tu zväčša ignoruje. In SME, 17.1.2017, roč. 25, č. 13, s. 13. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Prečo a kam miznú naše lesy? : lesné porasty predstavujú oveľa vyššiu hodnotu, než je len cena vyťaženého dreva. In SME, 2017, roč. 25, č. 150, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ožije Bratislava/nahlas? : iniciatíva v roku 1987 spojila ochrancov prírody a vznikla skupina ľudí, ktorá sa o dva roky podieľala na Nežnej revolúcii. In SME, 2017, roč. 25, č. 226, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Ako vnímajú časopis Životné prostredie jeho členovia redakčnej rady? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 2, s. 124-125. ISSN 0044-4863. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Tatry netreba oživovať koncertmi : vo svete zvyknú stáť špičkoví umelci na čele kampaní za záchranu ohrozených zvierat, prírody a životného prostredia. U nás hrozí opak. In SME, 16.08.2017, roč. 25, č. 189, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Aspoň v nedeľu nám dajte pokoj : sviatok pokoja sa stal na Slovensku neznámym pojmom. Aj keď si nahovárame, že sme kresťanskou krajinou, kde by mal vládnuť pokoj a rozjímanie. In SME, 2017, roč. 25, č. 213, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. S Gabčíkovom na večné časy : dielo, ktoré dnes politici oslavujú, budú ďalšie generácie hodnotiť negatívne. In SME, 2017, roč. 25, č. 251, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Bratislavské historické cintoríny: vtedy a dnes. In Krásy Slovenska, 2017, roč. 94, č. 11-12, s. 45-47. ISSN 0323-0643. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Štátna ochrana prírody volá SOS : ak riaditeľ či minister dávajú najavo, že si viac cenia ľudí pasívnych a poslušných než aktívnych a odhodlaných, výsledkom je katastrofa. In SME, 2017, roč. 25, č. 269, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Vzťah ku klíme musíme úplne zmeniť : čo sa na Slovensku urobilo za dva roky od podpisu klimatickej dohody v Paríži? Len veľmi málo. In SME, 2017, roč. 25, č. 285, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • IRA, Vladimír. Príspevok Geografického časopisu k starostlivosti o životné prostredie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 2, s. 93-96. ISSN 0044-4863.(Vega č. 2/0023/15 : Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie). Type: ADFB
 • IRA, Vladimír. Ageing in Urban Environment: Changing Time-Space Behaviour and Quality of Life. In Warsaw regional forum 2017: space of flows : programme and book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2017, s. 57. ISBN 978-83-61590-59-0.(Warsaw Regional Forum 2017). Type: AFG
 • IRA, Vladimír. Ako vnímajú časopis Životné prostredie jeho členovia redakčnej rady? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 2, s. 125. ISSN 0044-4863. Type: GII
 • KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Recent channel planform evolution of a braided-wandering river using multitemporal data and GIS (case study of the Belá River, Slovak Carpathians). In Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2017, vol. 16, no. 1, p. 247-259. ISSN 1644-0765. Dostupné na internete: <http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/16_1_247.pdf>(Vega č. 2/0106/12 : Prirodzené a človekom indukované geomorfologické a sedimentárne zmeny fluviálneho systému). Type: ADMB
 • KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš. Post-flood period serial geomorphic analysis (POPSEGA) and recent channel planform evolution of a braided-wandering river. In Geomorphology India 2017 : abstracts volume. - New Delhi : Indian Institute of Geomorphologists (IGI), 2017, p. 127-128, abstract number 502.(Geomorphology). Type: AFG
 • KIDOVÁ, Anna. Morfologické zmeny a trvalo-udržateľný manažment na rieke Topľa ako hlavné témy workshopu v Bardejove. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2017, roč. 17 č. 1, s. 51-54. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0171/ASG_SPRAVODAJ_2016.pdf>. Type: GII
 • KOLLÁR, Daniel - LACIKA, Ján. Od hradu k hradu. 1. diel. Bratislava : DAJAMA, 2017. 207 s. Po Slovensku. ISBN 978-80-8136-073-2(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Type: BAB
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - ROSINA, Konštantín. Analysis of urban green spaces based on Sentinel-2A: case studies from Slovakia. In Land, vol. 6, no. 2, art. 25. ISSN 2073-445X. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet, Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.mdpi.com/2073-445X/6/2/25>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností). Type: ADMB

  Citácie:
  [2.2] STANKOVÁ, H., MATULA, D. Analýza štruktúry mestskej zelene a jej zmien v centre Bratislavy. In Geografický časopis, 2017, roč. 69, č. 2, s. 145-165. ISSN 0016-7193., SCOPUS

 • KOPECKÁ, Monika - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - ŠŤASTNÝ, Pavel - HOLEC, Juraj. Visualization of urban heat islands in selected cities in Slovakia. In ICC 2017 : 28th International Cartographic Conference, p. 49.(International Cartographic Conference). Type: AFK
 • KRIŽAN, František - ZEMAN, Milan - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg and der Donau (Rakúsko) = Cross-border shopping behaviour of consumers from Slovakia: case study from Hainburg an der Donau (Austria). In Geographia Cassoviensis, 2017, roč. 11, č. 2, s. 5-17. ISSN 1337-6748. Type: ADNB
 • LACIKA, Ján. Vybrané geografické aspekty rozšírenia hradov na Slovensku. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 179-205 + 15 máp, 10 tab. ISBN 978-80-224-1539-2.(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV). Type: ABD
 • LACIKA, Ján - HANUŠIN, Ján. Fyzickogeografické aspekty vývoja lazníckej krajiny na príklade katastra obce Hrušov = Physicogeographical aspects of the development of the landscape with dispersed settlement (example of the Hrušov village cadaster). In Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe : sborník abstraktů. - Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 27.(Středoevropská geografická konference : Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe). Type: AFG
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna. Application of remote sensing and the GIS in interpretation of river geomorphic response to floods. In Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology : for engineers, geomorphologists and physical geographers. - Portland : CRC Press, 2017, p. 388-399. ISBN 9781498730822.(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Type: ABC
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna. Multitemporal approach to measurement coarse sediment connectivity (case study of a braided-wandering river). In Geomorphology India 2017 : abstracts volume. - New Delhi : Indian Institute of Geomorphologists (IGI), 2017, p. 211, abstract number 232.(Geomorphology). Type: AFG
 • LEHOTSKÝ, Milan - BELLA, Pavel - GAJDOŠ, Vojtech - HAVIAROVÁ, Dagmar - ROZIMANT, Kamil - RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján. Predbežné poznatky o morfologicko-sedimentárnej štruktúre koryta Demänovky v Demänovskej jaskyni slobody. In Aragonit : vedecký a odborný časopis Správy slovenských jaskýň, 2017, roč. 22, č. 2, s. 72. ISSN 1335-213X.(Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Type: AFH
 • LEHOTSKÝ, Milan - RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna - SLÁDEK, Ján. Three scales of spatio-temporal connectivity measurement - methodological framework and databases generation. In Connecteur : conference abstracts, presentation and posters [elektronický zdroj]. - Prague : COST European cooperation in science and technology, 2016, p. [1]. Názov z webovej stránky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://oldstorm.fsv.cvut.cz/~connecteur/Lehotsky_WG_.pdf>(Connecteur). Type: AFK
 • MARÁKOVÁ, Beáta - RUSNÁK, Miloš - FALŤAN, Vladimír - DRUGA, Michal - RUŽEK, Ivan. Evaluation of land cover changes and black locust occurrence in agricultural landscape. Case study: Podolie and Častkovce cadastral areas, Slovakia. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica (AUC Geographica), 2016, roč. 51, no. 2, p. 247-260. ISSN 0300-5402. Dostupné na internete: <http://www.aucgeographica.cz/index.php/AUC_Geographica/article/view/66/pdf_109>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Type: ADMB
 • MARUNIAK, E. - NAGIRNAJA, V. - RUDENKO, L. - SZÉKELY, Vladimír. Sravniteľnyj analiz sostojania seľskoj mestnosti Ukrajiny i Slovakiji (v kontekste Evrointegracii) = Comparative analysis of the condition of rural areas in Ukraine and Slovakia (in the context of Eurointegration). In Ukrajinskij geografičnij žurnal, 2017, no. 3/99, p. 29-39. ISSN 1561-4980.(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov - produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Type: ADEB
 • MICHALEJE, Lukáš - SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Hodnotenie povodňového ohrozenia na podklade dotazníkového prieskumu a prístupy k jeho manažmentu na príklade povodia hornej Myjavy. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2017, s. [1-7]. ISBN 978-80-89740-16-1. Názov z USB kľúča. Požaduje sa Adobe reader(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni. Manažment povodí a extrémne hydrologické javy). Type: AFD
 • MICHÁLEK, Anton. Poverty risk trend in Slovakia: changes in time and space. In Quaestiones Geographicae, 2017, vol. 36, no. 4, s. 107-116. ISSN 0137-477X.(Vega č. 2/0101/15 : Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku). Type: ADMB
 • MICHÁLEK, Anton - VÝBOŠŤOK, Ján. Economic Growth, Inequality and Poverty in the EU (Developments and Changes at a National Level in the Last Decade). In Warsaw regional forum 2017: space of flows : programme and book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2017, s. 62. ISBN 978-83-61590-59-0.(Warsaw Regional Forum 2017). Type: AFG
 • MICHNIAK, Daniel. Role of railway transport in tourism: selected problems and examples in Slovakia. In Quaestiones Geographicae, 2016, vol. 35, no. 4, p. 107-120. (2016 - SCOPUS). ISSN 0137-477X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/quageo.2016.35.issue-4/quageo-2016-0039/quageo-2016-0039.xml>(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov - produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Type: ADMB

  Citácie:
  [3.1] STOPKA, O., CHOVANCOVÁ, M., KAMPF, R. Proposal for Streamlining the Railway Infrastructure Capacity on the Specific Track Section in the Context of Establishing an Integrated Transport System. In MATEC Web of Conferences : 18th International Scientific Conference - LOGI 2017. Ed. O. Stupka. [online]. České Budějovice, 2017, vol. 134, article no. 00055. [cit. 2017-11-16]. eISSN: 2261-236X. Dostupné na internete: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/48/matecconf_logi2017_00055.pdf.

 • NOVÁKOVÁ, Gabriela - ŠEBO, Dušan. Recent changes of the visual quality of rural landscape: case study of Slovak-Austrian borderland. In Geographia Polonica, 2016, vol. 89, no. 4, p. 505-520. ISSN 0016-7282. Dostupné na internete: <https://www.geographiapolonica.pl/article/item/10716.html>(Vega č. 2/0111/12 : Vybrané geografické aspekty vývoja životného prostredia Slovenska a jeho regiónov v medzinárodnom kontexte). Type: ADNB
 • NOVOTNÝ, Ján. As a man changes the river (on the example of the Váh river in the 20th century). In Flows, spaces and societies in Central Europe : abstract book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2017, s. 68. ISBN 978-80-223-4350-3. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/seminarium2017/download/Abstract_book_11th_SCP_seminarium_TT.pdf>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy. Flows, spaces and societies in Central Europe). Type: AFH
 • NOVOTNÝ, Ján. Geomorfologické procesy a zmeny krajiny : 9. vedecká konferencia ASG pri SAV. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodaca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2017, roč. 17 č. 1, s. 49-50. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0171/ASG_SPRAVODAJ_2016.pdf>. Type: GII
 • NOVOTNÝ, Ján. Významné životné jubileum Doc. RNDr. Jána Laciku, CSc. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2017, roč. 17, č. 1, s. 55-56. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0171/ASG_SPRAVODAJ_2016.pdf>. Type: GII
 • NOVOTNÝ, Ján. Správa o činnosti Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV za rok 2016. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2017, roč. 17 č. 1, s. 43. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0171/ASG_SPRAVODAJ_2016.pdf>. Type: GII
 • NOVOTNÝ, Ján. Zápisnica z Valného zhromaždenia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV zo dňa 4. 10. 2016 v Zuberci. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodajca Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2017, roč. 17, č.1, s. 44-45. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0171/ASG_SPRAVODAJ_2016.pdf>. Type: GII
 • NOVOTNÝ, Ján. Správa o činnosti a hospodárení Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV v rokoch 2012-2016. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Spravodaca asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, 2017, roč. 17, č. 1, s. 46-48. ISSN 1335-9541. Dostupné na internete: <http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0171/ASG_SPRAVODAJ_2016.pdf>. Type: GII
 • OSTAPOWICZ, Katarzyna - PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. - ANTAL, V. - FERANEC, Ján - KUEMMERLE, Tobias - MUNTEANU, Catalina - PERZANOWSKI, Kajetan - PRICE, Bronwyn - SAČKOV, I. - SELVA, N. - ŠEBEŇ, V. - ZIÓŁKOWSKA, E. Comparing habitat connectivity of 2D versus 3D-landscape representations for brown bear (Ursus arctos) and European bison (Bison bonasus L.) in the Northern Carpathians. In From pattern and process to people and action : IALE 2017 [elektronický zdroj]. - International Association for Landscape Ecology, 2017, [3 p.]. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet. Dostupné na internete: <http://www.iale-europe.eu/iale2017/comparing-habitat-connectivity-2d-versus-3d-landscape-representations-brown-bear-ursus>(IALE 2017). Type: AFG
 • OŤAHEĽ, Ján - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - FALŤAN, Vladimír. Modifikácia metódy CORINE Land Cover a legenda pre identifikáciu a zaznamenávanie tried krajinnej pokrývky v mierke 1:10 000 na báze príkladových štúdií z územia Slovenska = Modification of the CORINE Land Cover method and the nomenclature for identification and inventorying of land cover classes at a scale of 1:10 000 based on case studies conducted in the territory of Slovakia. In Geografický časopis, 2017, roč. 69, č. 3, s. 189-224. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10241144Otahel%20et%20al..pdf>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADNB
 • PAZÚR, Róbert - FERANEC, Ján - ŠTYCH, Přemysl - KOPECKÁ, Monika - HOLMAN, Lukáš. Changes of urbanised landscape identified and assessed by the urban atlas data: case study of Prague and Bratislava. In Land Use Policy : the International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2017, vol. 61, p. 135-146. (3.089 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0264-8377. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302076>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADCA

  Citácie:
  [4.1] RUSŇÁK, T., LIESKOVSKÝ, J. Výpočet teploty povrchu v Bratislave pomocou satelitných snímok. In Životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 1, s. 37-40. ISSN 0044-4863.

 • PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. Land changes in Slovakia: Past processes and future directions. In Applied Geography, 2017, vol. 85, p. 163-175. (2.687 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS. SCOPUS). ISSN 0143-6228.(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADCA

  Citácie:
  [2.2] OŤAHEL, Ján - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - FALŤAN, Vladimír. Modifikácia metódy CORINE Land Cover a legenda pre identifikáciu a zaznamenávanie tried krajinnej pokrývky v mierke 1:10 000 na báze príkladových štúdií z územia Slovenska. In Geografický časopis, 2017, roč. 69, č. 3, s. 189-224. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10241144Otahel%20et%20al..pdf>., SCOPUS

 • PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. Enhanced land use datasets and future scenarios of land change for Slovakia. In Data in Brief, 2017, vol. 14, p. 483-488. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <http://ac.els-cdn.com/S2352340917303682/1-s2.0-S2352340917303682-main.pdf?_tid=7a535abe-827b-11e7-ba59-00000aab0f01&acdnat=1502885430_e45184e11535789e5d5c53ff76ba4d1b>(Vega č. 2/0096/16 : Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností. APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: ADMB
 • PAZÚR, Róbert - BOLLIGER, J. - HUTTENLAU, Matthias - SCHNEEBERGER, Klaus - WINTER, Benjamin - ACHLEITNER, Stefan. Implementing spatial plans into modelling studies of flood risk in an Alpine region. In From pattern and process to people and action : IALE 2017 [elektronický zdroj]. - International Association for Landscape Ecology, 2017, [3 p.]. Názov z webovej stránky. Požaduje sa internet(IALE 2017). Type: AFG
 • RIŠOVÁ, Katarína - ŠKODOVÁ, Martina. Význam vegetácie pri sanácii zosuvu: prípadová štúdia Ľubietová = The role of the vegetation in landslide reconstruction: the Ľubietová case study. In Geografické informácie, 2017, roč. 21, č. 1, s. 74-84. ISSN 1337-9453. Type: ADFB
 • ROSINA, Konštantín - HURBÁNEK, Pavol - CEBECAUER, Matej. Using OpenStreetMap to improve population grids in Europe [Použitie OpenStreetMap na vylepšenie populačných gridov v Európe]. In Cartography and Geographic Information Science, 2017, vol. 44, no. 2, p. 139-151. (2.391 - IF2016). ISSN 1523-0406. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=20710&part=2>(Vega č. 1/0275/13 : Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] HU, K.J. - YANG, X.C. - ZHONG, J.M. - FEI, F.R. - QI, J.G. Spatially Explicit Mapping of Heat Health Risk Utilizing Environmental and Socioeconomic Data. In ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. ISSN 0013-936X, FEB 7 2017, vol. 51, no. 3, p. 1498-1507., WOS

  [3.1] VALOZIC, L. Getting the act together: segmentation-based land cover classification using rapidEye imagery and open street map ancillary data. In GEOBIA 2016: Solutions and Synergies. Eds. N. Kerle, M. Gerke, S. Lefevre. University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation (ITC), 2016. ISBN 9789036542012. Dostupné na internete: http://proceedings.utwente.nl/453/1/Valozic-Getting%20The%20Act%20Together-162.pdf

 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - BUŠA, Jaroslav - GREIF, Vladimír. Suitability of digital elevation models generated by UAV photogrammetry for slope stability assessment (case study of landslide in Svätý Anton, Slovakia). In Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2016, vol. 15, no. 4, p. 439-450. (2016 - WOS). ISSN 1644-0765. Dostupné na internete: <http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_4_439.pdf>(Vega č. 2/0020/15 : Odozva geomorfologicko-sedimentovej spojitosti/nespojitosti fluviálneho systému na environmentálne vplyvy). Type: ADMB
 • RUSNÁK, Miloš - LEHOTSKÝ, Milan - KIDOVÁ, Anna - DUDŽÁK, Jozef. Multitemporal measurement of coarse sediment connectivity along a braided-wandering river. In Geomorfologický sborník 15 : abstracts. - [Praha] : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017, s. 17.(Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017 - State of geomorphological research in 2017). Type: AFG
 • RUSNÁK, Miloš - SLÁDEK, Ján - KIDOVÁ, Anna - LEHOTSKÝ, Milan. High-resolution river landscape mapping by UAV technology and comparison with traditional field mapping: case study of Belá river reach, Slovakia. In Geomorphology India 2017 : abstracts volume. - New Delhi : Indian Institute of Geomorphologists (IGI), 2017, p. 200, abstract number 236.(Geomorphology). Type: AFG
 • RUSNÁKOVÁ, Daniela - BEDNARIK, Martin - BUŠA, Jaroslav - RUSNÁK, Miloš. Posúdenie stability svahu v Šenkviciach pomocou stupňa stability a Eurokódu 7. In Geotechnika : časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii, 2016, vol. 19, no. 2, p. 23-31. ISSN 1211-913X. Type: ADEB
 • SLÁDEK, Ján - RUSNÁK, Miloš. Bezpilotné systémy vo fyzickej geografii = Unmanned aerial systems in physical geography. In Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku předmětů na základních a středních školách, 2017, roč. 26, č. 4, s. 2-17. ISSN 1210-3349. Type: ADEB
 • SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - MICHALEJE, Lukáš. Flood hazards in the headwaters area: lessons learned from a survey of households in the upper Myjava basin, Slovakia. In Water policy, 2017, vol. 19, no. 6, p. 1081-1096. (1.144 - IF2016). ISSN 1366-7017.(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Type: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír. Impulzy na zmenu paradigmy povodňového manažmentu: ako ďalej s riešením povodní na Slovensku? [Incentives for a paradigm shift of flood management: how to proceed in dealing with floods in Slovakia?]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2017, roč. 51, č. 1, s. 56-59. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/2017_01_56_59_Solin.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Type: ADFB
 • SZÉKELY, Vladimír. Roma and rural poverty: regional benchmarking of selected rural regions of Slovakia. In Rural development in Central-Eastern Europe and neighbourhood countries : Rural areas and development - vol. 12. - Warsaw ; Chişinâu : European Rural Development Network : Institute of Agriculture and Food Economics - NRI, 2015, s. 149-164. ISBN 978-83-7658-596-3.(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov - produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Type: ABC
 • SZÉKELY, Vladimír. Changes in commuting patterns in the territories covered by LEADER Local Action Groups: Slovakia, 2001 and 2011. In Studies in Agricultural Economics, 2017, vol. 119, no. 1, p. 18-25. (2017 - WOS). ISSN 1418-2106.(Vega č. 2/0035/15 : Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov - produkt odvetvových a priestorových politík, teritoriálneho kapitálu a rozhodnutí). Type: ADMB
 • SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Networking of Rural Centres through Direct Transport Connections: Has the Long Term "Status Quo" Been Disturbed by One Governmental Decision? Case Study of Prešov Region, Slovakia. In 15th European Rural Development Network Conference : Innovation and Cooperation in Smart Suitanable and Inclusive Rural Regions : book of abstracts. - Vienna : Bundesanstalt für Agrarwirtschaft : Ministerium für ein Lebenswertes Österreich, 2017, s. 36-37.(European Rural Development Network Conference). Type: AFG
 • SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, Daniel. Quo Vadis inter-town public transport in Slovakia? Comparative analysis of direct public transport connections between district towns, 2003 and 2017. In Warsaw regional forum 2017: space of flows : programme and book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2017, s. 24. ISBN 978-83-61590-59-0.(Warsaw Regional Forum 2017). Type: AFG
 • ŠTYCH, Přemysl - PAZÚR, Róbert - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - KUPKOVÁ, Lucie - MIČEK, Ondrej - HOLMAN, Lukáš. Urban atlas data: a source of information about the dynamics of urbanised landscapes (example of Prague and Bratislava). In Worldcover 2017 conference. - European Space Agency, 2017, p. 20. Názov z webovej stránky. Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: <http://worldcover2017.esa.int/page_programme.php>(WORLDCOVER 2017). Type: AFK
 • ŠUŠKA, Pavel. Rútime sa do záhuby? In Slovenka, 2017, roč., č. 30, s. 14-15. Type: GII
 • ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - PODOLÁK, Peter. Behind the Differentiation of Suburban Development in the Hinterland of Bratislava, Slovakia. In Sociologický časopis, 2016, roč. 52, č. 6, s. 893-925. (0.262 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0038-0288. Dostupné na internete: <http://sreview.soc.cas.cz/uploads/a7d8fa1d9cb3fc6984c6452750ff04274bba0625_16-6-06Sveda22.indd.pdf>(Vega č. 1/0082/15 : Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien. Vega č. 2/0101/15 : Regionálna divergencia, priestorové nerovnosti a marginálne regióny v kontexte sociálno-ekonomického vývoja na Slovensku). Type: ADCA
 • ŠVEDA, Martin - DVOŘÁK, Petr - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - HUBL, Richard. Regionální typy suburbánního rozvoje: srovnání Bratislavy a Brna = Regional types of suburban development: comparison of Bratislava (Slovakia) and Brno (Czech Republic). In Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe : sborník abstraktů. - Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 60.(Středoevropská geografická konference : Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe). Type: AFG
 • UHER, Ana - IRA, Vladimír. [The] consequences of armed conflicts on life paths of persons living in Serbia. In Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe : sborník abstraktů. - Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 62.(Středoevropská geografická konference : Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe). Type: AFG
 • VÝBOŠŤOK, Ján - KRAMÁREKOVÁ, Hilda. Vybrané ukazovatele socioekonomickej úrovne regiónov v priestore Dunajskej stratégie. In Geografické informácie, 2016, roč. 20, č. 2, s. 807-827. ISSN 1337-9453. Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus