Information Page of SAS Organisation

Institute of Philosophy

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARTHA-KOVÁCS, Katalin. Hét arabeszk. Watteau-olvasatok, művészetelméleti megközelítésben. In Programok és tanulmányok. - Szeged : JATE Press, 2017, s. 61-68. ISBN 978-963-315-346-8. Type: AECA
 • BIELIK, Lukáš. Ideal-Model Descriptions and Truth. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 123-131. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/123-131.pdf>. Type: ADDB
 • BIELIK, Lukáš - ZOUHAR, Marián. Predslov [Foreword]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 3-4. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/3-4.pdf>. Type: GII
 • FOLTIN, Martin. Efektívny altruizmus: východiská a ich kritické zhodnotenie. In Loquere. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, s. 66-74. ISBN 978-80-8105-812-7. Dostupné na internete: <https://savba.savba.sk/service/home/~/?auth=co&loc=sk&id=9727&part=2>. Type: AEDA
 • GÁNGÓ, Gábor - HÖRCHER, Ferenc - KOVÁCS, Gábor - MESTER, Béla - PICHLER, Tibor - SMOCZYŃSKI, Rafal - ZARYCKI, Tomasz. The Impact of the Noble's Legacy in Shaping Citizenship in Central Europe. In Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, 2016, vol. 61, supplement, p. 213-236. ISSN 0066-6874. Type: ADEB
 • KARUL, Róbert. Ukázať neviditeľné. In Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2017, roč. 21, č. 1, s. 67-76. ISSN 1335-1893.(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ADFB
 • KARUL, Róbert. Predslov. In PODHORSKÝ, Rastislav. Prievozník : o ľuďoch v neumení a figúrach v umení. - Bratislava : Slovart - Vysoká škola výtvarných umení, 2017, s. 9 - 11. ISBN 9788081890093. Type: GII
 • KOLLÁR, Karol. Za Jánom Bodnárom (18. 10. 1924 - 20. 12. 2016). In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 77-79. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/77-79.pdf>. Type: GII
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 1, s. 1-2, 8. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0117.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. Pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 2, s. 8, 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0217.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 5. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 6, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0617.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 4. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 5, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0517.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 3. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 4, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <ww.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0417.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Z potopy, v čase striedania stráží. 2. pokračovanie. In Kultúra, 2017, roč. 20, č. 3, s. 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0317.pdf>. Type: BDF
 • POPA, Delia. Zmysel a tvorba: hranice predstavivosti [Sense and Creation: The Limits of Imagination]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 440-450. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/440-450.pdf>(Text vznikol vo Filozofickom ústave SAV ako súčasť riešenia projektovej úlohy NŠP "Soi, Identité, Altérité"). Type: ADDB
 • SCALA, André. Svetlo a farba [Light and Colour]. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 271-282. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/271-282.pdf>(Text vznikol vo Filozofickom ústave SAV ako súčasť riešenia projektovej úlohy NŠP "Le présent de la philosophie"). Type: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. K fenomenológii kultúry: Tymieniecka verzus Husserl. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 283-293. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/283-293.pdf>. Type: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Poznámky k jednému pohľadu na Husserlovu fenomenológiu. In Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 392-396. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/5/392-396.pdf>. Type: ADDB
 • SIVÁK, Jozef. Aristoteles na Hore Saint-Michel (Vo svetle rovnomennej publikácie S. Gouguenheima) [Aristotle on Mount Saint-Michel (In Light of S. Gouguenheim's Publication Bearing the Same Title)]. In Konštantínove listy : medzinárodný vedecký časopis, 2017, roč. 10, č. 1, s. 140-149. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-8740 (print), 2453-7675 (online). Dostupné na internete: <http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2017_v10_iss1/CL_v10_iss1_140to149.pdf>. Type: ADNB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Factors of Influence Health Care on the Quality of Life of the Citizens of the Slovakia. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017 : Book 2: Ancience Science. - Vienna : SGEM, 2017, s. 253-260. ISBN 978-619-7105-94-0. ISSN 2367-5659. Type: AFC
 • SMREKOVÁ, Dagmar. Filozofický príbeh odpustenia : odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura. Recenzenti Etela Farkašová, Jozef Sivák. Bratislava : Iris, 2017. 190 s. Dostupné na internete: <http://www.iris-knihy.sk/filozoficky-pribeh-odpustenia?tab=description>. ISBN 978-80-8200-003-3(VEGA č. 2/0017/16 : Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii). Type: AAB
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2017] Dagmar Smreková. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Type: FAI
 • VACEK, Martin. Extended Modal Dimensionalism. In Acta Analytica, 2017, vol. 32, issue 1, pp. 13-28. (2017 - WOS, SCOPUS). ISSN 0353-5150. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12136-016-0297-9>. Type: ADMB
 • VYDRA, Anton. Bachelard vis-a-vis Phenomenology. In Adventures in Phenomenology : Gaston Bachelard. - Albany, NY : SUNY Press, 2017, s. 91-106. ISBN 978-1-4384-6605-7. Dostupné na internete: <http://www.sunypress.edu/p-6413-adventures-in-phenomenology.aspx>. Type: ABC
 • ZOUHAR, Marián. Fiktívne objekty a ich vlastnosti: niekoľko problémov [Fictional Objects and Their Properties]. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2017, roč. 24, supplementary Issue, s. 132-152. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/prilohy/2017/1/132-152.pdf>. Type: ADDB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2017] Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus